161/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2016 do 28.02.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

161
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. apríla 2016,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2, § 18a ods. 2, § 26 ods. 2, § 29 ods. 2, § 31 ods. 1, § 32 ods. 2, § 41 ods. 4 a § 55 ods. 3 písm. b) druhého bodu zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Vzor formulára na ohlásenie peňažných prostriedkov v hotovosti je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Vzor formulára na podávanie žiadosti o pridelenie čísla EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov)1) je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Vzor formulára na podávanie žiadosti o vykonanie colného konania mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín je uvedený v prílohe č. 3.
§ 4
(1)
Vecná príslušnosť pobočiek colných úradov na predloženie tovaru a na podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru obchodného charakteru navrhnutého na prepustenie do voľného obehu je uvedená v prílohe č. 4.
(2)
Vecná príslušnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru obchodného charakteru navrhnutého na prepustenie do voľného obehu, ktorému predchádzal colný režim aktívny zušľachťovací styk, colný režim pasívny zušľachťovací styk alebo colný režim dočasné použitie.
(3)
Vecná príslušnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru obchodného charakteru navrhnutého na prepustenie do voľného obehu zjednodušeným colným vyhlásením alebo zápisom do evidencie deklaranta.
§ 5
Zoznam pobočiek colných úradov príslušných na podanie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady je uvedený v prílohe č. 5.
§ 6
(1)
Spôsob vypĺňania colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze (ďalej len „vyhlásenie“) a spôsob zaokrúhľovania súm, hodnôt a platieb uvádzaných vo vyhlásení je uvedený v prílohe č. 6.
(2)
Zoznam kódov používaných pri vypĺňaní vyhlásenia je uvedený v prílohe č. 7.
§ 7
Vzor formulára dovozného, vývozného a tranzitného colného vyhlásenia na tovar, ktorý je alebo bude používaný ozbrojenými silami Slovenskej republiky (FORM 302), je uvedený v prílohe č. 8.
§ 8
Vzor formulára NATO – cestovný rozkaz je uvedený v prílohe č. 9.
§ 9
(1)
Žiadosť o zriadenie slobodného pásma obsahuje tieto údaje:
a)
názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo žiadateľa o zriadenie slobodného pásma a meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu kontaktnej osoby,
b)
vymedzenie časti územia, na ktorom sa má zriadiť slobodné pásmo, s uvedením názvu katastrálneho územia, názvu obce, parcelných čísiel pozemkov, súpisných čísiel stavieb, ak sa nachádzajú na vymedzenej časti územia, a ďalších údajov potrebných na vymedzenie tohto územia,
c)
návrh miesta vstupu do slobodného pásma a miesta výstupu zo slobodného pásma,
d)
účel zriadenia slobodného pásma,
e)
odôvodnenie ekonomickej opodstatnenosti zriadenia slobodného pásma,
f)
druhy činností, ktoré sa majú v slobodnom pásme vykonávať,
g)
návrh technických podmienok prevádzkovania slobodného pásma,
h)
návrh podmienok správy a zabezpečenia slobodného pásma,
i)
navrhovaný dátum zriadenia slobodného pásma,
j)
obdobie, na aké sa navrhuje zriadiť slobodné pásmo.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady a podklady:
a)
podnikateľský plán,
b)
analýza očakávaného ekonomického prínosu zriadenia slobodného pásma,
c)
doklad preukazujúci vlastnícke právo alebo užívacie právo žiadateľa k stavbám a pozemkom, ktoré majú byť súčasťou slobodného pásma,
d)
kópia katastrálnej mapy územia, na ktorom sa má zriadiť slobodné pásmo, vyhotovená okresným úradom,
e)
výpočet predpokladaných nákladov potrebných na zriadenie slobodného pásma a vyhlásenie o spôsobe a výške ich krytia vlastnými zdrojmi alebo cudzími zdrojmi,
f)
harmonogram postupu prác pri zabezpečení prevádzkyschopnosti slobodného pásma.
§ 10
Vzor záruky banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte, alebo zahraničnej banky, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, alebo poisťovne, poisťovne z iného členského štátu alebo zahraničnej poisťovne, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, poskytnutej na účely zabezpečenia pohľadávky pri schvaľovaní osoby ako ručiteľa je uvedený v prílohe č. 10.
§ 11
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z., vyhlášky č. 661/2006 Z. z., vyhlášky č. 564/2007 Z. z., vyhlášky č. 234/2008 Z. z., vyhlášky č. 571/2008 Z. z., vyhlášky č. 363/2009 Z. z., vyhlášky č. 588/2009 Z. z., vyhlášky č. 122/2010 Z. z., vyhlášky č. 15/2011 Z. z., vyhlášky č. 418/2011 Z. z., vyhlášky č. 551/2011 Z. z., vyhlášky č. 168/2013 Z. z., vyhlášky č. 291/2013 Z. z. a vyhlášky č. 503/2013 Z. z.
§ 12
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2016.
Peter Kažimír v. r.
1)
Čl. 1 bod 18 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015).
Príloha č. 1
k vyhláške č. 161/2016 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 161/2016 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 161/2016 Z. z.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 161/2016 Z. z.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 161/2016 Z. z.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 161/2016 Z. z.
Príloha č. 7
k vyhláške č. 161/2016 Z. z.
Príloha č. 8
k vyhláške č. 161/2016 Z. z.
Príloha č. 9
k vyhláške č. 161/2016 Z. z.
Príloha č. 10
k vyhláške č. 161/2016 Z. z.