161/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.03.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

161
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. apríla 2016,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2, § 18a ods. 2, § 26 ods. 2, § 29 ods. 2, § 31 ods. 1, § 32 ods. 2, § 41 ods. 4 a § 55 ods. 3 písm. b) druhého bodu zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 2
Vzor formulára na podávanie žiadosti o pridelenie čísla EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov)1) je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Vzor formulára na podávanie žiadosti o vykonanie colnej kontroly tovaru mimo určených úradných hodín je uvedený v prílohe č. 3.
§ 6
(1)
Spôsob vypĺňania colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze (ďalej len „vyhlásenie“) a spôsob zaokrúhľovania súm, hodnôt a platieb uvádzaných vo vyhlásení je uvedený v prílohe č. 6.
(2)
Zoznam kódov používaných pri vypĺňaní vyhlásenia je uvedený v prílohe č. 7.
§ 7
Vzor formulára dovozného, vývozného a tranzitného colného vyhlásenia na tovar, ktorý je alebo bude používaný ozbrojenými silami Slovenskej republiky (FORM 302), je uvedený v prílohe č. 8.
§ 8
Vzor formulára NATO – cestovný rozkaz je uvedený v prílohe č. 9.
§ 9
(1)
Žiadosť o zriadenie slobodného pásma obsahuje tieto údaje:
a)
názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo žiadateľa o zriadenie slobodného pásma a meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu kontaktnej osoby,
b)
vymedzenie časti územia, na ktorom sa má zriadiť slobodné pásmo, s uvedením názvu katastrálneho územia, názvu obce, parcelných čísiel pozemkov, súpisných čísiel stavieb, ak sa nachádzajú na vymedzenej časti územia, a ďalších údajov potrebných na vymedzenie tohto územia,
c)
návrh miesta vstupu do slobodného pásma a miesta výstupu zo slobodného pásma,
d)
účel zriadenia slobodného pásma,
e)
odôvodnenie ekonomickej opodstatnenosti zriadenia slobodného pásma,
f)
druhy činností, ktoré sa majú v slobodnom pásme vykonávať,
g)
návrh technických podmienok prevádzkovania slobodného pásma,
h)
návrh podmienok správy a zabezpečenia slobodného pásma,
i)
navrhovaný dátum zriadenia slobodného pásma,
j)
obdobie, na aké sa navrhuje zriadiť slobodné pásmo.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady a podklady:
a)
podnikateľský plán,
b)
analýza očakávaného ekonomického prínosu zriadenia slobodného pásma,
c)
doklad preukazujúci užívacie právo žiadateľa k stavbám alebo pozemkom, ktoré majú byť súčasťou slobodného pásma, okrem dokladu preukazujúceho užívacie právo žiadateľa k tým stavbám alebo pozemkom, ku ktorým má žiadateľ vlastnícke právo alebo nájomné právo, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností,
d)
výpočet predpokladaných nákladov potrebných na zriadenie slobodného pásma a vyhlásenie o spôsobe a výške ich krytia vlastnými zdrojmi alebo cudzími zdrojmi,
e)
harmonogram postupu prác pri zabezpečení prevádzkyschopnosti slobodného pásma.
§ 10
Vzor záruky banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte, alebo zahraničnej banky, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, alebo poisťovne, poisťovne z iného členského štátu alebo zahraničnej poisťovne, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, poskytnutej na účely zabezpečenia pohľadávky pri schvaľovaní osoby ako ručiteľa je uvedený v prílohe č. 10.
§ 10a
(1)
Vzor ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme jednotlivej záruky je uvedený v prílohe č. 11.
(2)
Vzor ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme celkovej záruky je uvedený v prílohe č. 12.
§ 10b
Obsah skúšky, rozsah skúšky a ďalšie podrobnosti o skúške
(1)
Na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) sa zverejňuje najmä
a)
formulár žiadosti o vykonanie skúšky,
b)
termín skúšky,
c)
náklady na skúšku,
d)
skúšobný poriadok.
(2)
Žiadosť o vykonanie skúšky sa predkladá písomne. Žiadosť o vykonanie skúšky, doklad o absolvovaní školenia v rozsahu tém, ktoré sú obsahom skúšky podľa odseku 3, a doklad o úhrade nákladov na skúšku sa predkladajú najneskôr 30 dní pred termínom skúšky.
(3)
Obsahom skúšky je overenie vedomostí z oblasti colných predpisov a predpisov upravujúcich daň z pridanej hodnoty a spotrebnú daň pri dovoze týkajúcich sa
a)
colného konania a colnej štatistiky,
b)
všeobecných pravidiel na interpretáciu harmonizovaného systému,
c)
kombinovanej nomenklatúry,
d)
pôvodu tovaru,
e)
zákazov a obmedzení súvisiacich s dovozom a vývozom tovaru,
f)
colných režimov,
g)
zjednodušení colných postupov,
h)
elektronickej komunikácie s colnými orgánmi,
i)
colnej hodnoty,
j)
colného dlhu a záruk.
(4)
Skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti.
(5)
Každá časť skúšky sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo klasifikačným stupňom „nevyhovel“. Skúška je vykonaná úspešne, ak každá jej časť bola hodnotená klasifikačným stupňom „vyhovel“.
(6)
V odôvodnených prípadoch, na základe písomnej žiadosti žiadateľa o vykonanie skúšky, sa skúška môže vykonať v náhradnom termíne určenom predsedom skúšobnej komisie.
(7)
Ak bola skúška vykonaná neúspešne, novú žiadosť podľa odseku 2 možno podať najskôr 30 dní odo dňa neúspešného vykonania skúšky.
(8)
Priebeh skúšky vrátane kritérií jej hodnotenia sa riadi skúšobným poriadkom finančného riaditeľstva.
§ 10c
Skúšobná komisia
(1)
Skúšobná komisia je spôsobilá skúšať, rokovať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak sú prítomní predseda a nadpolovičná väčšina jej členov. Na schválenie rozhodnutia skúšobnej komisie o výsledku skúšky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných podľa prvej vety.
(2)
Predseda skúšobnej komisie
a)
navrhuje prezidentovi finančnej správy
1.
vymenovať za člena skúšobnej komisie colníka alebo zamestnanca finančného riaditeľstva,
2.
odvolanie člena skúšobnej komisie, ktorého odvoláva prezident finančnej správy,
b)
navrhuje ministrovi financií Slovenskej republiky
1.
vymenovať za člena skúšobnej komisie zamestnanca Ministerstva financií Slovenskej republiky,
2.
odvolanie člena skúšobnej komisie, ktorého odvoláva minister financií Slovenskej republiky,
c)
zvoláva skúšobnú komisiu,
d)
určuje termín skúšky a miesto vykonania skúšky,
e)
určuje náhradný termín skúšky,
f)
riadi priebeh skúšky,
g)
zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o priebehu skúšky a výsledku skúšky,
h)
podpisuje zápisnicu uvedenú v písmene g) spolu s prítomnými členmi skúšobnej komisie,
i)
podpisuje osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky alebo oznámenie o neúspešnom vykonaní skúšky.
(3)
So súhlasom predsedu skúšobnej komisie môže iný člen skúšobnej komisie plniť úlohy podľa odseku 2 písm. f) a g).
(4)
Výkon funkcie v skúšobnej komisii je čestný.
§ 10d
Dokumentácia o skúške
Dokumentáciu o skúške tvorí
a)
žiadosť o vykonanie skúšky,
b)
doklad o absolvovaní školenia v rozsahu tém, ktoré sú obsahom skúšky podľa § 10b ods. 3,
c)
doklad o úhrade nákladov na skúšku,
d)
zápisnica o priebehu skúšky a výsledku skúšky,
e)
osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky alebo oznámenie o neúspešnom vykonaní skúšky.
§ 10e
Vzor osvedčenia o úspešnom vykonaní skúšky je uvedený v prílohe č. 13.
§ 11
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z., vyhlášky č. 661/2006 Z. z., vyhlášky č. 564/2007 Z. z., vyhlášky č. 234/2008 Z. z., vyhlášky č. 571/2008 Z. z., vyhlášky č. 363/2009 Z. z., vyhlášky č. 588/2009 Z. z., vyhlášky č. 122/2010 Z. z., vyhlášky č. 15/2011 Z. z., vyhlášky č. 418/2011 Z. z., vyhlášky č. 551/2011 Z. z., vyhlášky č. 168/2013 Z. z., vyhlášky č. 291/2013 Z. z. a vyhlášky č. 503/2013 Z. z.
§ 12
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2016.
Peter Kažimír v. r.
1)
Čl. 1 bod 18 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015).
Príloha č. 2
k vyhláške č. 161/2016 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 161/2016 Z. z.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 161/2016 Z. z.
Príloha č. 7
k vyhláške č. 161/2016 Z. z.
Príloha č. 8
k vyhláške č. 161/2016 Z. z.
Príloha č. 9
k vyhláške č. 161/2016 Z. z.
Príloha č. 10
k vyhláške č. 161/2016 Z. z.
Príloha č. 11
k vyhláške č. 161/2016 Z. z.
Príloha č. 12
k vyhláške č. 161/2016 Z. z.
Príloha č. 13
k vyhláške č. 161/2016 Z. z.