16/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

16
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2015,
ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 62 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Zoznam uznaných profesijných organizácií, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly, je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Zoznam regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania je uvedený v prílohe č. 2.
§ 2a
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Juraj Draxler v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 16/2016 Z. z.
Zoznam uznaných profesijných organizácií, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly
ÍRSKO1
1.
Inštitút prísažných účtovných znalcov v Írsku (The Institute of Chartered Accountants in Ireland)2
2.
Inštitút autorizovaných účtovných znalcov v Írsku (The Institute of Certified Public Accountants in Ireland)
3.
Združenie autorizovaných účtovných znalcov (The Association of Certified Accountants)2
4.
Inštitúcia inžinierov Írska (Institution of Engineers of Ireland)
5.
Írsky plánovací inštitút (Irish Planning Institute)
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA
1.
Inštitút prísažných účtovných znalcov v Anglicku a vo Walese (Institute of Chartered Accountants in England and Wales)
2.
Inštitút prísažných účtovných znalcov Škótska (Institute of Chartered Accountants of Scotland)
3.
Inštitút prísažných účtovných znalcov v Írsku (Institute of Chartered Accountants in Ireland)
4.
Výsadné združenie autorizovaných účtovných znalcov (Chartered Association of Certified Accountants)
5.
Výsadný inštitút likvidátorov škôd (Chartered Institute of Loss Adjusters)
6.
Výsadný inštitút prevádzkových účtovníkov (Chartered Institute of Management Accountants)
7.
Inštitút prísažných tajomníkov a administrátorov (Institute of Chartered Secretaries and Administrators)
8.
Výsadný poist'ovací inštitút (Chartered Insurance Institute)
9.
Inštitút poistných technikov (Institute of Actuaries)
10.
Fakulta poistných technikov (Faculty of Actuaries)
11.
Výsadný inštitút bankárov (Chartered Institute of Bankers)
12.
Inštitút bankárov v Škótsku (Institute of Bankers in Scotland)
13.
Král'ovská inštitúcia prísažných topografov (Royal Institution of Chartered Surveyors)
14.
Král'ovský inštitút plánovania miest (Royal Town Planning Institute)
15.
Výsadná spoločnost' fyzioterapie (Chartered Society of Physiotherapy)
16.
Král'ovská spoločnost' chémie (Chartered Society of Chemistry)
17.
Britská psychologická spoločnost' (British Psychological Society)
18.
Združenie knižníc (Library Association)
19.
Inštitút prísažných lesníkov (Institute of Chartered Foresters)
20.
Výsadný inštitút stavebníctva (Chartered Institute of Building)
21.
Rada pre strojárstvo (Engineering Council)
22.
Inštitút energie (Institute of Energy)
23.
Inštitúcia štrukturálnych inžinierov (Institution of Structural Engineers)
24.
Inštitúcia stavebných inžinierov (Institution of Civil Engineers)
25.
Inštitúcia banských inžinierov (Institution of Mining Engineers)
26.
Inštitúcia baníctva a metalurgie (Institution of Mining and Metallurgy)
27.
Inštitúcia elektrotechnických inžinierov (Institution of Electrical Engineers)
28.
Inštitúcia inžinierov plynárov (Institution of Gas Engineers)
29.
Inštitúcia strojných inžinierov (Institution of Mechanical Engineers)
30.
Inštitúcia chemických inžinierov (Institution of Chemical Engineers)
31.
Inštitúcia výrobných inžinierov (Institution of Production Engineers)
32.
Inštitúcia námorných inžinierov (Institution of Marine Engineers)
33.
Král'ovská inštitúcia námorných architektov (Royal Institution of Naval Architects)
34.
Král'ovská aeronautická spoločnost' (Royal Aeronautical Society)
35.
Inštitút kovov (Institute of Metals)
36.
Výsadná inštitúcia inžinierov stavebných služieb (Chartered Institution of Building Services Engineers)
37.
Inštitút merania a kontroly (Institute of Measurement and Control)
38.
Britská počítačová spoločnost' (British Computer Society).
Príloha č. 2 k vyhláške č. 16/2016 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 16/2016 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v platnom znení.
1)
Írski štátni príslušníci sú taktiež členovia nasledujúcich združení alebo organizácií v Spojenom kráľovstve: Inštitút prísažných účtovných znalcov v Anglicku a vo Walese (Institute of Chartered Accountants in England and Wales),
Inštitút prísažných účtovných znalcov Škótska (Institute of Chartered Accountants of Scotland),
Inštitút poistných technikov (Institute of Actuaries),
Fakulta poistných technikov (Faculty of Actuaries),
Výsadný inštitút prevádzkových účtovníkov (The Chartered Institute of Management Accountants),
Inštitút prísažných tajomníkov a administrátorov (Institute of Chartered Secretaries and Administrators), Kráľovský inštitút plánovania miest (Royal Town Planning Institute),
Kráľovská inštitúcia prísažných topografov (Royal Institution of Chartered Surveyors),
Výsadný inštitút stavebníctva (Chartered Institute of Building).
2)
Iba pre činnosť vykonávanú účtovníkmi — audítormi.