159/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

159
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 16. marca 2016 č. MF/009798/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.


V ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sa dopĺňa nová podpoložka Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií, na ktorej sa budú klasifikovať všetky informačno-komunikačné služby, ktoré doteraz boli klasifikované na rôznych podpoložkách ekonomickej klasifikácie.

V súlade s týmto opatrením sa od roku 2017 budú klasifikovať pohyby na účtoch rozpočtových organizácií spôsobom, ktorým sa zaznamená príjem, príjmová finančná operácia, výdavok, výdavková finančná operácia len raz, a to primárne na tom účte, na ktorom sú prijaté, a výdavok na účte, z ktorého sú realizované konkrétne výdavky.

V opatrení sa premietajú aj legislatívno-technické úpravy nadväzujúce na zmeny a doplnenia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a na zrušenie Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 2, 4, a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.

Opatrenie je uverejnené pod poradovým číslom 9/2016 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.