158/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

158
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 5. apríla 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 30/2014 Z. z. o požiadavkách na nápoje
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 30/2014 Z. z. o požiadavkách na nápoje sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 odsek 6 znie:
„(6)
V označení na obale sa uvádza skutočný obsah alkoholu v % obj.; pri nealkoholickom pive možno údaj o skutočnom obsahu alkoholu v % obj. nahradiť údajom o najvyššie prípustnom množstve alkoholu v % obj.“.
2.
V § 7 ods. 7 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
jablkovú arómu,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
3.
V § 7 ods. 9 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
hruškovú arómu,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
4.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Cider možno ochutiť arómami, inými ako jablková, podľa osobitných predpisov,2) zložkami potravín s aromatickými vlastnosťami alebo inými ovocnými šťavami. Ak je cider ochutený, musí byť v označení uvedené, že ide o ochutený cider.
(13)
Perry možno ochutiť arómami, inými ako hrušková, podľa osobitných predpisov,2) zložkami potravín s aromatickými vlastnosťami alebo inými ovocnými šťavami. Ak je perry ochutený, musí byť v označení uvedené, že ide o ochutený perry.“.
5.
V § 11 odsek 4 znie:
„(4)
V označení na obale sa uvádza skutočný obsah alkoholu v % obj.; pri miešanom nealkoholickom nápoji možno údaj o skutočnom obsahu alkoholu v % obj. nahradiť údajom o najvyššie prípustnom množstve alkoholu v % obj.“.
6.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2016
Nápoje označené do 31. mája 2016 podľa doterajšieho predpisu možno umiestňovať na trh až do vyčerpania zásob, najneskôr však do dátumu spotreby alebo do dátumu minimálnej trvanlivosti uvedeného na obale nápoja.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2016.
Gabriela Matečná v. r.