157/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.04.2016 do 30.06.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

157
VYHLÁŠKA
Úradu pre verejné obstarávanie
z 23. marca 2016,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 186 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Súťaže návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva (ďalej len „súťaž“) sú podľa druhu
a)
architektonické súťaže, v ktorých ide o získanie architektonického návrhu stavby, zmeny stavby alebo súboru stavieb alebo návrhu exteriéru, interiéru, výstavy alebo scény,
b)
urbanistické súťaže, v ktorých ide o získanie návrhu urbanistického riešenia územia, návrhu dopravného a technického riešenia územia,
c)
konštrukčné súťaže, v ktorých ide o získanie návrhu technického konštrukčného riešenia stavby, jej časti alebo zmeny stavby alebo jej technického, technologického alebo energetického vybavenia,
d)
krajinárske súťaže, v ktorých ide o získanie najvhodnejšieho usporiadania krajiny alebo návrhu krajinného riešenia územia, riešenia záhrad, parkov alebo iného návrhu zelene,
e)
ideové súťaže, v ktorých ide o získanie návrhu najvhodnejšieho využitia alebo zhodnotenia vymedzeného územia, stavebného pozemku alebo stavby,
f)
vyhľadávacie súťaže, v ktorých ide o získanie návrhu vymedzujúceho územie, stavebný pozemok alebo stavbu, vhodného na uskutočnenie zámeru vyhlasovateľa súťaže návrhov (ďalej len „vyhlasovateľ“),
g)
kombinované súťaže, v ktorých ide o získanie najvhodnejšieho riešenia pozostávajúceho z viacerých predmetov súťaže podľa písmen a) až f).
(2)
Ak nejde o súťaž podľa § 120 ods. 2 zákona, vyhlasovateľ môže uskutočniť verejnú súťaž návrhov ako dvojkolovú alebo viackolovú s účastníkmi vybratými porotou v prvom kole verejnej súťaže návrhov spravidla po doplnení alebo po spresnení požiadaviek na rozsah, obsah alebo formu návrhu.
§ 2
(1)
V súťažných podmienkach podľa § 123 ods. 2 zákona sa uvádzajú všetky požiadavky vyhlasovateľa na rozsah, obsah a formu návrhu, na účastníkov a na vyhodnocovanie predložených návrhov vrátane údaju o záväznosti rozhodnutia poroty.
(2)
Identifikáciou vyhlasovateľa je uvedenie obchodného mena alebo názvu vyhlasovateľa, adresy miesta podnikania alebo sídla a identifikačného čísla, ako aj údajov potrebných na komunikáciu so sekretárom súťaže.
(3)
Opisom predmetu súťaže a požiadavkami na rozsah, obsah a formu návrhu sú:
a)
názov súťaže, pod ktorým je súťaž vedená v registratúre vyhlasovateľa,
b)
zámer, účel alebo cieľ, ktorý sa súťažou sleduje, s prípadným opisom očakávaného riešenia,
c)
údaje o spôsobe a o podrobnostiach spracovania návrhu, najmä zoznam požadovaných súčastí návrhu s uvedením mierok výkresov,
d)
požiadavky na architektonické, urbanistické, konštrukčné, technické, prevádzkové, bezbariérové, ekologické, ekonomické, výtvarné a iné riešenia, ktorých rešpektovanie vyhlasovateľ považuje za nevyhnutné.
(4)
Označením druhu súťaže je uvedenie druhu súťaže podľa § 1 ods. 1 a uvedenie, či ide o verejnú súťaž návrhov, alebo o užšiu súťaž návrhov. Okruhom účastníkov je uvedenie, či sa súťaže môže zúčastniť neobmedzený počet účastníkov, alebo obmedzený počet účastníkov.
(5)
Zložením poroty je uvedenie zoznamu členov poroty a náhradníkov uvedením ich mena, priezviska, titulu, ako aj údajov o pomocných orgánoch poroty, a to mena a priezviska sekretára súťaže a mena a priezviska overovateľa návrhov (ďalej len „overovateľ“).
(6)
Lehotami v súťaži sú najmä:
a)
lehota na prevzatie súťažných podmienok,
b)
lehota na komunikáciu s účastníkmi,
c)
lehota na predkladanie súťažných návrhov,
d)
lehota na overenie súťažných návrhov,
e)
predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže,
f)
lehota na vyplatenie cien a odmien účastníkom,
g)
lehota na prípadné vystavenie alebo inú formu zverejnenia všetkých alebo len ocenených návrhov.
(7)
Kritériami hodnotenia je uvedenie všetkých záväzných kritérií na vyhodnotenie predložených návrhov a ich relatívnej váhy vyjadrenej bodmi alebo percentami.
(8)
Údajom, či rozhodnutie poroty je pre vyhlasovateľa záväzné a či zákazka sa zadá podľa poradia zostaveného porotou, je uvedenie záväzného vyhlásenia vyhlasovateľa o ďalšom použití víťazného návrhu a ostatných návrhov, najmä či účastníkovi, ktorého návrh porota vybrala ako víťazný alebo jeden z víťazných, sa zadá zákazka na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) zákona alebo podľa § 98 ods. 1 písm. i) zákona.
(9)
Ak ide o súťaž s udelením cien alebo odmien, počtom a hodnotou cien udeľovaných za víťazný návrh alebo víťazné návrhy je uvedenie podrobných pravidiel udeľovania cien za návrhy podľa poradia zostaveného porotou s uvedením konkrétnych súm za jednotlivé poradia, ako aj uvedenie sumy odmeny pre účastníkov, ktorých návrhy splnili požiadavky podľa súťažných podmienok, ale porota ich nevybrala ako víťazné. Ceny a odmeny sa udeľujú bez ohľadu na to, či návrh bude súčasťou zadávania zákazky.
(10)
Spôsobom a formou komunikácie s účastníkmi je uvedenie presného postupu komunikácie s uvedením mena a priezviska sekretára súťaže alebo inej osoby poverenej komunikáciou s účastníkmi a jej kontaktné údaje, uvedenie lehoty, počas ktorej možno komunikovať, uvedenie predmetu prípustnej komunikácie alebo okruhu tém, ktoré sú vylúčené z komunikácie, a iné podrobnosti.
(11)
Ak súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov alebo Slovenská komora stavebných inžinierov, uvedie sa v nich obsah overenia alebo sa priloží kópia overovacej listiny.
(12)
Súťažné podmienky ďalej obsahujú
a)
zoznam súťažných pomôcok, ktoré sú účastníkom k dispozícii, spolu s údajom, kde a ako sa dajú získať alebo kde a kedy možno do nich nahliadnuť,
b)
spôsob označenia predkladaných návrhov s opisom opatrení na zabezpečenie anonymity účastníkov a presné určenie miesta na predkladanie návrhov,
c)
iné údaje, ktoré vyhlasovateľ považuje za účelné na zabezpečenie regulárnosti a nediskriminačného priebehu súťaže.
(13)
Súťažnými pomôckami sú písomné, grafické alebo priestorové podkladové materiály obsahujúce východiskové údaje a informácie potrebné na vypracovanie návrhu.
(14)
Podľa druhu a predmetu súťaže sú súťažnými pomôckami najmä
a)
schválené rozvojové koncepcie a programy,
b)
právoplatné rozhodnutia stavebných úradov alebo iných orgánov štátnej správy,
c)
územnoplánovacie podklady,
d)
územnoplánovacia dokumentácia a územnoplánovacia informácia,
e)
mapové podklady,
f)
geodetická dokumentácia,
g)
výsledky inžiniersko-geologických a hydrogeologických prieskumov,
h)
údaje z katastra nehnuteľností,
i)
víťazný návrh alebo jeden z víťazných návrhov z predchádzajúcej súťaže,
j)
pasport stavby,
k)
rôzne druhy výpočtov, vzorcov a tabuliek,
l)
technické špecifikácie a fotodokumentácia.
§ 3
(1)
Vyhlasovateľ vymenúva členov poroty a náhradníkov predovšetkým z odborníkov na predmet súťaže. Dokladom o tom, že neexistuje prekážka podľa § 124 ods. 2 zákona byť členom poroty alebo náhradníkom, je čestné vyhlásenie.
(2)
Počet členov poroty a náhradníkov má byť primeraný druhu súťaže, predpokladanému počtu návrhov, zložitosti kritérií a ich relatívnej váhy a počtu kôl súťaže. Počet členov poroty má byť nepárny. Počet náhradníkov má byť úmerný počtu členov poroty, spravidla má byť jeden náhradník na troch členov poroty.
(3)
Na zasadnutiach poroty sa zúčastňujú všetci členovia poroty a náhradníci. Člen poroty má rozhodujúci hlas, náhradník má poradný hlas. Ak je neprítomný člen poroty, stáva sa náhradník členom poroty.
(4)
S predchádzajúcim súhlasom vyhlasovateľa porota môže na vyhodnotenie špecifickej otázky prizvať na zasadnutie a vypočuť stanovisko znalca alebo iného odborníka. Prizvaný znalec alebo iný odborník má len poradný hlas a nesmie sa zúčastniť rozhodovania o poradí návrhov.
(5)
Porota a iné osoby, ktorým boli sprístupnené súťažné podmienky, nesprístupňujú informácie v nich obsiahnuté až do dňa poskytovania súťažných podmienok. Porota a iné osoby neposkytujú ani nesprístupňujú informácie o návrhoch počas ich vyhodnocovania.
§ 4
(1)
Vyhlasovateľ súčasne so zostavením poroty vymenúva pomocné orgány poroty. Pomocné orgány poroty sú sekretár súťaže a overovateľ.
(2)
Sekretár súťaže
a)
zabezpečuje sprístupňovanie súťažných podmienok,
b)
zabezpečuje komunikáciu účastníkov s porotou a poroty s vyhlasovateľom,
c)
preberá od účastníkov návrhy a potvrdzuje ich prevzatie,
d)
označuje návrhy poradovým číslom s uvedením dátumu a hodiny prevzatia,
e)
vypracúva zoznam návrhov v poradí, v akom boli predložené, a uschováva predložené návrhy do zasadnutia poroty,
f)
vyhotovuje s porotou zápisnice o zasadnutiach poroty a
g)
uskutočňuje ďalšie organizačné a administratívne úkony podľa súťažných podmienok a podľa pokynov predsedu poroty.
(3)
Overovateľ overuje, či predložené návrhy spĺňajú požiadavky na formu podľa súťažných podmienok, a uskutočňuje prípravné práce potrebné na činnosť poroty.
§ 5
Vyhlasovateľ ešte pred vyhlásením súťaže zvolá členov poroty a náhradníkov, sekretára súťaže a overovateľa na úvodné zasadnutie. Na úvodnom zasadnutí sa členovia poroty a náhradníci písomne zaviažu zúčastňovať sa na práci poroty, určia podrobnosti o činnosti overovateľa, vyjadria sa k obsahu súťažných podmienok a zvolia predsedu poroty. Ak sa člen poroty ani náhradník nemôže zúčastniť na úvodnom zasadnutí, môže sa k súťažným podmienkam a k práci v porote vyjadriť písomne sekretárovi súťaže.
§ 6
(1)
Na prvom zasadnutí po predložení návrhov si predseda poroty vyžiada od všetkých členov poroty, náhradníkov a jej pomocných orgánov písomné čestné vyhlásenie, že budú svoju funkciu v porote vykonávať nestranne, že sa priamo ani nepriamo nepodieľali na vypracovaní návrhov a že nebudú poskytovať ani sprístupňovať informácie o návrhoch počas ich vyhodnocovania.
(2)
Zasadnutia zvoláva a vedie predseda poroty. Porota je spôsobilá uznášať sa, ak sú prítomní všetci členovia poroty. Porota rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov.
(3)
Porota vyhodnocuje len tie návrhy, ktoré sú uvedené v zozname návrhov vypracovanom sekretárom súťaže a ktorých formálnu úplnosť overil overovateľ podľa § 4 ods. 3. Porota vyhodnocuje návrhy výlučne podľa kritérií určených v súťažných podmienkach a jednotlivým kritériám prisudzuje relatívnu váhu podľa súťažných podmienok.
(4)
Porota na základe vyhodnotenia predložených návrhov určí poradie návrhov a rozhodne o udelení cien a odmien účastníkom podľa pravidiel určených v súťažných podmienkach. Rovnakú cenu môže udeliť aj za dva návrhy alebo viac návrhov.
§ 7
(1)
Priebeh zasadnutí sa zaznamenáva v zápisnici vrátane stanovísk členov poroty a iných údajov a príloh, ktoré členovia poroty považujú za dôležité na zabezpečenie regulárnosti a nediskriminačného priebehu súťaže.
(2)
Zápisnica zo zasadnutia poroty, na ktorom sa rozhodlo o poradí návrhov a o rozdelení cien a odmien, obsahuje
a)
označenie názvu a druhu súťaže,
b)
zoznam členov poroty, náhradníkov a pomocných orgánov poroty,
c)
zoznam účastníkov, ktorí predložili návrhy v lehote na ich predkladanie,
d)
zoznam účastníkov, ktorých návrhy boli vylúčené zo súťaže, s uvedením dôvodu vylúčenia,
e)
poradie návrhov podľa kritérií uvedených v súťažných podmienkach,
f)
udelenie cien a odmien podľa súťažných podmienok,
g)
podpisy všetkých členov poroty a sekretára súťaže.
(3)
Člen poroty má právo uviesť do zápisnice podľa odseku 2 svoj názor, ak je odlišný od väčšinového názoru, uviesť dôvody svojho hlasovania a nepodpísať zápisnicu.
(4)
Prílohou zápisnice podľa odseku 2 sú písomné čestné vyhlásenia členov poroty a náhradníkov podľa § 3 ods. 1 a § 6 ods. 1 a písomné vyjadrenia podľa § 5.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 18. apríla 2016.
Zita Táborská v. r.