Predpis bol zrušený predpisom 343/2015 Z. z.

156/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.04.2016 do 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

156
VYHLÁŠKA
Úradu pre verejné obstarávanie
z 23. marca 2016,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 186 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Výsledná hodnotiaca známka podľa § 12 ods. 6 zákona sa vypočíta podľa vzorcov:
kde:
VHZ – výsledná hodnotiaca známka, ktorá sa vypočíta ako minimálna hodnota z množiny (M) hodnotiacich známok (HZi),
HZi – hodnotiaca známka za plnenie podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (ďalej len „plnenie“); to platí rovnako pre opakované plnenia podľa zmluvy alebo rámcovej dohody,
M – množina všetkých hodnotiacich známok za plnenie alebo opakované plnenie,
i – identifikátor hodnotiacej známky, ktorým je množina celých kladných čísel od 1 po n, pričom n predstavuje celkový počet opakovaných plnení; zároveň platí, že ak i = 1, potom VHZ = HZi,
PUZpp – PUZpp = 0, ak nedošlo k predčasnému ukončeniu zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa (ďalej len „podstatné porušenie“), alebo = 1, ak došlo k predčasnému ukončeniu zmluvy z dôvodu podstatného porušenia,
PUZip – PUZip = 0, ak nedošlo k predčasnému ukončeniu zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu iného porušenia povinností dodávateľa, ako je podstatné porušenie (ďalej len „iné porušenie“), alebo = 1, ak došlo k predčasnému ukončeniu zmluvy z dôvodu iného porušenia,
Va – váha kritéria kvality predčasné ukončenie zmluvy z dôvodu iného porušenia,
Vb – váha kritéria kvality celkové trvanie omeškania dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa (ďalej len „celkové omeškanie“),
Oc – celkové omeškanie v dňoch; ide o číslo z množiny celých kladných čísel a 0, ak je jeho hodnota väčšia ako hodnota Dp, = hodnote Dp,
Dp – plánovaná dodávka v dňoch podľa zmluvy; ide o číslo z množiny celých kladných čísel okrem 0.
(2)
Váha kritéria kvality predčasné ukončenie zmluvy z dôvodu iného porušenia (Va) je 80 a váha kritéria kvality celkové omeškanie (Vb) je 20.
(3)
Do kritéria celkové omeškanie sa nezapočítava prípustné omeškanie dohodnuté v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode.
(4)
Výsledná hodnotiaca známka sa matematicky zaokrúhli na celé číslo.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 18. apríla 2016.
Zita Táborská v. r.