155/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

155
VYHLÁŠKA
Úradu pre verejné obstarávanie
z 23. marca 2016,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 186 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie (ďalej len „jednotný európsky dokument“) je štandardný formulár podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Jednotný európsky dokument obsahuje
a)
identifikáciu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
b)
informácie o konkrétnom postupe verejného obstarávania,
c)
identifikáciu hospodárskeho subjektu,
d)
informácie o hospodárskom subjekte potrebné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a potvrdenie neexistencie dôvodov na vylúčenie,
e)
informácie potrebné na obmedzenie počtu záujemcov, ak sa uplatňuje,
f)
vyhlásenia uchádzača, záujemcu alebo účastníka.
(3)
Podrobné obsahové náležitosti jednotného európskeho dokumentu ustanovuje osobitný predpis.2)
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvádzajú v jednotnom európskom dokumente informácie podľa odseku 2 písm. a) a b).
(5)
Uchádzač, záujemca a účastník uvádzajú v jednotnom európskom dokumente informácie podľa odseku 2 písm. c) až f).
(6)
Ak uchádzač, záujemca alebo účastník preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie o tejto osobe podľa odseku 2 písm. c) až e).
(7)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požaduje informácie o subdodávateľoch podľa § 41 ods. 1 zákona a uchádzač, záujemca alebo účastník navrhuje subdodávateľa, ktorého finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity nevyužíva na preukázanie splnenia podmienok účasti, jednotný európsky dokument obsahuje informácie o týchto subdodávateľoch podľa odseku 2 písm. c) a d).
§ 2
(1)
Uchádzač, záujemca alebo účastník predkladá jednotný európsky dokument osobitne
a)
za seba,
b)
za osobu, ktorej finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti,
c)
za subdodávateľa, ktorého finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity nevyužíva na preukázanie splnenia podmienok účasti.
(2)
Ak sa verejného obstarávania zúčastňuje skupina dodávateľov, jednotný európsky dokument predkladá každý člen skupiny osobitne.
(3)
Ak je zákazka alebo koncesia rozdelená na časti a podmienky účasti a dôvody na vylúčenie sa v jednotlivých častiach líšia, jednotný európsky dokument sa predkladá osobitne na každú časť alebo skupinu častí s rovnakými podmienkami účasti a dôvodmi na vylúčenie.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 18. apríla 2016.
Zita Táborská v. r.
1)
Príloha 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie (Ú. v. EÚ L 3, 6. 1. 2016).
2)
Príloha 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/7.