152/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

152
VYHLÁŠKA
Úradu pre verejné obstarávanie
z 23. marca 2016,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 186 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Nadlimitné zákazky a nadlimitné koncesie
§ 1
(1)
Predbežné oznámenie obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Predbežné oznámenie pre nadlimitné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.2)
(3)
Pravidelné informatívne oznámenie obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.3)
(4)
Oznámenie o uverejnení predbežného oznámenia v profile verejného obstarávateľa a oznámenie o uverejnení pravidelného oznámenia v profile obstarávateľa obsahujú informácie podľa osobitného predpisu.4)
(5)
Oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.5)
§ 2
(1)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre verejného obstarávateľa obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.6)
(2)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre obstarávateľa obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.7)
(3)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.8)
(4)
Oznámenie o existencii kvalifikačného systému obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.9)
(5)
Oznámenie o nadlimitnej koncesii obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.10)
(6)
Predbežné oznámenie o nadlimitnej koncesii na sociálne služby a iné osobitné služby obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.11)
(7)
Oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.12)
(8)
Oznámenie o subdodávke pre nadlimitné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.13)
(9)
Korigendum obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.14)
(10)
Oznámenie o použití priameho rokovacieho konania v dôsledku mimoriadnej udalosti obsahuje
a)
názov, identifikačné číslo organizácie, adresu, kód NUTS,15) telefónne číslo, faxové číslo, e-mailovú adresu, webové sídlo verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, kontaktnú osobu,
b)
druh a predmet zákazky, názov a stručný opis predmetu zákazky, povahu a rozsah tovarov, stavebných prác alebo služieb, referenčné číslo (čísla) podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV),
c)
odôvodnenie splnenia použitia podmienky priameho rokovacieho konania,
d)
informácie o hospodárskom subjekte vyzvaného na rokovanie, ak to prichádza do úvahy, v rozsahu názov, identifikačné číslo organizácie, adresa, kód NUTS,15) štát, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, webové sídlo hospodárskeho subjektu, vrátane informácie, či je hospodársky subjekt malým alebo stredným podnikom,
e)
predpokladaný dátum uzatvorenia zmluvy,
f)
predpokladanú hodnotu zákazky,
g)
doplňujúce informácie,
h)
dátum odoslania oznámenia.
§ 3
(1)
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pre verejného obstarávateľa obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.16)
(2)
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pre obstarávateľa obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.17)
(3)
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.18)
(4)
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pri nadlimitných koncesiách obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.19)
(5)
Oznámenie o výsledku súťaže návrhov obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.20)
(6)
Oznámenie o zmene zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.21)
Podlimitné zákazky a podlimitné koncesie
§ 4
(1)
Výzva na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhoviska obsahuje
a)
názov, identifikačné číslo organizácie, adresu, kód NUTS,15) telefónne číslo, faxové číslo, e-mailovú adresu, webové sídlo verejného obstarávateľa, kontaktnú osobu,
b)
informáciu, či zákazku zadáva centrálna obstarávacia organizácia alebo či sa použije iná forma spoločného verejného obstarávania, ak to prichádza do úvahy,
c)
webovú stránku, na ktorej sa poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti,
d)
informácie, ako možno získať dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, ak nemožno použiť prístup podľa písmena c),
e)
druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet jeho činnosti,
f)
druh a predmet zákazky, názov a stručný opis predmetu zákazky, povahu a rozsah tovarov, stavebných prác alebo služieb, referenčné číslo (čísla) podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV), miesto dodania vrátane kódu NUTS,15) ak je zákazka rozdelená na časti, tieto informácie sa uvedú pre každú časť, kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu, trvanie zmluvy, rámcovej dohody, informáciu, či sa povoľujú variantné riešenia, informáciu, či sa vyžaduje predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu, alebo aby ponuky obsahovali elektronický katalóg, informácie o tom, či zákazka súvisí s projektom alebo programom financovaným z prostriedkov Európskej únie,
g)
podmienky účasti a odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti vo vzťahu k predmetu zákazky, ak sa vyžadujú,
h)
výšku zábezpeky, ak sa vyžaduje,
i)
informácie o tom, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne, chránené pracoviská a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených osôb, alebo v rámci programov chránených pracovných miest,
j)
informácie o rámcovej dohode, ak to prichádza do úvahy,
k)
informáciu, či sa uplatňuje elektronická aukcia,
l)
lehotu na predkladanie ponúk a adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú,
m)
minimálnu lehotu, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané,
n)
dátum, čas a miesto otvárania ponúk,
o)
doplňujúce informácie,
p)
dátum odoslania výzvy.
(2)
Informácia o zadávaní podlimitnej koncesie obsahuje
a)
názov, adresu, identifikačné číslo organizácie, kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailovú adresu a informácie o druhu verejného obstarávateľa, ďalšie kontaktné údaje (adresu a kontaktné miesto), kde možno získať ďalšie informácie,
b)
webovú stránku, na ktorej sa poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti,
c)
informácie, ako možno získať dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, ak sa nepoužije prístup podľa písmena b),
d)
druh a predmet koncesie, názov a stručný opis predmetu koncesie, referenčné číslo (čísla) podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV),
e)
podmienky účasti, ak sa požadujú,
f)
obmedzenie počtu záujemcov a kritériá na obmedzenie, ak sa požaduje,
g)
kritériá na vyhodnotenie ponúk,
h)
lehotu na predloženie žiadosti o účasť alebo lehotu na predkladanie ponúk,
i)
doplňujúce informácie, ak sú potrebné,
j)
dátum odoslania informácie.
(3)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre podlimitné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti obsahuje informácie podľa § 2 ods. 3.
(4)
Oznámenie o subdodávke pre podlimitné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti obsahuje informácie podľa § 2 ods. 8.
(5)
Oznámenie o použití priameho rokovacieho konania obsahuje informácie podľa § 2 ods. 10 písm. a), b) a d) až h), podmienku použitia a odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania.
(6)
Oznámenie o oprave obsahuje
a)
názov, identifikačné číslo organizácie, adresu, kód NUTS,15) telefónne číslo, faxové číslo, e-mailovú adresu, webové sídlo verejného obstarávateľa, kontaktnú osobu,
b)
druh, názov a stručný opis predmetu zákazky, referenčné číslo (čísla) podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV),
c)
odkaz na pôvodné oznámenie, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, vrátane evidenčného čísla zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania,
d)
informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie, doplňujúce informácie, ktoré sa týkajú požiadavky na opravu pôvodného textu, dátumu alebo iných údajov týkajúcich sa identifikácie subjektov (adries a kontaktných údajov) z dôvodu zmeny pôvodných informácií predložených verejným obstarávateľom alebo z dôvodu uverejnenia informácií vo vestníku verejného obstarávania, ktoré nie sú zhodné s pôvodnými informáciami poskytnutými verejným obstarávateľom,
e)
doplňujúce informácie,
f)
dátum odoslania oznámenia.
§ 5
(1)
Informácia o výsledku verejného obstarávania pri podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhoviska obsahuje
a)
názov, identifikačné číslo organizácie, adresu, kód NUTS,15) telefónne číslo, faxové číslo, e-mailovú adresu, webové sídlo verejného obstarávateľa, kontaktnú osobu,
b)
informáciu, či zákazku zadáva centrálna obstarávacia organizácia alebo či sa použije iná forma spoločného verejného obstarávania, ak to prichádza do úvahy,
c)
druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet jeho činnosti,
d)
druh a predmet zákazky, názov a stručný opis predmetu zákazky, povahu a rozsah tovarov, stavebných prác alebo služieb, referenčné číslo (čísla) podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV), miesto dodania vrátane kódu NUTS,15) ak je zákazka rozdelená na časti, tieto informácie sa uvedú pre každú časť, kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu, informácie o tom, či zákazka súvisí s projektom alebo programom financovaným z prostriedkov Európskej únie,
e)
celkovú hodnotu zákazky, v prípade rámcovej dohody celkovú maximálnu hodnotu počas celého trvania,
f)
informáciu, či bola uzavretá rámcová dohoda,
g)
informáciu, či sa použila elektronická aukcia,
h)
zadanie zákazky, dátum uzatvorenia zmluvy, informácie o predložených ponukách, názov, identifikačné číslo organizácie, adresu, kód NUTS,15) štát, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailovú adresu, webové sídlo hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého bola zmluva uzavretá, vrátane informácie, či je hospodársky subjekt malým alebo stredným podnikom, predpokladaná hodnota zákazky, ak ide o rámcovú dohodu, táto hodnota sa uvedie za celé obdobie jej trvania, celkovú hodnotu zákazky, ak ide o rámcovú dohodu, celkovú maximálnu hodnotu počas celého trvania, ak je zákazka rozdelená na časti, tieto informácie sa uvedú pre každú časť,
i)
dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky alebo jej časti, ak zákazka alebo jej časť nebola zadaná,
j)
doplňujúce informácie,
k)
dátum odoslania informácie.
(2)
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pre podlimitné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti obsahuje informácie podľa § 3 ods. 3.
(3)
Oznámenie o zmene zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy obsahuje informácie podľa § 3 ods. 6.
Záverečné ustanovenia
§ 6
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 18. apríla 2016.
Zita Táborská v. r.
1)
Príloha I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1986 z 11. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú štandardné vzory pre uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 842/2011 (Ú. v. EÚ L 296, 12. 11. 2015).
2)
Príloha XIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1986.
3)
Príloha IV vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1986.
4)
Príloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1986.
5)
Príloha XII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1986.
6)
Príloha II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1986.
7)
Príloha V vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1986.
8)
Príloha XIV vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1986.
9)
Príloha VII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1986.
10)
Príloha XXI vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1986.
11)
Príloha XX vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1986.
12)
Príloha IX vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1986.
13)
Príloha XVI vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1986.
14)
Príloha XI vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1986.
15)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. ES L 154, 21. 6. 2003) v platnom znení.
16)
Príloha III vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1986.
17)
Príloha VI vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1986.
18)
Príloha XV vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1986.
19)
Príloha XXII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1986.
20)
Príloha X vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1986.
21)
Príloha XVII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1986.
Príloha
k vyhláške č. 152/2016 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 216, 20. 8. 2009) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 1251/2011 z 30. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 319, 2. 12. 2011), smernice Rady 2013/16/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013) a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1336/2013 z 13. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 335, 14. 12. 2013).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014).