151/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

151
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 21. marca 2016,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 17 písm. c) zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 394/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a)
postupe odberu pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu vykonávania agrochemického skúšania pôd a zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov,
b)
pozemku, skladovaní a používaní hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov,
c)
vedení evidencie spotreby a použitia hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov,
d)
spôsobe spracúvania každoročného bilančného porovnania živín na všetkých pozemkoch podnikateľov, ktorí obhospodarujú poľnohospodársku pôdu alebo lesný pozemok a vykonávajú poľnohospodársku výrobu alebo lesnú výrobu (ďalej len „podnikateľ v pôdohospodárstve“), a o spôsobe poskytovania údajov Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“).
Odber pôdnych vzoriek z poľnohospodárskych pozemkov a spôsob a rozsah
agrochemického skúšania pôd
§ 2
(1)
Odber pôdnych vzoriek sa vykonáva na všetkých poľnohospodárskych pozemkoch väčších ako 2 ha, ktoré boli zaradené kontrolným ústavom do výkonu agrochemického skúšania pôd.
(2)
Pôdne vzorky sa z poľnohospodárskych pozemkov odoberajú do 31. mája a spravidla po zbere plodín do 30. novembra.
(3)
Pôdna vzorka sa z poľnohospodárskych pozemkov odoberá sondážnou tyčou v tvare uvedenom v prílohe č. 1 a pozostáva najmenej z 30 vpichov, ktoré sú rozmiestnené rovnomerne po ploche poľnohospodárskeho pozemku alebo po jeho časti.
(4)
Plocha na odber jednej pôdnej vzorky na veľkých poľnohospodárskych pozemkoch predstavuje v priemere výmeru
a)
10 ha na ornej pôde; odber pôdnej vzorky sa vykonáva z pôdneho profilu najviac do hĺbky 30 cm,
b)
20 ha na trvalých trávnych porastoch; odber pôdnej vzorky sa vykonáva do hĺbky 15 cm, pričom mačinová vrstva pôdy sa do vzorky nezahŕňa,
c)
2 ha vo vinohradoch; odber pôdnej vzorky sa vykonáva do hĺbky 60 cm, pričom vrchných 20 cm pôdy sa do vzorky nezahŕňa,
d)
3 ha v ovocných sadoch; odber pôdnej vzorky sa vykonáva do hĺbky 40 cm,
e)
3 ha v chmeľniciach; odber pôdnej vzorky sa vykonáva do hĺbky 40 cm, pričom vrchných 10 cm pôdy sa do vzorky nezahŕňa.
(5)
Ak podnikateľ v pôdohospodárstve obhospodaruje v rámci kultúrneho dielu viac pozemkov s rovnakou kultúrou, s výmerami menšími, ako je ustanovené v odseku 4 písm. a), b), d) a e), ale väčšími ako 2 ha, výmery týchto pozemkov sa na účely agrochemického skúšania pôd sčítajú a posudzujú sa ako jeden poľnohospodársky pozemok.
(6)
Predsušené pôdne vzorky, vyplnené mapové podklady, záznam o odbere pôdnych vzoriek z poľnohospodárskych pozemkov uvedený v prílohe č. 2 a zoznam kultúrnych dielov sa odovzdávajú na miesto určené podľa § 11 ods. 3 zákona spravidla do jedného mesiaca od skončenia odberov pôdnych vzoriek, najneskôr však do jedného mesiaca po termínoch uvedených v odseku 2.
§ 3
(1)
V pôdnych vzorkách z poľnohospodárskych pozemkov sa zisťuje
a)
pôdna reakcia,
b)
obsah prístupných foriem fosforu, draslíka a horčíka.
(2)
V pôdnych vzorkách z poľnohospodárskych pozemkov vybraných kontrolným ústavom sa v prípade potreby zisťuje aj obsah vápnika, síry, medi, zinku, mangánu, bóru, molybdénu, železa, oxidovateľného uhlíka, celkového dusíka a humusu.
(3)
V pôdnych vzorkách z poľnohospodárskych pozemkov s rizikom vstupu nežiaducich látok do potravového reťazca sa rozsah zisťovania rizikových prvkov a rizikových látok určuje podľa špecifík konkrétneho poľnohospodárskeho pozemku.
(4)
Princípy chemických rozborov pôdnych vzoriek z poľnohospodárskych pozemkov sú uvedené v prílohe č. 3.
(5)
Výsledky chemických rozborov pôdnych vzoriek z poľnohospodárskych pozemkov sa vyhodnocujú podľa určených kritérií, štatisticky sa spracujú a odovzdajú alebo zašlú podnikateľovi v pôdohospodárstve. Kritériá hodnotenia výsledkov chemických rozborov pôdnych vzoriek z poľnohospodárskych pozemkov na vyhodnotenie pôdnej reakcie a prijateľných foriem obsahov fosforu, horčíka a draslíka sú uvedené v prílohe č. 4. Stanovená hodnota pôdnej reakcie slúži na určenie potreby vápnenia a výpočet dávky oxidu vápenatého na 1 ha.
(6)
Agrochemické skúšanie poľnohospodárskych pozemkov po vyhodnotení kontrolným ústavom obsahuje
a)
výsledky chemických rozborov pôdnych vzoriek zo skúšaných poľnohospodárskych pozemkov a priemerné hodnoty týchto výsledkov za kultúrny diel,
b)
vyhodnotenie agrochemických parametrov jednotlivých skúšaných poľnohospodárskych pozemkov za kultúrny diel a štatistické prehľady za odskúšanú poľnohospodársku pôdu obhospodarovanú podnikateľom v pôdohospodárstve,
c)
priebežnú evidenciu poľnohospodárskych pozemkov so zvýšeným obsahom niektorej zo zisťovaných živín,
d)
vyhodnotenie vývoja agrochemických vlastností skúšaných poľnohospodárskych pozemkov priebežne a po skončení obdobia agrochemického skúšania pôd členené podľa územného a správneho usporiadania,
e)
vyhodnotenie aktuálneho stavu kontaminácie poľnohospodárskych pozemkov vrátane pozemkov s rizikom vstupu nežiaducich látok do potravového reťazca a vedenie ich zoznamu.
Odber pôdnych vzoriek z lesných pozemkov a zisťovanie pôdnych vlastností lesných pozemkov
§ 4
(1)
Odber pôdnych vzoriek z lesných pozemkov sa vykonáva na každom odbernom mieste odberom minerálnej pôdy osobitne z hĺbky do 10 cm a z hĺbky od 10 cm do 30 cm.
(2)
Odber jednej pôdnej vzorky z lesných pozemkov v lesných škôlkach a lesných porastoch určených na produkciu semena zo semenných sadov, v energetických porastoch a na plantážach vianočných stromčekov sa vykonáva z plochy najviac 0,5 ha.
(3)
Pôdnu vzorku z lesného pozemku tvorí pôdny materiál odobratý z viacerých miest rovnomerne rozmiestnených po ploche vzdialených od seba približne 25 m.
(4)
Odber pôdnej vzorky z lesného pozemku sa vykonáva do hĺbky 25 cm, pričom vrchné 3 cm sa do vzorky nezahŕňajú.
(5)
Hustota a rozmiestnenie odberu pôdnych vzoriek z lesného pozemku má zohľadňovať homogenitu, najmä z hľadiska používaných postupov hnojenia pri príprave pôdy.
§ 5
(1)
Chemickým rozborom pôdnych vzoriek z lesných pozemkov sa zisťuje
a)
pôdna reakcia,
b)
oxidovateľný uhlík,
c)
celkový dusík,
d)
obsah prístupných foriem fosforu, draslíka, vápnika a horčíka,
e)
ďalšie prvky, ak si to vyžadujú miestne podmienky.
(2)
Princípy chemických rozborov pôdnych vzoriek z lesných pozemkov sú uvedené v prílohe č. 3.
(3)
Výsledky chemických rozborov pôdnych vzoriek z lesných pozemkov sa vyhodnocujú a vyhodnotenie spolu s protokolom o výsledku skúšok sa uchováva ako doklad na súhrnné hodnotenie pôdnych vlastností lesných pozemkov.
(4)
V lesných škôlkach, porastoch určených na produkciu semena, energetických porastoch a na plantážach vianočných stromčekov sa pôdne vlastnosti zisťujú pravidelne, pričom základné parametre sa zisťujú najmenej každé štyri roky.
(5)
Vyhodnotenie pôdnych vlastností lesných pozemkov slúži ako podklad na návrh hnojenia, vápnenia alebo aplikácie pôdnej pomocnej látky počas dvoch rokov; po ich uplynutí sa vykoná nové zisťovanie stavu pôdnych vlastností lesných pozemkov.
§ 6
Evidencia o poľnohospodárskom pozemku
Evidencia o poľnohospodárskom pozemku obsahuje
a)
názov katastra, názov štvorca, číslo kultúrneho dielu, užívanú výmeru kultúrneho dielu, užívanú výmeru pozemku,
b)
kultúru, plodinu alebo aj medziplodinu, odrodu alebo aj generáciu a stupeň množenia, úrodu,
c)
druh a čas agrotechnických opatrení, ktorými sú napríklad podmietka, orba, sejba, kultivačné opatrenia,
d)
názov použitých hnojív, termín a spôsob použitia a zapracovania hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenských kalov, dnových sedimentov, mäsokostných múčok a vápnenie pôdy,
e)
použité prípravky na ochranu rastlín a moridlá,
f)
uvedenie nevyhnojenej a prípravkami na ochranu rastlín neošetrenej výmery,
g)
vyznačenie zaradenia pozemku do ekologickej poľnohospodárskej výroby,
h)
vyznačenie zaradenia pozemku do zraniteľných oblastí podľa § 2 písm. u) zákona.
§ 7
Skladovanie hnojív v tuhom skupenstve
(1)
Hnojivá v tuhom skupenstve s označením názvu hnojiva sa skladujú v skladoch voľne uložené alebo balené podľa návodu výrobcu.
(2)
Voľne uložené hnojivá v tuhom skupenstve sa skladujú
a)
v hromadách označených názvom hnojiva najviac do výšky 6 m vzdialených najmenej 2 m od seba,
b)
v oddeleniach označených názvom hnojiva, kde hromady môžu dosahovať najvyššie hornú hranu prehradenia, alebo
c)
v zásobníkoch.
(3)
Balené hnojivá v tuhom skupenstve s hmotnosťou do 50 kg sa skladujú vo vreciach uložených na seba najviac do výšky 1,5 m. Pri uložení vriec s hnojivami na paletách sa palety môžu ukladať na seba najviac v dvoch vrstvách.
§ 8
Skladovanie hnojív v kvapalnom skupenstve
(1)
Nebalené hnojivá v kvapalnom skupenstve a sekundárne zdroje živín v kvapalnom skupenstve s označením názvu hnojiva alebo sekundárneho zdroja živín sa skladujú v nádržiach vybudovaných na tento účel a označených názvom uskladneného hnojiva alebo sekundárneho zdroja živín umiestnených v záchytnej vani, ktorej objem prevyšuje objem najväčšej skladovacej nádrže umiestnenej v záchytnej vani.
(2)
Pri skladovaní hnojív v kvapalnom skupenstve a sekundárnych zdrojov živín v kvapalnom skupenstve sa musia dodržiavať podmienky skladovania predpísané výrobcom hnojív alebo producentom sekundárnych zdrojov živín.
(3)
Suspenzné hnojivá sa skladujú v nádržiach označených názvom uskladneného hnojiva s účinným miešacím zariadením.
§ 9
Skladovanie hnojív typu dusičnanu amónneho
Jednozložkové hnojivá typu dusičnanu amónneho s celkovým obsahom oboch foriem dusíka vyšším ako 28 % možno skladovať len
a)
v skladoch, oddelené a chránené pred kontaktom s organickými látkami, najmä pilinami, slamou, drevom, olejom, ropnými látkami alebo látkami alkalicky reagujúcimi, najmä vápnom a cementom,
b)
balené, v množstve najviac do 25 t v jednom sklade,
c)
tak, aby boli chránené pred priamym slnečným žiarením a teplom zo svetelného zdroja,
d)
najmenej vo vzdialenosti 1 m od stropu skladu, tepelného zdroja a svetelného zdroja,
e)
v sklade, v ktorom je zakázané fajčiť, kúriť a manipulovať s otvoreným ohňom a ktorý je označený nápisom „nebezpečenstvo výbuchu“.
§ 10
Skladovanie hospodárskych hnojív
(1)
Objem skladovacích kapacít na hospodárske hnojivá musí zodpovedať skutočnej produkcii hospodárskych hnojív; neplatí pre celoročný pasienkový spôsob chovu zvierat, celoročné ustajnenie zvierat na hlbokej podstielke, stelivový spôsob prevádzky chovu zvierat bez produkcie kvapalných hospodárskych hnojív a kombináciu týchto spôsobov chovu zvierat, ak spolu trvajú celoročne a hospodárske hnojivá sa využívajú spôsobom nepoškodzujúcim životné prostredie.
(2)
Predpokladaná produkcia hospodárskych hnojív podľa spôsobu ustajnenia jedným zvieraťom za jeden mesiac podľa kategórií alebo druhov hospodárskych zvierat sledovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat je uvedená v prílohe č. 5.
§ 11
Používanie hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov
(1)
Pri používaní hnojív v tuhom skupenstve, tuhých hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín v tuhom skupenstve a kompostov na poľnohospodárskom pozemku nesmie prísť k ich priamemu prieniku alebo splaveniu do povrchových vôd a na vedľajšie pozemky. Tuhé hospodárske hnojivá, sekundárne zdroje živín v tuhom skupenstve a komposty sa musia zapracovať do pôdy.
(2)
Pri používaní kvapalných hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín v kvapalnom skupenstve a hydinového trusu na poľnohospodárskej pôde, s výnimkou pestovania viacročných krmovín na ornej pôde a trvalých trávnych porastov, sa úniku prchavých látok zabráni ich priamou aplikáciou do pôdy. Pri aplikácii hnojív v kvapalnom skupenstve, kvapalných hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín v kvapalnom skupenstve a hydinového trusu na poľnohospodárskych pozemkoch nesmie prísť k ich priamemu prieniku alebo splaveniu do povrchových vôd a na vedľajšie pozemky.
(3)
Pri určovaní dávky hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov sa vychádza zo zásad cieleného hnojenia, ktoré zohľadňuje
a)
potreby plodiny na dosiahnutie predpokladanej úrody a kvality produkcie,
b)
množstvo prístupných živín v poľnohospodárskej pôde, výsledky bilančného porovnávania živín na poľnohospodárskom pozemku alebo výsledky analýz rastlín a vonkajšie príznaky porúch vo výžive,
c)
pôdnu reakciu a obsah živín, a to vápnika, horčíka, draslíka a fosforu.
(4)
Hnojivá, hospodárske hnojivá, sekundárne zdroje živín a komposty sa na lesných pozemkoch používajú podľa
a)
vyhodnotenia chemických rozborov lesnej pôdy a stavu lesných porastov,
b)
vonkajších príznakov porúch výživy, rastu a vývoja lesných porastov a ich celkového stavu,
c)
podmienok stanovišťa,
d)
výsledkov predchádzajúceho použitia hnojív v lesných porastoch.
§ 12
Vedenie evidencie o použití hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych
zdrojov živín a kompostov
(1)
Evidencia o použití hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov na poľnohospodárskych pozemkoch sa musí viesť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
(2)
Evidencia o použití hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov na lesných pozemkoch sa vedie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6.
§ 13
Bilančné porovnanie živín
(1)
Bilančné porovnanie živín sa podľa § 10 ods. 6 zákona za poľnohospodársky pozemok spracúva zo vstupov a výstupov hlavných živín, ktorými sú dusík (N), fosfor (P) a draslík (K), a vyjadruje rozdiel medzi množstvom živín dodaných do poľnohospodárskej pôdy a množstvom živín odčerpaných úrodou z jednotlivých poľnohospodárskych pozemkov. Bilancia živín sa vypočítava podľa vzorcov uvedených v prílohe č. 7.
(2)
Na určenie dávok živín na jednotlivé poľnohospodárske pozemky sa používajú obsahy živín, ktoré sú uvedené v označení hnojív. Pri aplikácii organických hnojív, organicko-minerálnych hnojív, hospodárskych hnojív, čistiarenských kalov, dnových sedimentov a sekundárnych zdrojov živín sa využívajú výsledky aktuálnych analýz alebo obsah živín určených podľa prílohy č. 5 zákona. Koeficienty prepočtu prvkov na ióny dusíka a oxidy a prepočtu iónov dusíka a oxidov na prvky a hodnoty bilančných prebytkov podľa jednotlivých živín sú uvedené v prílohe č. 8.
(3)
Na určenie výstupu živín úrodou hlavného a vedľajšieho produktu pri spracúvaní bilančného porovnania živín sa používajú hodnoty odberu živín podľa tabuľky uvedenej v prílohe č. 3 zákona alebo informácie zverejnené na webovom sídle kontrolného ústavu.
(4)
Úroda vedľajšieho zberového produktu sa určuje na základe pomeru hlavného produktu a vedľajšieho produktu takto, ak ide o:
a)
obilniny.........................množstvo zrna/množstvo slamy ...............................................1:1
b)
kukuricu.......................množstvo zrna/množstvo kôrovia .............................................1:1,6
c)
strukoviny.....................množstvo semena/množstvo slamy ..........................................1:1,1
d)
slnečnicu......................množstvo semena/množstvo stonky a stržňa ...........................1:3,1
e)
cukrovú repu................množstvo buliev/množstvo skrojkov .........................................1:0,7
f)
repku olejnú.................množstvo semena/množstvo slamy ...........................................1:2,6
g)
vinič.............................množstvo hrozna/množstvo listov a dreva .................................1:0,5
h)
chmeľ...........................množstvo zelených hlávok/množstvo listov a dreva ...................1:1,5.
§ 14
Spôsob poskytovania údajov kontrolnému ústavu
(1)
Údaje o spotrebe hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenských kalov a dnových sedimentov na poľnohospodárskych pozemkoch za predchádzajúci hospodársky rok plodiny vedené podľa § 10 ods. 4 a 5 zákona sa v štruktúre uvedenej v § 6 poskytujú kontrolnému ústavu formou elektronického podania na formulári zverejnenom na webovom sídle kontrolného ústavu.
(2)
Údaje o objeme skladovacích kapacít a produkcii hospodárskych hnojív a o počtoch hospodárskych zvierat podľa kategórií a spôsobu ich ustajnenia uvedených v prílohe č. 5 sa podľa § 9 ods. 1 písm. f) zákona poskytujú kontrolnému ústavu formou elektronického podania na formulári zverejnenom na webovom sídle kontrolného ústavu.
(3)
Hlásenie o celkovom množstve sekundárnych zdrojov živín a kompostov uvedených do obehu podľa § 3a ods. 5 zákona sa zasiela kontrolnému ústavu formou elektronického podania na formulári zverejnenom na webovom sídle kontrolného ústavu.
§ 15
Prechodné ustanovenie
(1)
Vedenie evidencie o poľnohospodárskom pozemku a vedenie evidencie o použití hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov na poľnohospodárskych pozemkoch a na lesných pozemkoch musí spĺňať požiadavky podľa § 6 a 12 od 30. mája 2016.
(2)
Skladovanie hnojív v tuhom skupenstve, hnojív v kvapalnom skupenstve, hnojív typu dusičnanu amónneho, hospodárskych hnojív a používanie hnojív v tuhom skupenstve, tuhých hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín v tuhom skupenstve a kompostov musí spĺňať požiadavky podľa § 7 až 11 od 30. mája 2016.
Záverečné ustanovenia
§ 16
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 338/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pre odber pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu vykonávania agrochemického skúšania pôd, zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov a o vedení evidencie hnojenia pôdy a stavu výživy rastlín na poľnohospodárskej pôde a na lesných pozemkoch.
§ 17
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2016.
Ľubomír Jahnátek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 151/2016 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 151/2016 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 151/2016 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 151/2016 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 151/2016 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 151/2016 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 151/2016 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 151/2016 Z. z.