15/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

15
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2015,
ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 11 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Ročná výroba tepla pre zariadenie výrobcu elektriny, ktoré vyrába elektrinu spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou alebo elektrinu z plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy (ďalej len „zariadenie“) sa na účely posúdenia percentuálneho podielu dodávky využiteľného tepla vypočíta podľa vzorca
kde
Q - výroba tepla v megawatthodinách za rok,
AE - výroba elektriny v megawatthodinách za rok meraná na svorkách generátora inštalovaného v zariadení,
PQ - projektovaný inštalovaný tepelný výkon zariadenia v megawattoch; pri spaľovacom motore vypočítaný ako súčet využiteľného tepelného výkonu meraného na výstupe chladiacej kvapaliny motora a tepelného výkonu na výstupe výfukových plynov z motora,
PE - projektovaný inštalovaný elektrický výkon zariadenia v megawattoch.
(2)
Do percentuálneho posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla sa započítava technologická spotreba tepla, najviac však do výšky 25 % z ročnej výroby tepla.
(3)
Ak nie je technologická spotreba tepla meraná, vypočíta sa podľa vzorca
QTS = 0,1 x Q,
kde
Q - výroba tepla v megawatthodinách za rok,
QTS - technologická spotreba tepla v megawatthodinách za rok.
(4)
Technologickou spotrebou tepla je teplo vyrobené v zariadení, ktoré sa spotrebuje na
a)
výrobu alebo uskladnenie bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou,
b)
výrobu alebo uskladnenie bioplynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy alebo
c)
úpravu fyzikálnych vlastností biomasy, ktorá vstupuje ako palivo do procesu výroby elektriny v tomto zariadení, bez ohľadu na to, kto túto úpravu vykonáva.
(5)
Do percentuálneho posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla sa nezapočítava teplo využité pri výrobe elektriny.
(6)
Percentuálny podiel dodávky využiteľného tepla sa vypočíta podľa vzorca
kde
PP - percentuálny podiel dodávky využiteľného tepla,
QVT - dodané využiteľné teplo v megawatthodinách za rok vrátane technologickej spotreby tepla v megawatthodinách za rok určenej podľa odsekov 2 a 3,
Q - výroba tepla v megawatthodinách za rok.
§ 2
Technologická spotreba tepla podľa § 1 ods. 3 za roky 2015 a 2016 sa vypočíta podľa vzorca
QTS = 0,15 x Q,
kde
Q - výroba tepla v megawatthodinách za rok,
QTS - technologická spotreba tepla v megawatthodinách za rok.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Vazil Hudák v. r.