149/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

149
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. marca 2016
o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády upravuje
a)
základné požiadavky na určený výrobok1) uvedený v odseku 2,
b)
postupy posudzovania zhody2) na určený výrobok uvedený v odseku 2,
c)
práva a povinnosti výrobcu, splnomocneného zástupcu,4) dovozcu5) a distribútora6) určeného výrobku uvedeného v odseku 2,
d)
autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody,7)
e)
práva a povinnosti notifikovanej osoby.8)
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na určený výrobok, ktorým je
a)
zariadenie a ochranný systém určený na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu,
b)
bezpečnostný, ovládací a regulačný prístroj určený na použitie mimo prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, ak je nevyhnutný na bezpečné fungovanie zariadenia a ochranného systému určeného na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu alebo ak k jeho fungovaniu prispieva,
c)
komponent, ktorý má byť včlenený do zariadenia a ochranného systému uvedeného v písmene a).
(3)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
zdravotnícku pomôcku určenú na použitie v lekárskom prostredí,
b)
zariadenie a ochranný systém, kde nebezpečenstvo výbuchu vyplýva výlučne z prítomnosti výbušných látok alebo nestabilných chemických látok,
c)
zariadenie, ktoré je určené na použitie v nepodnikateľskom prostredí, v ktorom je ojedinelá možnosť vzniku prostredia s nebezpečenstvom výbuchu následkom náhodného úniku vykurovacieho plynu,
d)
osobný ochranný prostriedok podľa osobitného predpisu,9)
e)
námornú loď a mobilnú jednotku používanú blízko pobrežia spolu so zariadením na palube námornej lode alebo na mobilnej jednotke,
f)
dopravný prostriedok a jeho príves určený výlučne na leteckú, pozemnú, železničnú alebo vodnú prepravu cestujúcich, ako aj dopravný prostriedok, ak je vyrobený na leteckú, pozemnú, železničnú alebo vodnú prepravu tovaru; dopravný prostriedok určený na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu nie je vylúčený z rozsahu tohto nariadenia vlády,
g)
zariadenie určené na výrobu zbraní, munície a vojenského materiálu.
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto nariadenia vlády je
a)
zariadením stroj, prístroj, pevný prostriedok alebo mobilný prostriedok, ovládací komponent a jeho prístrojové vybavenie a detekčný systém alebo ochranný systém, ktorý je určený samostatne alebo spoločne na výrobu, prenos, uskladnenie, meranie, reguláciu a na premenu energie alebo na spracovanie materiálu a ktorý je schopný spôsobiť výbuch v dôsledku vlastných potenciálnych zdrojov vznietenia,
b)
ochranným systémom iný prístroj ako komponent zariadenia, ktorý je určený na okamžité potlačenie počiatočného štádia výbuchu alebo obmedzenie rozsahu účinkov výbuchu a ktorý je samostatne sprístupnený na trhu na použitie ako autonómny systém,
c)
komponentom položka nevyhnutná na bezpečnú činnosť zariadenia a ochranného systému bez autonómnej funkcie,
d)
výbušným prostredím zmes vzduchu pri atmosférických podmienkach s horľavými látkami vo forme plynov, pár, hmly alebo prachu, v ktorej sa po zapálení spaľovanie šíri do celej nespálenej zmesi,
e)
prostredím s nebezpečenstvom výbuchu prostredie, ktoré sa môže stať výbušným vplyvom miestnych a prevádzkových podmienok,
f)
zariadením skupiny I zariadenie určené na použitie v podzemných častiach baní a v častiach povrchových zariadení baní, ktoré sú vystavené ohrozeniu banským plynom alebo horľavým prachom; za zariadenie skupiny I sa považuje aj zariadenie kategórie M 1 a M 2 uvedené v prílohe č.1,
g)
zariadením skupiny II zariadenie určené na použitie v miestach, ktoré sú vystavené ohrozeniu výbušným prostredím; za zariadenie skupiny II sa považuje aj zariadenie kategórie 1, 2 a 3 uvedené v prílohe č.1,
h)
kategóriou zariadenia klasifikácia zariadenia v rámci každej skupiny zariadení uvedená v prílohe č.1, ktorou sa určuje požadovaná úroveň ochrany, ktorá sa má zaistiť,
i)
určeným použitím použitie určeného výrobku predpísané výrobcom, v ktorom výrobca pre určený výrobok určí skupinu a kategóriu zariadenia alebo v ktorom výrobca uvedie všetky informácie, ktoré sú potrebné na bezpečnú činnosť ochranného systému, zariadenia alebo komponentu,
j)
výrobcom osoba podľa osobitného predpisu9a) alebo osoba, ktorá určený výrobok podľa § 1 ods. 2 používa na vlastné účely.
§ 3
Základné požiadavky
Základné požiadavky uvedené v prílohe č. 2 sú požiadavky na ochranu zdravia a na bezpečnosť, ktoré musí spĺňať určený výrobok uvedený v § 1 ods. 2 pri jeho sprístupnení na trhu10) alebo pri jeho uvedení do prevádzky, pričom sa prihliada na účel jeho použitia.
§ 4
Sprístupňovanie na trhu a uvedenie do prevádzky
Určený výrobok uvedený v § 1 ods. 2 je možné sprístupniť na trhu alebo uviesť do prevádzky, ak pri správnej inštalácii a údržbe, ako aj používaní na určený účel zodpovedá požiadavkám tohto nariadenia vlády.
§ 5
Voľný pohyb
(1)
Ak určený výrobok spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, nesmie sa brániť jeho sprístupňovaniu na trhu a uvedeniu do prevádzky.
(2)
Na obchodných veľtrhoch, výstavách a prezentáciách je možné vystavovať určený výrobok uvedený v § 1 ods. 2, ktorý nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, len ak viditeľné označenie zreteľne uvádza, že takýto určený výrobok nesmie byť sprístupnený na trhu alebo uvedený do prevádzky, ak nebude v zhode s týmto nariadením vlády. Pri vystavovaní sa musia vykonať potrebné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osôb.
§ 6
Povinnosti výrobcu
(1)
Výrobca je okrem povinností podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e), g), i) až o) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) povinný pred uvedením určeného výrobku na trh11)
a)
vypracovať technickú dokumentáciu podľa príloh č. 3 až 9,
b)
zabezpečiť posúdenie zhody určeného výrobku podľa § 12,
c)
vydať EÚ vyhlásenie o zhode určeného výrobku podľa § 13 pre určený výrobok, ktorý nie je komponentom, alebo vydať písomné potvrdenie zhody pre určený výrobok podľa § 12 ods. 3, ktorý je komponentom,
d)
umiestniť označenie CE12) na určenom výrobku podľa § 14.
(2)
V súlade s § 5 ods. 1 písm. r) zákona sa ustanovuje, že je výrobca povinný
a)
umiestniť na určený výrobok, ktorý nie je komponentom a ktorý uviedol na trh, špecifické označenie ochrany pred výbuchom, a ak je to potrebné, ďalšie označenia a informácie uvedené v prílohe č. 2 bode 1.0.5,
b)
zabezpečiť priloženie kópie EÚ vyhlásenia o zhode alebo potvrdenie zhody ku každému určenému výrobku; ak sa jednému používateľovi dodá veľký počet rovnakých určených výrobkov, môže byť priložená k celej šarži alebo zásielke jediná kópia EÚ vyhlásenia o zhode alebo potvrdenie zhody,
c)
uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku na trh EÚ vyhlásenie o zhode alebo potvrdenie zhody a technickú dokumentáciu a na požiadanie ho sprístupniť orgánu dohľadu,
d)
vykonať v záujme ochrany života, zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek určeného výrobku, ktorý je sprístupnený na trhu, vzhľadom na riziko, ktoré určený výrobok predstavuje,
e)
uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte,17) ktorý výrobcovi určený výrobok dodal alebo ktorému určený výrobok dodal, počas desiatich rokov odo dňa dodania určeného výrobku a bezodkladne ich sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu.
§ 7
Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu
(1)
Splnomocnený zástupca výrobcu, ktorého výrobca môže písomne splnomocniť na plnenie povinností podľa § 6, okrem povinností podľa § 6 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona, je povinný plniť povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. b), c) zákona a § 6 ods. 3 a 4 zákona.
(2)
Splnomocnený zástupca výrobcu je v súlade s § 6 ods. 5 zákona povinný uchovávať pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku na trh EÚ vyhlásenie o zhode alebo potvrdenie zhody a technickú dokumentáciu a na požiadanie ho sprístupniť orgánu dohľadu.
§ 8
Povinnosti dovozcu
Dovozca okrem povinností podľa § 7 ods. 1 zákona a § 7 ods. 2 písm. a) až c), e) až g), i) až k) zákona v súlade s § 7 ods. 2 písm. l) zákona
a)
nesmie uviesť na trh určený výrobok, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) alebo § 6 ods. 2 písm. a),
b)
je povinný vykonať skúšky vzoriek určeného výrobku, ktorý je sprístupnený na trhu, ak je to potrebné vzhľadom na riziká, ktoré určený výrobok predstavuje,
c)
je povinný uchovávať pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku na trh kópiu EÚ vyhlásenia o zhode alebo kópiu potvrdenia zhody.
§ 9
Povinnosti distribútora
Distribútor okrem povinností podľa § 8 ods. 1 zákona a § 8 ods. 2 písm. a) až f) zákona v súlade s § 8 ods. 2 písm. g) zákona nesmie sprístupniť určený výrobok na trhu, ak výrobca nesplnil svoje povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo § 6 ods. 2 písm. a).
§ 10
Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora
Ak dovozca alebo distribútor uvedie určený výrobok na trh pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou alebo určený výrobok už uvedený na trh upraví spôsobom, ktorý môže ovplyvniť jeho zhodu s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu podľa § 6.
§ 11
Predpoklad zhody
(1)
Ak určený výrobok spĺňa požiadavky harmonizovanej technickej normy17a) alebo jej časti, považuje sa za určený výrobok, ktorý spĺňa základné požiadavky, na ktoré sa harmonizovaná technická norma alebo jej časť vzťahuje.
(2)
Ak neexistuje harmonizovaná technická norma podľa odseku 1, za určený výrobok, ktorý spĺňa základné požiadavky, sa považuje taký určený výrobok, ktorý spĺňa požiadavky slovenskej technickej normy18) alebo iné technické špecifikácie.18a)
§ 12
Postupy posudzovania zhody
(1)
Na posúdenie zhody určeného výrobku uvedeného v § 1 ods. 2 písm. a) a b) so základnými požiadavkami sa použije postup posudzovania zhody
a)
pre zariadenia skupiny I a II a zariadenia kategórie M 1 a 1, postup posudzovania zhody EÚ skúška typu podľa prílohy č. 3 (modul B) a
1.
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výroby podľa prílohy č. 4 (modul D) alebo
2.
zhoda s typom založená na overovaní výrobku podľa prílohy č. 5 (modul F),
b)
pre zariadenia skupiny I a II a zariadenia kategórie M 2 a 2
1.
pre motor s vnútorným spaľovaním a elektrické zariadenie postup posudzovania zhody EÚ skúška typu podľa prílohy č. 3 (modul B) a
1a.
zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúške výrobku pod dohľadom podľa prílohy č. 6 (modul C1) alebo
1b.
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku podľa prílohy č. 7 (modul E),
2.
pre ostatné zariadenia vnútorná kontrola výroby podľa prílohy č. 8 (modul A) a zaslanie technickej dokumentácie podľa prílohy č. 8 druhého bodu notifikovanej osobe, ktorá bezodkladne potvrdí príjem technickej dokumentácie a uchováva ju,
c)
pre zariadenia skupiny II a zariadenia kategórie 3 vnútorná kontrola výroby podľa prílohy č. 8 (modul A),
d)
pre zariadenia skupiny I a II je možné okrem postupov posudzovania zhody uvedených v písmenách a), b) a c) použiť aj zhodu založenú na overení jednotlivého výrobku podľa prílohy č. 9 (modul G).
(2)
Postup posudzovania zhody podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. d) sa použije na posudzovanie zhody ochranných systémov.
(3)
Postup posudzovania zhody podľa odseku 1 sa použije na posudzovanie zhody komponentu okrem umiestnenia označenia CE a vydania EÚ vyhlásenia o zhode. Výrobca vydá písomné potvrdenie zhody, ktorým potvrdí zhodu komponentov s uplatniteľnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, ktoré obsahuje charakteristiku komponentov, ich zabudovanie do zariadenia alebo ochranného systému tak, aby boli splnené základné požiadavky, ktoré sa uplatňujú na dokončené zariadenia alebo ochranné systémy.
(4)
Na posudzovanie zhody, ak ide o bezpečnostné hľadiská podľa prílohy č. 2 bodu 1.2.7, je možné použiť postup posudzovania zhody podľa prílohy č. 8 (modul A).
(5)
Orgány dohľadu môžu na základe riadne odôvodnenej žiadosti povoliť, aby bol na území príslušného členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo štátu, ktorý má s Európskou úniou v tejto oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu (ďalej len „členský štát“), uvedený na trh a do prevádzky určený výrobok, ktorý nie je komponentom, na ktorý neboli použité postupy podľa odsekov 1, 2 a 4, ak je jeho používanie v záujme ochrany bezpečnosti.
(6)
Dokumenty a korešpondencia, ktoré sa týkajú postupov posudzovania zhody podľa odsekov 1 až 4, sa vyhotovujú v štátnom jazyku.
§ 13
EÚ vyhlásenie o zhode
(1)
Výrobca vydá EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona.
(2)
Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode je uvedený v prílohe č. 10. EÚ vyhlásenie o zhode pre určený výrobok, ktorý bol uvedený na trh alebo sprístupnený na trhu v Slovenskej republike, obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody podľa príloh č. 3 až 9.
(3)
V súlade s § 23 ods. 5 zákona sa v EÚ vyhlásení o zhode pre určený výrobok uvedú aj odkazy na uverejnenie harmonizačných právnych predpisov Európskej únie18b) v Úradnom vestníku Európskej únie, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú.
§ 14
Označenie CE
(1)
Označenie CE sa umiestni na určený výrobok alebo na jeho štítok v súlade s § 25 ods. 1, 2, 4 a 6 zákona.
(2)
Za označením CE nasleduje v súlade s § 25 ods. 2 zákona identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak je zapojená do fázy kontroly výroby.
(3)
Za označením CE a identifikačným číslom notifikovanej osoby nasleduje špecifické označenie ochrany pred výbuchom, značky skupiny a kategórie zariadenia a podľa potreby ďalšie označenia a údaje podľa prílohy č. 2 bodu 1.0.5.
(4)
K označeniu CE a označeniu, značke a údajom podľa odseku 3 a identifikačnému číslu notifikovanej osoby môže byť umiestnená iná značka, ktorá označuje osobitné riziko alebo použitie určeného výrobku. Určený výrobok, ktorý je vyrobený pre konkrétne výbušné prostredie, je označený podľa prvej vety.
§ 16
Autorizácia a notifikácia
Na autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody sa vzťahujú § 10 až 20 zákona.
§ 17
Práva a povinnosti notifikovanej osoby
Notifikovaná osoba okrem povinností podľa § 21 zákona je povinná
a)
vykonávať posudzovanie zhody podľa postupov posudzovania zhody podľa príloh č. 3 až 7 a 9,
b)
dodržiavať mieru prísnosti a úroveň ochrany vyžadované na zhodu určeného výrobku s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády,
c)
mať finančné prostriedky potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody.
§ 18
Spoločné ustanovenia
Dohľad nad trhom pre určený výrobok ustanovuje § 26 písm. b) a f), § 27 až 29 zákona.
§ 19
Prechodné ustanovenia
(1)
Určený výrobok uvedený na trh do 19. apríla 2016, ktorý spĺňa požiadavky právnych predpisov účinných do 19. apríla 2016, je možné sprístupňovať na trhu alebo uvádzať do prevádzky aj po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády.
(2)
Certifikáty vydané podľa právnych predpisov účinných do 19. apríla 2016 zostávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti.
Záverečné ustanovenia
§ 20
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 11.
§ 21
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2002 Z. z.
§ 22
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. apríla 2016.
Robert Fico v. r.
1)
§ 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Čl. 2 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
4)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
5)
Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.
6)
Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.
7)
Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 765/2008.
8)
9)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016).
9a)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.
10)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008.
11)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.
12)
Čl. 2 ods. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
17)
Čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 765/2008.
17a)
Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
18)
§ 3 ods. 2 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.
18a)
Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 765/2008.
18b)
Čl. 2 ods. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 149/2016 Z. z.
KRITÉRIÁ URČUJÚCE KLASIFIKÁCIU SKUPÍN ZARIADENÍ DO KATEGÓRIÍ

1. Zariadenia skupiny I
a)
Zariadenie kategórie M 1 zahŕňa zariadenia, ktoré sú navrhnuté, a ak je to potrebné, doplňujúco vybavené ochrannými prostriedkami tak, aby boli schopné prevádzky v zhode s prevádzkovými parametrami určenými výrobcom a zabezpečovali veľmi vysokú úroveň ochrany.
Zariadenie tejto kategórie je určené na použitie v podzemných častiach baní, ako aj v tých častiach povrchových inštalácií týchto baní, ktoré sú ohrozené banským plynom alebo horľavým prachom.
Zariadenie tejto kategórie musí zostať funkčné aj v prípade výnimočných udalostí, ktoré sa týkajú tohto zariadenia vo výbušnom prostredí, a vyznačuje sa takými ochrannými prostriedkami, že
– v prípade poruchy jedného z ochranných prostriedkov poskytne požadovanú úroveň ochrany najmenej jeden ďalší nezávislý ochranný prostriedok alebo
– v prípade dvoch porúch, ktoré sa vyskytnú nezávisle jedna od druhej, je zabezpečená požadovaná úroveň ochrany.
Zariadenie tejto kategórie musí spĺňať doplnkové požiadavky uvedené v prílohe č. 2 bode 2.0.1.
b)
Zariadenie kategórie M 2 zahŕňa zariadenia, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli schopné prevádzky v zhode s prevádzkovými parametrami určenými výrobcom a zabezpečovali vysokú úroveň ochrany.
Zariadenie tejto kategórie je určené na použitie v podzemných častiach baní, ako aj v tých častiach povrchových inštalácií týchto baní, ktoré sú ohrozené banským plynom alebo horľavým prachom.
Pri tomto zariadení sa predpokladá, že v prípade výskytu výbušného prostredia sa vypne.
Ochranné prostriedky týkajúce sa zariadenia tejto kategórie zabezpečujú požadovanú úroveň ochrany počas bežnej prevádzky a takisto v prípade ťažších prevádzkových podmienok, najmä tých, čo vznikajú vplyvom zlého zaobchádzania a vplyvom zmeny podmienok v prostredí.
Zariadenie tejto kategórie musí byť v súlade s doplnkovými požiadavkami uvedenými v prílohe č. 2 bode 2.0.2.

2. Zariadenia skupiny II
a)
Zariadenie kategórie 1 zahŕňa zariadenia, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli schopné prevádzky v zhode s prevádzkovými parametrami ustanovenými výrobcom a aby zabezpečovali veľmi vysokú úroveň ochrany.
Zariadenie tejto kategórie je určené na použitie v priestoroch, v ktorých je výbušné prostredie spôsobené zmesami vzduchu a plynov, pár alebo výparov alebo prachovo-vzduchovými zmesami prítomné nepretržite, dlhé obdobia alebo často – Zóna 0 alebo Zóna 20.
Zariadenie tejto kategórie musí zabezpečiť požadovanú úroveň ochrany aj v prípade výnimočných udalostí týkajúcich sa zariadenia a vyznačujú sa takými ochrannými prostriedkami, že:
– v prípade poruchy jedného z ochranných prostriedkov poskytne požadovanú úroveň ochrany najmenej jeden ďalší nezávislý prostriedok alebo
– v prípade dvoch porúch, ktoré sa vyskytnú nezávisle jedna od druhej, je zabezpečená požadovaná úroveň ochrany.
Zariadenie tejto kategórie musí byť v súlade s doplnkovými požiadavkami uvedenými v prílohe č. 2 bode 2.1.
b)
Zariadenie kategórie 2 zahŕňa zariadenia, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli schopné prevádzky v zhode s prevádzkovými parametrami určenými výrobcom a aby zabezpečovali vysokú úroveň ochrany.
Zariadenie tejto kategórie je určené na použitie v priestoroch, v ktorých je pravdepodobný občasný výskyt výbušného prostredia spôsobený plynmi, parami alebo výparmi alebo prachovo-vzduchovými zmesami – Zóna 1 alebo Zóna 21.
Ochranné prostriedky týkajúce sa zariadení tejto kategórie zabezpečujú požadovanú úroveň ochrany aj v prípade často sa vyskytujúcich porúch alebo zlyhaní zariadení, s ktorými treba bežne počítať.
Zariadenie tejto kategórie musí byť v súlade s doplnkovými požiadavkami uvedenými v prílohe č. 2 bode 2.2.
c)
Zariadenie kategórie 3 zahŕňa zariadenia, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli schopné prevádzky v zhode s prevádzkovými parametrami ustanovenými výrobcom a aby zabezpečovali bežnú úroveň ochrany.
Zariadenie tejto kategórie je určené na použitie v oblastiach, v ktorých nie je pravdepodobný vznik výbušného prostredia spôsobený plynmi, parami alebo výparmi alebo prachovo-vzduchovými zmesami, alebo ak výbušné prostredie vznikne, tak k tomu môže dôjsť len zriedkavo a na krátky čas – Zóna 2 alebo Zóna 22.
Zariadenie tejto kategórie zabezpečuje požadovanú úroveň ochrany počas bežnej prevádzky.
Zariadenie tejto kategórie musí byť v súlade s doplnkovými požiadavkami uvedenými v prílohe č. 2 bode 2.3.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 149/2016 Z. z.
ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY
Úvodné poznámky
A.
Technologické znalosti, ktoré sa rýchlo môžu meniť, sa operatívne zohľadňujú a bezodkladne využívajú.
B.
Na prístroje uvedené v § 1 ods. 2 písm. b) sa vzťahujú základné požiadavky len do takej miery, ako je to potrebné na bezpečné a spoľahlivé fungovanie a prevádzku týchto prístrojov vzhľadom na nebezpečenstvo výbuchu.

1. Spoločné požiadavky na zariadenia a ochranné systémy
1.0.
Všeobecné požiadavky
1.0.1.
Princípy komplexného zabezpečenia proti výbuchu
Zariadenie a ochranný systém určený na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu musí byť navrhnuté z hľadiska komplexného zabezpečenia proti výbuchu.
V tejto súvislosti musí výrobca zabezpečiť
– predchádzanie vytváraniu výbušného prostredia, ktorú môže samotné zariadenie a ochranný systém vytvoriť alebo uvoľniť,
– predchádzanie vznieteniu vo výbušnom prostredí, berúc do úvahy charakter všetkých elektrických a neelektrických zdrojov vznietenia,
– ak by sa napriek tomu vyskytol výbuch, ktorý by mohol priamo alebo nepriamo ohroziť osoby a prípadne domáce zvieratá a majetok, okamžité zastavenie alebo obmedzenie rozsahu účinku výbušných plameňov a výbušných tlakov na dostačujúcu úroveň bezpečnosti.
1.0.2.
Zariadenie a ochranný systém musia byť navrhnuté a vyrobené po náležitej analýze možných prevádzkových porúch tak, aby sa vopred čo najviac zamedzilo nebezpečným situáciám.
Do úvahy sa musí zobrať akékoľvek nesprávne použitie, ktoré sa logicky môže očakávať.
1.0.3.
Osobitné podmienky kontroly a údržby
Zariadenie a ochranný systém, ktorý podlieha osobitným podmienkam kontroly a údržby, sa musí navrhnúť a vyrobiť so zreteľom na tieto podmienky.
1.0.4.
Podmienky okolitého prostredia
Zariadenie a ochranný systém musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby boli schopné vyrovnať sa so skutočnými alebo predvídateľnými podmienkami okolitého prostredia.
1.0.5.
Označenie
Všetky zariadenia a ochranné systémy musia byť označené čitateľne a nezmazateľne najmenej s týmito údajmi:
– obchodné meno alebo ochranná známka a sídlo alebo adresa miesta podnikania výrobcu,
– označenie CE,
– označenie série alebo typu,
– číslo šarže alebo sériové číslo,
– rok výroby,
– špecifické označenie ochrany pred výbuchom doplnené o značku skupiny a kategórie zariadenia,
– pre zariadenia skupiny II písmeno „G“ týkajúce sa výbušného prostredia spôsobeného plynmi, parami alebo výparmi alebo
– písmeno „D“ týkajúce sa výbušného prostredia spôsobeného prachom.
Okrem toho, kde je to potrebné, musia sa tiež označiť všetkými náležitými informáciami na bezpečné používanie zariadenia a ochranného systému.
1.0.6.
Návod na obsluhu
a)
K zariadeniu a ochrannému systému musí byť dodaný návod na obsluhu, ktorý zahŕňa najmenej tieto informácie:
– zhrnutie informácií, ktorými je zariadenie alebo ochranný systém označený, okrem čísla šarže alebo sériového čísla podľa bodu 1.0.5, spolu so všetkými ďalšími príslušnými informáciami na uľahčenie údržby (napríklad adresa opravárenského subjektu),
– návod na bezpečné
– uvedenie do prevádzky,
– používanie,
– montáž a demontáž,
– údržbu, prevádzkovú opravu alebo núdzovú opravu,
– inštaláciu,
– nastavenie,
– indikáciu nebezpečných oblastí pred zariadeniami na znižovanie tlaku, ak je to potrebné,
– pokyny pre zaškolenie, ak je to potrebné,
– podrobnosti, ktoré dovoľujú rozhodnutie bez pochybnosti, či daná časť zariadenia špecifickej kategórie alebo ochranný systém sa môžu použiť bezpečne v uvažovanom prostredí pri očakávaných prevádzkových podmienkach,
– elektrické a tlakové parametre, maximálne povrchové teploty a ostatné limitné hodnoty,
– špeciálne podmienky použitia vrátane podrobností o možnom nesprávnom použití, kde skúsenosť ukázala, že by sa mohli vyskytnúť, ak je to potrebné,
– základné charakteristiky nástrojov, ktoré môžu byť pripevnené k zariadeniu alebo ochrannému systému, ak je to potrebné.
b)
Návod na obsluhu musí obsahovať nákresy a schémy potrebné na uvedenie do prevádzky, údržbu, inšpekciu, kontrolu správneho chodu, a kde je to potrebné, na opravu zariadenia alebo ochranného systému spolu so všetkými užitočnými pokynmi, najmä čo sa týka bezpečnosti.
c)
Odborná literatúra opisujúca zariadenie alebo ochranný systém nesmie byť v rozpore s návodom na obsluhu, čo sa týka hľadiska bezpečnosti.
1.1.
Výber materiálov
1.1.1.
Materiály používané na konštrukciu zariadení a ochranných systémov nesmú byť príčinou výbuchu, berúc do úvahy predvídateľné prevádzkové tlaky.
1.1.2.
V rozsahu prevádzkových podmienok ustanovených výrobcom nesmie byť možné, aby došlo k reakcii medzi používanými materiálmi a zložkami v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, ktoré by mohlo oslabiť ochranu pred výbuchom.
1.1.3.
Materiály musia byť vybrané tak, že predpokladateľné zmeny v ich charakteristikách a v ich zlučiteľnosti v spojení s ostatnými materiálmi nebudú viesť k zníženiu poskytnutej ochrany; hlavne je potrebné náležite vziať do úvahy koróziu materiálu a odolnosť pred opotrebovaním, elektrickú vodivosť, mechanickú odolnosť, odolnosť pred starnutím a vplyvy kolísania teploty.
1.2.
Návrh a konštrukcia
1.2.1.
Zariadenie a ochranný systém musí byť navrhnutý a vyrobený náležite s ohľadom na technologické znalosti o ochrane pred výbuchom tak, aby mohli byť bezpečne prevádzkované počas celej ich predpokladanej životnosti.
1.2.2.
Komponent, ktorý má byť do zariadenia a ochranného systému zabudovaný alebo sa má používať ako náhradný diel pre zariadenie a ochranný systém, musí byť navrhnutý a vyrobený tak, aby bezpečne pracoval na svoj určený účel ochrany proti výbuchu, ak je nainštalovaný podľa pokynov výrobcu.
1.2.3.
Uzavreté konštrukcie a zabránenie únikom
Zariadenie, ktoré môže prepúšťať horľavé plyny alebo prach, musí všade, kde je to možné, využívať len uzavreté konštrukcie.
Ak sú v zariadení otvory alebo netesné spoje, musia, ak je to možné, byť navrhnuté takým spôsobom, aby uvoľňovanie plynov alebo prachu nemohlo spôsobiť vznik výbušného prostredia mimo zariadenia.
Miesta, kde sa materiály zavádzajú alebo vypúšťajú, musia byť navrhnuté a vybavené tak, aby obmedzili uvoľňovanie horľavých látok počas plnenia alebo vyprázdňovania.
1.2.4.
Usadzovanie prachu
Zariadenie a ochranný systém, ktorý je určený na použitie v oblastiach vystavených prachu, musí byť navrhnuté tak, aby sa usadený prach na jeho povrchu nevznietil.
Vo všeobecnosti tam, kde je to možné, nánosy prachu musia byť obmedzené. Zariadenia a ochranné systémy sa musia dať ľahko vyčistiť.
Povrchová teplota častí zariadení sa musí udržiavať dostatočne nízko pod zápalnou teplotou nánosu prachu.
Hrúbka nánosu prachu sa musí vziať do úvahy, a ak je to vhodné, musia sa použiť prostriedky na obmedzenie teploty, aby sa zabránilo zvyšovaniu tepla.
1.2.5.
Doplnkové ochranné prostriedky
Zariadenia a ochranné systémy, ktoré môžu byť vystavené určitým typom vonkajšieho namáhania, musia byť vybavené tam, kde je to potrebné, doplnkovými ochrannými prostriedkami.
Zariadenie musí odolať príslušnému namáhaniu bez nepriaznivého vplyvu na ochranu proti výbuchu.
1.2.6.
Bezpečné otváranie
Ak sú zariadenia a ochranné systémy umiestnené v kryte alebo v zabezpečenom puzdre tvoriacom časť samotnej ochrany pred výbuchom, tento kryt alebo puzdro sa musí dať otvoriť len pomocou špeciálneho náradia alebo pomocou vhodných ochranných prostriedkov.
1.2.7.
Ochrana pred inými nebezpečenstvami
Zariadenia a ochranné systémy musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby
a)
sa vyhlo fyzickému zraneniu alebo inej škode, ktoré by mohli nastať priamym alebo nepriamym kontaktom,
b)
sa zaistilo, že sa nevytvára povrchová teplota prístupných častí alebo žiarenie, ktoré môžu spôsobiť ohrozenie,
c)
sa vylúčili neelektrické nebezpečenstvá, ktoré sú známe zo skúsenosti,
d)
sa zabezpečilo, že predvídateľné podmienky preťaženia nespôsobujú nebezpečné situácie.
Ak sa pri zariadeniach a ochranných systémoch na nebezpečenstvá uvedené v tomto bode úplne alebo čiastočne vzťahujú iné právne predpisy Európskej únie, toto nariadenie vlády sa neuplatňuje alebo sa prestane uplatňovať v prípade takých zariadení a ochranných systémov a takých nebezpečenstiev od začatia uplatňovania uvedených osobitných právnych predpisov Európskej únie.
1.2.8.
Preťaženie zariadenia
Nebezpečnému preťaženiu zariadenia sa musí predchádzať už v etape návrhu pomocou integrovaného merania, regulácie a ovládacími prístrojmi, ako napríklad nadprúdovými ističmi, teplotnými obmedzovačmi, diferenciálnymi tlakovými vypínačmi, prietokomermi, časovým relé, obmedzovačmi rýchlosti alebo podobnými typmi monitorovacích regulačných zariadení.
1.2.9.
Ohňovzdorná uzavretá konštrukcia
Ak časti, ktoré môžu vznietiť výbušné prostredie, sú umiestnené v uzavretej konštrukcii, musia sa vykonať opatrenia na zabezpečenie, aby uzavretá konštrukcia odolala tlaku vzniknutému počas vnútorného výbuchu z výbušnej zmesi a zabránila prenosu výbuchu do výbušného prostredia obklopujúceho uzavretú konštrukciu.
1.3.
Zdroje potenciálneho vznietenia
1.3.1.
Nebezpečenstvá vznikajúce z rozličných zdrojov vznietenia
Potenciálne zdroje vznietenia ako iskry, plamene, elektrické oblúky, vysoké teploty povrchu, akustická energia, optické žiarenie, elektromagnetické vlny a ostatné zdroje vznietenia sa nesmú vyskytnúť.
1.3.2.
Nebezpečenstvá vznikajúce zo statickej elektriny
Elektrostatickým nábojom schopným mať za následok nebezpečné výboje sa musí zabrániť pomocou vhodných prostriedkov.
1.3.3.
Nebezpečenstvá vznikajúce z blúdivých elektrických a zvodových prúdov
Blúdivým elektrickým a zvodovým prúdom vo vodivých častiach zariadenia, ktoré by mohli mať za následok napríklad výskyt nebezpečnej korózie, prehriatia povrchov alebo iskier schopných vyvolať vznietenie, sa musí zabrániť.
1.3.4.
Nebezpečenstvá vznikajúce z prehriatia
Prehriatiu spôsobenému trením alebo nárazmi vznikajúcimi napríklad pri vzájomnom kontakte medzi materiálmi a časťami pri otáčaní alebo prostredníctvom prenikania cudzích telies sa musí, ak je to možné, zabrániť v etape návrhu.
1.3.5.
Nebezpečenstvá vznikajúce pri kompenzácii tlaku
Zariadenia a ochranné systémy musia byť navrhnuté alebo vybavené integrovanými meracími, monitorovacími regulačnými zariadeniami tak, aby tlakové kompenzácie z nich vznikajúce nevytvárali nárazové vlny ani kompresie, ktoré môžu spôsobiť vznietenie.
1.4.
Nebezpečenstvá vznikajúce z vonkajších vplyvov
1.4.1.
Zariadenia a ochranné systémy musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby boli schopné vykonávať svoje určené funkcie v plnej bezpečnosti, dokonca aj v meniacich sa podmienkach prostredia a za prítomnosti vonkajších napätí, vlhkosti, vibrácií, znečistenia a ostatných vonkajších vplyvov, berúc do úvahy obmedzenia prevádzkových podmienok, ktoré určil výrobca.
1.4.2.
Použité časti zariadení musia byť vhodné na určené mechanické a tepelné namáhania a schopné odolávať pôsobeniu existujúcich alebo predvídateľných agresívnych látok.
1.5.
Požiadavky na bezpečnostné prístroje
1.5.1.
Bezpečnostné prístroje musia pracovať nezávisle od meracích alebo riadiacich prístrojov, ktoré sa na činnosť požadujú.
Ak je to možné, porucha bezpečnostného prístroja musí byť objavená dostatočne rýchlo príslušnými technickými prostriedkami, aby sa zabezpečilo, že bude len veľmi málo pravdepodobné, že nastane nebezpečná situácia.
Vo všeobecnosti treba uplatňovať princíp zabezpečenia pri poruche.
Spínanie vzťahujúce sa na bezpečnosť musí vo všeobecnosti spúšťať priamo príslušné riadiace prístroje bez sprostredkujúceho programového príkazu.
1.5.2.
V prípade poruchy bezpečnostného zariadenia budú zariadenia alebo ochranné systémy zabezpečené všade, kde je to možné.
1.5.3.
Ovládanie núdzového zastavenia bezpečnostných zariadení musí byť vybavené odpojovacím zariadením opätovného spustenia. Nový príkaz na naštartovanie sa môže uskutočniť pri bežnej prevádzke len po tom, čo sa odpojovacie zariadenie úmyselne znovu nastaví.
1.5.4.
Ovládacie a zobrazovacie prístroje
Ak sa použijú ovládacie a zobrazovacie prístroje, musia byť navrhnuté podľa ergonomických princípov, aby sa dosiahla najvyššia možná úroveň prevádzkovej bezpečnosti, čo sa týka nebezpečenstva výbuchu.
1.5.5.
Požiadavky na meracie zariadenie používané na ochranu pred výbuchom
Pri zariadeniach používaných vo výbušnom prostredí musia byť meracie prístroje navrhnuté a vyrobené tak, aby sa vedeli vyrovnať s predvídateľnými prevádzkovými požiadavkami a špeciálnymi podmienkami pri použití.
1.5.6.
Kde je to potrebné, musí byť možné skontrolovať presnosť snímania a prevádzkovú spoľahlivosť meracích prístrojov.
1.5.7.
Návrh prístrojov s meracou funkciou musí počítať s bezpečnostným faktorom, ktorý zabezpečuje, aby výstražný prah ležal dostatočne ďaleko od hraníc výbuchu alebo vznietenia prostredia, ktoré prístroj registruje, berúc do úvahy hlavne prevádzkové podmienky inštalácie a možné odchýlky v meracom systéme.
1.5.8.
Nebezpečenstvá zapríčinené programovým vybavením
Pri návrhu zariadení, ochranných systémov a bezpečnostných prístrojov ovládaných programovým vybavením sa musí venovať veľká pozornosť nebezpečenstvu vznikajúcemu z chýb v programovom vybavení.
1.6.
Integrovanie bezpečnostných požiadaviek týkajúcich sa systému
1.6.1.
K dispozícii musí byť ručné ovládanie na zastavenie činnosti zariadení a ochranných systémov začlenených do automatických procesov, ktoré sa odchyľujú od určených prevádzkových podmienok, za predpokladu, že to neohrozuje bezpečnosť.
1.6.2.
Keď je núdzový systém zastavenia uvedený do činnosti, nahromadená energia musí byť rozptýlená tak rýchlo a bezpečne, ako je to možné, alebo izolovaná tak, aby už nevytvárala nebezpečenstvo.
Netýka sa to elektrochemicky uloženej energie.
1.6.3.
Nebezpečenstvá zapríčinené poruchou napájania
Ak zariadenie a ochranný systém môže spôsobiť šírenie ďalšieho nebezpečenstva v prípade poruchy napájania, musí byť možné udržovať ho v bezpečnom prevádzkovom stave nezávisle od zvyšku inštalácie.
1.6.4.
Nebezpečenstvá zapríčinené prípojkami
Zariadenie a ochranný systém musí byť vybavený vhodnými vstupmi pre káble a potrubnými vedeniami.
Keď je zariadenie a ochranný systém určený na použitie v spojení s ostatnými zariadeniami a ochrannými systémami, musí byť rozhranie bezpečné.
1.6.5.
Umiestnenie výstražného prístroja ako časti vybavenia
Kde je zariadenie alebo ochranný systém vybavený detekčným alebo poplašným prístrojom na sledovanie výskytu výbušného prostredia, musia byť ustanovené pokyny potrebné na to, aby bolo možné dať ho na vhodné miesta.

2.Doplnkové požiadavky na zariadenie
2.0.
Požiadavky na zariadenie skupiny I
2.0.1.
Požiadavky na zariadenie kategórie M 1 zo zariadení skupiny I
2.0.1.1.
Zariadenie musí byť navrhnuté a vyrobené tak, aby sa zdroje vznietenia neaktivovali dokonca ani v prípade výnimočných udalostí týkajúcich sa zariadenia.
Zariadenie musí byť vybavené ochrannými prostriedkami tak, že
– v prípade poruchy jedného z ochranných prostriedkov poskytne požadovanú úroveň ochrany najmenej jeden ďalší nezávislý prostriedok alebo
– v prípade dvoch porúch vyskytujúcich sa nezávisle od seba je zabezpečená požadovaná úroveň ochrany.
Kde je to potrebné, zariadenie musí byť vybavené ďalšími špeciálnymi prostriedkami ochrany.
Musí zostať funkčné aj za prítomnosti výbušného prostredia.
2.0.1.2.
Kde je to potrebné, zariadenie musí byť vyrobené tak, aby doň nemohol preniknúť žiadny prach.
2.0.1.3.
Povrchové teploty častí zariadení sa musia udržiavať dostatočne nízko pod zápalnou teplotou predvídateľných prachovo-vzduchových zmesí, aby sa zabránilo vznieteniu rozptýleného prachu.
2.0.1.4.
Zariadenie musí byť navrhnuté tak, aby časti zariadenia, ktoré môžu byť zdrojmi vznietenia, bolo možné otvoriť len v stave bez napätia alebo len pri vnútorne (iskrivo) bezpečných podmienkach. Kde nie je možné uviesť zariadenie do stavu bez napätia, výrobca musí pripevniť výstražný štítok na otváraciu časť zariadenia.
Ak je to potrebné, zariadenie musí byť vybavené ďalšími vhodnými vzájomne blokovacími systémami.
2.0.2.
Požiadavky na zariadenie kategórie M 2 zo zariadení skupiny I
2.0.2.1.
Zariadenie musí byť vybavené ochrannými prostriedkami zabezpečujúcimi, aby sa zdroje vznietenia neaktivovali počas bežnej prevádzky, dokonca ani pri horších prevádzkových podmienkach, najmä tých, ktoré vznikajú pri zlom zaobchádzaní a pri zmenách podmienok prostredia.
Zariadenie je navrhnuté tak, aby sa v prípade vzniku výbušného prostredia prerušila dodávka energie.
2.0.2.2.
Zariadenie musí byť navrhnuté tak, aby časti zariadenia, ktoré môžu byť zdrojmi vznietenia, bolo možné otvoriť len v stave bez napätia alebo len cez vhodné vzájomne blokovacie systémy. Kde nie je možné uviesť zariadenie do stavu bez napätia, výrobca musí pripevniť výstražný štítok na otváraciu časť zariadenia.
2.0.2.3.
Musia sa uplatňovať požiadavky týkajúce sa nebezpečenstva výbuchu vznikajúceho z prachu, vzťahujúce sa na zariadenie kategórie M 1.
2.1.
Požiadavky na zariadenie kategórie 1 zo zariadení skupiny II
2.1.1.
Výbušné prostredie spôsobené plynmi, parami alebo výparmi
2.1.1.1.
Zariadenie musí byť navrhnuté a vyrobené tak, aby sa zdroje vznietenia neaktivovali, dokonca ani v prípade výnimočných udalostí týkajúcich sa zariadenia.
Musia byť vybavené ochrannými prostriedkami tak, že
– v prípade poruchy jedného z ochranných prostriedkov poskytne požadovanú úroveň ochrany najmenej jeden ďalší nezávislý prostriedok alebo
– v prípade dvoch porúch vyskytujúcich sa nezávisle od seba je zabezpečená požadovaná úroveň ochrany.
2.1.1.2.
Pre zariadenie s povrchmi, ktoré sa môžu ohrievať, sa musia vykonať také opatrenia, ktoré zabezpečia, že udávaná maximálna povrchová teplota nebude prekročená dokonca ani za najnepriaznivejších okolností.
Takisto sa musí brať do úvahy zvýšenie teploty spôsobené nárastom tepla a chemickými reakciami.
2.1.1.3.
Zariadenie musí byť navrhnuté tak, aby časti zariadenia, ktoré môžu byť zdrojmi vznietenia, bolo možné otvoriť len v stave bez napätia alebo len za vnútorne (iskrivo) bezpečných podmienok. Kde nie je možné uviesť zariadenie do stavu bez napätia, výrobca musí pripevniť výstražný štítok na otváraciu časť zariadenia.
Ak je to potrebné, zariadenie musí byť vybavené ďalšími vhodnými vzájomne blokovacími systémami.
2.1.2.
Výbušné prostredie spôsobené prachovo-vzduchovou zmesou
2.1.2.1.
Zariadenie musí byť navrhnuté a vyrobené tak, aby sa vznietenie prachovo-vzduchových zmesí nevyskytlo, dokonca ani v prípade výnimočných udalostí týkajúcich sa zariadenia.
Musia byť vybavené ochrannými prostriedkami tak, že
– v prípade poruchy jedného z ochranných prostriedkov poskytne požadovanú úroveň ochrany najmenej jeden ďalší nezávislý prostriedok alebo
– v prípade dvoch porúch vyskytujúcich sa nezávisle od seba je zabezpečená požadovaná úroveň ochrany.
2.1.2.2.
Kde je to potrebné, zariadenie musí byť navrhnuté tak, aby prach mohol do zariadenia vniknúť alebo z neho uniknúť len na špeciálne určených miestach.
Túto požiadavku musia takisto spĺňať vstupy pre káble a spoje.
2.1.2.3.
Povrchové teploty častí zariadení sa musia udržiavať dostatočne nízko pod zápalnou teplotou predvídateľných prachovo-vzdušných zmesí, aby sa zabránilo vznieteniu rozptýleného prachu.
2.1.2.4.
Pri bezpečnom otvorení častí zariadenia sa uplatňuje požiadavka podľa bodu 2.1.1.3.
2.2.
Požiadavky na zariadenie kategórie 2 zo zariadení skupiny II
2.2.1.
Výbušné prostredie spôsobené plynmi, parami alebo výparmi
2.2.1.1.
Zariadenie musí byť navrhnuté a vyrobené tak, aby zabránilo vznikaniu zdrojov vznietenia, dokonca aj v prípade často sa vyskytujúcich porúch alebo prevádzkových porúch zariadení, ktoré sa normálne musia zobrať do úvahy.
2.2.1.2.
Časti zariadení musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby sa ich udávané povrchové teploty neprekročili, dokonca ani v prípade nebezpečenstva vznikajúceho pri neobvyklých situáciách predvídaných výrobcom.
2.2.1.3.
Zariadenie musí byť navrhnuté tak, aby časti zariadenia, ktoré môžu byť zdrojmi vznietenia, bolo možné otvoriť len v stave bez napätia alebo len cez vhodné vzájomne blokovacie systémy. Kde nie je možné uviesť zariadenie do stavu bez napätia, výrobca musí pripevniť výstražný štítok na otváraciu časť zariadenia.
2.2.2.
Výbušné prostredie spôsobené prachovo-vzdušnou zmesou
2.2.2.1.
Zariadenie musí byť navrhnuté a vyrobené tak, aby zabránilo vznieteniu prachovo-vzdušných zmesí, dokonca aj v prípade často sa vyskytujúcich porúch alebo prevádzkových porúch zariadení, ktoré sa normálne musia zobrať do úvahy.
2.2.2.2.
Pri povrchových teplotách sa uplatňuje požiadavka podľa bodu 2.1.2.3.
2.2.2.3.
Pri ochrane pred prachom sa uplatňuje požiadavka podľa bodu 2.1.2.2.
2.2.2.4.
Pri bezpečnom otvorení častí zariadenia sa uplatňuje požiadavka podľa bodu 2.2.1.3.
2.3.
Požiadavky na zariadenie kategórie 3 zo zariadení skupiny II
2.3.1.
Výbušné prostredia spôsobené plynmi, parami alebo výparmi
2.3.1.1.
Zariadenie musí byť navrhnuté a vyrobené tak, aby zabránilo predvídateľným zdrojom vznietenia, ktoré sa môžu vyskytnúť počas bežnej prevádzky.
2.3.1.2.
Povrchové teploty nesmú prekročiť udávané maximálne povrchové teploty pri určených prevádzkových podmienkach. Vyššie teploty môžu byť za výnimočných okolností dovolené len vtedy, ak výrobca prijal špeciálne dodatočné ochranné prostriedky.
2.3.2.
Výbušné prostredie spôsobené prachovo-vzduchovou zmesou
2.3.2.1.
Zariadene musí byť navrhnuté a vyrobené tak, aby sa prachovo-vzduchové zmesi nemohli vznietiť predvídateľnými zdrojmi vznietenia, ktoré sa môžu vyskytovať počas bežnej prevádzky.
2.3.2.2.
Pri povrchových teplotách sa uplatňuje požiadavka podľa bodu 2.1.2.3.
2.3.2.3.
Zariadenie obsahujúce vstupy pre káble a spoje musí byť vyrobené tak, aby prach, berúc do úvahy veľkosť jeho častíc, nemohol ani vytvoriť výbušné zmesi so vzduchom ani sa nemohol nebezpečne hromadiť vnútri zariadenia.

3.Doplnkové požiadavky na ochranný systém
3.0.
Všeobecné požiadavky
3.0.1.
Ochranný systém musí byť dimenzovaný takým spôsobom, aby znížil vplyv výbuchu na dostatočnú úroveň bezpečnosti.
3.0.2.
Ochranný systém musí byť navrhnutý a umiestniteľný takým spôsobom, aby zabránil výbuchu šíriť sa prostredníctvom nebezpečnej reťazovej reakcie alebo potlačil prechod z počiatočného štádia výbuchu do detonácie.
3.0.3.
V prípade poruchy napájania si ochranný systém musí uchovať svoju schopnosť fungovať dostatočný čas, aby sa vyhlo nebezpečnej situácii.
3.0.4.
Ochranný systém nesmie zlyhať vplyvom vonkajšieho rušenia.
3.1.
Plánovanie a návrh
3.1.1.
Charakteristika materiálov
Pri charakteristike materiálov maximálny tlak a teplota, ktoré sa majú brať do úvahy v etape plánovania, sú očakávaný tlak počas výbuchu vyskytujúceho sa pri nadmerných prevádzkových podmienkach a predvídaný vplyv ohriatia od plameňov.
3.1.2.
Ochranný systém, ktorý je navrhnutý tak, aby vydržal alebo zachytil výbuchy, musí byť schopný odolať predpokladanej tlakovej vlne bez straty celistvosti systému.
3.1.3.
Príslušenstvo pripojené k ochrannému systému musí byť schopné odolať očakávanému maximálnemu tlaku výbuchu bez straty svojej funkčnosti.
3.1.4.
Pri plánovaní a návrhu ochranného systému sa musia vziať do úvahy reakcie spôsobené tlakom v periférnom zariadení a v pripojenom potrubí.
3.1.5.
Systém uvoľňujúci tlak
Ak je pravdepodobné, že namáhanie ochranného systému prekročí jeho konštrukčnú silu, musia sa v projekte na vhodné zariadenia uvoľňujúce tlak použiť vhodné prostriedky, ktoré neohrozia osoby v blízkosti.
3.1.6.
Systém potláčajúci výbuch
Systém potláčajúci výbuch musí byť naplánovaný a navrhnutý tak, aby reagoval na vznikajúci výbuch v čo najskoršom možnom čase v prípade takejto udalosti a paralyzoval ho čo najúčinnejšie s náležitým zohľadnením maximálnej rýchlosti zvýšenia tlaku a maximálneho tlaku výbuchu.
3.1.7.
Odpájací systém pri výbuchu
Odpájací systém určený na to, aby rozpojil špecifické zariadenie tak rýchlo, ako je to možné v prípade vznikajúcich výbuchov, pomocou vhodných zariadení, musí byť naplánovaný a navrhnutý tak, aby zostal odolný voči prenosu vnútorného vznietenia a zachoval si mechanickú silu pri prevádzkových podmienkach.
3.1.8.
Ochranný systém sa musí dať integrovať do obvodu s vhodným poplachovým prahom tak, ak je to potrebné, aby bolo možné zastavenie napájania výrobku a výroby a zastavenie činnosti tých častí zariadenia, ktoré už nemôžu pracovať bezpečne.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 149/2016 Z. z.
MODUL B: EÚ SKÚŠKA TYPU

1. EÚ skúška typu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba preskúma technický návrh určeného výrobku a overuje a potvrdzuje, že technický návrh určeného výrobku spĺňa požiadavky tohto nariadenia vlády, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú.

2. EÚ skúška typu sa vykonáva preskúmaním vzorky úplného určeného výrobku, ktorá je reprezentatívna pre plánovanú výrobu (výrobný typ).

3. Výrobca predkladá žiadosť o EÚ skúšku typu jedinej notifikovanej osobe, ktorú si zvolí.
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, a ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca, aj jeho obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania,
b)
písomné vyhlásenie o tom, že rovnaká žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c)
technickú dokumentáciu; prostredníctvom technickej dokumentácie sa umožní posúdenie zhody určeného výrobku s uplatniteľnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a uvedie sa v nej primeraná analýza a posúdenie rizika či rizík, uplatniteľné požiadavky a návrh, výroba a použitie určeného výrobku, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania zhody.
Technická dokumentácia obsahuje najmenej tieto prvky:
i.
všeobecný opis určeného výrobku,
ii.
nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty komponentov, podzostáv, okruhov a obdobných prvkov,
iii.
opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a používania určeného výrobku,
iv.
zoznam harmonizovaných technických noriem použitých v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a ak sa tieto harmonizované technické normy nepoužili, opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa použili; pri čiastočne použitých harmonizovaných technických normách sa v technickej dokumentácii uvedú tie časti, ktoré sa použili,
v.
výsledky vykonaných projektových výpočtov, vykonaných skúšok a obdobné záznamy a
vi.
protokoly o skúškach,
d)
reprezentatívne vzorky plánovanej výroby; notifikovaná osoba môže požadovať ďalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie programu skúšok.

4.Notifikovaná osoba
4.1.
preskúma technickú dokumentáciu, overuje, či vzorka alebo vzorky boli vyrobené v súlade s technickou dokumentáciou, a určí náležitosti navrhnuté v súlade s použiteľnými ustanoveniami príslušných harmonizovaných technických noriem, ako aj náležitosti, ktoré boli navrhnuté v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami,
4.2.
vykonáva potrebné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, ak sa výrobca rozhodol uplatniť riešenia uvedené v príslušných harmonizovaných technických normách, že tieto riešenia boli použité správne,
4.3.
vykonáva potrebné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či v prípade, keď riešenia uvedené v príslušných harmonizovaných technických normách neboli použité, riešenia prijaté výrobcom, ktorý uplatňuje iné relevantné technické špecifikácie, spĺňajú zodpovedajúce základné požiadavky,
4.4.
s výrobcom dohodne miesto, kde sa vykonajú preskúmania a skúšky.
5. Notifikovaná osoba vypracuje hodnotiacu správu, ktorá zaznamená činnosti vykonané v súlade so štvrtým bodom a ich výsledky. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti notifikovanej osoby voči Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), notifikovaná osoba sprístupní obsah tejto správy v plnom rozsahu alebo čiastočne len so súhlasom výrobcu.
6. Ak typ určeného výrobku spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa vzťahujú na určený výrobok, notifikovaná osoba vydá výrobcovi certifikát EÚ skúšky typu. Uvedený certifikát obsahuje obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, závery preskúmania, podmienky jeho platnosti a údaje potrebné na určenie schváleného typu určeného výrobku. Certifikát EÚ skúšky typu môže mať jednu prílohu alebo viac príloh.
Certifikát EÚ skúšky typu a jeho prílohy obsahujú všetky príslušné informácie, ktoré umožňujú hodnotenie zhody vyrobených určených výrobkov so skúšaným typom určeného výrobku a kontrolu pri použití.
Ak typ určeného výrobku nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, notifikovaná osoba odmietne vydať certifikát EÚ skúšky typu a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje žiadateľa, pričom uvedie podrobné dôvody svojho odmietnutia.
7. Notifikovaná osoba je informovaná o všetkých zmenách v súvislosti so všeobecne známym technickým pokrokom, ktorý naznačuje, že schválený typ určeného výrobku už nespĺňa uplatniteľné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, a ak si také zmeny vyžadujú ďalšie preskúmanie, notifikovaná osoba o tom zodpovedajúcim spôsobom informuje výrobcu.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá uchováva technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu EÚ skúšky typu, o všetkých zmenách schváleného typu určeného výrobku, ktoré môžu ovplyvniť zhodu určeného výrobku so základnými požiadavkami alebo s podmienkami platnosti uvedeného certifikátu. Také zmeny si vyžadujú dodatočné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ skúšky typu.
8. Každá notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch EÚ skúšky typu a ich dodatkoch, ktoré vydala alebo odňala, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje úradu zoznam zamietnutých, pozastavených alebo inak obmedzených certifikátov a ich dodatkov.
Každá notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch EÚ skúšky typu a ich dodatkoch, ktoré zamietla vydať, odňala, pozastavila alebo ich inak obmedzila, a na požiadanie ich informuje o certifikátoch a ich dodatkoch, ktoré vydala.
Európska komisia, členské štáty a ostatné notifikované osoby môžu na požiadanie získať kópiu certifikátov EÚ skúšky typu alebo ich dodatkov. Európska komisia a členské štáty môžu na požiadanie získať kópiu technickej dokumentácie a výsledkov skúšok, ktoré vykonala notifikovaná osoba. Notifikovaná osoba uchováva kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov, ako aj technických podkladov vrátane dokumentácie predloženej výrobcom do skončenia platnosti uvedeného certifikátu.
9. Výrobca uchováva počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku na trh k dispozícii pre orgány dohľadu kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou.
10. Splnomocnený zástupca výrobcu môže podať žiadosť podľa tretieho bodu a splniť povinnosti podľa siedmeho a deviateho bodu, ak bol na to určený písomným splnomocnením.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 149/2016 Z. z.
MODUL D: ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČENÍ KVALITY VÝROBY

1. Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výroby je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom a piatom bode a na vlastnú zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušné určené výrobky sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na určené výrobky vzťahujú.

2.Výroba
Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre výrobu, výstupnú kontrolu a skúšanie príslušných určených výrobkov podľa tretieho bodu a podlieha dohľadu podľa štvrtého bodu.

3.Systém kvality
3.1.
Výrobca podáva žiadosť o posúdenie systému kvality pre príslušné určené výrobky notifikovanej osobe podľa vlastného výberu.
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, a ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca, aj jeho obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania,
b)
písomné vyhlásenie o tom, že rovnaká žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c)
všetky príslušné informácie o plánovanej kategórii určených výrobkov,
d)
dokumentáciu systému kvality,
e)
technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu certifikátu EÚ skúšky typu.
3.2.
Systémom kvality sa zabezpečuje zhoda určených výrobkov s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú.
Všetky náležitosti, požiadavky a predpisy prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a návodov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov kvality, plánov kvality, príručiek kvality a záznamov o kvalite.
Dokumentácia obsahuje primeraný opis
a)
cieľov kvality a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na kvalitu určeného výrobku,
b)
zodpovedajúcich výrobných postupov, riadenia kvality a techník zabezpečovania kvality, postupov a systematických činností, ktoré sa používajú,
c)
preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po výrobe, vrátane časových intervalov, v ktorých sa budú skúšky vykonávať,
d)
záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a výsledky skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a obdobné záznamy, a
e)
prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality určeného výrobku a účinného prevádzkovania systému kvality.
3.3.
Notifikovaná osoba posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2.
Notifikovaná osoba predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na náležitosti systému kvality, ktoré sú v zhode so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej technickej normy.
Okrem skúseností so systémami riadenia kvality musí mať audítorský tím najmenej jedného člena, ktorý má skúsenosti v oblasti systémov riadenia kvality, a člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej výrobnej oblasti určeného výrobku a príslušnej technológie určeného výrobku, ako aj znalosť uplatniteľných požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu ustanovenú v bode 3.1. písm. e) s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a vykonať potrebné preskúmanie vzhľadom na zabezpečenie zhody určeného výrobku s týmito požiadavkami.
Notifikovaná osoba svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi a vydá certifikát o schválení systému kvality, ktorý zahŕňa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.
3.4.
Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.
3.5.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality.
Notifikovaná osoba zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2. alebo či je potrebné opätovné posúdenie.
Notifikovaná osoba svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi a vydá certifikát o schválení systému kvality, ktorý zahŕňa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

4.Dohľad, za ktorý je zodpovedná notifikovaná osoba
4.1.
Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2.
Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanej osobe prístup do výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol, skúšok, ako aj skladovacích priestorov, a poskytne mu všetky potrebné informácie, predovšetkým
a)
dokumentáciu systému kvality,
b)
záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a výsledky skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a obdobné záznamy.
4.3.
Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite.
4.4
Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy. Počas týchto návštev môže notifikovaná osoba v prípade potreby vykonať skúšky určených výrobkov alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návšteve a v prípade, že boli vykonané skúšky, aj protokol o skúškach.

5.Označenie CE, EÚ vyhlásenie o zhode a potvrdenie zhody
5.1.
Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 3.1. identifikačné číslo tejto notifikovanej osoby na každý jednotlivý určený výrobok, ktorý nie je komponentom, ktorý je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
5.2.
Výrobca vydá pre každý model určeného výrobku, ktorý nie je komponentom, písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku, ktorý nie je komponentom, na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza taký model určeného výrobku, pre ktorý bolo vydané.
Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa pripojí ku každému určenému výrobku, ktorý nie je komponentom.
5.3.
Výrobca vydá pre každý model komponentu písomné potvrdenie zhody, ktoré uchováva k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia tohto komponentu na trh. V potvrdení zhody sa uvádza model komponentu, pre ktorý bolo vydané. Kópia potvrdenia zhody sa pripojí ku každému komponentu.

6. Počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku na trh uchováva výrobca k dispozícii pre orgány dohľadu
a)
dokumentáciu ustanovenú v bode 3.1.,
b)
informácie o zmene ustanovenej v bode 3.5., ako je schválená,
c)
rozhodnutia a správy notifikovanej osoby ustanovené v bode 3.5., 4.3. a 4.4.

7. Každá notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré vydala alebo odňala, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje úradu zoznam zamietnutých, pozastavených alebo inak obmedzených certifikátoch o schválení systému kvality.
Každá notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré zamietla schváliť, pozastavila, odňala alebo inak obmedzila, a na požiadanie informuje o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré vydala.

8.Splnomocnený zástupca
Splnomocnený zástupca výrobcu môže splniť povinnosti uvedené v bodoch 3.1., 3.5., 5. a 6., ak bol na to určený písomným splnomocnením.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 149/2016 Z. z.
MODUL F: ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA OVEROVANÍ VÝROBKU

1. Zhoda s typom založená na overovaní určeného výrobku je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom a piatom bode a zaručuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že príslušné určené výrobky, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tretieho bodu, sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú.

2.Výroba
Výrobca je zodpovedný za to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrobených určených výrobkov so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú.

3.Overenie
Notifikovaná osoba podľa výberu výrobcu vykonáva príslušné preskúmania a skúšky s cieľom skontrolovať zhodu určených výrobkov so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s príslušnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
Preskúmania a skúšky na kontrolu zhody určených výrobkov s príslušnými požiadavkami sa vykonajú preskúmaním a skúškou každého určeného výrobku, ako sa uvádza v štvrtom bode.

4.Overenie zhody preskúmaním a skúškou každého určeného výrobku
4.1.
Všetky určené výrobky sa skúmajú jednotlivo a s cieľom overiť ich zhodu so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s príslušnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády sa vykonávajú vhodné skúšky ustanovené v príslušnej harmonizovanej technickej norme či normách alebo rovnocenné skúšky ustanovené v iných príslušných technických špecifikáciách.
V prípade, že taká harmonizovaná technická norma nebola vydaná, príslušná notifikovaná osoba rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.
4.2
Notifikovaná osoba vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na každý schválený určený výrobok alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.
Výrobca uchováva certifikáty zhody pre potreby kontroly zo strany orgánov dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia tohto určeného výrobku na trh.

5.Označenie CE, EÚ vyhlásenie o zhode a potvrdenie zhody
5.1.
Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v treťom bode identifikačné číslo tejto notifikovanej osoby na každý určený výrobok, ktorý nie je komponentom, ktorý je v zhode so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
5.2
Výrobca vydá pre každý model určeného výrobku, ktorý nie je komponentom, písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku, ktorý nie je komponentom, na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza takýto model určeného výrobku, pre ktorý bolo vydané.
Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa pripojí ku každému určenému výrobku, ktorý nie je komponentom.
V prípade, že notifikovaná osoba uvedená v treťom bode súhlasí, výrobca môže na zodpovednosť notifikovanej osoby umiestniť na iné určené výrobky než komponenty aj identifikačné číslo tejto notifikovanej osoby.
5.3.
Výrobca vydá pre každý model komponentu písomné potvrdenie zhody, ktoré uchováva k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia tohto komponentu na trh. V potvrdení zhody sa uvádza model komponentu, pre ktorý bolo vydané. Kópia potvrdenia zhody sa pripojí ku každému komponentu.

6. V prípade, že notifikovaná osoba súhlasí, výrobca na zodpovednosť notifikovanej osoby môže počas výrobného procesu umiestniť na určené výrobky identifikačné číslo tejto notifikovanej osoby.

7.Splnomocnený zástupca
Povinnosti výrobcu môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení. Splnomocnený zástupca nesmie plniť povinnosti výrobcu ustanovené v druhom bode.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 149/2016 Z. z.
MODUL C1: ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA VNÚTORNEJ KONTROLE VÝROBY A SKÚŠKE VÝROBKU POD DOHĽADOM

1. Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúške výrobku pod dohľadom je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti uvedené v druhom, treťom a štvrtom bode a zaručuje a vyhlasuje na svoju zodpovednosť, že určené výrobky sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú.

2.Výroba
Výrobca je zodpovedný za to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaných určených výrobkov s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú.

3.Skúšky určeného výrobku
Pre každý jednotlivý vyrobený určený výrobok vykoná výrobca alebo iná osoba v jeho mene jednu alebo viac skúšok na jeden alebo viac parametrov určeného výrobku s cieľom overiť zhodu s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a so zodpovedajúcimi požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády. Skúšky sa vykonávajú na zodpovednosť notifikovanej osoby vybranej výrobcom.
Výrobca na zodpovednosť notifikovanej osoby umiestni na výrobok počas výrobného procesu identifikačné číslo tejto notifikovanej osoby.

4.Označenie CE, EÚ vyhlásenie o zhode a potvrdenie zhody
4.1.
Výrobca umiestni označenie CE na každý jednotlivý určený výrobok, ktorý nie je komponentom, ktorý je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
4.2.
Výrobca vydá pre model určeného výrobku, ktorý nie je komponentom, písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku, ktorý nie je komponentom, na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza taký model určeného výrobku, pre ktorý bolo vydané.
Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa pripojí ku každému určenému výrobku, ktorý nie je komponentom.
4.3.
Výrobca vydá pre každý model komponentu písomné potvrdenie zhody, ktoré uchováva k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia tohto komponentu na trh. V potvrdení zhody sa uvádza model komponentu, pre ktorý bolo vydané. Kópia potvrdenia zhody sa pripojí ku každému komponentu.

5.Splnomocnený zástupca
Splnomocnený zástupca výrobcu môže splniť povinnosti uvedené v štvrtom bode, ak bol na to určený písomným splnomocnením.
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 149/2016 Z. z.
MODUL E: ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČENÍ KVALITY VÝROBKU

1. Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom a piatom bode a na vlastnú zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušné určené výrobky sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na ne vzťahujú.

2.Výroba
Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality výstupnej kontroly a skúšania príslušných určených výrobkov podľa tretieho bodu a vzťahuje sa naň dohľad v rozsahu ustanovenom v štvrtom bode.

3.Systém kvality
3.1.
Výrobca podáva žiadosť o posúdenie systému kvality pre príslušné určené výrobky notifikovanej osobe podľa vlastného výberu.
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania,
b)
písomné vyhlásenie o tom, že rovnaká žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c)
všetky príslušné informácie o plánovanej kategórii určených výrobkov,
d)
dokumentáciu systému kvality a
e)
technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu certifikáte EÚ skúšky typu.
3.2.
Systémom kvality sa zabezpečuje zhoda určených výrobkov s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s uplatniteľnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
Všetky náležitosti, požiadavky a predpisy prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a návodov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, príručiek a záznamov kvality.
Obsahuje primeraný opis
a)
cieľov kvality a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na kvalitu určeného výrobku,
b)
preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať po výrobe,
c)
záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a výsledky skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a obdobné záznamy,
d)
prostriedkov monitorovania účinného prevádzkovania systému kvality.
3.3.
Notifikovaná osoba posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2.
Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na náležitosti systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej technickej normy.
Okrem skúseností so systémami riadenia kvality musí mať audítorský tím najmenej jedného člena so skúsenosťami v oblasti systémov riadenia kvality a člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej oblasti určeného výrobku a príslušnej technológie určeného výrobku, ako aj znalosť uplatniteľných požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. e) s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a vykonať potrebné preskúmania na účely zabezpečenia zhody určeného výrobku s týmito požiadavkami.
Notifikovaná osoba svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi a vydá certifikát o schválení systému kvality, ktorý zahŕňa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.
3.4.
Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a efektívny.
3.5.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá systém kvality schválila, o každej plánovanej zmene systému kvality.
Notifikovaná osoba zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či je potrebné opätovné posúdenie.
Notifikovaná osoba svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi a vydá certifikát o schválení systému kvality, ktorý zahŕňa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

4.Dohľad, za ktorý je zodpovedná notifikovaná osoba
4.1.
Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2.
Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanej osobe prístup do výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol, skúšok, ako aj skladovacích priestorov a poskytne mu všetky potrebné informácie, predovšetkým
a)
dokumentáciu systému kvality,
b)
záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a výsledky skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a obdobné záznamy.
4.3.
Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite.
4.4.
Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy. Počas týchto návštev môže notifikovaná osoba v prípade potreby vykonať skúšky určených výrobkov alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návšteve a v prípade, že boli vykonané skúšky, aj protokol o skúškach.

5.Označenie CE, EÚ vyhlásenie o zhode a potvrdenie zhody
5.1.
Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 3.1. identifikačné číslo tejto osoby na každý jednotlivý určený výrobok, ktorý nie je komponentom a ktorý je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
5.2.
Výrobca vydá pre každý model určeného výrobku, ktorý nie je komponentom, písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza taký model určeného výrobku, pre ktorý bolo vydané.
Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa pripája ku každému určenému výrobku, ktorý nie je komponentom.
5.3.
Výrobca vydá pre každý model komponentu písomné potvrdenie zhody, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány počas desiatich rokov od uvedenia komponentu na trh. V potvrdení zhody sa uvádza model komponentu, pre ktorý bolo vydané. Kópia potvrdenia zhody sa pripája ku každému komponentu.

6. Počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku na trh uchováva výrobca k dispozícii pre orgány dohľadu
a)
dokumentáciu podľa bodu 3.1.,
b)
informácie o zmene uvedenej v bode 3.5., ako bola schválená,
c)
rozhodnutia a správy notifikovanej osoby uvedenej v bodoch 3.5., 4.3. a 4.4.

7. Každá notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré vydala alebo odňala, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje úradu zoznam certifikátov o schválení systému kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.
Každá notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré zamietla, pozastavila, zrušila alebo inak obmedzila, a na požiadanie informuje o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré vydala.

8.Splnomocnený zástupca
Splnomocnený zástupca výrobcu môže splniť povinnosti uvedené bodoch 3.1., 3.5., 5. a 6. ak bol na to určený písomným splnomocnením.
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 149/2016 Z. z.
MODUL A: VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY

1. Vnútorná kontrola výroby je postup posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom, treťom a štvrtom bode a na vlastnú zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušné určené výrobky spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadení vlády, ktoré sa na určený výrobok uplatňujú.

2.Technická dokumentácia
Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu; dokumentácia umožňuje posúdenie zhody určeného výrobku s príslušnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a zahŕňa primeranú analýzu a posúdenie rizika alebo rizík.
V technickej dokumentácii sa musia uviesť uplatniteľné požiadavky a musí zahŕňať návrh, výrobu a fungovanie určeného výrobku, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania. Technická dokumentácia obsahuje najmenej tieto prvky:
a)
všeobecný opis určeného výrobku,
b)
nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty komponentov, podzostáv, okruhov a obdobných prvkov,
c)
opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a fungovania určeného výrobku,
d)
zoznam harmonizovaných technických noriem použitých v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a ak sa tieto harmonizované technické normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek, vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa použili; pri čiastočne použitých harmonizovaných technických normách sa v technickej dokumentácii uvádzajú časti, ktoré boli použité,
e)
výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok a obdobné záznamy,
f)
protokoly o skúškach.

3.Výroba
Výrobca je zodpovedný za to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaných určených výrobkov s technickou dokumentáciou uvedenou v druhom bode a s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na určený výrobok uplatňujú.

4.Označenie CE, EÚ vyhlásenie o zhode a potvrdenie zhody
4.1.
Výrobca umiestňuje označenie CE na každý jednotlivý určený výrobok, ktorý nie je komponentom a ktorý spĺňa uplatniteľné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
4.2.
Výrobca vydá písomné EÚ vyhlásenie o zhode pre model určeného výrobku, ktorý nie je komponentom, a spolu s technickou dokumentáciou ho uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku, ktorý nie je komponentom, na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza taký model určeného výrobku, pre ktorý bolo vydané.
Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa pripája ku každému určenému výrobku, ktorý nie je komponentom.
4.3.
Výrobca vydá písomné potvrdenie zhody pre každý model komponentu a spolu s technickou dokumentáciou ho uchováva k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia komponentu na trh. V potvrdení zhody sa uvádza komponent, pre ktorý bolo vydané. Kópia potvrdenia zhody sa pripája ku každému komponentu.


5.Splnomocnený zástupca
Povinnosti výrobcu ustanovené v štvrtom bode môže plniť splnomocnený zástupca, ak bol na to určený písomným splnomocnením.
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 149/2016 Z. z.
MODUL G: ZHODA ZALOŽENÁ NA OVERENÍ JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU

1. Zhoda založená na overení jednotlivého výrobku je postup posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom, treťom a piatom bode a na vlastnú zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušný určený výrobok, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia štvrtého bodu, je v zhode s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú.

2.Technická dokumentácia
2.1.
Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu a sprístupňuje ju notifikovanej osobe uvedenej v štvrtom bode; technická dokumentácia umožňuje posúdenie zhody určeného výrobku s príslušnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a zahŕňa primeranú analýzu a posúdenie rizika alebo rizík.
V technickej dokumentácii sa musia uviesť uplatniteľné požiadavky a musí zahŕňať návrh, výrobu a fungovanie určeného výrobku, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania.
Technická dokumentácia obsahuje najmenej tieto prvky:
a)
všeobecný opis určeného výrobku,
b)
nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty komponentov, podzostáv, okruhov a obdobné záznamy,
c)
opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a fungovanie určeného výrobku,
d)
zoznam harmonizovaných technických noriem použitých v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a ak sa tieto harmonizované technické normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek, vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa použili. V prípade čiastočne použitých harmonizovaných technických noriem sa v technickej dokumentácii uvádzajú časti, ktoré boli použité,
e)
výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok a obdobné záznamy,
f)
protokoly o skúškach.
2.2.
Výrobca uchováva technickú dokumentáciu k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku na trh.

3.Výroba
Výrobca je zodpovedný za to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečil súlad vyrobeného určeného výrobku s uplatniteľnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.

4.Overenie
Notifikovaná osoba podľa výberu výrobcu vykoná alebo nechá vykonať príslušné preskúmania a skúšky ustanovené v príslušných harmonizovaných technických normách alebo rovnocenné skúšky ustanovené v iných príslušných technických špecifikáciách s cieľom overiť zhodu určeného výrobku s uplatniteľnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády. Ak harmonizovaná technická norma nebola vydaná, príslušná notifikovaná osoba rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.
Notifikovaná osoba vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na schválený určený výrobok alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.
Výrobca uchováva certifikáty zhody k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku na trh.

5.Označenie CE, EÚ vyhlásenie o zhode a potvrdenia zhody
5.1.
Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v štvrtom bode identifikačné číslo tejto osoby na každý určený výrobok, ktorý nie je komponentom a ktorý spĺňa uplatniteľné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
5.2.
Výrobca vydá písomné EÚ vyhlásenie o zhode a uchováva ho k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku, ktorý nie je komponentom, na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza určený výrobok, pre ktorý bolo vydané.
Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa pripája ku každému určenému výrobku, ktorý nie je komponentom.
5.3.
Výrobca vydá písomné potvrdenie zhody a uchováva ho k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia tohto komponentu na trh. V potvrdení zhody sa uvádza komponent, pre ktorý bolo vydané. Kópia potvrdenia zhody sa pripája ku každému komponentu.

6.Splnomocnený zástupca
Povinnosti výrobcu ustanovené v bodoch 2.2. a 5. môže plniť splnomocnený zástupca výrobcu, ak bol na to určený písomným splnomocnením.
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 149/2016 Z. z.
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
1.
Model výrobku, číslo výrobku, číslo typu, číslo šarže alebo sériové číslo.
2.
Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu a podľa potreby jeho splnomocneného zástupcu.
3.
Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na vlastnú zodpovednosť výrobcu.
4.
Predmet vyhlásenia (identifikácia výrobku umožňujúca vysledovateľnosť; ak je to potrebné na identifikáciu výrobku, môže obsahovať dostatočne jednoznačný farebný obrázok).
5.
Predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie.24)
6.
Odkazy na príslušné použité harmonizované technické normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda.
7.
Ak je do procesu posudzovania zhody zapojená aj notifikovaná osoba, uvedú sa jej identifikačné údaje (názov, číslo), postup posudzovania zhody a číslo certifikátu.
8.
Doplňujúce informácie.
Miesto a dátum vydania.
Podpis osoby oprávnenej podpísať EÚ vyhlásenie o zhode.
Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 149/2016 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).