147/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

147
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. decembra 2015 bolo vo Washingtone podpísané Memorandum o dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o službách vzájomného štátneho overovania kvality.

Memorandum nadobudlo platnosť 8. decembra 2015 v súlade s článkom IX ods. A.

Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.