145/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.04.2016 do 31.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

145
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. februára 2016
o sprístupňovaní meradiel na trhu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády upravuje
a)
základné požiadavky na meradlo, ktoré je určeným výrobkom,1)
b)
postupy posudzovania zhody2) meradla,
c)
práva a povinnosti výrobcu,3) splnomocneného zástupcu,4) dovozcu5) a distribútora6) meradla,
d)
autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody,7)
e)
práva a povinnosti notifikovanej osoby8) a akreditovaného vnútropodnikového orgánu.
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na druhy meradiel, ktorými sú
a)
vodomer uvedený v prílohe č. 3 (MI-001),
b)
plynomer uvedený v prílohe č. 4 (MI-002),
c)
prepočítavač objemu plynu uvedený v prílohe č. 4 (MI-002),
d)
elektromer na meranie činnej elektrickej energie uvedený v prílohe č. 5 (MI-003),
e)
merač tepla uvedený v prílohe č. 6 (MI-004),
f)
meracia zostava na kontinuálne a dynamické meranie množstva kvapaliny okrem vody uvedená v prílohe č. 7 (MI-005),
g)
kontrolné váhy s automatickou činnosťou uvedené v prílohe č. 8 (MI-006),
h)
plniace váhy s automatickou činnosťou uvedené v prílohe č. 8 (MI-006),
i)
diskontinuálne sčítavacie váhy uvedené v prílohe č. 8 (MI-006),
j)
kontinuálne sčítavacie váhy uvedené v prílohe č. 8 (MI-006),
k)
mostové váhy s automatickou činnosťou pre koľajové vozidlá uvedené v prílohe č. 8 (MI-006),
l)
taxameter uvedený v prílohe č. 9 (MI-007),
m)
materializovaná dĺžková miera uvedená v prílohe č. 10 (MI-008),
n)
výčapná nádoba uvedená v prílohe č. 10 (MI-008),
o)
meradlo na meranie dĺžky uvedené v prílohe č. 11 (MI-009),
p)
meradlo na meranie plošného obsahu uvedené v prílohe č. 11 (MI-009),
q)
meradlo na meranie viacerých rozmerov uvedené v prílohe č. 11 (MI-009) a
r)
analyzátor výfukových plynov uvedený v prílohe č. 12 (MI-010).
(3)
Na požiadavky na elektromagnetickú odolnosť meradla sa nevzťahuje osobitný predpis.9)
(4)
Meradlo uvedené v odseku 2 sa používa pri meraniach z dôvodu ochrany verejného záujmu, z dôvodu ochrany zdravia obyvateľstva, z dôvodu ochrany bezpečnosti, z dôvodu ochrany verejného poriadku, z dôvodu ochrany životného prostredia, z dôvodu ochrany spotrebiteľa, pri určovaní daní a ciel alebo v obchodných vzťahoch v súlade s dobrými mravmi.
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto nariadenia vlády je
a)
meradlom zariadenie alebo systém s meracou funkciou,
b)
uvedením do používania prvé použitie meradla určeného pre konečného používateľa na účely, na ktoré je určené, v členskom štáte Európskej únie, štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v štáte, ktorý má s Európskou úniou v tejto oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu (ďalej len „členský štát“),
c)
podzostavou technické zariadenie, ktoré funguje samostatne a tvorí meradlo spoločne s ostatnými podzostavami, s ktorými je kompatibilné, alebo s meradlom, s ktorým je kompatibilné,
d)
metrologickou kontrolou kontrola merania v oblasti, v ktorej sa meradlo používa podľa § 1 ods. 4,
e)
normatívnym dokumentom dokument obsahujúci technické špecifikácie prijaté Medzinárodnou organizáciou pre legálnu metrológiu, na ktorý a na ktorého časti bol uverejnený odkaz v Úradnom vestníku Európskej únie,
f)
sprievodnou dokumentáciou meradla doklady, ktoré sú nevyhnutné na prevzatie a používanie meradla,
g)
notifikovanou osobou notifikovaný orgán, ktorý bol členským štátom oznámený Európskej komisii a ostatným členským štátom ako osoba poverená na vykonávanie posudzovania zhody.
§ 3
Podzostava
Podzostava a meradlo sa môžu na účely preukázania zhody posudzovať nezávisle a samostatne; ak sú ustanovené základné požiadavky na podzostavu, postupuje sa primerane podľa tohto nariadenia vlády.
§ 4
Základné požiadavky
(1)
Meradlo musí spĺňať základné požiadavky, ktoré sú uvedené
b)
podľa druhu meradla pre
1.
vodomer v prílohe č. 3,
2.
plynomer v prílohe č. 4,
3.
prepočítavač objemu plynu v prílohe č. 4,
4.
elektromer na meranie činnej elektrickej energie v prílohe č. 5,
5.
merač tepla v prílohe č. 6,
6.
meraciu zostavu na kontinuálne a dynamické meranie množstva kvapaliny okrem vody v prílohe č. 7,
7.
kontrolné váhy s automatickou činnosťou v prílohe č. 8,
8.
plniace váhy s automatickou činnosťou v prílohe č. 8,
9.
diskontinuálne sčítavacie váhy v prílohe č. 8,
10.
kontinuálne sčítavacie váhy v prílohe č. 8,
11.
mostové váhy s automatickou činnosťou pre koľajové vozidlá v prílohe č. 8,
12.
taxameter v prílohe č. 9,
13.
materializovanú dĺžkovú mieru v prílohe č. 10,
14.
výčapnú nádobu v prílohe č. 10,
15.
meradlo na meranie dĺžky v prílohe č. 11,
16.
meradlo na meranie plošného obsahu v prílohe č. 11,
17.
meradlo na meranie viacerých rozmerov v prílohe č. 11,
18.
analyzátor výfukových plynov v prílohe č. 12.
(2)
Ak je to potrebné na zabezpečenie správneho používania meradla, možno požadovať informácie uvedené v prílohe č. 1 deviatom bode alebo informácie uvedené v prílohách č. 3 až 12 v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre konečného používateľa.
§ 5
Voľný pohyb
(1)
Ak meradlo spĺňa základné požiadavky
a)
môže byť sprístupnené na trhu10) alebo uvedené do používania,
b)
nesmie sa brániť jeho sprístupňovaniu na trhu alebo uvedeniu do používania.
(2)
Na obchodných veľtrhoch, výstavách, prezentáciách alebo na podobných podujatiach možno vystavovať meradlo, ktoré nie je v zhode s ustanoveniami tohto nariadenia vlády, len ak viditeľné označenie zreteľne uvádza, že také meradlo nesmie byť sprístupnené na trhu alebo uvedené do používania, ak nebude v zhode s týmto nariadením vlády.
§ 6
Povinnosti výrobcu
Výrobca je povinný
a)
zabezpečiť pri uvedení meradla na trh,11) aby bolo navrhnuté a vyrobené podľa základných požiadaviek,
b)
vypracovať technickú dokumentáciu podľa § 13,
c)
zabezpečiť posúdenie zhody podľa § 12,
d)
vydať EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 14,
e)
umiestniť označenie CE12) a doplnkové metrologické označenie podľa § 15,
f)
uchovávať pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia meradla na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu,
g)
zaviesť postupy na zachovanie zhody sériovej výroby meradla s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a zohľadniť zmeny návrhu meradla alebo vlastností meradla, alebo zmeny v harmonizovanej technickej norme,13) normatívnom dokumente alebo v iných technických špecifikáciách,14) na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda meradla,
h)
vykonať skúšky vzoriek meradla, ktoré sú sprístupnené na trhu, ak je to potrebné vzhľadom na funkčnosť meradla,
i)
prešetriť podnety, ktoré sa týkajú nezhody meradiel s týmto nariadením vlády, viesť evidenciu týchto podnetov a meradiel, ktoré boli spätne prevzaté,15) vzhľadom na riziká, ktoré meradlá predstavujú a informovať o tom distribútora,
j)
umiestniť na meradle označenie typu, označenie šarže, výrobné číslo alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu meradla, alebo ak to rozmer meradla alebo povaha meradla neumožňujú, uviesť požadované informácie na obale alebo v sprievodnej dokumentácii meradla,
k)
uviesť na meradle svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej ho možno zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania; ak to nie je možné, požadované informácie je povinný uviesť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii meradla,
l)
priložiť k meradlu návod a pokyny na použitie, kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a informácie podľa prílohy č. 1 podbodu 9.3 v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre konečného používateľa,
m)
bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu meradla s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, a ak je to potrebné, meradlo stiahnuť z trhu16) alebo prevziať späť, ak sa dôvodne domnieva, že meradlo nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády alebo ak mu orgán dohľadu uložil opatrenie,
n)
bezodkladne informovať orgán dohľadu a orgán dohľadu členského štátu, v ktorom bolo meradlo sprístupnené na trhu, o tom, že meradlo predstavuje riziko a uviesť podrobnosti najmä o nezhode meradla s týmto nariadením vlády a o prijatom nápravnom opatrení podľa písmena m),
o)
bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebnú na preukázanie zhody meradla a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje meradlo, ktoré uviedol na trh,
p)
uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte,17) ktorému meradlo dodal, najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania meradla,
q)
bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorému meradlo dodal.
§ 7
Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu
(1)
Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu na plnenie povinností podľa § 6 okrem povinností podľa § 6 písm. a) a b).
(2)
Splnomocnený zástupca je povinný plniť povinnosti výrobcu v rozsahu uvedenom v splnomocnení podľa odseku 1. Obsahom splnomocnenia musí byť najmenej povinnosť
a)
uchovávať pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia meradla na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu,
b)
bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody meradla a
c)
poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje meradlo, na ktoré sa vzťahuje splnomocnenie.
(3)
Splnomocnený zástupca je povinný
a)
uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu meradlo dodal a ktorému meradlo dodal najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania meradla,
b)
bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu meradlo dodal alebo ktorému meradlo dodal.
§ 8
Povinnosti dovozcu
(1)
Dovozca nesmie uviesť na trh meradlo, ak
a)
nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
vie alebo by mal vedieť, že meradlo nespĺňa základné požiadavky,
c)
výrobca nesplnil povinnosti podľa § 6 písm. b) až e), j) a k) alebo
d)
výrobca nedodal k meradlu sprievodnú dokumentáciu meradla.
(2)
Dovozca je povinný
a)
uviesť na meradle svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej ho možno zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania; ak to nie je možné, požadované údaje je povinný uviesť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii meradla,
b)
zabezpečiť, aby bol spolu s meradlom dodaný návod a pokyny na použitie podľa prílohy č. 1 podbodu 9.3 v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre konečného používateľa,
c)
zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia meradla a jeho prepravy neovplyvňovali zhodu so základnými požiadavkami v čase, keď uskladnenie a prepravu zabezpečuje,
d)
ak je to potrebné vzhľadom na funkčnosť meradla, vykonať skúšky vzoriek meradla, ktoré sú sprístupnené na trhu,
e)
prešetriť podnety, ktoré sa týkajú nezhody meradla s týmto nariadením vlády, viesť evidenciu týchto podnetov a meradiel, ktoré boli spätne prevzaté, vzhľadom na riziko, ktoré meradlo predstavuje a informovať o tom distribútora,
f)
bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu meradla s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, a ak je to potrebné, meradlo stiahnuť z trhu alebo prevziať späť, ak sa dôvodne domnieva, že meradlo nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády alebo ak mu orgán dohľadu uložil opatrenie,
g)
bezodkladne informovať výrobcu, orgán dohľadu a orgán dohľadu členského štátu, v ktorom bolo meradlo sprístupnené na trhu o tom, že meradlo predstavuje riziko a uviesť podrobnosti najmä o nezhode meradla s týmto nariadením vlády a o prijatom nápravnom opatrení podľa písmena f),
h)
uchovávať pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia meradla na trh kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a na žiadosť sprístupniť technickú dokumentáciu orgánu dohľadu,
i)
bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody meradla a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje meradlo, ktoré uviedol na trh,
j)
uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu meradlo dodal a ktorému meradlo dodal najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania meradla,
k)
bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu meradlo dodal alebo ktorému meradlo dodal.
§ 9
Povinnosti distribútora
(1)
Distribútor nesmie sprístupniť meradlo na trhu, ak
a)
nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
vie alebo by mal vedieť, že meradlo nespĺňa základné požiadavky,
c)
výrobca nesplnil povinnosti podľa § 6 písm. d), e), j) až l) a dovozca nesplnil povinnosti podľa § 8 ods. 2 písm. a) alebo
d)
výrobca nedodal k meradlu sprievodnú dokumentáciu meradla.
(2)
Distribútor je povinný
a)
zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia meradla a jeho prepravy neovplyvňovali zhodu so základnými požiadavkami v čase, keď uskladnenie a prepravu zabezpečuje,
b)
bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu meradla s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, a ak je to potrebné, meradlo stiahnuť z trhu alebo prevziať späť, ak sa dôvodne domnieva, že meradlo nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády alebo ak mu orgán dohľadu uložil opatrenie,
c)
bezodkladne informovať výrobcu alebo dovozcu, orgán dohľadu a orgán dohľadu členského štátu, v ktorom bolo meradlo sprístupnené na trhu o tom, že meradlo predstavuje riziko a uviesť podrobnosti najmä o nezhode meradla s týmto nariadením vlády a o prijatom nápravnom opatrení podľa písmena b),
d)
bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody meradla a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje meradlo, ktoré sprístupnil na trhu,
e)
uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu meradlo dodal a ktorému meradlo dodal najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania meradla,
f)
bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu meradlo dodal alebo ktorému meradlo dodal.
§ 10
Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora
Ak dovozca alebo distribútor uvedie meradlo na trh pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou, alebo meradlo už uvedené na trh upraví spôsobom, ktorý môže ovplyvniť jeho zhodu s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu podľa § 6.
§ 11
Predpoklad zhody
(1)
Ak meradlo spĺňa požiadavky harmonizovanej technickej normy alebo jej časti, považuje sa za meradlo, ktoré spĺňa základné požiadavky, na ktoré sa harmonizovaná technická norma alebo jej časť vzťahuje.
(2)
Ak meradlo spĺňa požiadavky časti normatívnych dokumentov, ktorých zoznam bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie, považuje sa za meradlo, ktoré spĺňa základné požiadavky, na ktoré sa tieto časti normatívnych dokumentov vzťahujú.
(3)
Výrobca môže zvoliť použitie technického návrhu, ktorý vyhovuje základným požiadavkám. Výrobca môže využiť predpoklad zhody, ak správne uplatní riešenia uvedené v harmonizovaných technických normách alebo v normatívnych dokumentoch uvedených v odsekoch 1 a 2.
(4)
Ak je zodpovedajúci program skúšok realizovaný v súlade s dokumentmi uvedenými v odsekoch 1 až 3 a ak výsledky skúšok zaručujú zhodu so základnými požiadavkami, je predpoklad zhody so skúškami podľa § 13 ods. 3 písm. i).
§ 12
Postupy posudzovania zhody
(1)
Na posúdenie zhody meradla so základnými požiadavkami sa na základe výberu výrobcu použije jeden z postupov posudzovania zhody podľa prílohy č. 2.
(2)
Záznamy a korešpondencia, ktoré sa týkajú postupov posudzovania zhody, sa vyhotovujú v úradnom jazyku alebo v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom má sídlo notifikovaná osoba vykonávajúca postupy posudzovania zhody alebo v jazyku, ktorý notifikovaná osoba akceptuje.
§ 13
Technická dokumentácia
(1)
Technická dokumentácia musí obsahovať zrozumiteľný opis návrhu, výroby a činnosti meradla a umožniť posúdenie jeho zhody s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Technická dokumentácia musí byť dostatočne podrobná, aby zaručovala zhodu s týmito požiadavkami:
a)
vymedzenie metrologických charakteristík,
b)
reprodukovateľnosť metrologických parametrov vyrábaného meradla pri správnom nastavení s použitím vhodných prostriedkov,
c)
integrita meradla.
(3)
Technická dokumentácia musí v rozsahu potrebnom na posúdenie a identifikáciu typu meradla alebo meradla obsahovať tieto informácie:
a)
všeobecný opis meradla,
b)
koncepčné usporiadanie a výrobné výkresy a schémy komponentov, podzostáv, obvodov,
c)
výrobné postupy tak, aby zaručovali jednotnú výrobu meradla,
d)
podľa potreby opis elektronických zariadení s nákresmi, schémami, vývojovými diagramami a všeobecné informácie o softvéri vysvetľujúce ich vlastnosti a činnosť,
e)
opis a výklad potrebný na pochopenie informácií uvedených v písmenách b), c) a d) vrátane činnosti meradla,
f)
zoznam úplne alebo čiastočne použitých harmonizovaných technických noriem alebo normatívnych dokumentov,
g)
opis riešení prijatých s cieľom splniť základné požiadavky tam, kde harmonizované technické normy alebo normatívne dokumenty neboli použité vrátane zoznamu iných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili,
h)
výsledky konštrukčných výpočtov, skúšok,
i)
výsledky skúšok, ak sú potrebné na preukázanie skutočnosti, že typ meradla alebo meradlo zodpovedá
1.
požiadavkám podľa tohto nariadenia vlády v predpísaných pracovných podmienkach a v rámci špecifikovaného rušenia prostredia,
2.
požiadavkám trvanlivosti pre plynomery, vodomery, merače tepla, ako aj pre meradlá množstva kvapalín okrem vody,
j)
certifikáty EÚ skúšky typu alebo certifikáty EÚ preskúmania návrhu v súvislosti s meradlom, ktoré obsahuje súčasti identické so súčasťami použitými v návrhu.
(4)
Výrobca určí, kde sa na meradle umiestnia zabezpečovacie značky a označenia.
(5)
Výrobca, ak je to potrebné, uvedie podmienky kompatibility s rozhraniami a s podzostavami.
§ 14
EÚ vyhlásenie o zhode
(1)
EÚ vyhlásenie o zhode potvrdzuje, že bolo preukázané splnenie základných požiadaviek.
(2)
Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode je uvedený v prílohe č. 13. EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody podľa prílohy č. 2 a je pravidelne aktualizované. EÚ vyhlásenie o zhode pre meradlo, ktoré bolo uvedené na trh alebo sprístupnené na trhu v Slovenskej republike, sa vyhotovuje v štátnom jazyku alebo sa do štátneho jazyka preloží.
(3)
Ak sa na meradlo vzťahuje viac všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré požadujú vypracovanie EÚ vyhlásenia o zhode, vypracuje sa jediné EÚ vyhlásenie o zhode, v ktorom sa uvedú právne záväzné akty Európskej únie a príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými sa právne záväzné akty Európskej únie prebrali do právneho poriadku Slovenskej republiky.
(4)
Vydaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za zhodu meradla s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
§ 15
Označenie CE a doplnkové metrologické označenie
(1)
Označenie CE sa na meradlo umiestni podľa všeobecných zásad ustanovených osobitným predpisom,18) spolu s doplnkovým metrologickým označením, viditeľne, čitateľne a nezmazateľne pred uvedením meradla na trh. Ak nemožno označenie CE umiestniť na meradlo podľa prvej vety, označenie CE sa umiestni na obale alebo v sprievodnej dokumentácii meradla.
(2)
Doplnkové metrologické označenie sa skladá z pravouhlého štvoruholníka, v ktorom je umiestnené veľké písmeno „M“ a posledné dvojčíslie roku, v ktorom bolo doplnkové metrologické označenie umiestnené na meradle. Výška štvoruholníka sa musí rovnať výške označenia CE. Doplnkové metrologické označenie sa umiestňuje bezprostredne za označenie CE.
(3)
Ak sa meradlo skladá z viacerých zariadení fungujúcich spoločne, ktoré nie sú podzostavou, označenie CE a doplnkové metrologické označenie sa umiestňujú na hlavnom zariadení.
(4)
Označenie CE a doplnkové metrologické označenie sa v odôvodnenom prípade môžu umiestniť na meradlo už počas výrobného procesu.
(5)
Všeobecné zásady ustanovené osobitným predpisom18) sa primerane vzťahujú na doplnkové metrologické označenie.
(6)
Za označením CE a doplnkovým metrologickým označením nasleduje identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak je zapojená do fázy kontroly výroby. Identifikačné číslo notifikovanej osoby umiestňuje na meradlo notifikovaná osoba alebo na základe jej pokynov výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca.
(7)
Za označením CE a doplnkovým metrologickým označením a identifikačným číslom notifikovanej osoby, ak je zapojená do fázy kontroly výroby, môže nasledovať iná značka označujúca osobitné riziko alebo použitie.
§ 16
Autorizácia
(1)
Posudzovanie zhody podľa tohto nariadenia vlády môže vykonávať len orgán posudzovania zhody, ktorý bol autorizovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa osobitného predpisu19) na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tohto nariadenia vlády a notifikovaný Európskej komisii a ostatným členským štátom podľa osobitného predpisu.20)
(2)
Orgán posudzovania zhody podá úradu žiadosť o autorizáciu a notifikáciu, v ktorej uvedie opis činností posudzovania zhody, postupy posudzovania zhody (moduly) a druh meradla.
(3)
Prílohou k žiadosti o autorizáciu a notifikáciu je
a)
osvedčenie o akreditácii,21) ktoré osvedčuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa všetky požiadavky podľa odseku 4,
b)
osvedčenie o akreditácii, ktoré osvedčuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa niektoré požiadavky podľa odseku 4, a písomné doklady, ktoré sú potrebné na overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia požiadaviek podľa odseku 4, ak orgán posudzovania zhody nemôže predložiť osvedčenie o akreditácii podľa písmena a), alebo
c)
písomný doklad alebo písomné doklady, ktoré sú potrebné na overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia všetkých požiadaviek podľa odseku 4, ak orgán posudzovania zhody nevie preukázať ich splnenie predložením osvedčenia o akreditácii podľa písmena a) alebo písmena b).
(4)
Orgán posudzovania zhody je povinný preukázať na účely konania podľa osobitného predpisu19) plnenie týchto požiadaviek:
a)
orgán posudzovania zhody je právnickou osobou,
b)
orgán posudzovania zhody je treťou stranou, nezávislou od výrobcu alebo od meradla, ktoré posudzuje,
c)
orgán posudzovania zhody, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú návrhári, výrobcovia, dodávatelia, osoby, ktoré vykonávajú inštaláciu, nákupcovia, vlastníci, používatelia ani osoby, ktoré vykonávajú opravu meradla, ani zástupcovia ktorejkoľvek z týchto strán, čo však nevylučuje možnosť použitia meradla, ktoré je potrebné na výkon činností orgánu posudzovania zhody alebo použitia meradla na osobné účely,
d)
orgán posudzovania zhody, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby alebo konštrukcie, uvedenia na trh, inštalácie, používania alebo opravy meradla ani nezastupujú osoby zapojené do týchto činností,
e)
orgán posudzovania zhody, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody sa nepodieľajú na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré chcú byť notifikované, najmä ak ide o poradenské služby,
f)
orgán posudzovania zhody zabezpečil, aby činnosti tretích osôb, s ktorými uzavrel zmluvu o výkone činností spojených s posudzovaním zhody (ďalej len „subdodávateľ“), alebo jeho organizačných zložiek neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu alebo nestrannosť jeho činností posudzovania zhody,
g)
orgán posudzovania zhody a jeho zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej odbornej úrovni a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nepodliehajú žiadnym tlakom ani stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodnutie alebo výsledky ich činností posudzovania zhody, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré majú záujem na výsledku týchto činností,
h)
orgán posudzovania zhody je schopný vykonávať všetky činnosti podľa postupov posudzovania zhody podľa § 12, v súvislosti s ktorými chce byť notifikovaný, či už ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody, alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť,
i)
orgán posudzovania zhody má pre každý postup posudzovania zhody a pre každý druh meradla, v súvislosti s ktorým chce byť notifikovaný,
1.
personál s technickými znalosťami a skúsenosťami na vykonanie úloh posudzovania zhody,
2.
potrebný opis postupov, podľa ktorých sa vykonáva posudzovanie zhody s cieľom zabezpečiť transparentnosť a schopnosť reprodukovateľnosti týchto postupov; musí mať zavedené zásady a postupy, ktoré rozlišujú medzi úlohami, ktoré bude vykonávať ako notifikovaná osoba a inými činnosťami,
3.
potrebné postupy na vykonávanie svojej činnosti zohľadňujúce veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri meradle a hromadný charakter alebo sériový charakter výrobného procesu,
j)
orgán posudzovania zhody má prostriedky potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody a prístup k všetkým potrebným zariadeniam alebo k potrebnému vybaveniu,
k)
zamestnanec zodpovedný za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody má
1.
technickú prípravu a inú odbornú prípravu na všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými chce byť orgán posudzovania zhody notifikovaný,
2.
znalosti o požiadavkách posudzovania zhody, ktoré chce vykonávať a oprávnenie vykonávať toto posudzovanie zhody,
3.
znalosti a pochopenie základných požiadaviek, uplatniteľných harmonizovaných technických noriem, normatívnych dokumentov a príslušných ustanovení harmonizačných právnych predpisov Európskej únie22) a osobitných predpisov,23)
4.
schopnosti potrebné na vydanie certifikátov, záznamov a protokolov podľa tohto nariadenia vlády, ktorými sa preukáže, že sa vykonalo posudzovanie zhody,
l)
je zabezpečená nestrannosť orgánu posudzovania zhody, členov jeho riadiaceho orgánu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody,
m)
odmeňovanie členov riadiaceho orgánu posudzovania zhody a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody nezávisí od počtu vykonaných posúdení zhody ani výsledkov týchto posúdení,
n)
orgán posudzovania zhody uzavrel poistnú zmluvu pre poistenie zodpovednosti za škodu,
o)
zamestnanci orgánu posudzovania zhody dodržiavajú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri vykonávaní činností podľa postupov posudzovania zhody podľa § 12 alebo o obchodnom tajomstve; to sa nevzťahuje na poskytnutie informácií o obchodnom tajomstve počas kontroly notifikovanej osoby úradom,
p)
orgán posudzovania zhody sa bude zúčastňovať na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaných osôb zriadených podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Európskej únie alebo zabezpečí, aby jeho zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody boli o nich informovaní a uplatňovali administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny,
q)
orgán posudzovania zhody má postupy na správne uplatnenie prijatia, prešetrenia a vyhodnotenia odvolania proti svojim rozhodnutiam.
(5)
Ak orgán posudzovania zhody preukáže zhodu s kritériami ustanovenými v príslušných harmonizovaných technických normách alebo v ich častiach, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky podľa odseku 4 v takom rozsahu, v akom uvedené harmonizované technické normy tieto požiadavky upravujú.
§ 17
Notifikácia
(1)
Notifikácia je oznámenie úradu, ktorý je notifikujúcim orgánom, Európskej komisii a členským štátom podľa osobitného predpisu,20) že autorizovaná osoba24) bola rozhodnutím úradu oprávnená na posudzovanie zhody určených výrobkov a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády. V oznámení úradu sa uvedú informácie o činnostiach posudzovania zhody, postupe posudzovania zhody a o určenom výrobku, ako aj doklady podľa § 16 ods. 3. Ak autorizovaná osoba nepredložila osvedčenie o akreditácii podľa § 16 ods. 3 písm. a), poskytnú sa Európskej komisii a členským štátom doklady, ktorými sa preukáže splnenie požiadaviek podľa § 16 ods. 4.
(2)
Autorizovaná osoba sa považuje za notifikovanú osobu a môže vykonávať činnosť notifikovanej osoby, keď ju Európska komisia zapíše do zoznamu notifikovaných osôb a pridelí jej identifikačné číslo.
§ 18
Práva a povinnosti notifikovanej osoby
(1)
Notifikovaná osoba vykonáva posudzovanie zhody podľa postupov posudzovania zhody podľa § 12.
(2)
Posudzovanie zhody sa vykonáva primeraným spôsobom tak, aby sa vyhlo záťaži výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora. Notifikovaná osoba pri vykonávaní tejto činnosti zohľadňuje veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri meradle, hromadný charakter alebo sériový charakter výrobného procesu a dodržiava pritom mieru prísnosti a úroveň ochrany vyžadovanú na zhodu meradla s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Ak notifikovaná osoba zistí, že výrobca neuplatňuje základné požiadavky alebo neuplatňuje zodpovedajúce harmonizované technické normy, normatívne dokumenty alebo iné technické špecifikácie, vyzve výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia a nevydá certifikát podľa postupu posudzovania zhody, ktorý bol použitý.
(4)
Ak po vydaní certifikátu podľa tohto nariadenia vlády notifikovaná osoba v rámci monitorovania zhody zistí, že meradlo nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, vyzve výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenie, a ak je to potrebné, pozastaví platnosť certifikátu vydaného podľa tohto nariadenia vlády alebo zruší certifikát vydaný podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Notifikovaná osoba obmedzí rozsah certifikátov vydaných podľa tohto nariadenia vlády, pozastaví platnosť certifikátov vydaných podľa tohto nariadenia vlády alebo zruší všetky ňou vydané certifikáty vydané podľa tohto nariadenia vlády, pri ktorých výrobca neprijal nápravné opatrenie podľa odseku 4, alebo ak prijaté nápravné opatrenie nemá požadovaný účinok.
(6)
Notifikovaná osoba môže so súhlasom žiadateľa o vykonanie posúdenia zhody zabezpečiť výkon niektorých činností spojených s posudzovaním zhody prostredníctvom svojej organizačnej zložky alebo prostredníctvom subdodávateľa; notifikovaná osoba pritom zodpovedá za to, že organizačná zložka alebo subdodávateľ spĺňa požiadavky podľa § 16 ods. 4 a informuje o tom úrad.
(7)
Za činnosť podľa odseku 6 voči žiadateľovi o vykonanie posúdenia zhody a voči orgánu dohľadu zodpovedá notifikovaná osoba.
(8)
Ak o to úrad požiada, notifikovaná osoba predloží
a)
dokumentáciu, ktorou sa preukáže, že subdodávateľ spĺňa požiadavky podľa § 16 ods. 4,
b)
zmluvu o výkone činností spojených s posudzovaním zhody,
c)
informácie, dokumentáciu a vysvetlenia týkajúce sa vykonaných činností spojených s posudzovaním zhody podľa § 12.
(9)
Notifikovaná osoba informuje úrad
a)
o zamietnutí žiadosti o vydanie certifikátu podľa tohto nariadenia vlády,
b)
o obmedzení, pozastavení platnosti certifikátu vydaného podľa tohto nariadenia vlády alebo o zrušení certifikátu vydaného podľa tohto nariadenia vlády,
c)
o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo na podmienky notifikácie,
d)
o každej žiadosti o informácie o činnostiach posudzovania zhody, ktorú notifikovaná osoba dostala od orgánu dohľadu,
e)
o činnostiach posudzovania zhody vykonaných v rozsahu jej notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničnej činnosti a uzatvárania subdodávateľských zmlúv podľa odseku 6, ak o to požiada.
(10)
Notifikovaná osoba poskytne iným notifikovaným osobám, ktoré vykonávajú činnosti posudzovania zhody rovnakého meradla, informácie o tom, že meradlo nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády alebo ich spĺňa len čiastočne, a ak o to iná notifikovaná osoba požiada, aj o tom, že meradlo spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(11)
Notifikovaná osoba je povinná uhradiť úradu náklady, ktoré preukázateľne vzniknú v súvislosti s vykonávaním kontroly podľa osobitného predpisu25) v priestoroch výrobcu.
§ 19
Akreditovaný vnútropodnikový orgán
(1)
Akreditovaný vnútropodnikový orgán je akreditovaná organizačná zložka podniku, ktorá môže vykonávať činnosti posudzovania zhody pre podnik, ktorého je súčasťou, na účely implementácie postupov podľa prílohy č. 2 modulu A2 a modulu C2. Akreditovaný vnútropodnikový orgán sa nepodieľa na návrhu, výrobe, dodávke, inštalácii, používaní ani oprave meradla, ktoré posudzuje.
(2)
Akreditovaný vnútropodnikový orgán musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
je akreditovaný podľa osobitného predpisu,26)
b)
akreditovaný vnútropodnikový orgán a jeho zamestnanci sú identifikovateľní z organizačného hľadiska a používajú metódy podávania správ, ktorými sa zabezpečí ich nestrannosť, a tieto skutočnosti preukáže vnútroštátnemu akreditačnému orgánu,27)
c)
akreditovaný vnútropodnikový orgán ani jeho zamestnanci nesmú byť zodpovední za návrh, výrobu, dodávku, inštaláciu, prevádzku alebo opravu meradla, ktoré posudzujú, a nesmú sa podieľať na činnostiach, ktoré by mohli ohroziť ich nezávislý posudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k ich činnostiam posudzovania zhody,
d)
poskytuje svoje služby výlučne podniku, ktorého je súčasťou.
(3)
Akreditovaný vnútropodnikový orgán sa členským štátom ani Európskej komisii nenotifikuje, ale informácie o jeho akreditácii poskytuje notifikujúcemu orgánu na jeho žiadosť podnik, ktorého súčasťou je akreditovaný vnútropodnikový orgán.
§ 20
Spoločné ustanovenia
(1)
Dohľad nad dodržiavaním povinností výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora podľa tohto nariadenia vlády pri sprístupňovaní meradla na trhu a uvedení meradla do používania vykonáva orgán dohľadu podľa osobitného predpisu.28)
(2)
Pri výkone dohľadu nad trhom29) sa postupuje podľa osobitného predpisu.30)
(3)
Na ukladanie pokút orgánom dohľadu za porušenie povinností výrobcom, splnomocneným zástupcom, dovozcom a distribútorom podľa tohto nariadenia vlády sa vzťahuje osobitný predpis.31)
§ 21
Prechodné ustanovenia
(1)
Meradlo uvedené na trh do 19. apríla 2016, ktoré spĺňa požiadavky právnych predpisov účinných do 19. apríla 2016, možno sprístupňovať na trhu alebo uvádzať do používania aj po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády.
(2)
Certifikáty vydané podľa právnych predpisov účinných do 19. apríla 2016 zostávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti.
(3)
Meradlo, ktoré vyhovuje právnym predpisom účinným do 29. októbra 2006, možno sprístupňovať na trhu alebo uvádzať do používania na účely merania, na ktoré sa musí používať určené meradlo, do uplynutia platnosti schválenia typu tohto meradla, alebo ak schválenie typu je na neobmedzený čas, tak najneskôr do 30. októbra 2016.
Záverečné ustanovenia
§ 22
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 14.
§ 23
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 445/2010 Z. z.
§ 24
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. apríla 2016.
Robert Fico v. r.
1)
§ 9 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Čl. 2 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
3)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.
4)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
5)
Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.
6)
Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.
7)
Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 765/2008.
8)
§ 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
9)
§ 1 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.
10)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008.
11)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.
12)
Čl. 2 ods. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
13)
Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
14)
Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 765/2008.
15)
Čl. 2 ods. 14 nariadenia (ES) č. 765/2008.
16)
Čl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 765/2008.
17)
Čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 765/2008.
18)
Čl. 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.
19)
§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22)
Čl. 2 ods. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.
23)
Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24)
§ 11 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
25)
§ 11 ods. 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z..
26)
§ 5 zákona č. 505/2009 Z. z. v znení zákona č. 307/2013 Z. z.
27)
Čl. 2 ods. 11 nariadenia (ES) č. 765/2008.
28)
§ 33 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
29)
Čl. 2 ods. 17 nariadenia (ES) č. 765/2008.
30)
§ 30 a 31 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
31)
§ 32 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z
Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
Príloha č. 7
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
Príloha č. 8
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
Príloha č. 9
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
Príloha č. 10
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
Príloha č. 11
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
Príloha č. 12
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
Príloha č. 13
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
1.
Typ meradla alebo meradlo (výrobok, typ, šarža alebo výrobné číslo).
2.
Obchodné meno a sídlo alebo adresa miesta podnikania výrobcu, právna forma a identifikačné číslo výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu.
3.
Vyhlásenie výrobcu o jeho výlučnej zodpovednosti za vydanie EÚ vyhlásenia o zhode.
4.
Identifikácia meradla umožňujúca jeho vysledovateľnosť, a ak je to potrebné, na identifikáciu meradla, môže identifikácia obsahovať jeho zobrazenie.
5.
Vyhlásenie, že meradlo je v zhode s požiadavkami harmonizačných právnych predpisov Európskej únie a tohto nariadenia vlády.
6.
Odkazy na príslušné použité harmonizované technické normy alebo normatívne dokumenty, alebo odkazy na iné technické špecifikácie, ktoré boli použité pri posúdení zhody meradla.
7.
Ak je do procesu posudzovania zhody zapojená aj notifikovaná osoba, uvedú sa jej identifikačné údaje (názov, číslo), postup posudzovania zhody a číslo certifikátu.
– Miesto a dátum vydania.
– Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej podpísať EÚ vyhlásenie o zhode.
– Podpis osoby oprávnenej podpísať EÚ vyhlásenie o zhode.
8.
Doplňujúce informácie, ak sú potrebné.
Príloha č. 14
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014) v znení Delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2015/13 z 31. októbra 2014, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ, pokiaľ ide o rozsah prietoku vodomerov (Ú. v. EÚ L 3, 7. 1. 2015).