145/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

145
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. februára 2016
o sprístupňovaní meradiel na trhu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády upravuje
a)
základné požiadavky na meradlo1) uvedené v odseku 2, ktoré je určeným výrobkom,1a)
b)
postupy posudzovania zhody2) meradla,
c)
práva a povinnosti výrobcu,3) splnomocneného zástupcu,4) dovozcu5) a distribútora6) meradla,
d)
autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody,7)
e)
práva a povinnosti notifikovanej osoby8) a akreditovaného vnútropodnikového orgánu.
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na druhy meradiel, ktorými sú
a)
vodomer uvedený v prílohe č. 3 (MI-001),
b)
plynomer uvedený v prílohe č. 4 (MI-002),
c)
prepočítavač objemu plynu uvedený v prílohe č. 4 (MI-002),
d)
elektromer na meranie činnej elektrickej energie uvedený v prílohe č. 5 (MI-003),
e)
merač tepla uvedený v prílohe č. 6 (MI-004),
f)
meracia zostava na kontinuálne a dynamické meranie množstva kvapaliny okrem vody uvedená v prílohe č. 7 (MI-005),
g)
kontrolné váhy s automatickou činnosťou uvedené v prílohe č. 8 (MI-006),
h)
plniace váhy s automatickou činnosťou uvedené v prílohe č. 8 (MI-006),
i)
diskontinuálne sčítavacie váhy uvedené v prílohe č. 8 (MI-006),
j)
kontinuálne sčítavacie váhy uvedené v prílohe č. 8 (MI-006),
k)
mostové váhy s automatickou činnosťou pre koľajové vozidlá uvedené v prílohe č. 8 (MI-006),
l)
taxameter uvedený v prílohe č. 9 (MI-007),
m)
materializovaná dĺžková miera uvedená v prílohe č. 10 (MI-008),
n)
výčapná nádoba uvedená v prílohe č. 10 (MI-008),
o)
meradlo na meranie dĺžky uvedené v prílohe č. 11 (MI-009),
p)
meradlo na meranie plošného obsahu uvedené v prílohe č. 11 (MI-009),
q)
meradlo na meranie viacerých rozmerov uvedené v prílohe č. 11 (MI-009) a
r)
analyzátor výfukových plynov uvedený v prílohe č. 12 (MI-010).
(3)
Na požiadavky na elektromagnetickú odolnosť meradla sa nevzťahuje osobitný predpis,9) okrem požiadaviek na emisie.
(4)
Meradlo uvedené v odseku 2 sa používa ako určené meradlo9a) pri meraniach z dôvodu ochrany verejného záujmu, z dôvodu ochrany zdravia obyvateľstva, z dôvodu ochrany bezpečnosti, z dôvodu ochrany verejného poriadku, z dôvodu ochrany životného prostredia, z dôvodu ochrany spotrebiteľa, pri určovaní daní a ciel alebo v obchodných vzťahoch v súlade s dobrými mravmi.
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto nariadenia vlády je
a)
podzostavou technické zariadenie, ktoré funguje samostatne a tvorí meradlo spoločne s ostatnými podzostavami, s ktorými je kompatibilné, alebo s meradlom, s ktorým je kompatibilné,
b)
metrologickou kontrolou kontrola meradla pred jeho uvedením na trh a počas používania meradla v oblasti, v ktorej sa meradlo používa podľa § 1 ods. 4,
c)
normatívnym dokumentom dokument, ktorý obsahuje technické špecifikácie prijaté Medzinárodnou organizáciou pre legálnu metrológiu, na ktorý alebo na ktorého časť bol uverejnený odkaz v Úradnom vestníku Európskej únie.
§ 3
Podzostava
Podzostava a meradlo sa môžu na účely preukázania zhody posudzovať nezávisle a samostatne; ak sú podľa príloh č. 3 až 12 ustanovené základné požiadavky na podzostavu, postupuje sa primerane podľa tohto nariadenia vlády.
§ 4
Základné požiadavky
(1)
Meradlo musí spĺňať základné požiadavky, ktoré sú uvedené
b)
podľa druhu meradla pre
1.
vodomer v prílohe č. 3,
2.
plynomer v prílohe č. 4,
3.
prepočítavač objemu plynu v prílohe č. 4,
4.
elektromer na meranie činnej elektrickej energie v prílohe č. 5,
5.
merač tepla v prílohe č. 6,
6.
meraciu zostavu na kontinuálne a dynamické meranie množstva kvapaliny okrem vody v prílohe č. 7,
7.
kontrolné váhy s automatickou činnosťou v prílohe č. 8,
8.
plniace váhy s automatickou činnosťou v prílohe č. 8,
9.
diskontinuálne sčítavacie váhy v prílohe č. 8,
10.
kontinuálne sčítavacie váhy v prílohe č. 8,
11.
mostové váhy s automatickou činnosťou pre koľajové vozidlá v prílohe č. 8,
12.
taxameter v prílohe č. 9,
13.
materializovanú dĺžkovú mieru v prílohe č. 10,
14.
výčapnú nádobu v prílohe č. 10,
15.
meradlo na meranie dĺžky v prílohe č. 11,
16.
meradlo na meranie plošného obsahu v prílohe č. 11,
17.
meradlo na meranie viacerých rozmerov v prílohe č. 11,
18.
analyzátor výfukových plynov v prílohe č. 12.
(2)
Ak je to potrebné na zabezpečenie správneho používania meradla, možno požadovať informácie uvedené v prílohe č. 1 deviatom bode alebo informácie uvedené v prílohách č. 3 až 12 v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre konečného používateľa.
§ 5
Voľný pohyb
(1)
Ak meradlo spĺňa základné požiadavky
a)
môže byť sprístupnené na trhu10) alebo uvedené do používania,10a)
b)
nesmie sa brániť jeho sprístupňovaniu na trhu alebo uvedeniu do používania.
(2)
Na obchodných veľtrhoch, výstavách, prezentáciách alebo na podobných podujatiach možno vystavovať meradlo, ktoré nie je v zhode s ustanoveniami tohto nariadenia vlády, len ak viditeľné označenie zreteľne uvádza, že také meradlo nesmie byť sprístupnené na trhu alebo uvedené do používania, ak nebude v zhode s týmto nariadením vlády.
§ 6
Povinnosti výrobcu
(1)
Výrobca je okrem povinností podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e), i) až k), m) až o) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) povinný pred uvedením meradla na trh11)
a)
vypracovať technickú dokumentáciu podľa § 13,
b)
zabezpečiť posúdenie zhody podľa § 12,
c)
vydať EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 14,
d)
umiestniť označenie CE12) a doplnkové metrologické označenie podľa § 15.
(2)
V súlade s § 5 ods. 1 písm. r) zákona sa ustanovuje, že výrobca je povinný
a)
zaviesť postupy na zachovanie zhody sériovej výroby meradla s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a zohľadniť zmeny návrhu meradla alebo vlastností meradla, alebo zmeny v harmonizovanej technickej norme,13) normatívnom dokumente alebo v iných technických špecifikáciách,14) na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda meradla,
b)
vykonať skúšky vzoriek meradla, ktoré sú sprístupnené na trhu, ak je to potrebné, vzhľadom na funkčnosť meradla,
c)
uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia meradla na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu,
d)
priložiť k meradlu návod na použitie, kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a informácie podľa prílohy č. 1 podbodu 9.3. v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre konečného používateľa,
e)
uchovávať identifikačné údaje hospodárskeho subjektu,17) ktorý výrobcovi meradlo dodal a hospodárskeho subjektu, ktorému meradlo dodal, počas desiatich rokov odo dňa dodania meradla a bezodkladne ich sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu.
§ 7
Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu
(1)
Splnomocnený zástupca výrobcu, ktorého výrobca môže písomne splnomocniť na plnenie povinností podľa § 6, okrem povinností podľa § 6 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona, je povinný plniť povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3 a 4 zákona.
(2)
Splnomocnený zástupca výrobcu je v súlade s § 6 ods. 5 zákona povinný uchovávať pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia meradla na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu a na požiadanie ho sprístupniť orgánu dohľadu.
§ 8
Povinnosti dovozcu
Dovozca okrem povinností podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až c), e) až k) zákona v súlade s § 7 ods. 2 písm. l) zákona
a)
nesmie uviesť na trh meradlo, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), c) alebo písm. d),
b)
zabezpečí, aby bol spolu s meradlom dodaný návod na použitie a informácie podľa prílohy č. 1 podbodu 9.3. v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre konečného používateľa,
c)
vykoná skúšky vzoriek meradla, ktoré sú sprístupnené na trhu, ak je to potrebné vzhľadom na funkčnosť meradla.
§ 9
Povinnosti distribútora
Distribútor okrem povinností podľa § 8 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až f) zákona v súlade s § 8 ods. 2 písm. g) zákona nesmie sprístupniť meradlo na trhu, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) alebo ods. 2 písm. c).
§ 10
Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora
Ak dovozca alebo distribútor uvedie meradlo na trh pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou, alebo meradlo už uvedené na trh upraví spôsobom, ktorý môže ovplyvniť jeho zhodu s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu podľa § 6.
§ 11
Predpoklad zhody
(1)
Ak meradlo spĺňa požiadavky harmonizovanej technickej normy alebo jej časti, považuje sa za meradlo, ktoré spĺňa základné požiadavky, na ktoré sa harmonizovaná technická norma alebo jej časť vzťahuje.
(2)
Ak meradlo spĺňa požiadavky časti normatívnych dokumentov, ktorých zoznam bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie, považuje sa za meradlo, ktoré spĺňa základné požiadavky, na ktoré sa tieto časti normatívnych dokumentov vzťahujú.
(3)
Výrobca môže zvoliť použitie technického návrhu, ktorý vyhovuje základným požiadavkám. Výrobca môže využiť predpoklad zhody, ak správne uplatní riešenia uvedené v harmonizovaných technických normách alebo v normatívnych dokumentoch uvedených v odsekoch 1 a 2.
(4)
Ak je zodpovedajúci program skúšok realizovaný v súlade s dokumentmi uvedenými v odsekoch 1 až 3 a ak výsledky skúšok zaručujú zhodu so základnými požiadavkami, je predpoklad zhody so skúškami podľa § 13 ods. 3 písm. i).
§ 12
Postupy posudzovania zhody
(1)
Na posúdenie zhody meradla so základnými požiadavkami sa na základe výberu výrobcu z postupov posudzovania zhody určených pre druhy meradiel v prílohách č. 3 až 12 použije jeden z postupov posudzovania zhody podľa prílohy č. 2.
(2)
Záznamy a korešpondencia, ktoré sa týkajú postupov posudzovania zhody, sa vyhotovujú v úradnom jazyku alebo v úradnom jazyku členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo štátu, ktorý má s Európskou úniou v tejto oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu (ďalej len „členský štát“), v ktorom má sídlo notifikovaná osoba vykonávajúca postupy posudzovania zhody alebo v jazyku, ktorý notifikovaná osoba akceptuje.
§ 13
Technická dokumentácia
(1)
Technická dokumentácia musí obsahovať zrozumiteľný opis návrhu, výroby a činnosti meradla a umožniť posúdenie jeho zhody s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Technická dokumentácia musí byť dostatočne podrobná, aby zaručovala zhodu s týmito požiadavkami:
a)
vymedzenie metrologických charakteristík,
b)
reprodukovateľnosť metrologických parametrov vyrábaného meradla pri správnom nastavení s použitím vhodných prostriedkov,
c)
integrita meradla.
(3)
Technická dokumentácia musí v rozsahu potrebnom na posúdenie a identifikáciu typu meradla alebo meradla obsahovať tieto informácie:
a)
všeobecný opis meradla,
b)
koncepčné usporiadanie a výrobné výkresy a schémy komponentov, podzostáv, obvodov,
c)
výrobné postupy tak, aby zaručovali jednotnú výrobu meradla,
d)
podľa potreby opis elektronických zariadení s nákresmi, schémami, vývojovými diagramami a všeobecné informácie o softvéri vysvetľujúce ich vlastnosti a činnosť,
e)
opis a výklad potrebný na pochopenie informácií uvedených v písmenách b), c) a d) vrátane činnosti meradla,
f)
zoznam úplne alebo čiastočne použitých harmonizovaných technických noriem alebo normatívnych dokumentov,
g)
opis riešení prijatých s cieľom splniť základné požiadavky tam, kde harmonizované technické normy alebo normatívne dokumenty neboli použité vrátane zoznamu iných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili,
h)
výsledky konštrukčných výpočtov, skúšok,
i)
výsledky skúšok, ak sú potrebné na preukázanie skutočnosti, že typ meradla alebo meradlo zodpovedá
1.
požiadavkám podľa tohto nariadenia vlády v predpísaných pracovných podmienkach a v rámci špecifikovaného rušenia prostredia,
2.
požiadavkám trvanlivosti pre plynomery, vodomery, merače tepla, ako aj pre meradlá množstva kvapalín okrem vody,
j)
certifikáty EÚ skúšky typu alebo certifikáty EÚ preskúmania návrhu v súvislosti s meradlom, ktoré obsahuje súčasti identické so súčasťami použitými v návrhu.
(4)
Výrobca určí, kde sa na meradle umiestnia zabezpečovacie značky a označenia.
(5)
Výrobca, ak je to potrebné, uvedie podmienky kompatibility s rozhraniami a s podzostavami.
§ 14
EÚ vyhlásenie o zhode
(1)
Výrobca vydá EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona.
(2)
Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode je uvedený v prílohe č. 13. EÚ vyhlásenie o zhode pre meradlo, ktoré je uvedené na trh alebo sprístupnené na trhu v Slovenskej republike, obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody podľa prílohy č. 2.
(3)
V súlade s § 23 ods. 5 zákona sa v EÚ vyhlásení o zhode pre meradlo uvedú aj odkazy na uverejnenie harmonizačných právnych predpisov Európskej únie17a) v Úradnom vestníku Európskej únie, ktoré sa na meradlo vzťahujú.
§ 15
Označenie CE a doplnkové metrologické označenie
(1)
Označenie CE sa na meradlo umiestni v súlade s § 25 ods. 1, 4 a 6 zákona spolu s doplnkovým metrologickým označením.
(2)
Doplnkové metrologické označenie sa skladá z pravouhlého štvoruholníka, v ktorom je umiestnené veľké písmeno „M“ a posledné dvojčíslie roku, v ktorom bolo doplnkové metrologické označenie umiestnené na meradle. Výška štvoruholníka sa musí rovnať výške označenia CE. Doplnkové metrologické označenie sa umiestňuje bezprostredne za označenie CE.
(3)
Ak sa meradlo skladá z viacerých zariadení fungujúcich spoločne, ktoré nie sú podzostavou, označenie CE a doplnkové metrologické označenie sa umiestňujú na hlavnom zariadení.
(4)
Označenie CE a doplnkové metrologické označenie sa v odôvodnenom prípade môžu umiestniť na meradlo už počas výrobného procesu.
(5)
Všeobecné zásady ustanovené osobitným predpisom18) sa primerane vzťahujú na doplnkové metrologické označenie.
(6)
Za označením CE a doplnkovým metrologickým označením nasleduje identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak je zapojená do fázy kontroly výroby. Identifikačné číslo notifikovanej osoby umiestňuje na meradlo notifikovaná osoba alebo na základe jej pokynov výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca.
(7)
Za označením CE a doplnkovým metrologickým označením a identifikačným číslom notifikovanej osoby, ak je zapojená do fázy kontroly výroby, môže nasledovať iná značka označujúca osobitné riziko alebo použitie.
§ 17
Autorizácia a notifikácia
Na autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody sa vzťahujú § 10 až 20 zákona.
§ 18
Práva a povinnosti notifikovanej osoby
Notifikovaná osoba okrem povinností podľa § 21 zákona je povinná
a)
vykonávať posudzovanie zhody podľa postupov posudzovania zhody podľa § 12,
b)
dodržiavať mieru prísnosti a úroveň ochrany vyžadované na zhodu meradla s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády pri posudzovaní zhody meradla,
c)
mať finančné prostriedky potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody.
§ 19
Akreditovaný vnútropodnikový orgán
(1)
Akreditovaný vnútropodnikový orgán je akreditovaná organizačná zložka podniku, ktorá môže vykonávať činnosti posudzovania zhody pre podnik, ktorého je súčasťou, na účely implementácie postupov podľa prílohy č. 2 modulu A2 a modulu C2. Akreditovaný vnútropodnikový orgán sa nepodieľa na návrhu, výrobe, dodávke, inštalácii, používaní ani oprave meradla, ktoré posudzuje.
(2)
Akreditovaný vnútropodnikový orgán musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
je akreditovaný podľa osobitného predpisu,26)
b)
akreditovaný vnútropodnikový orgán a jeho zamestnanci sú identifikovateľní z organizačného hľadiska a používajú metódy podávania správ, ktorými sa zabezpečí ich nestrannosť, a tieto skutočnosti preukáže vnútroštátnemu akreditačnému orgánu,27)
c)
akreditovaný vnútropodnikový orgán ani jeho zamestnanci nesmú byť zodpovední za návrh, výrobu, dodávku, inštaláciu, prevádzku alebo opravu meradla, ktoré posudzujú, a nesmú sa podieľať na činnostiach, ktoré by mohli ohroziť ich nezávislý posudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k ich činnostiam posudzovania zhody,
d)
poskytuje svoje služby výlučne podniku, ktorého je súčasťou.
(3)
Akreditovaný vnútropodnikový orgán sa členským štátom ani Európskej komisii nenotifikuje, ale informácie o jeho akreditácii poskytuje notifikujúcemu orgánu na jeho žiadosť podnik, ktorého súčasťou je akreditovaný vnútropodnikový orgán.
§ 20
Spoločné ustanovenia
Dohľad nad trhom pre meradlo ustanovuje § 26 písm. e), § 27 až 29 zákona.
§ 21
Prechodné ustanovenia
(1)
Meradlo uvedené na trh do 19. apríla 2016, ktoré spĺňa požiadavky právnych predpisov účinných do 19. apríla 2016, možno sprístupňovať na trhu alebo uvádzať do používania aj po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády.
(2)
Certifikáty vydané podľa právnych predpisov účinných do 19. apríla 2016 zostávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti.
(3)
Meradlo, ktoré vyhovuje právnym predpisom účinným do 29. októbra 2006, možno sprístupňovať na trhu alebo uvádzať do používania na účely merania, na ktoré sa musí používať určené meradlo, do uplynutia platnosti schválenia typu tohto meradla, alebo ak schválenie typu je na neobmedzený čas, tak najneskôr do 30. októbra 2016.
Záverečné ustanovenia
§ 22
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 14.
§ 23
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 445/2010 Z. z.
§ 24
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. apríla 2016.
Robert Fico v. r.
1)
§ 2 písm. c) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
§ 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Čl. 2 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
3)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.
4)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
5)
Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.
6)
Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.
7)
Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 765/2008.
8)
9)
§ 1 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.
9a)
10)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008.
10a)
11)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.
12)
Čl. 2 ods. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
13)
Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
14)
Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 765/2008.
17)
Čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 765/2008.
17a)
Čl. 2 ods. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.
18)
Čl. 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.
26)
§ 5 zákona č. 505/2009 Z. z. v znení zákona č. 307/2013 Z. z.
27)
Čl. 2 ods. 11 nariadenia (ES) č. 765/2008.
32)
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z
Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
Príloha č. 7
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
Príloha č. 8
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
Príloha č. 9
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
Príloha č. 10
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
Príloha č. 11
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
Príloha č. 12
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
Príloha č. 13
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
1.
Typ meradla alebo meradlo (výrobok, typ, šarža alebo výrobné číslo).
2.
Obchodné meno a sídlo alebo adresa miesta podnikania výrobcu, právna forma a identifikačné číslo výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu.
3.
Vyhlásenie výrobcu o jeho výlučnej zodpovednosti za vydanie EÚ vyhlásenia o zhode.
4.
Identifikácia meradla umožňujúca jeho vysledovateľnosť, a ak je to potrebné, na identifikáciu meradla, môže identifikácia obsahovať jeho zobrazenie.
5.
Vyhlásenie, že meradlo je v zhode s požiadavkami harmonizačných právnych predpisov Európskej únie a tohto nariadenia vlády.
6.
Odkazy na príslušné použité harmonizované technické normy alebo normatívne dokumenty, alebo odkazy na iné technické špecifikácie, ktoré boli použité pri posúdení zhody meradla.
7.
Ak je do procesu posudzovania zhody zapojená aj notifikovaná osoba, uvedú sa jej identifikačné údaje (názov, číslo), postup posudzovania zhody a číslo certifikátu.
– Miesto a dátum vydania.
– Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej podpísať EÚ vyhlásenie o zhode.
– Podpis osoby oprávnenej podpísať EÚ vyhlásenie o zhode.
8.
Doplňujúce informácie, ak sú potrebné.
Príloha č. 14
k nariadeniu vlády č. 145/2016 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014) v znení Delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2015/13 z 31. októbra 2014, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ, pokiaľ ide o rozsah prietoku vodomerov (Ú. v. EÚ L 3, 7. 1. 2015).