144/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

144
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 22. marca 2016 uložená kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2016 zo 14. marca 2016 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov technických služieb v poľnohospodárstve a lesníctve Slovakia

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

2. Dodatok č. 7 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5 a Dodatku č. 6 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu z 25. februára 2016 uzavretý medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb, Lekárskym odborovým združením

a

Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky.