143/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

143
OZNÁMENIE
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 209 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie zo 17. marca 2016 č. 39346/2016-110, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov (oznámenie č. 228/1998 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa mení dĺžka lehoty uloženia exekučného spisu súdneho exekútora a stanovuje sa na desať rokov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2016.

Opatrenie je uverejnené v Ústrednom vestníku Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Slovenskej komore exekútorov.