141/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

141
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 22. marca 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „b) až l)” nahrádzajú slovami „b) až m)“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Zoznam hlásení do národného registra asistovanej reprodukcie, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného registra asistovanej reprodukcie, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 12.“.
3.
V prílohe č. 1 písm. a) sa slová „chorobou podľa MKCH-10“ nahrádzajú slovami „chorobou podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb, ktorú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uverejňuje na svojom webovom sídle2) (ďalej len „choroba“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V prílohe č. 1 písm. b) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší bod 3 sa označuje ako bod 2.
5.
V prílohe č. 1 písm. b) sa slová „diagnózy a jej TNM (tumor, nodus, metastázy) klasifikácia zhubných nádorov“ nahrádzajú slovami „choroby vrátane jej kódu a štádií podľa špecifickej onkologickej klasifikácie“.
6.
V prílohe č. 1 písm. d) sa slová „definitívnu diagnózu“ nahrádzajú slovami „chorobu alebo poskytuje liečbu“.
7.
V prílohe č. 1 písmeno e) znie:
„e)
Podrobnosti o lehotách hlásení
Do 30 dní od určenia choroby.
Do 30 dní od začatia liečby alebo po jej ukončení.
Do 30 dní od určenia histopatologickej diagnostiky.“.
8.
V prílohách č. 2 až 10 písm. a) sa vypúšťajú slová „podľa MKCH-10“.
9.
Nadpis prílohy č. 3 znie: „NÁRODNÝ REGISTER VRODENÝCH CHÝB“.
10.
V prílohe č. 3 písmená a) a b) znejú:
„a)
Podrobnosti o obsahu
V národnom registri vrodených chýb sa zhromažďujú a spracúvajú údaje o pacientoch s chorobou podľa špecifickej klasifikácie zriedkavých a genetických chorôb alebo s chorobou
1.
poruchy koagulácie, purpura a iné hemoragické choroby (D66 – D68.2),
2.
choroby štítnej žľazy (E03.0 – E03.1),
3.
metabolické poruchy (E70.0 – E85.9, E88.0 – E88.9),
4.
vrodené chyby nervového systému (Q00.1 – Q07.9),
5.
vrodené chyby oka, ucha, tváre a krku (Q10.0 – Q18.9),
6.
vrodené chyby obehovej sústavy (Q20.0 – Q28.9),
7.
vrodené chyby dýchacej sústavy (Q30.0 – Q34.9),
8.
rázštep pery a rázštep podnebia (Q35.1 – Q37.9),
9.
iné vrodené chyby tráviacej sústavy (Q38.0 – Q45.9),
10.
vrodené chyby genitálnych orgánov (Q50.0 – Q56.4),
11.
vrodené chyby močovej sústavy (Q60.0 – Q64.9),
12.
vrodené chyby a deformácie svalov a kostry (Q65.0 – Q79.9),
13.
iné vrodené chyby (Q80.0 – Q89.9),
14.
chromozómové anomálie nezatriedené inde (Q90.0 – Q98.9).
Národný register vrodených chýb zahŕňa
1.
register vrodených chýb detí,
2.
register vrodených chýb plodu,
3.
register dedičných, genetických a zriedkavých chorôb.
b)
Zoznam hlásení a ich charakteristika
Zoznam hlásení
1.
hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou,
2.
hlásenie plodu s vrodenou chybou,
3.
hlásenie osoby s dedičnou, genetickou a zriedkavou chorobou.
Obsahom zhromažďovaných a spracúvaných údajov je určenie choroby vrátane jej kódu, určenie choroby podľa špecifickej klasifikácie zriedkavých a genetických chorôb, rizikové faktory zdravia v osobnej a rodinnej anamnéze.“.
11.
V prílohe č. 3 písmeno d) znie:
„d)
Okruh spravodajských jednotiek
Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením
1.
neonatológia,
2.
pediatria,
3.
jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov,
4.
jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov,
5.
jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov.
Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci ambulanciu
1.
všeobecnej starostlivosti o deti a dorast,
2.
pediatrickej kardiológie,
3.
lekárskej genetiky.
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý určil zriedkavú chorobu (s výskytom menším ako 1 : 2 000).“.
12.
Za prílohu č. 11 sa vkladá príloha č. 12, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 12
k vyhláške č. 74/2014 Z. z.
NÁRODNÝ REGISTER ASISTOVANEJ REPRODUKCIE
a)
Podrobnosti o obsahu
V národnom registri asistovanej reprodukcie sa zhromažďujú a spracúvajú údaje o pacientkach s chorobou ženská neplodnosť (N97.0 – N97.9) alebo inou chorobou, ktorá je prekážkou otehotnenia.
b)
Zoznam hlásení a ich charakteristika
Zoznam hlásení
Hlásenie o pacientke s asistovanou reprodukciou.
Obsahom zhromažďovaných a spracúvaných údajov je klinický stav pacientky, ktorá podstúpila výkon asistovanej reprodukcie, údaj o spôsobe umelého oplodnenia a o počte živo narodených detí, ktoré sa narodili po procese umelého oplodnenia.
c)
Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce zisťovanie.
d)
Okruh spravodajských jednotiek
Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore reprodukčná medicína.
e)
Podrobnosti o lehotách hlásení
Do 60 dní od vykonania výkonu asistovanej reprodukcie.
Do 30 dní od narodenia dieťaťa.“.
13.
Slovo „diagnóza“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovom „choroba“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.
Viliam Čislák v. r.