140/2016 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

140
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vydalo podľa § 9 ods. 6 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 23. marca 2016 č. 600.239/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zadaní zákazky na rozvojovú spoluprácu.


Opatrenie upravuje náležitosti súťažných podmienok, postup pri vyhodnocovaní ponúk a náležitosti zmluvy.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.