14/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

14
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2015,
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody z oceľových rúrok v budovách podľa § 11 ods. 1 zákona pri izolačnom materiáli s tepelnou vodivosťou 0,035 W. m-1. K-1 pri teplote 0 °C je uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Ak sa použijú iné materiály rozvodov tepla a teplej vody ako oceľové rúrky alebo sa zvolí izolačný materiál s inou tepelnou vodivosťou ako 0,035 W. m-1. K-1 pri teplote 0 °C, vypočíta sa minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách podľa § 11 ods. 1 zákona podľa prílohy č. 2.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Vazil Hudák v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 14 /2016 Z. z.
Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody z oceľových rúrok pri izolačnom materiáli s tepelnou vodivosťou 0,035 W. m-1. K-1 pri teplote 0 °C
1.
Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody z oceľových rúrok pri izolačnom materiáli s tepelnou vodivosťou 0,035 W.m-1.K-1 pri teplote 0 °C je uvedená v tabuľke:
P. č. Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry Minimálna hrúbka izolácie
1 do 22 mm vrátane 20 mm
2 nad 22 mm do 35 mm vrátane 30 mm
3 nad 35 mm do 100 mm vrátane rovnaká ako vnútorný priemer potrubia
4 nad 100 mm 100 mm
2.
Pre rozdeľovače a zberače tepla, v miestach križovania potrubí, v miestach spájania potrubí a pre potrubia a armatúry inštalované v prestupoch stien a stropov sa môže minimálna hrúbka izolácie znížiť o 50 % hodnoty hrúbky izolácie uvedenej v príslušnom riadku tabuľky.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 14 /2016 Z. z.
Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody z iných materiálov ako oceľových rúrok alebo pri zvolenom izolačnom materiáli
1.
Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody z iných materiálov ako oceľových rúrok alebo pri zvolenom izolačnom materiáli sIZ sa vypočíta z rovníc:
Pri výpočte sa nemusí zohľadniť súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky α1 a pre súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie α2 je možné použiť hodnotu 10 W.m-2.K-1.
2.
Pre rozdeľovače a zberače tepla, v miestach križovania potrubí, v miestach spájania potrubí a pre potrubia a armatúry inštalované v prestupoch stien a stropov sa môže minimálna hrúbka izolácie znížiť o 50 % vypočítanej hodnoty hrúbky izolácie.