139/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.03.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

139
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 9 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 23. marca 2016 č. 600.238/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní finančného príspevku na rozvojovú spoluprácu.

Opatrenie obsahuje náležitosti žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, náležitosti zmluvy a zverejňovanie informácií o poskytovaní finančných príspevkov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.