138/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.03.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

138
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 8 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 23. marca 2016 č. 600.237/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií na rozvojovú spoluprácu.

Opatrenie obsahuje náležitosti výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, náležitosti žiadosti, spôsob vyhodnocovania žiadosti, náležitosti zmluvy a zverejňovanie informácií o poskytovaní dotácií.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.