137/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

137
VYHLÁŠKA
Národného bezpečnostného úradu
z 23. marca 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu
č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení vyhlášky
č. 232/2013 Z. z.
Národný bezpečnostný úrad podľa § 6 ods. 10 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení vyhlášky č. 232/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 prvej vete sa slová „uvedené v odseku 1 musia byť zaevidované“ nahrádzajú slovami „sa zaevidujú“.
2.
V § 2 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Osobám podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona, osobám podľa osobitného predpisu2a) alebo podľa rozhodnutia vedúceho vydáva poznámkový zošit ten štátny orgán, ktorý ich oboznamuje s utajovanými skutočnosťami. Poznámkový zošit sa ukladá u štátneho orgánu, ktorý ho vydal.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) § 8a zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona č. 404/2015 Z. z.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
3.
V § 2 ods. 7 prvej vete sa na konci vkladá čiarka a slová: „ak ďalej nie je ustanovené inak“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Poznámkový zošit vydaný podľa odseku 6 sa po zániku potreby oboznamovať sa s utajovanou skutočnosťou odovzdá štátnemu orgánu, ktorý ho vydal.“.
4.
V § 3 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
5.
V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „pre utajované skutočnosti vo forme ústneho vyjadrenia podľa § 2 písm. b) druhého bodu zákona a“.
6.
V § 8 ods. 5 prvej vete sa slová „to potvrdí podpisom“ nahrádzajú slovami „sa uvedie“ a vypúšťajú sa slová „a priezviska“.
7.
V § 8 ods. 6 druhej vete sa vypúšťajú slová „utajovanú písomnosť vybavenú prvopisom alebo“.
8.
§ 36 sa vypúšťa.
9.
V prílohe č. 1 Protokol utajovaných písomností pravá strana stĺpec č. 9 sa za slovom „priezvisko“ vypúšťa čiarka a slovo „podpis“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.
Jozef Magala v. r.