136/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

136
VYHLÁŠKA
Národného bezpečnostného úradu
z 23. marca 2016,
ktorou sa mení vyhláška Národného bezpečnostného úradu
č. 340/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií
Národný bezpečnostný úrad podľa § 69 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií sa mení takto:
1.
V § 2 odsek 18 znie:
„(18)
Úrad alebo vedúci vydáva certifikát prostriedku spolu s návodom na obsluhu a pravidlami na používanie. Vzor certifikátu prostriedku zverejní úrad na svojom webovom sídle.“.
2.
V § 3 odsek 3 znie:
„(3)
Prostriedok do prevádzky schvaľuje vedúci na základe písomného návrhu rezortného šifrového orgánu. Vzor rozhodnutia o schválení prostriedku šifrovej ochrany informácií do prevádzky zverejní úrad na svojom webovom sídle.“.
3.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Overovanie odbornej spôsobilosti
(1)
Odborná spôsobilosť podľa § 68 ods. 1 zákona sa preukazuje potvrdením o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca pre oblasť šifrovej ochrany informácií podľa osobitného predpisu.8a)
(2)
Osvedčenie na prácu na určenom úseku šifrovej ochrany informácií podľa § 68 ods. 2 zákona sa vydá po splnení podmienok, ktoré určí vedúci. Vzor osvedčenia na prácu na určenom úseku šifrovej ochrany informácií zverejní úrad na svojom webovom sídle.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a) § 1 ods. 2 písm. e) vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 135 /2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca.“.
4.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Na základe súhlasu ústredného šifrového orgánu vydá vedúci rozhodnutie o zriadení rezortného šifrového orgánu ako osobitného pracoviska podľa § 9 ods. 1 a § 66 ods. 1 zákona. Vzor rozhodnutia o zriadení rezortného šifrového orgánu zverejní úrad na svojom webovom sídle.“.
5.
Prílohy č. 1 až 5 sa vypúšťajú.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.
Jozef Magala v. r.