135/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

135
VYHLÁŠKA
Národného bezpečnostného úradu
z 23. marca 2016
o skúške bezpečnostného zamestnanca
Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 9 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Skúška bezpečnostného zamestnanca podľa § 9 ods. 1 zákona (ďalej len „skúška“) sa vykonáva zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu utajovaných skutočností.
(2)
Skúška sa vykonáva v rozsahu vybraných oblastí, ktorými sú:
a)
personálna bezpečnosť,
b)
administratívna bezpečnosť,
c)
fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť,
d)
bezpečnosť technických prostriedkov,
e)
šifrová ochrana informácií.
(3)
Žiadosť o vykonanie skúšky zasiela úradu, ak ide o štátny orgán štatutárny orgán, obec starosta, vyšší územný celok predseda a inú právnickú osobu štatutárny orgán (ďalej len „vedúci“); ak je štatutárnym orgánom kolektívny orgán, je vedúcim na účely tejto vyhlášky ním písomne poverený člen kolektívneho orgánu.
(4)
Na webovom sídle úradu sa zverejňuje
a)
vzor žiadosti o vykonanie skúšky,
b)
informácie a pravidlá o priebehu skúšky,
c)
príklady otázok skúšky,
d)
vzor potvrdenia o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca (ďalej len „potvrdenie“).
(5)
Pozvánka na skúšku sa doručuje uchádzačovi elektronickou formou spravidla 15 dní pred termínom konania skúšky; ak nie je v žiadosti o vykonanie skúšky uvedená e-mailová adresa uchádzača, pozvánka na skúšku sa doručuje písomne.
§ 2
(1)
Skúška sa vykonáva formou písomného testu.
(2)
Pred začatím skúšky uchádzač preukáže úradu svoju totožnosť dokladom totožnosti1) a úrad ho poučí o pravidlách o priebehu skúšky. Namiesto dokladu totožnosti možno predložiť služobný preukaz príslušníka podľa osobitného predpisu.2)
(3)
Ak sa uchádzač pred začatím skúšky nepreukáže podľa odseku 2 alebo sa počas skúšky správa v rozpore s pravidlami o priebehu skúšky, vylúči sa zo skúšky a hľadí sa na neho akoby skúšku vykonal neúspešne.
(4)
Ak uchádzač v skúšobnom teste dosiahne 80 % a viac správnych odpovedí, vykonal skúšku úspešne a úrad mu vydá potvrdenie.
(5)
Ak uchádzač v skúšobnom teste dosiahne menej ako 80 % správnych odpovedí, vykonal skúšku neúspešne a úrad mu zašle oznámenie o neúspešnom vykonaní skúšky (ďalej len „oznámenie“).
(6)
Ak uchádzač vykonal skúšku neúspešne, môže skúšku opakovať najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa neúspešného vykonania skúšky. V tomto prípade sa postupuje podľa § 1 ods. 3.
(7)
Potvrdenie alebo oznámenie sa zasiela uchádzačovi najneskôr do siedmich dní odo dňa konania skúšky. Vedúcemu, ktorý o vykonanie skúšky požiadal, sa informácia o výsledku skúšky zasiela písomne alebo elektronickou formou najneskôr do siedmich dní odo dňa konania skúšky.
(8)
Zoznam vydaných potvrdení s uvedením ich čísla sa zverejňuje na webovom sídle úradu.
(9)
Pri strate, krádeži, poškodení potvrdenia alebo zmene údajov v potvrdení vydá úrad na žiadosť držiteľa potvrdenia nové potvrdenie, ktoré nahrádza pôvodné potvrdenie.
(10)
Ak držiteľ potvrdenia úspešne vykoná skúšku v ďalšej oblasti podľa § 1 ods. 2, úrad mu vydá nové potvrdenie, ktoré nahrádza pôvodné potvrdenie.
(11)
Vedúci oznamuje úradu najneskôr do siedmich dní písomné poverenie zamestnanca na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie podľa § 9 ods. 1 zákona a jeho zánik.
§ 3
(1)
Bezpečnostný zamestnanec každých päť rokov absolvuje preškolenie z oblasti podľa § 1 ods. 2, na ktoré mu bolo vydané potvrdenie. Preškolenie vykonáva úrad.
(2)
Na podanie žiadosti o preškolenie sa primerane použijú ustanovenia § 1.
(3)
O absolvovaní preškolenia podľa odseku 1 sa vyhotoví záznam na potvrdení.
§ 4
(1)
Ak sa v tejto vyhláške uvádza úrad, rozumie sa tým Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo a Policajný zbor vo vzťahu k osobám, u ktorých sa vykonáva bezpečnostná previerka podľa § 18 ods. 1 až 4 zákona a majú vykonať skúšku.
(2)
Ustanovenie § 2 ods. 8 a 11 sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu, Vojenské spravodajstvo a Policajný zbor v súvislosti s plnením úloh kriminálneho spravodajstva.
§ 5
(1)
Potvrdenie vydané do 31. marca 2016 je potvrdením podľa tejto vyhlášky pre oblasť podľa § 1 ods. 2 písm. a) až d).
(2)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku šifrovej ochrany informácií vydané do 31. marca 2016 je potvrdením podľa tejto vyhlášky pre oblasť podľa § 1 ods. 2 písm. e).
(3)
Bezpečnostný zamestnanec, ktorému bolo vydané potvrdenie do 31. marca 2016, sa musí preškoliť podľa § 3 ods. 1 najneskôr do 31. marca 2021.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.
Jozef Magala v. r.
1)
Napríklad zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.