134/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

134
VYHLÁŠKA
Národného bezpečnostného úradu
z 23. marca 2016
o personálnej bezpečnosti
Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 10 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Podrobnosti o vykonávaní bezpečnostnej previerky I. stupňa
(1)
Ak majú podkladové materiály podľa § 16 ods. 1 písm. a) prvého až štvrtého bodu zákona nedostatky, navrhovaná osoba na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „navrhovaná osoba“) sa vyzve, aby ich v určenej lehote odstránila.
(2)
Vyhodnotenie bezpečnostnej previerky I. stupňa obsahuje najmä
a)
názov a sídlo orgánu verejnej moci alebo názov a sídlo právnickej osoby, alebo meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
identifikačné údaje navrhovanej osoby v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
rodné číslo,
c)
pracovné zaradenie alebo funkciu podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona,
d)
skutočnosti dôležité na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 10 ods. 1 zákona,
e)
záver o splnení predpokladov alebo nesplnení predpokladov na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 10 ods. 1 zákona,
f)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vyhodnotenie vykonala.
(3)
Vzor osobného dotazníka osoby podľa prílohy č. 2 zákona a písomného súhlasu s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním bezpečnostnej previerky podľa § 16 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu zákona úrad zverejní na svojom webovom sídle.
§ 2
Podrobnosti o postupe pri zabezpečovaní bezpečnostnej previerky II., III. alebo IV. stupňa
(1)
Na postup pri odstraňovaní nedostatkov podkladových materiálov a na vyhodnotenie podkladových materiálov podľa § 16 ods. 1 písm. a) prvého až piateho bodu zákona sa primerane použije § 1 ods. 1 a 2.
(2)
Žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby II., III. alebo IV. stupňa (ďalej len „žiadosť“) nemožno podať, ak žiadateľ, ktorý je podnikateľom podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „podnikateľ“), zároveň nepožiadal o vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa podľa § 45 ods. 2 zákona alebo nie je držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podľa § 50 ods. 1 zákona.
(3)
Žiadosť nemožno podať, ak úrad už vykonáva bezpečnostnú previerku II., III. alebo IV. stupňa navrhovanej osoby a táto bezpečnostná previerka ešte nebola právoplatne ukončená alebo zastavená.
(4)
Vzor bezpečnostného dotazníka osoby podľa prílohy č. 3 zákona a vzor žiadosti úrad zverejní na svojom webovom sídle.
§ 3
Určenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a jeho zánik
(1)
Nepodpísanie záznamu o zániku určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „záznam o zániku určenia“), vrátane dôvodov, sa uvedie v zázname o zániku určenia alebo sa k nemu pripojí.
(2)
Záznam o zániku určenia sa prikladá k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah vrátane služobného pomeru.
(3)
Vzor záznamu o určení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „záznam o určení“), záznamu o zániku určenia a vyhlásenia o mlčanlivosti úrad zverejní na svojom webovom sídle.
§ 4
Osvedčenie
(1)
Osvedčenie úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „osvedčenie“) obsahuje
a)
názov a sídlo úradu,
b)
číslo osvedčenia,
c)
identifikačné údaje navrhovanej osoby v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
rodné číslo,
d)
najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností, s ktorými sa môže držiteľ osvedčenia oboznamovať,
e)
identifikáciu osvedčenia, ktoré sa nahrádza, ak ide o postup podľa odseku 3,
f)
dátum vydania osvedčenia,
g)
dátum začiatku a skončenia platnosti osvedčenia,
h)
podpis oprávneného zástupcu úradu a odtlačok úradnej pečiatky úradu, ak sa osvedčenie nevyhotovuje výlučne elektronickými prostriedkami podľa osobitných predpisov.2)
(2)
Údaje v osvedčení sa uvádzajú v slovenskom jazyku, anglickom jazyku a vo francúzskom jazyku.
(3)
Ak dôjde k strate, krádeži, poškodeniu platného osvedčenia alebo k zmene údajov podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu, úrad na základe písomnej žiadosti jeho držiteľa vydá nové osvedčenie, ktoré nahrádza pôvodné osvedčenie, s dobou platnosti, na akú bolo vydané pôvodné osvedčenie. Ak ide o žiadosť o vydanie osvedčenia z dôvodu poškodenia osvedčenia alebo zmeny údajov podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu, k žiadosti sa pripojí poškodené osvedčenie alebo osvedčenie s neaktuálnymi údajmi.
(4)
Vydanie osvedčenia podľa odseku 3 sa bezodkladne oznamuje v štátnom orgáne štatutárnemu orgánu, v obci starostovi, vo vyššom územnom celku predsedovi a v inej právnickej osobe štatutárnemu orgánu (ďalej len „vedúci“).
(5)
Na základe žiadosti vedúceho úrad overí platnosť osvedčenia.
§ 5
Podrobnosti o vydávaní certifikátu o bezpečnostnej previerke
(1)
Certifikát o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby podľa § 60 ods. 7 zákona (ďalej len „certifikát“) obsahuje
a)
označenie úradu,
b)
číslo certifikátu,
c)
identifikačné údaje fyzickej osoby v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
miesto narodenia,
4.
štátne občianstvo,
d)
najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností Európskej únie, Organizácie Severoatlantickej zmluvy alebo cudzej moci, ku ktorým môže mať jeho držiteľ prístup a príslušné ustanovenia právneho predpisu Európskej únie, Organizácie Severoatlantickej zmluvy alebo cudzej moci, podľa ktorého sa prístup fyzickej osobe k utajovaným skutočnostiam umožňuje,
e)
identifikáciu certifikátu, ktorý sa nahrádza, ak ide o postup podľa odseku 3,
f)
dátum vydania certifikátu,
g)
dátum začiatku a skončenia platnosti certifikátu,
h)
podpis oprávneného zástupcu úradu a odtlačok úradnej pečiatky úradu, ak sa certifikát nevyhotovuje výlučne elektronickými prostriedkami podľa osobitných predpisov,2)
i)
kontaktné údaje úradu v rozsahu telefónne číslo, e-mail, fax.
(2)
Údaje v certifikáte sa uvádzajú v slovenskom jazyku, anglickom jazyku a vo francúzskom jazyku.
(3)
Na vydanie nového certifikátu fyzickej osoby pri strate, krádeži alebo poškodení pôvodného certifikátu tejto osoby alebo pri zmene údajov podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu, sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4 ods. 3.
(4)
Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak,
a)
certifikát sa vydáva najviac na dobu platnosti osvedčenia,
b)
vedúci pred oboznamovaním sa fyzickej osoby s utajovanými skutočnosťami zabezpečí poučenie o povinnostiach na ochranu utajovaných skutočností podľa zákona a podľa predpisov Európskej únie, Organizácie Severoatlantickej zmluvy alebo cudzej moci.
(5)
Vzor žiadosti o vydanie certifikátu úrad zverejní na svojom webovom sídle.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na vydanie certifikátu podnikateľa o priemyselnej bezpečnosti.
§ 6
Oznamovanie zmien oprávnenou osobou
Pri oznamovaní zmien podľa § 38 písm. d) zákona sa predkladá k nahliadnutiu aj verejná listina osvedčujúca oznamované zmeny.
§ 7
Evidencie a zoznamy
(1)
Zoznam funkcií podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona obsahuje najmä
a)
funkciu,
b)
stupeň utajenia.
(2)
Evidencia oprávnených osôb podľa § 42 ods. 2 zákona pre stupeň utajenia Vyhradené a osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo obsahuje
b)
vyhodnotenie bezpečnostnej previerky I. stupňa, ak nejde o osobu, ktorá je držiteľom platného osvedčenia,
c)
kópiu záznamu o určení a kópiu vyhlásenia o mlčanlivosti,
d)
kópiu záznamu o zániku určenia,
e)
ďalšie skutočnosti oznámené na základe zákona.
(3)
Zoznam oprávnených osôb podľa § 42 ods. 2 zákona pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné a zoznam osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo obsahuje
a)
základné identifikačné údaje oprávnenej osoby v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
rodné číslo,
3.
štátne občianstvo,
b)
pracovné zaradenie alebo funkciu podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona,
c)
dátum vydania, číslo osvedčenia a stupeň utajenia,
d)
dátum vykonania určenia,
e)
dátum zániku určenia.
(4)
Evidencie a zoznamy podľa odsekov 1 až 3 musia zodpovedať aktuálnemu stavu.
§ 8
Spoločné ustanovenie
Ak sa v § 2 ods. 3, § 4 ods. 1 uvádzacej vete a písm. a) a h), § 4 ods. 3 uvádza úrad, rozumie sa tým Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo a Policajný zbor vo vzťahu k osobám, u ktorých sa vykonáva bezpečnostná previerka podľa § 18 ods. 1 až 4 zákona.
§ 9
Prechodné ustanovenia
(1)
Osvedčenie vydané do 31. marca 2016 je osvedčením podľa tejto vyhlášky.
(2)
Certifikát vydaný do 31. marca 2016 je certifikátom podľa tejto vyhlášky.
(3)
Záznam o určení a vyhlásenie o mlčanlivosti vyhotovené do 31. marca 2016 je záznamom o určení a vyhlásením o mlčanlivosti podľa tejto vyhlášky.
(4)
Záznam o zániku určenia vyhotovený do 31. marca 2016 je záznamom o zániku určenia podľa tejto vyhlášky.
(5)
Vedenie evidencií a zoznamov podľa doterajších predpisov sa musí zosúladiť s podmienkami podľa tejto vyhlášky najneskôr do 31. decembra 2016.
§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.
Jozef Magala v. r.
1)
§ 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.