133/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.03.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

133
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. júna 2015 bol v Bratislave podpísaný Vykonávací protokol medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Bosny a Hercegoviny o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt.

Vykonávací protokol nadobudol platnosť 8. februára 2016 v súlade s článkom 12 ods. 1.

Do textu vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.