132/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

132
VYHLÁŠKA
Úradu pre verejné obstarávanie
z 23. 03. 2016,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) podľa § 186 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Pri certifikácii systému na uskutočnenie elektronickej aukcie (ďalej len „systém“) úrad osvedčuje, že systém spĺňa náležitosti ustanovené zákonom a touto vyhláškou.
(2)
Systémom je informačný systém, ktorý zabezpečuje opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie
a)
nových cien upravených smerom nadol,
b)
nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk, alebo
c)
nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.
§ 2
(1)
Systém je spôsobilý na uskutočnenie elektronickej aukcie, ak zabezpečuje uskutočňovanie funkcionalít ustanovených v § 54 ods. 1, 2, 4, 5, 7 až 11 a 14 zákona výlučne spôsobom podľa týchto ustanovení.
(2)
Systém je bezpečný z hľadiska ochrany údajov, ktoré budú prostredníctvom neho prijímané, odosielané a spracúvané, ak spĺňa aspoň tieto podmienky:
a)
dostatočne ochraňuje prenosovú vrstvu,
b)
zabezpečuje riadenie prístupu k systému a
c)
chráni údaje.
(3)
Princípy podľa § 10 ods. 2 zákona sa považujú za splnené, ak systém
a)
funguje vo vyhovujúcom prostredí,
b)
je dostupný,
c)
je zdokumentovaný a
d)
je zamknuteľný.
(4)
Požiadavky podľa § 20 ods. 11 zákona sa považujú za splnené, ak systém
a)
zabezpečuje udržiavanie presného času,
b)
sprístupňuje údaje a funkcie iba na to oprávneným osobám, a to až po uplynutí príslušnej nastavenej lehoty, a
c)
umožňuje kontrolným orgánom a iným oprávneným subjektom prehliadanie systému v zákonom ustanovenom rozsahu.
(5)
Požiadavka úplne, presne a neodstrániteľne zaznamenať celý priebeh elektronickej aukcie sa považuje za splnenú, ak systém
a)
zabezpečuje vedenie záznamu úkonov súvisiacich s realizáciou elektronickej aukcie vytvorením alebo zmenou práv používateľov úplným, presným a neodstrániteľným spôsobom,
b)
poskytuje záznam úkonov len s právami na čítanie a umožňuje jeho exportovateľnosť do formátov podľa osobitného predpisu1) a jeho exportovateľnosť na priamu tlač aj v podobe slovného opisu vykonaného úkonu a
c)
vedie záznam úkonov v štruktúre
1.
presný čas vykonania úkonu s uvedením dátumu, hodiny, minúty a sekundy,
2.
jednoznačné určenie konkrétneho úkonu, jednoznačné určenie pôvodnej ceny a výslednej ceny, ak ide o zmenu návrhu na plnenie kritéria, jednoznačné určenie pôvodnej hodnoty a výslednej hodnoty, ak ide o zmenu návrhu na plnenie kritéria,
3.
identifikácia používateľa informačného systému, ktorý úkon vykonal, alebo identifikácia systému, ktorý úkon vykonal,
4.
IP (Internet Protocol) adresa, z ktorej pristupuje do systému používateľ informačného systému, ktorý úkon vykonal,
5.
informácia o výsledku úkonu.
§ 3
Dostatočná ochrana prenosovej vrstvy je zabezpečená, ak systém komunikuje s používateľmi prostredníctvom protokolu Hypertext Transfer Protocol s použitím kryptografického protokolu podľa osobitného predpisu2) minimálne na strane webového servera, na ktorom je prevádzkovaný systém. Certifikáty musia byť platné, vydané nezávislou certifikačnou autoritou, neboli odvolané a zodpovedajú všetkým doménovým menám, ktoré webové sídlo systému používa.
§ 4
(1)
Zabezpečenie riadenia prístupu k systému pozostáva
a)
z identifikácie a autentifikácie pristupujúcej osoby,
b)
z autorizácie pristupujúcej osoby, ktorá je riadená pomocou rol alebo používateľských skupín, a
c)
z oddelenia rol.
(2)
Identifikácia a autentifikácia pristupujúcej osoby je založená minimálne na zadaní používateľovho mena a hesla, pričom distribúcia hesla musí byť vykonávaná hodnoverným spôsobom podľa osobitného predpisu;3) na účely autentifikácie musí systém umožňovať aj použitie nástrojov podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona.
(3)
Oddelením rol sa najmä zabezpečuje, aby používateľ v inej role ako účastník elektronickej aukcie nesmel vykonávať aktivity účastníka elektronickej aukcie ani vykonávať aktivity v mene alebo v prospech účastníka elektronickej aukcie.
§ 5
Ochrana údajov v systéme musí byť zabezpečená minimálne
a)
zavedením identifikácie používateľa a následnej autentifikácie pri vstupe do informačného systému,
b)
vypracovaním interného aktu riadenia prístupu k údajom a funkciám informačného systému založeného na zásade, že používateľ má prístup iba k tým údajom a funkciám, ktoré sú potrebné na vykonávanie jeho úloh,
c)
určením postupu a zodpovednosti v súvislosti s prideľovaním prístupových práv používateľom,
d)
určením osoby alebo osôb zodpovedných za informačnú bezpečnosť informačného systému,
e)
vedením záznamu úkonov podľa § 2 ods. 5 písm. a), vedením záznamu o úkonoch všetkých rol v informačnom systéme a vedením záznamu o fungovaní informačného systému,
f)
uložením a zálohovaním tak, aby nedošlo k strate ani k manipulácii údajov a
g)
vytvorením podmienok na ich bezpečné uchovávanie v zákonom ustanovených lehotách.
§ 6
(1)
Fungovaním systému vo vyhovujúcom prostredí je prevádzkovanie systému v prostredí a spôsobom, aby používanie systému nebolo podmieňované použitím bežne nedostupných alebo nákladných technológií, čo by spôsobilo neprimeranú prekážku v účasti záujemcu alebo uchádzača vo verejnom obstarávaní.
(2)
Systém je dostupný,
a)
ak funguje prostredníctvom siete internet nepretržite okrem nepredvídateľných udalostí a plánovaných technických odstávok a
b)
ak na jeho použitie postačuje aktuálna bezplatne poskytovaná verzia webového prehliadača bez potreby inštalácie osobitných aplikácií.
(3)
Systém je zdokumentovaný,
a)
ak existuje aktuálna administrátorská a prevádzková dokumentácia podľa osobitného predpisu,4)
b)
ak existuje a je udržiavaná aktuálna používateľská príručka dostupná na webovom sídle systému, ktorá podrobne opisuje všetky funkcionality systému a je k nej zabezpečený priamy a bezplatný prístup, a
c)
ak existuje digitálny odtlačok pre nasadené aplikačné moduly aktuálnej verzie systému vytvorené pomocou hašovacej funkcie SHA1.
(4)
Systém je zamknuteľný, ak po odoslaní výzvy na účasť v elektronickej aukcii neumožňuje zmeniť nastavené parametre elektronickej aukcie.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 18. apríla 2016.
Zita Táborská v. r.