131/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

131
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. marca 2016
o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády upravuje
a)
základné bezpečnostné požiadavky na výbušninu, ktorá je určeným výrobkom,1)
b)
postupy posudzovania zhody2) výbušniny,
c)
práva a povinnosti výrobcu,3) splnomocneného zástupcu,4) dovozcu5) a distribútora6) výbušniny,
d)
autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody,7)
e)
práva a povinnosti notifikovanej osoby.8)
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
výbušniny určené a vyrábané pre
1.
ozbrojené sily Slovenskej republiky,
2.
Vojenskú políciu,
3.
Vojenské spravodajstvo,
4.
rozpočtové organizácie Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktoré sa zaoberajú vedou, výskumom, vývojom, výrobou, skúšaním, skladovaním, používaním, likvidáciou alebo ničením výbušnín a munície a vzdelávaním v oblasti výbušnín a munície,
5.
Policajný zbor,
6.
Zbor väzenskej a justičnej stráže,
7.
Finančnú správu Slovenskej republiky,
8.
Slovenskú informačnú službu,
9.
Hasičský a záchranný zbor,
10.
Horskú záchrannú službu,
b)
pyrotechnické výrobky podľa osobitného predpisu,9)
c)
výrobky uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Základné bezpečnostné požiadavky
Výbušnina, ktorá je určeným výrobkom, môže byť sprístupnená na trhu10) alebo uvedená do prevádzky, ak spĺňa základné bezpečnostné požiadavky uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Voľný pohyb
Ak výbušnina spĺňa základné bezpečnostné požiadavky, môže byť uvedená na trh11) alebo sprístupnená na trhu.
§ 4
Povinnosti výrobcu
Výrobca je povinný
a)
zabezpečiť pri uvedení výbušniny na trh, aby výbušnina bola navrhnutá a vyrobená v súlade so základnými bezpečnostnými požiadavkami,
b)
vypracovať technickú dokumentáciu k výbušnine podľa prílohy č. 3,
c)
zabezpečiť posúdenie zhody výbušniny podľa § 11,
d)
vydať EÚ vyhlásenie o zhode k výbušnine podľa § 12,
e)
umiestniť na výbušninu označenie CE12) podľa §13,
f)
uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia výbušniny na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu výbušniny,
g)
zaviesť postupy na zachovanie zhody sériovej výroby výbušniny so základnými bezpečnostnými požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády a zohľadniť zmeny návrhu výbušniny, vlastností výbušniny, zmeny v harmonizovanej technickej norme13) alebo v iných technických špecifikáciách,14) na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda výbušniny,
h)
označiť výbušninu jednoznačnou identifikáciou v súlade so systémom identifikácie a sledovateľnosti výbušniny;15) pri výbušninách prepravovaných a dodávaných na miesto spotreby bez obalu alebo v nabíjacích vozidlách a nabíjaných priamo do vývrtov a výbušninách, ktoré sú vyrobené na mieste spotreby a nabité do vývrtov bezodkladne po vyrobení, je výrobca povinný
1.
zabezpečiť, aby výbušnina, ktorú uviedol na trh, mala uvedené typové číslo alebo sériové číslo, číslo šarže alebo iný údaj, ktorý umožní jej identifikáciu, alebo ak to rozmer alebo povaha výbušniny neumožňuje, uviesť požadované údaje v sprievodnej dokumentácii k výbušnine,
2.
uviesť na výbušnine svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania, ak to rozmer alebo povaha výbušniny neumožňuje, uviesť požadované údaje v sprievodnej dokumentácii k výbušnine,
i)
dodať k výbušnine bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku, ktoré sú jasné a zrozumiteľné pre používateľa oprávneného manipulovať s výbušninou,
j)
prešetriť podnety, ktoré sa týkajú výbušniny, ktorá bola uvedená na trh alebo sprístupnená na trhu v rozpore s týmto nariadením vlády, viesť evidenciu týchto podnetov a evidenciu výbušnín, ktoré boli stiahnuté z trhu16) alebo spätne prevzaté,17) a informovať o tom distribútora,
k)
bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť úplnú zhodu výbušniny s ustanoveniami tohto nariadenia vlády, a ak je to potrebné, bezodkladne výbušninu stiahnuť z trhu alebo prevziať späť,
l)
bezodkladne informovať Hlavný banský úrad18) a orgán dohľadu členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), v ktorom bola výbušnina sprístupnená na trhu, o tom, že výbušnina predstavuje bezpečnostné riziko, a uviesť podrobnosti o rozporoch s ustanoveniami tohto nariadenia vlády a prijaté nápravné opatrenia podľa písmena k),
m)
bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti19) Hlavného banského úradu alebo obvodného banského úradu20) všetky informácie a dokumentáciu, v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody výbušniny so základnými bezpečnostnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády,
n)
poskytnúť súčinnosť19) Hlavnému banskému úradu a obvodnému banskému úradu pri prijatých nápravných opatreniach s cieľom odstrániť bezpečnostné riziká, ktoré výbušnina, ktorú uviedol na trh, predstavuje.
§ 5
Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu
(1)
Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu na plnenie povinností ustanovených podľa § 4 okrem povinností ustanovených v § 4 písm. a) a b).
(2)
Splnomocnený zástupca je povinný plniť povinnosti výrobcu v rozsahu uvedenom v splnomocnení podľa odseku 1. Obsahom splnomocnenia musí byť najmenej povinnosť
a)
uchovávať desať rokov od uvedenia výbušniny na trh EÚ vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 4 a technickú dokumentáciu výbušniny a na základe žiadosti Hlavného banského úradu alebo obvodného banského úradu tieto údaje sprístupniť,
b)
bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti Hlavného banského úradu alebo obvodného banského úradu informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody výbušniny so základnými bezpečnostnými požiadavkami,
c)
poskytnúť súčinnosť Hlavnému banskému úradu a obvodnému banskému úradu pri prijímaní opatrenia s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje výbušnina, na ktorú sa vzťahuje splnomocnenie.
§ 6
Povinnosti dovozcu
(1)
Dovozca nesmie uviesť na trh výbušniny, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením vlády.
(2)
Dovozca je povinný
a)
overiť pred uvedením výbušniny na trh, či výrobca
1.
vykonal posúdenie zhody podľa § 1,
2.
vypracoval technickú dokumentáciu k výbušnine,
3.
označil na výbušnine označenie CE podľa § 13,
4.
dodal k výbušnine sprievodnú dokumentáciu,
5.
splnil povinnosť podľa § 4 písm. h),
b)
uviesť na výbušnine svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania; ak to rozmer alebo povaha výbušniny neumožňuje, uvedú sa požadované údaje na obale výbušniny alebo v sprievodnej dokumentácii k výbušnine,
c)
zabezpečiť, aby boli spolu s výbušninou dodané bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku, ktoré sú jasné a zrozumiteľné pre používateľa oprávneného manipulovať s výbušninou,
d)
zabezpečiť, aby počas uskladnenia výbušniny alebo prevozu výbušniny boli dodržané základné bezpečnostné požiadavky uvedené v prílohe č. 2,
e)
vykonať na základe žiadosti Hlavného banského úradu alebo obvodného banského úradu skúšku vzorky výbušniny alebo zabezpečiť vykonanie skúšky vzorky výbušniny,
f)
prešetriť podnety, ktoré sa týkajú výbušniny, ktorá bola uvedená na trh alebo sprístupnená na trhu v rozpore s týmto nariadením vlády, viesť evidenciu týchto podnetov a evidenciu výbušnín, ktoré boli stiahnuté z trhu alebo spätne prevzaté, a informovať o tom distribútora a výrobcu,
g)
bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu výbušniny s ustanoveniami tohto nariadenia vlády, a ak je to potrebné, bezodkladne výbušninu stiahnuť z trhu alebo prevziať späť,
h)
bezodkladne informovať výrobcu, Hlavný banský úrad a orgán dohľadu členského štátu, v ktorom bola výbušnina sprístupnená na trhu, o tom, že výbušnina predstavuje bezpečnostné riziko, a uviesť podrobnosti najmä o nesúlade s ustanoveniami tohto nariadenia vlády a prijatých nápravných opatreniach podľa písmena g),
i)
uchovávať kópiu EÚ vyhlásenia o zhode počas desiatich rokov od uvedenia výbušniny na trh a na žiadosť Hlavného banského úradu alebo obvodného banského úradu sprístupniť technickú dokumentáciu k výbušnine,
j)
bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti Hlavného banského úradu alebo obvodného banského úradu všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody výbušniny so základnými bezpečnostnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády,
k)
poskytnúť súčinnosť Hlavnému banskému úradu a obvodnému banskému úradu pri každom prijatom nápravnom opatrení s cieľom odstrániť bezpečnostné riziká, ktoré výbušnina, ktorú uviedol na trh, predstavuje.
§ 7
Povinnosti distribútora
(1)
Distribútor nesmie sprístupniť na trhu výbušniny, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením vlády.
(2)
Distribútor je povinný
a)
overiť pred sprístupnením výbušniny na trh, či výrobca alebo dovozca
1.
označil na výbušnine označenie CE podľa § 13,
2.
dodal k výbušnine technickú dokumentáciu, sprievodnú dokumentáciu a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku,
3.
splnil povinnosť podľa § 4 písm. h) a § 6 písm. b),
b)
zabezpečiť, aby počas uskladnenia výbušniny alebo prevozu výbušniny boli dodržané základné bezpečnostné požiadavky podľa prílohy č. 2,
c)
bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť úplnú zhodu výbušniny s ustanoveniami tohto nariadenia vlády, a ak je to potrebné, bezodkladne výbušninu stiahnuť z trhu alebo prevziať späť,
d)
bezodkladne informovať výrobcu alebo dovozcu, Hlavný banský úrad a orgán dohľadu členského štátu, v ktorom bola výbušnina sprístupnená na trhu, o tom, že výbušnina predstavuje bezpečnostné riziko, a uviesť podrobnosti najmä o rozporoch s ustanoveniami tohto nariadenia vlády a prijaté nápravné opatrenia podľa písmena c),
e)
bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti Hlavného banského úradu alebo obvodného banského úradu všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody výbušniny so základnými bezpečnostnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády,
f)
poskytnúť súčinnosť Hlavnému banskému úradu a obvodnému banskému úradu pri každom prijatom nápravnom opatrení s cieľom odstrániť bezpečnostné riziká, ktoré výbušnina, ktorú uviedol na trh, predstavuje.
§ 8
Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora
Ak dovozca alebo distribútor uvedie výbušninu na trh pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou alebo výbušninu už uvedenú na trh upraví spôsobom, ktorý môže ovplyvniť jej zhodu so základnými bezpečnostnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu podľa § 4.
§ 9
Oprávnenie a povolenie
Výrobca, dovozca a distribútor musia mať oprávnenie21) a povolenie22) na výrobu, skladovanie, používanie, dovážanie, prevážanie, vyvážanie alebo obchodovanie s výbušninami.
§ 10
Predpoklad zhody
Ak výbušnina spĺňa bezpečnostné požiadavky harmonizovanej technickej normy alebo jej časti, považuje sa za výbušninu, ktorá spĺňa základné bezpečnostné požiadavky podľa prílohy č. 2, na ktoré sa harmonizovaná technická norma alebo jej časť vzťahuje.
§ 11
Postupy posudzovania zhody
Posudzovanie zhody výbušnín výrobca vykonáva podľa úrovne možného rizika a úrovne požadovanej bezpečnosti podľa prílohy č. 3.
§ 12
EÚ vyhlásenie o zhode
(1)
EÚ vyhlásenie o zhode potvrdzuje, že bolo preukázané splnenie základných bezpečnostných požiadaviek ustanovených v prílohe č. 2.
(2)
Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode je ustanovený v prílohe č. 4. EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody podľa prílohy č. 3 a je pravidelne aktualizované. EÚ vyhlásenie o zhode pre výbušninu, ktorá bola uvedená na trh alebo sprístupnená na trhu v Slovenskej republike, sa vyhotovuje v štátnom jazyku alebo sa do štátneho jazyka preloží.
(3)
Ak sa na výbušninu vzťahuje viac všeobecne záväzných právnych predpisov požadujúcich vypracovanie EÚ vyhlásenia o zhode, vypracuje sa jediné EÚ vyhlásenie o zhode, v ktorom sa uvedú právne záväzné akty Európskej únie, odkazy na ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, ktorými sa právne záväzné akty Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky prebrali.
(4)
Vydaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za zhodu výbušniny so základnými bezpečnostnými požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení vlády.
§ 13
Označenie CE
(1)
Označenie CE sa na výbušninu umiestni podľa všeobecných zásad ustanovených osobitným predpisom,23) a to viditeľne, čitateľne a nezmazateľne pred uvedením výbušniny do voľného obehu24) a pred uvedením výbušniny na trh. Ak to rozmer alebo povaha výbušniny neumožňuje, označenie CE sa umiestni na obale výbušniny a v sprievodnej dokumentácii k výbušnine.
(2)
Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak je zapojená do fázy kontroly výroby. Identifikačné číslo notifikovanej osoby umiestňuje na výbušninu notifikovaná osoba alebo na základe jej pokynov výrobca alebo splnomocnený zástupca.
(3)
Za označením CE a identifikačným číslom notifikovanej osoby, ak je zapojená do fázy kontroly výroby, môže nasledovať iná značka, ktorá označuje osobitné riziko alebo použitie výbušniny.
(4)
Ak ide o výbušniny vyrábané na vlastné použitie, výbušniny prepravované a dodávané bez obalu alebo v mobilných výrobných jednotkách na výbušniny (MEMU) určené na priamu vykládku do vrtného otvoru a výbušniny, ktoré sú vyrábané na mieste výbuchu a ktoré sa nabíjajú ihneď po vyrobení (výroba in situ), označenie CE sa uvádza v sprievodnej dokumentácii k výbušnine.
§ 14
Autorizácia
(1)
Posudzovanie zhody podľa tohto nariadenia vlády môže vykonávať len orgán posudzovania zhody,25) ktorý bol Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) autorizovaný podľa osobitného predpisu26) na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tohto nariadenia vlády a notifikovaný Európskej komisii a ostatným členským štátom podľa osobitného predpisu.27)
(2)
Orgán posudzovania zhody podá úradu žiadosť o autorizáciu a notifikáciu spolu s opisom činností posudzovania zhody, postupu alebo postupov posudzovania zhody a výbušniny alebo výbušnín, o ktorých orgán posudzovania zhody tvrdí, že je odborne spôsobilý na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Prílohou k žiadosti o autorizáciu a notifikáciu je
a)
osvedčenie o akreditácii,28) ktoré osvedčuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa všetky požiadavky podľa odseku 4,
b)
osvedčenie o akreditácii, ktoré osvedčuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa niektoré požiadavky podľa odseku 4, a písomné doklady, ktoré sú potrebné na overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia požiadaviek podľa odseku 4, ak orgán posudzovania zhody nemôže predložiť osvedčenie o akreditácii podľa písmena a), alebo
c)
písomný doklad, ktorý je potrebný na overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia všetkých požiadaviek podľa odseku 4, ak orgán posudzovania zhody nevie preukázať ich splnenie predložením osvedčenia o akreditácii podľa písmena a) alebo písmena b).
(4)
Orgán posudzovania zhody je povinný preukázať na účely konania podľa osobitného predpisu26) plnenie týchto požiadaviek:
a)
orgán posudzovania zhody je právnickou osobou,
b)
orgán posudzovania zhody je treťou stranou nezávislou od osoby, ktorú posudzuje,
c)
orgán posudzovania zhody, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú návrhári, výrobcovia, dodávatelia, osoby vykonávajúce inštaláciu, nákupcovia, vlastníci, používatelia ani osoby vykonávajúce údržbu výbušnín, ani zástupcovia ktorejkoľvek z týchto strán, čo však nevylučuje možnosť použitia výbušnín, ktoré sú potrebné na výkon činností orgánu posudzovania zhody alebo použitie výbušnín na osobné účely,
d)
orgán posudzovania zhody, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby alebo konštrukcie, uvedenia na trh, inštalácie, používania alebo údržby výbušnín ani nezastupujú osoby zapojené do týchto činností,
e)
orgán posudzovania zhody, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody sa nepodieľajú na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré chcú byť notifikované,
f)
orgán posudzovania zhody zabezpečil, aby činnosti tretích osôb, s ktorými uzavrel zmluvu o výkone činností spojených s posudzovaním zhody (ďalej len „subdodávateľ“) alebo jeho organizačných zložiek neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu alebo nestrannosť jeho činností posudzovania zhody,
g)
orgán posudzovania zhody a jeho zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej odbornej úrovni a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti,
h)
orgán posudzovania zhody je schopný vykonávať všetky úlohy posudzovania zhody podľa prílohy č. 3, v súvislosti s ktorými chce byť notifikovaný, ak ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť,
i)
orgán posudzovania zhody má pre každý postup posudzovania zhody a pre každý typ alebo kategóriu výbušniny, v súvislosti s ktorou chce byť notifikovaný, k dispozícii
1.
personál s technickými znalosťami a skúsenosťami na vykonanie úloh posudzovania zhody,
2.
potrebný opis postupov, podľa ktorých sa vykonáva posudzovanie zhody, s cieľom zabezpečiť transparentnosť a schopnosť reprodukovateľnosti týchto postupov; musí mať zavedené zásady a postupy, ktoré rozlišujú medzi úlohami, ktoré bude vykonávať ako notifikovaná osoba, a inými činnosťami,
3.
potrebné postupy na vykonávanie svojej činnosti, ktoré zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výbušnine a hromadný charakter alebo sériový charakter výrobného procesu,
j)
orgán posudzovania zhody má prostriedky potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody a prístup k všetkým potrebným zariadeniam alebo k potrebnému vybaveniu,
k)
zamestnanec zodpovedný za vykonávanie úloh, ktoré sa týkajú posudzovania zhody, má
1.
technickú prípravu a inú odbornú prípravu vzťahujúce sa na všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými chce byť orgán posudzovania zhody notifikovaný,
2.
znalosti o požiadavkách posudzovania zhody, ktoré chce vykonávať, a oprávnenie vykonávať toto posudzovanie zhody,
3.
znalosti a pochopenie základných bezpečnostných požiadaviek ustanovených v prílohe č. 2, harmonizovaných technických noriem a príslušných ustanovení harmonizačných právnych predpisov Európskej únie29) a osobitných predpisov,30)
4.
schopnosti potrebné na vydanie certifikátov, záznamov a protokolov podľa tohto nariadenia vlády, ktorými sa preukáže, že sa vykonalo posudzovanie zhody,
l)
je zabezpečená nestrannosť orgánu posudzovania zhody, členov jeho riadiaceho orgánu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh, ktoré sa týkajú posudzovania zhody,
m)
odmeňovanie členov riadiaceho orgánu posudzovania zhody a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh, ktoré sa týkajú posudzovania zhody, nezávisí od počtu vykonaných posúdení zhody ani od výsledkov týchto posúdení,
n)
orgán posudzovania zhody uzavrel poistnú zmluvu pre poistenie zodpovednosti za škodu,
o)
zamestnanci orgánu posudzovania zhody dodržiavajú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri vykonávaní svojich úloh podľa prílohy č. 3, alebo o obchodnom tajomstve podľa všeobecne záväzných právnych predpisov; to sa nevzťahuje na poskytnutie informácií o obchodnom tajomstve počas kontroly notifikovanej osoby úradom,
p)
orgán posudzovania zhody sa bude zúčastňovať na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaných osôb zriadených podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Európskej únie alebo zabezpečí, aby jeho zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody boli o nich informovaní a uplatňovali administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny,
q)
orgán posudzovania zhody má postupy na správne uplatnenie prijatia, prešetrenia a vyhodnotenia odvolania proti svojim rozhodnutiam.
(5)
Ak orgán posudzovania zhody preukáže zhodu s kritériami ustanovenými v príslušných harmonizovaných technických normách alebo v ich častiach, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky ustanovené v odseku 4 v takom rozsahu, v akom uvedené harmonizované technické normy tieto požiadavky ustanovujú.
§ 15
Notifikácia
(1)
Notifikácia je oznámenie úradu Európskej komisii a členským štátom podľa osobitného predpisu,31) že autorizovaná osoba32) bola rozhodnutím úradu oprávnená na posudzovanie zhody výbušnín a spĺňa základné bezpečnostné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády. Oznámenie obsahuje informácie o činnostiach posudzovania zhody, postupe posudzovania zhody a o posudzovanej výbušnine. Ak autorizovaná osoba nepredložila osvedčenie o akreditácii podľa § 14 ods. 3 písm. a), poskytnú sa Európskej komisii a členským štátom doklady, ktorými sa preukáže splnenie požiadaviek podľa § 14 ods. 3 písm. b).
(2)
Autorizovaná osoba sa považuje za notifikovanú osobu a môže vykonávať činnosť notifikovanej osoby, keď ju Európska komisia zapíše do zoznamu notifikovaných osôb a pridelí jej identifikačné číslo.
§ 16
Práva a povinnosti notifikovanej osoby
(1)
Notifikovaná osoba vykonáva posudzovanie zhody podľa postupov posudzovania zhody uvedených v prílohe č. 3.
(2)
Posudzovanie zhody sa vykonáva tak, aby sa vyhlo zbytočnej záťaži výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu, distribútora a každej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá skladuje, používa, preváža, dováža, vyváža výbušniny alebo s nimi obchoduje. Notifikovaná osoba pri vykonávaní tejto činnosti zohľadňuje veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik vykonáva podnikateľskú činnosť, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výbušnine, hromadný charakter alebo sériový charakter výrobného procesu a dodržiava pritom mieru prísnosti a úroveň ochrany vyžadovanú na súlad výbušniny so základnými bezpečnostnými požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády.
(3)
Ak notifikovaná osoba zistí, že výrobca nespĺňa základné bezpečnostné požiadavky ustanovené v prílohe č. 2 alebo neuplatňuje zodpovedajúce harmonizované technické normy alebo iné technické špecifikácie, vyzve výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevydá certifikát podľa tohto nariadenia vlády.
(4)
Ak po vydaní certifikátu podľa tohto nariadenia vlády notifikovaná osoba v rámci monitorovania zhody zistí, že výbušnina nespĺňa základné bezpečnostné požiadavky tohto nariadenia vlády, vyzve výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a ak je to potrebné, pozastaví platnosť alebo zruší certifikát podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Notifikovaná osoba obmedzí rozsah, pozastaví platnosť alebo zruší všetky vydané certifikáty podľa tohto nariadenia vlády, pri ktorých výrobca neprijal nápravné opatrenia podľa odseku 4, alebo ak prijaté nápravné opatrenia nemajú požadovaný účinok.
(6)
Notifikovaná osoba môže so súhlasom žiadateľa o vykonanie posúdenia zhody zabezpečiť výkon niektorých činností spojených s posudzovaním zhody prostredníctvom svojej organizačnej zložky alebo subdodávateľa; notifikovaná osoba pritom zodpovedá za to, že organizačná zložka alebo subdodávateľ spĺňa požiadavky ustanovené v § 14 ods. 4, a informuje o tom úrad.
(7)
Za činnosť, ktorá je predmetom zmluvy podľa odseku 6, zodpovedá notifikovaná osoba.
(8)
Ak o to úrad požiada, notifikovaná osoba predloží
a)
dokumentáciu, ktorou sa preukáže, že subdodávateľ spĺňa požiadavky podľa § 14 ods. 4,
b)
zmluvu o výkone činností spojených s posudzovaním zhody,
c)
informácie, dokumentáciu a vysvetlenia, ktoré sa týkajú vykonaných činností spojených s posudzovaním zhody podľa prílohy č. 3.
(9)
Notifikovaná osoba informuje úrad
a)
o zamietnutí žiadosti o vydanie certifikátu podľa tohto nariadenia vlády,
b)
o obmedzení certifikátu, pozastavení platnosti certifikátu alebo zrušení certifikátu vydaného podľa tohto nariadenia vlády,
c)
o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo podmienky notifikácie,
d)
o každej žiadosti o informácie o činnostiach posudzovania zhody, ktorú notifikovaná osoba dostala od orgánu Hlavného banského úradu alebo obvodného banského úradu,
e)
o činnostiach posudzovania zhody vykonaných v rozsahu jej notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničnej činnosti a uzatvárania subdodávateľských zmlúv podľa odseku 6, ak o to požiada.
(10)
Notifikovaná osoba poskytne iným notifikovaným osobám, ktoré vykonávajú činnosti posudzovania zhody vzťahujúce sa na rovnaké výbušniny, informácie o tom, že výbušnina nespĺňa základné bezpečnostné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády alebo ich spĺňa len čiastočne, a ak o to iná notifikovaná osoba požiada, aj o tom, že výbušnina spĺňa základné bezpečnostné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(11)
Notifikovaná osoba je povinná zúčastňovať sa na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaných osôb zriadených Európskou komisiou priamo alebo prostredníctvom určeného zástupcu.
(12)
Notifikovaná osoba je povinná uhradiť úradu náklady, ktoré preukázateľne vzniknú v súvislosti s vykonávaním kontroly podľa osobitného predpisu33) v priestoroch výrobcu.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17
Výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor a každý, kto skladuje, používa, preváža, dováža alebo vyváža výbušniny, na ktoré sa nevzťahuje systém identifikácie a sledovateľnosti výbušnín34) alebo s takými obchoduje, je povinný desať rokov odo dňa dodania výbušniny viesť a uchovávať identifikačné údaje výrobcu alebo dovozcu, ktorý mu výbušninu dodal, a distribútora, ktorému výbušninu dodal; tieto údaje musí na žiadosť Hlavného banského úradu alebo obvodného banského úradu bezodkladne sprístupniť.
§ 18
(1)
Výbušniny, ktoré boli uvedené na trh do 19. apríla 2016 a ktoré spĺňajú požiadavky právnych predpisov účinných do 19. apríla 2016, možno sprístupňovať na trhu aj po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády.
(2)
Certifikáty výbušnín vydané podľa právnych predpisov účinných do 19. apríla 2016 zostávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti.
§ 19
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 20
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2002 Z. z. a v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/2005 Z. z.
§ 21
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. apríla 2016.
Robert Fico v. r.
1)
§ 9 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Čl. 2 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008).
3)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.
4)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
5)
Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.
6)
Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.
7)
Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 765/2008.
8)
§ 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
9)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu.
10)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008.
11)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.
12)
Čl. 2 ods. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
13)
Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012) v platnom znení.
14)
Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 765/2008.
15)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 298/2012 Z. z. o systéme identifikácie a sledovateľnosti výbušnín na civilné použitie.
16)
Čl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 765/2008.
17)
Čl. 2 ods. 14 nariadenia (ES) č. 765/2008.
18)
§ 69 zákona č. 58/20014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
22)
§ 3 zákona č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
§ 41 zákona č. 58/2014 Z. z.
23)
Čl. 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.
24)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 765/2008.
26)
§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29)
Čl. 2 ods. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.
30)
Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/2014 Z. z. v znení zákona č. 331/2015 Z.z.
31)
§ 8 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
32)
§ 11 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
33)
§ 11 ods. 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 131/2016 Z. z.
VÝROBKY, KTORÉ SA V PRÍSLUŠNÝCH ODPORÚČANIACH ORGANIZÁCIE
SPOJENÝCH NÁRODOV POVAŽUJÚ ZA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY ALEBO
MUNÍCIU
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 131/2016 Z. z.
ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY
I.
Všeobecné požiadavky
1.
Každá výbušnina musí byť navrhnutá, vyrobená a dodávaná tak, aby za bežných a predvídateľných podmienok, najmä so zreteľom na bezpečnostné predpisy a bežné postupy až do doby svojho použitia, čo najmenej ohrozovala bezpečnosť života a zdravie človeka a aby sa zabránilo škodám na majetku a životnom prostredí.
2.
Každá výbušnina musí spĺňať parametre uvedené výrobcom, aby sa dosiahol čo najväčší stupeň bezpečnosti a spoľahlivosti.
3.
Každá výbušnina musí mať zloženie a musí byť vyrobená tak, aby pri použití vhodných technických postupov bolo možné zneškodniť ju spôsobom, ktorého vplyv na životné prostredie je čo najmenší.
II.
Osobitné požiadavky
1.
Vziať do úvahy alebo vyskúšať najmenej tieto informácie a vlastnosti:
a)
zloženie a charakteristické vlastnosti vrátane chemického zloženia, stupňa zmiešania, ako aj prípadné dávkovanie a rozloženie zrnitosti;
b)
fyzikálna a chemická stabilita výbušniny za všetkých normálnych predvídateľných environmentálnych podmienok;
c)
citlivosť na náraz a trenie;
d)
zloženie z hľadiska ich fyzikálnej a chemickej stability;
e)
chemická čistota výbušniny;
f)
odolnosť výbušniny proti účinkom vody, ak je výbušnina určená na používanie vo vlhkom alebo mokrom prostredí a ak môže byť jej bezpečnosť alebo spoľahlivosť nepriaznivo ovplyvnená vodou;
g)
odolnosť voči nízkym a vysokým teplotám, ak je výbušnina určená na uskladnenie alebo použitie pri týchto teplotách a ak jej bezpečnosť alebo spoľahlivosť môže byť nepriaznivo ovplyvnená ochladením alebo zahriatím jednej zložky alebo výbušniny ako celku;
h)
vhodnosť výbušniny na použitie v nebezpečnom prostredí (napr. výbušné prostredie, horúce hmoty a pod.), ak je výbušnina určená na použitie v takých podmienkach;
i)
bezpečnostné vlastnosti, ktoré majú zabrániť predčasnému zapáleniu alebo neúmyselnému zapáleniu alebo iniciácii;
j)
správne nabíjanie a bezchybná funkcia výbušniny pri používaní na ustanovený účel;
k)
vhodný návod na použitie a podľa potreby označenia týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a používania;
l)
schopnosť výbušniny, jej obalu a ostatných zložiek odolávať poškodeniu a rozkladu počas skladovania až do dátumu spotreby uvedeného výrobcom;
m)
údaje o prístrojoch a pomôckach, ktoré sú potrebné na spoľahlivé a bezpečné fungovanie výbušniny.
2.
Každá výbušnina musí byť vyskúšaná za reálnych podmienok. Ak to nie je možné vykonať v laboratóriu, je nutné vykonávať skúšky za podmienok, v ktorých má byť výbušnina používaná.
3.
Požiadavky na skupiny výbušnín
3.1.
Trhaviny musia spĺňať tieto požiadavky:
a)
navrhnutý spôsob iniciácie musí zabezpečiť bezpečný, spoľahlivý a úplný výbuch alebo primerané vznietenie trhaviny. Ak ide o čierny prach, je potrebné kontrolovať schopnosť náhleho vznietenia;
b)
ak ide o trhaviny, ktoré majú tvar náložky, musí sa preveriť bezpečný a spoľahlivý prenos detonácie z jednej náložky na druhú;
c)
splodiny vznikajúce počas výbuchu banských trhavín môžu obsahovať oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, ďalšie plyny, pary alebo vzduchom roznášané pevné zvyšky len v množstvách, ktoré za bežných prevádzkových podmienok nepoškodzujú zdravie.
3.2.
Bleskovice, zápalnice a rázové rúrky musia spĺňať tieto požiadavky:
a)
Obal bleskovice, zápalnice a rázovej rúrky musí mať dostatočnú mechanickú pevnosť a musí dostatočne chrániť náplň z výbušniny pri normálnom mechanickom namáhaní;
b)
údaje o dobe horenia zápalnice musia byť vyznačené a musia sa dať spoľahlivo zistiť;
c)
bleskovica musí byť spoľahlivo privoditeľná k výbuchu, dostatočne spôsobilá prenášať výbuch a musí tiež spĺňať požiadavky na skladovanie aj pri špecifických klimatických podmienkach.
3.3.
Rozbušky (vrátane časových rozbušiek) a bleskovicové oneskorovače musia spĺňať tieto požiadavky:
a)
rozbušky a oneskorovače musia spoľahlivo iniciovať detonáciu trhavín, pre ktoré sú určené, pri všetkých predvídateľných podmienkach použitia;
b)
bleskovicové oneskorovače musia byť spoľahlivo privoditeľné na prenos detonácie;
c)
schopnosť roznetu nesmie byť nepriaznivo ovplyvnená vlhkosťou;
d)
doby oneskorenia časovaných rozbušiek musia byť také rovnomerné, aby nebezpečenstvo z prekrývania susedných oneskorovacích časov bolo zanedbateľné;
e)
parametre elektrických rozbušiek musia byť uvedené na obale (napríklad bezpečný prúd, odpor);
f)
prívodné vodiče elektrických rozbušiek musia byť spoľahlivo izolované a musia mať spoľahlivú mechanickú pevnosť vrátane uchytenia v samotnej rozbuške s prihliadnutím na ich predpokladané použitie.
3.4.
Streliviny a tuhé pohonné hmoty:
a)
tieto látky nesmú vybuchnúť, ak sú používané predpísaným spôsobom,
b)
bezdymový prach (napríklad na báze nitrocelulózy) musí byť stabilizovaný proti rozkladu,
c)
tuhé pohonné hmoty v lisovanej forme alebo liatej forme nesmú obsahovať žiadne nežiaduce trhliny alebo iné chyby, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú ich funkciu.
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 131/2016 Z. z.
POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY
I. MODUL B: EÚ skúška typu
1.
EÚ skúška typu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba preskúma technický návrh výbušniny, overuje a potvrdzuje, že technický návrh výbušniny spĺňa požiadavky tohto nariadenia vlády, ktoré sa na výbušniny vzťahujú.
2.
EÚ skúška typu sa vykonáva ako posúdenie primeranosti technického návrhu výbušniny prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie a podporných dôkazov ustanovených v treťom bode a preskúmanie vzoriek úplného výrobku, ktoré sú reprezentatívne pre plánovanú výrobu (kombinácia typu výroby a typu návrhu).
3.
Výrobca predkladá žiadosť o EÚ skúšku typu jedinej notifikovanej osobe, ktorú si zvolí.
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu,
b)
písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c)
technickú dokumentáciu, ktorej prostredníctvom sa umožní posúdenie zhody výbušniny s príslušnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, uvedie sa v nej primeraná analýza a hodnotenie rizika alebo rizík, uplatniteľné požiadavky a návrh, výroba a použitie výbušniny, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania; technická dokumentácia obsahuje vždy najmenej tieto náležitosti:
1.
všeobecný opis výbušniny,
2.
nákresy koncepčného riešenia a výrobné výkresy a náčrty komponentov, podzostáv, okruhov a obdobných prvkov,
3.
opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a náčrtov a používania výbušniny,
4.
zoznam harmonizovaných technických noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a ak sa tieto harmonizované technické normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných bezpečnostných požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili; pri čiastočne uplatnených harmonizovaných technických normách špecifikuje technická dokumentácia časti, ktoré boli uplatnené,
5.
výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok a obdobné záznamy,
6.
protokoly o skúškach,
d)
reprezentatívne vzorky plánovanej výroby; notifikovaná osoba môže požadovať ďalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie skúšobného programu,
e)
podporné dôkazy primeranosti riešenia technického návrhu, v rámci ktorých sa uvádzajú všetky dokumenty, ktoré sa použili, predovšetkým vtedy, keď sa príslušné harmonizované technické normy neuplatnili v plnom rozsahu; podporné dôkazy obsahujú výsledky skúšok, ktoré vykonalo v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami vhodné laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednosť.
4.
Notifikovaná osoba:
ak ide o výbušniny, preskúma technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na posúdenie primeranosti technického návrhu výbušniny,
ak ide o vzorky:
a)
overuje, či vzorka bola vyrobená v súlade s technickou dokumentáciou, a určí náležitosti navrhnuté v súlade s ustanoveniami príslušných harmonizovaných technických noriem, ako aj náležitosti, ktoré boli navrhnuté v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami,
b)
vykonáva potrebné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či boli uplatnené správne riešenia ustanovené v príslušných harmonizovaných technických normách, ak sa ich výrobca rozhodol uplatniť,
c)
vykonáva potrebné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či riešenia prijaté výrobcom vrátane tých, ktoré sú ustanovené v uplatnených iných príslušných technických špecifikáciách, spĺňajú zodpovedajúce základné bezpečnostné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ak riešenia ustanovené v príslušných harmonizovaných technických normách neboli uplatnené,
d)
s výrobcom sa dohodne na mieste, na ktorom sa vykoná preskúmanie a skúšky.
5.
Notifikovaná osoba vypracuje hodnotiacu správu, ktorá zaznamená činnosti vykonané podľa štvrtého bodu a ich výsledky. Bez toho, aby boli dotknuté jej povinnosti voči úradu, notifikovaná osoba sprístupní obsah tejto správy v plnom rozsahu alebo čiastočne len so súhlasom výrobcu.
6.
Ak typ spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa uplatňujú na príslušnú výbušninu, notifikovaná osoba vydá výrobcovi certifikát EÚ skúšky typu. Tento certifikát obsahuje obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, závery preskúmania, podmienky jeho platnosti, ak existujú, a potrebné údaje na určenie schváleného typu. K certifikátu EÚ skúšky typu sa môže priložiť jedna príloha alebo viac príloh.
Certifikát EÚ skúšky typu a jeho prílohy obsahujú všetky príslušné informácie, ktoré umožňujú hodnotenie zhody vyrobených výbušnín so skúšaným typom a kontrolu pri použití.
Ak typ nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, notifikovaná osoba odmietne vydať certifikát EÚ skúšky typu a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje žiadateľa o posúdenie zhody, pričom uvedie podrobné dôvody svojho odmietnutia.
7.
Notifikovaná osoba je informovaná o všetkých zmenách v súvislosti so všeobecne uznávaným stavom, ktoré naznačujú, že schválený typ už naďalej nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, a určí, či si také zmeny vyžadujú ďalšie prešetrenie. Ak áno, notifikovaná osoba zodpovedajúcim spôsobom informuje výrobcu.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá má technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu EÚ skúšky typu, o všetkých zmenách schváleného typu, ktoré môžu ovplyvniť zhodu výbušniny so základnými bezpečnostnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády alebo s podmienkami platnosti tohto certifikátu. Také zmeny si vyžadujú dodatočné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ skúšky typu.
8.
Každá notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch EÚ skúšky typu a ich dodatkoch, ktoré vydala alebo odňala, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje úradu zoznam takých certifikátov a ich dodatkov, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.
Každá notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch EÚ skúšky typu a ich dodatkoch, ktoré zamietla, odňala, pozastavila alebo inak obmedzila, a na požiadanie ich informuje o takých certifikátoch a ich dodatkoch, ktoré vydala.
Európska komisia, členské štáty a ostatné notifikované osoby môžu na požiadanie získať kópiu certifikátov EÚ skúšky typu a ich dodatkov. Na požiadanie môže Európska komisia a členské štáty získať kópiu technickej dokumentácie a výsledkov skúšok, ktoré vykonala notifikovaná osoba. Notifikovaná osoba uchováva kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov, ako aj technické podklady vrátane dokumentácie predloženej výrobcom do skončenia platnosti tohto certifikátu.
9.
Počas desiatich rokov od uvedenia výbušniny na trh uchováva výrobca k dispozícii pre orgány dohľadu kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou.
10.
Splnomocnený zástupca výrobcu môže podať žiadosť uvedenú v bode 3 a plniť povinnosti uvedené v bodoch 7 a 9, ak sú uvedené v splnomocnení.
II. MODUL C2: Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch
1.
Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom, treťom a štvrtom bode, a na vlastnú zodpovednosť zodpovedá a vyhlasuje, že príslušné výbušniny sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a vyhovujú požiadavkám podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na výbušniny vzťahujú.
2.
Výroba
Výrobca prijme všetky potrebné opatrenia na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaných výbušnín s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na výbušniny vzťahujú.
3.
Skúšky výbušniny
Notifikovaná osoba vybraná výrobcom vykonáva alebo nechá vykonať skúšky výbušniny v náhodných intervaloch určených notifikovanou osobou s cieľom overiť kvalitu vnútorných skúšok výbušniny, pričom sa okrem iného zohľadní technologická zložitosť výbušnín a vyrobené množstvo. Preskúma sa primeraná vzorka konečných výbušnín, ktorú notifikovaná osoba odoberie priamo na mieste pred uvedením na trh, a vykonajú sa potrebné skúšky určené v príslušných častiach harmonizovaných technických noriem alebo rovnocenné skúšky ustanovené v iných príslušných technických špecifikáciách s cieľom overiť zhodu výbušniny s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s príslušnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády. Ak vzorka nedosahuje prijateľnú úroveň kvality, prijme notifikovaná osoba príslušné opatrenia.
Postup na zistenie prijateľnosti vzorky, ktorý sa má použiť, je určený na to, aby sa zistilo, či sa výrobný proces výbušniny vykonáva v rámci hodnôt prijateľného limitu s cieľom zabezpečiť zhodu výbušniny.
Výrobca na zodpovednosť notifikovanej osoby počas výrobného procesu umiestni identifikačné číslo tejto osoby.
4.
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
a)
Výrobca umiestni označenie CE na každú jednotlivú výbušninu, ktorá je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
b)
Výrobca vydá pre každý typ výbušniny písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchová k dispozícii pre orgány dohľadu desať rokov od uvedenia výbušniny na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza výbušnina, pre ktorú bolo vydané. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánom dohľadu.
5.
Splnomocnený zástupca
Povinnosti výrobcu ustanovené v bode 4 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť splniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
III. MODUL D: Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu
1.
Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom a piatom bode a na svoju zodpovednosť zodpovedá a vyhlasuje, že príslušné výbušniny sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na výbušniny vzťahujú.
2.
Výroba
Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre výrobu, kontrolu konečných výbušnín a skúšanie príslušných výbušnín podľa tretieho bodu a vzťahuje sa naňho dohľad v rozsahu ustanovenom vo štvrtom bode.
3.
Systém kvality
a)
Výrobca podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné výbušniny notifikovanej osobe podľa vlastného výberu.
Žiadosť obsahuje
1.
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu,
2.
písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,
3.
všetky príslušné informácie týkajúce sa plánovanej kategórie výbušniny,
4.
dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
5.
technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu certifikátu EÚ skúšky typu.
b)
Systémom kvality sa zabezpečuje zhoda výbušnín s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tohto nariadenia vlády, ktoré sa na výbušninu vzťahujú.
Všetky náležitosti, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, manuálov a záznamov kvality.
Obsahuje najmä opis
1.
kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí riadiaceho orgánu vzhľadom na kvalitu výbušniny,
2.
zodpovedajúcich spôsobov, postupov a systematických činností, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a zabezpečovaní kvality,
3.
preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po nej vrátane časových intervalov, v ktorých sa budú vykonávať,
4.
záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a obdobné záznamy, a
5.
prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality výbušniny a účinného prevádzkovania systému kvality.
c)
Notifikovaná osoba posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky ustanovené v písmene b).
Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na náležitosti systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej technickej normy.
Audítorský tím má člena so skúsenosťami v oblasti systémov riadenia kvality a člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej oblasti výbušniny a príslušnej technológie výbušniny, ako aj znalosť požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu ustanovenú v písmene a) piatom bode s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a vykonať potrebné preskúmanie na účely zabezpečenia súladu výbušniny s týmito požiadavkami.
Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery auditu a rozhodnutie o posúdení zhody.
d)
Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho tak, aby zostal účinný.
e)
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality.
Notifikovaná osoba zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky ustanovené v písmene b) alebo či je potrebné opätovné posúdenie.
Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery preskúmania a rozhodnutie o posúdení zhody.
4.
Dohľad, za ktorý zodpovedá notifikovaná osoba
a)
Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
b)
Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanej osobe prístup do výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol a skúšok, ako aj skladovacích priestorov a poskytne jej všetky potrebné informácie, predovšetkým
1.
dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
2.
záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a obdobné záznamy.
c)
Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite.
d)
Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonávať u výrobcu náhodné kontroly. Počas týchto kontrol môže notifikovaná osoba vykonať skúšky výbušnín alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o kontrole a protokol o skúškach, ak boli vykonané.
5.
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
a)
Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v treťom bode písm. a) identifikačné číslo tejto osoby na každú jednotlivú výbušninu, ktorá je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
b)
Výrobca vydá pre každý model výbušniny písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchová k dispozícii pre orgány dohľadu desať rokov od uvedenia výbušniny na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza výbušnina, pre ktorú bolo vydané. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánom dohľadu.
6.
Počas desiatich rokov od uvedenia výbušniny na trh uchováva výrobca k dispozícii pre orgány dohľadu
a)
dokumentáciu ustanovenú v treťom bode písm. a),
b)
informácie o zmene ustanovenej v treťom bode písm. e), ako je schválená,
c)
rozhodnutia a správy notifikovanej osoby ustanovené v treťom bode písm. e), vo štvrtom bode písm. c) a d).
7.
Každá notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré vydala alebo zrušila, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje úradu zoznam certifikátov o schválení systému kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.
Každá notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré zamietla, pozastavila, zrušila alebo inak obmedzila, a na požiadanie informuje o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré vydala.
8.
Splnomocnený zástupca
Povinnosti výrobcu ustanovené v bode 3 písm. a) a e), bodoch 5 a 6 môže v mene a na zodpovednosť výrobcu splniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
IV. MODUL E: Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku
1.
Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom a piatom bode a na vlastnú zodpovednosť zodpovedá a vyhlasuje, že príslušné výbušniny sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na výbušninu vzťahujú.
2.
Výroba
Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality na kontrolu konečného preskúšania výbušniny a na skúšanie príslušných výbušnín podľa tretieho bodu a vzťahuje sa naňho dohľad v rozsahu ustanovenom vo štvrtom bode.
3.
Systém kvality
a)
Výrobca podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné výbušniny notifikovanej osobe podľa vlastného výberu.
Žiadosť obsahuje tieto informácie:
1.
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu,
2.
písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,
3.
všetky príslušné informácie týkajúce sa plánovanej kategórie výbušnín,
4.
dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
5.
technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu certifikátu EÚ skúšky typu.
b)
Systémom kvality sa zabezpečuje zhoda výbušnín s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, manuálov a záznamov kvality.
Obsahuje najmä opis
1.
kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí riadiaceho orgánu vzhľadom na kvalitu výbušniny,
2.
preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať po výrobe,
3.
záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a obdobné záznamy,
4.
prostriedkov monitorovania účinného prevádzkovania systému kvality.
c)
Notifikovaná osoba posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky ustanovené v písmene b).
Dokumentácia systému kvality predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na náležitosti systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej technickej normy.
Audítorský tím má člena so skúsenosťami v oblasti systémov riadenia kvality a člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej oblasti výbušniny a príslušnej technológie výbušniny, ako aj znalosť požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúmava technickú dokumentáciu ustanovenú v písmene a) piatom bode s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a vykonať potrebné preskúmania na účely zabezpečenia súladu výbušniny s týmito požiadavkami.
Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery auditu a rozhodnutie o posúdení zhody.
d)
Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho tak, aby zostal účinný.
e)
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality.
Notifikovaná osoba zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky ustanovené v písmene b) alebo či je potrebné opätovné posúdenie.
Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery preskúmania a rozhodnutie o posúdení zhody.
4.
Dohľad, za ktorý je zodpovedná notifikovaná osoba
a)
Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
b)
Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanej osobe prístup do výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol a skúšok, ako aj do skladovacích priestorov a poskytne jej všetky potrebné informácie, predovšetkým:
1.
dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
2.
záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a obdobné záznamy.
c)
Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite.
d)
Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonávať u výrobcu náhodné kontroly. Počas týchto kontrol môže notifikovaná osoba vykonať skúšky výbušnín alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o kontrole a protokol o skúškach, ak boli skúšky vykonané.
5.
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
a)
Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby ustanovenej v treťom bode písm. a) identifikačné číslo tejto osoby na každú jednotlivú výbušninu, ktorá je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
b)
Výrobca vydá pre každý model výbušniny písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchová k dispozícii pre orgány dohľadu desať rokov od uvedenia výbušniny na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza výbušnina, pre ktorú bolo vydané. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánom dohľadu.
6.
Počas desiatich rokov od uvedenia výbušniny na trh uchováva výrobca k dispozícii pre orgány dohľadu
a)
dokumentáciu ustanovenú v treťom bode písm. a),
b)
informácie o zmene ustanovenej v treťom bode písm. e), ako je schválená,
c)
rozhodnutia a správy notifikovanej osoby ustanovené v treťom bode písm. e), vo štvrtom bode písm. c) a d).
7.
Každá notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré vydala alebo zrušila, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje úradu zoznam certifikátov o schválení systému kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.
Každá notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré zamietla, pozastavila alebo zrušila, a na požiadanie informuje o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré vydala.
8.
Splnomocnený zástupca
Povinnosti výrobcu ustanovené v bode 3 písm. a) a e), bodoch 5 a 6 môže v mene a na zodpovednosť výrobcu splniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
V. MODUL F: Zhoda s typom založená na overovaní výrobku
1.
Zhoda s typom založená na overovaní výrobku je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti ustanovené v bodoch 2, 5 písm. a) a bode 6, a na vlastnú zodpovednosť zodpovedá a vyhlasuje, že príslušné výrobky, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia bodu 3, sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na výbušninu vzťahujú.
2.
Výroba
Výrobca prijme všetky potrebné opatrenia na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrobených výbušnín so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na výbušniny vzťahujú.
3.
Overovanie
Notifikovaná osoba vybraná výrobcom vykonáva príslušné preskúmania a skúšky, aby skontrolovala zhodu výbušnín so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s príslušnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
Preskúmania a skúšky na kontrolu zhody výbušnín s príslušnými požiadavkami sa na základe výberu výrobcu vykonajú buď preskúmaním a skúškou každého výrobku podľa bodu 4, alebo preskúmaním a skúškou výbušnín na štatistickom základe podľa bodu 5.
4.
Overovanie zhody preskúmaním a skúškou každého výrobku
a)
Všetky výbušniny sa skúmajú jednotlivo a musia sa vykonávať vhodné skúšky ustanovené v príslušnej harmonizovanej norme alebo ekvivalentné skúšky ustanovené v iných relevantných technických špecifikáciách, aby sa overila ich zhoda so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s príslušnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády. Ak takáto harmonizovaná norma neexistuje, príslušná notifikovaná osoba rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.
b)
Notifikovaná osoba vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na každú schválenú výbušninu, alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.
Výrobca uchováva certifikáty zhody pre potreby kontroly zo strany orgánov dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia výbušniny na trh.
5.
Štatistické overovanie zhody
a)
Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila homogénnosť každej vyrobenej série, a formou homogénnych sérií predkladá svoje výbušniny na overovanie.
b)
Z každej série sa odoberie náhodná vzorka. Všetky výbušniny vo vzorke sa skúmajú jednotlivo a vykonávajú sa vhodné skúšky stanovené v príslušnej harmonizovanej norme alebo ekvivalentné skúšky stanovené v iných relevantných technických špecifikáciách, aby sa overila ich zhoda so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu, zabezpečila ich zhoda s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a stanovilo, či sa séria schváli, alebo zamietne. Ak takáto harmonizovaná norma neexistuje, príslušná notifikovaná osoba rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.
c)
Ak sa séria schváli, všetky výbušniny série sa považujú za schválené s výnimkou tých výbušnín zo vzorky, o ktorých sa zistilo, že skúškam nevyhoveli.
Notifikovaná osoba vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na každú schválenú výbušninu alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.
Výrobca uchováva k dispozícii pre orgány dohľadu certifikát zhody počas desiatich rokov od uvedenia výbušniny na trh.
d)
Ak sa séria zamietne, notifikovaná osoba alebo príslušný orgán prijme primerané opatrenia, aby sa zabránilo uvedeniu tejto série na trh. V prípade častého zamietnutia sérií môže notifikovaná osoba pozastaviť štatistické overovanie a prijať primerané opatrenia.
6.
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
a)
Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v treťom bode identifikačné číslo tejto osoby na každú jednotlivú výbušninu, ktorá je v zhode so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
b)
Výrobca vydá pre každý typ výbušniny písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre orgány dohľadu desať rokov od uvedenia výbušniny na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ výbušniny, pre ktorú bolo vydané.
Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánom dohľadu.
Ak notifikovaná osoba uvedená v treťom bode súhlasí, výrobca môže na zodpovednosť notifikovanej osoby umiestniť na výbušniny aj identifikačné číslo tejto osoby.
Ak notifikovaná osoba súhlasí, výrobca na zodpovednosť notifikovanej osoby môže počas výrobného procesu umiestniť na výbušniny identifikačné číslo tejto osoby.
7.
Splnomocnený zástupca
Povinnosti výrobcu môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení. Splnomocnený zástupca nesmie plniť povinnosti výrobcu ustanovené v bodoch 2 a 5 písm. a).
VI. MODUL G: Zhoda založená na overovaní jednotky
1.
Zhoda založená na overovaní jednotky je postup posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom, treťom a piatom bode a na vlastnú zodpovednosť zodpovedá a vyhlasuje, že príslušná výbušnina, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia štvrtého bodu, je v zhode s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na výbušninu vzťahujú.
2.
Technická dokumentácia
Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu a sprístupňuje ju notifikovanej osobe ustanovenej vo štvrtom bode. Prostredníctvom dokumentácie sa umožní posúdenie zhody výbušniny s príslušnými požiadavkami a uvedie sa v nej primeraná analýza a hodnotenie rizika alebo rizík. V technickej dokumentácii sa uvedú uplatniteľné požiadavky a zahrnie sa do nej návrh, výroba a používanie výbušniny, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania. Výrobca uchováva k dispozícii pre príslušné orgány dohľadu technickú dokumentáciu počas desiatich rokov od uvedenia výbušniny na trh. Technická dokumentácia obsahuje najmenej tieto náležitosti:
a)
všeobecný opis výbušniny,
b)
nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty komponentov, podzostáv, okruhov a obdobné záznamy,
c)
opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a náčrtov a používania výbušniny,
d)
zoznam harmonizovaných technických noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a ak sa tieto harmonizované technické normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných bezpečnostných požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády vrátane zoznamu iných uplatnených príslušných technických špecifikácií; pri čiastočne uplatnených harmonizovaných technických normách špecifikuje technická dokumentácia časti, ktoré boli uplatnené,
e)
výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných preskúmaní a obdobné záznamy,
f)
protokoly o skúškach.
3.
Výroba
Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrobenej výbušniny s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
4.
Overovanie
Notifikovaná osoba podľa výberu výrobcu vykoná alebo nechá vykonať príslušné preskúmania a skúšky ustanovené v príslušných harmonizovaných technických normách alebo rovnocenné skúšky ustanovené v iných príslušných technických špecifikáciách s cieľom overiť zhodu výbušniny s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády. Ak taká harmonizovaná technická norma neexistuje, príslušná notifikovaná osoba rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.
Notifikovaná osoba vydá certifikát o zhode vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na schválenú výbušninu alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.
Výrobca uchováva k dispozícii pre orgány dohľadu certifikáty o zhode počas desiatich rokov od uvedenia výbušniny na trh.
5.
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
a)
Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby ustanovenej vo štvrtom bode aj identifikačné číslo tejto osoby na každú výbušninu, ktorá spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
b)
Výrobca vydá písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchová k dispozícii pre orgány dohľadu desať rokov od uvedenia výbušniny na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza výbušnina, pre ktorú bolo vydané. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánom dohľadu.
6.
Splnomocnený zástupca
Povinnosti výrobcu ustanovené v bode 2 písm. b) a bode 5 môže v mene a na zodpovednosť výrobcu plniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 131/2016 Z. z.
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje:
1.
Číslo výrobku, číslo typu, číslo šarže alebo sériové číslo výrobku
2.
Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, právnu formu a identifikačné číslo výrobcu, ak ide o právnickú osobu a splnomocneného zástupcu
3.
Vyhlásenie výrobcu o jeho výlučnej zodpovednosti za vydanie EÚ vyhlásenia o zhode
4.
Predmet vyhlásenia (identifikácia výrobku umožňujúca vysledovateľnosť)
5.
Vyhlásenie, že výbušnina je v súlade s požiadavkami podľa harmonizačných právnych predpisov Európskej únie a podľa tohto nariadenia vlády
6.
Odkaz na použité harmonizované technické normy alebo odkaz na iné technické špecifikácie, ktoré boli použité pri posúdení zhody výbušniny
7.
Ak je do procesu posudzovania zhody zapojená aj notifikovaná osoba, uvedú sa jej identifikačné údaje (názov, číslo), postup posudzovania zhody a číslo certifikátu.
8.
Doplňujúce informácie, ak sú potrebné.
Miesto a dátum vydania EÚ vyhlásenia o zhode.
Meno a priezvisko, funkcia a podpis výrobcu.
Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 131/2016 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/28/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania výbušnín na civilné použitie na trhu a ich kontroly (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).