13/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

13
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2015,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov poskytovaných do
monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, o zásadách
a pravidlách monitorovacieho systému, o spôsobe monitorovania
údajov a spracovaní informácií
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Poskytovateľ údajov do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (ďalej len „monitorovací systém“) poskytuje údaje do monitorovacieho systému elektronicky prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľa monitorovacieho systému. Na tento účel prevádzkovateľ monitorovacieho systému vytvorí poskytovateľovi údajov prístupový účet do monitorovacieho systému, na základe predloženej žiadosti. Údaje sa poskytujú do monitorovacieho systému vo formáte zverejnenom na webovom sídle prevádzkovateľa monitorovacieho systému.
(2)
Výstupom z monitorovacieho systému je súbor údajov
a)
o pokroku pri dosahovaní cieľov podľa § 5 ods. 1 zákona,
b)
na účely
1.
vyhodnocovania plnenia cieľov koncepcie energetickej efektívnosti,
2.
vypracovania akčného plánu energetickej efektívnosti,
3.
tvorby analýz v oblasti energetickej efektívnosti,
4.
tvorby strategických a koncepčných dokumentov v oblasti energetickej efektívnosti,
5.
monitorovania energetickej náročnosti verejných budov podľa §10 ods. 10 a 11 zákona,
6.
vypracovania správy o pokroku pri dosahovaní národného cieľa energetickej efektívnosti,
c)
o energetickej efektívnosti v jednotlivých sektoroch.
§ 2
(1)
Súbor údajov o celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok poskytovaný do monitorovacieho systému podľa § 24 ods. 3 písm. a) až d) a g) zákona je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Súbor údajov o celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok poskytovaný do monitorovacieho systému podľa § 24 ods. 3 písm. e) a f) zákona je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Súbor údajov o koncových odberateľoch alebo konečných spotrebiteľoch a ich celkovej spotrebe za predchádzajúci kalendárny rok alebo za predchádzajúce zúčtovacie obdobie poskytovaných do monitorovacieho systému je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Súbor údajov o vykonaných opatreniach zúčastneného subjektu na zlepšenie energetickej efektívnosti a o dosiahnutých úsporách energie za predchádzajúci kalendárny rok poskytovaných do monitorovacieho systému je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Štruktúra údajov o verejných budovách v správe ústredného orgánu štátnej správy významne obnovených v predchádzajúcom kalendárnom roku je uvedená v prílohe č. 5.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Vazil Hudák v. r.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 13/2016 Z. z.
Formy komerčne dostupnej energie
Označenie Názov
a zemný plyn
b skvapalnený zemný plyn
c čierne uhlie
d koks čiernouhoľný
e hnedé uhlie
f hnedouhoľné brikety
g lignit
h rašelina
i rašelinové brikety
j ťažký vykurovací olej
k ľahký vykurovací olej
l benzín motorový
m nafta motorová
n skvapalnený uhľovodíkový plyn (LPG)
o drevo
p drevené pelety/brikety
q teplo
r elektrina