126/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.04.2016 do 31.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

126
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. februára 2016
o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády upravuje
a)
základné požiadavky na váhy s neautomatickou činnosťou (ďalej len „váhy“), uvedené v odseku 2 písm. a) až f), ktoré sú určenými výrobkami,1)
b)
postupy posudzovania zhody2) na váhy uvedené v odseku 2 písm. a) až f),
c)
práva a povinnosti výrobcu,3) splnomocneného zástupcu,4) dovozcu5) a distribútora6) váh,
d)
autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody,7)
e)
práva a povinnosti notifikovanej osoby.8)
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na váhy, ktoré sa používajú na
a)
váženie v obchodných vzťahoch,
b)
váženie na výpočet poplatkov, taríf, cla, daní, zvýhodnení, pokút, náhrad, odškodnenia, poistenia alebo podobných typov platieb,
c)
váženie, ak to ustanovuje osobitný predpis,9) alebo na účely vypracúvania posudkov súdnych znalcov,
d)
váženie pacientov v zdravotníctve na účely monitorovania, diagnostikovania a liečby,
e)
váženie pri príprave liekov na predpis v lekárňach a pri analýzach v lekárskych laboratóriách alebo farmaceutických laboratóriách,
f)
určovanie ceny podľa hmotnosti pri priamom predaji verejnosti a pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov,
g)
iný účel, ktorý nie je ustanovený v písmenách a) až f).
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto nariadenia vlády je
a)
váhami meracie zariadenie slúžiace na určenie hmotnosti telesa s využitím účinku gravitácie na toto teleso, ktoré pri vážení vyžaduje zásah operátora a môže slúžiť aj na určenie iných veličín, množstiev, parametrov alebo charakteristík, ktoré sú odvodené od hmotnosti,
b)
uvedením do používania prvé použitie váh určených pre konečného používateľa na účely, na ktoré sú určené, v členskom štáte Európskej únie, štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo v štáte, ktorý má s Európskou úniou v tejto oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu (ďalej len „členský štát“),
c)
sprievodnou dokumentáciou váh doklady, ktoré sú nevyhnutné na prevzatie a používanie váh,
d)
notifikovanou osobou notifikovaný orgán, ktorý bol členským štátom oznámený Európskej komisii a ostatným členským štátom ako osoba poverená na vykonávanie posudzovania zhody.
§ 3
Základné požiadavky
(1)
Základné požiadavky uvedené v prílohe č. 1 sú požiadavky na váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f), ktoré musia váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) spĺňať.
(2)
Ak je súčasťou váh uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) až f) zariadenie, ktoré sa nepoužíva ani nie je určené na používanie podľa § 1 ods. 2 písm. a) až f), alebo ak sú váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) spojené s takýmto zariadením, na toto zariadenie sa základné požiadavky podľa odseku 1 nevzťahujú.
§ 4
Sprístupnenie na trhu a uvedenie do používania
(1)
Váhy nemožno sprístupniť na trhu,10) ak nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) nemožno uviesť do používania, ak nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f), ktoré sú uvedené do používania, podliehajú metrologickej kontrole podľa osobitného predpisu.11)
§ 5
Voľný pohyb
(1)
Ak váhy spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, nesmie sa brániť ich sprístupňovaniu na trhu.
(2)
Ak váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f), spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, nesmie sa brániť ich uvedeniu do používania.
§ 6
Povinnosti výrobcu
Výrobca je povinný
a)
zabezpečiť pri uvedení váh uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) až f) na trh,12) aby boli navrhnuté a vyrobené podľa základných požiadaviek,
b)
vypracovať pre váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) technickú dokumentáciu podľa prílohy č. 2,
c)
zabezpečiť posúdenie zhody váh uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) až f) podľa § 12,
d)
vydať EÚ vyhlásenie o zhode pre váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) podľa § 13,
e)
umiestniť označenie CE13) a doplnkové metrologické označenie na váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) podľa § 14,
f)
uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia váh uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) až f) na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu k dispozícii pre orgány dohľadu,
g)
zaviesť postupy na zachovanie zhody sériovej výroby váh s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a zohľadniť zmeny návrhu váh alebo vlastností váh, alebo zmeny v harmonizovanej technickej norme,14) alebo v iných technických špecifikáciách,15) na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda váh,
h)
vykonať skúšky vzoriek váh, ktoré sú sprístupnené na trhu, ak je to potrebné vzhľadom na riziká, ktoré váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) predstavujú,
i)
prešetriť podnety, ktoré sa týkajú nesúladu váh uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) až f) s týmto nariadením vlády, viesť evidenciu týchto podnetov a váh, ktoré boli spätne prevzaté,16) vzhľadom na riziká, ktoré váhy predstavujú, a informovať o tom distribútora,
j)
zabezpečiť, aby bolo na váhach, ktoré uviedol na trh, označenie typu, označenie šarže, výrobné číslo alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu váh, ako je ustanovené v prílohe č. 3, a umiestniť
1.
na váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) nápisy ustanovené v prílohe č. 3 prvom bode,
2.
na váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. g) nápisy ustanovené v prílohe č. 3 druhom bode,
3.
na zariadenie, ktoré je súčasťou váh uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) až f) a ktoré sa nepoužíva ani nie je určené na používanie uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f), alebo sú váhy k takému zariadeniu pripojené, značku obmedzeného používania podľa § 15 a podľa prílohy č. 3 tretieho bodu,
k)
uviesť na váhach svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je možné ho zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania,
l)
priložiť k váham uvedeným v § 1 ods. 2 písm. a) až f) návod a pokyny na použitie v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre konečného používateľa,
m)
bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu váh s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, a ak je to potrebné, váhy stiahnuť z trhu17) alebo prevziať späť, ak sa dôvodne domnieva, že váhy nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, alebo ak mu orgán dohľadu uložil opatrenie,
n)
bezodkladne informovať orgán dohľadu a orgány dohľadu členských štátov, v ktorých boli váhy sprístupnené na trhu, o tom, že váhy predstavujú riziko, a uviesť podrobnosti najmä o nesúlade váh s týmto nariadením vlády a o prijatom nápravnom opatrení podľa písmena m),
o)
bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebnú na preukázanie zhody váh a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú váhy, ktoré uviedol na trh,
p)
uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte,18) ktorému váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) dodal najmenej desať rokov odo dňa dodania váh,
q)
bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorému váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) dodal.
§ 7
Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu
(1)
Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu na plnenie povinností podľa § 6 okrem povinností ustanovených v § 6 písm. a) a b).
(2)
Splnomocnený zástupca je povinný plniť povinnosti výrobcu v rozsahu uvedenom v splnomocnení podľa odseku 1. Obsahom splnomocnenia musí byť najmenej povinnosť
a)
uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia váh uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) až f) na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu k dispozícii pre orgány dohľadu a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu,
b)
bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody váh uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) až f) a
c)
poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú váhy, na ktoré sa vzťahuje splnomocnenie.
(3)
Splnomocnený zástupca je povinný
a)
uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) dodal a ktorému váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) dodal najmenej desať rokov odo dňa dodania váh,
b)
bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) dodal alebo ktorému váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) dodal.
§ 8
Povinnosti dovozcu
(1)
Dovozca nesmie uviesť váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) na trh, ak
a)
nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
vie alebo by mal vedieť, že váhy nespĺňajú základné požiadavky,
c)
výrobca nesplnil povinnosti podľa § 6 písm. b) až e), j) a k) alebo
d)
výrobca nedodal k váham sprievodnú dokumentáciu.
(2)
Dovozca nesmie uviesť váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. g) na trh, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 6 písm. j) a k).
(3)
Dovozca je povinný
a)
uviesť na váhach svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je možné ho zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania; ak to nie je možné, požadované údaje je povinný uviesť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii váh,
b)
zabezpečiť, aby bol k váham uvedeným v § 1 ods. 2 písm. a) až f) priložený návod a pokyny na použitie v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre konečného používateľa,
c)
zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia váh uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) až f) a ich prepravy neovplyvňovali súlad so základnými požiadavkami v čase, keď uskladnenie a prepravu zabezpečuje,
d)
ak je to potrebné vzhľadom na riziká, ktoré váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) predstavujú, vykonať skúšky vzoriek váh, ktoré sú sprístupnené na trhu,
e)
prešetriť podnety týkajúce sa nesúladu váh uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) až f) s týmto nariadením vlády, viesť evidenciu týchto podnetov a váh, ktoré boli spätne prevzaté, vzhľadom na riziko, ktoré váhy predstavujú, a informovať o tom distribútora,
f)
bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu váh s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, a ak je to potrebné, váhy stiahnuť z trhu alebo prevziať späť, ak sa dôvodne domnieva, že váhy nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády alebo ak mu orgán dohľadu uložil opatrenie,
g)
bezodkladne informovať výrobcu, orgán dohľadu a orgány dohľadu členských štátov, v ktorých boli váhy sprístupnené na trhu, o tom, že váhy predstavujú riziko, a uviesť podrobnosti najmä o nesúlade váh s týmto nariadením vlády a o prijatom nápravnom opatrení podľa písmena f),
h)
uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia váh uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) až f) na trh kópiu EÚ vyhlásenia o zhode k dispozícii pre orgány dohľadu a na žiadosť sprístupniť technickú dokumentáciu orgánu dohľadu,
i)
bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody váh a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú váhy, ktoré uviedol na trh,
j)
uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) dodal a ktorému váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) dodal najmenej desať rokov odo dňa dodania váh,
k)
bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) dodal alebo ktorému váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) dodal.
§ 9
Povinnosti distribútora
(1)
Distribútor nesmie sprístupniť váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) na trhu, ak
a)
nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
vie alebo by mal vedieť, že váhy nespĺňajú základné požiadavky,
c)
výrobca nesplnil povinnosti podľa § 6 písm. d) a e) a j) až l) a dovozca nesplnil povinnosti podľa § 8 ods. 3 písm. a) alebo
d)
výrobca nedodal k váham sprievodnú dokumentáciu.
(2)
Distribútor nesmie uviesť váhy uvedené § 1 ods. 2 písm. g) na trh, ak výrobca a dovozca nesplnili povinnosti podľa § 6 písm. j) a k) a § 8 ods. 3 písm. a).
(3)
Distribútor je povinný
a)
zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia váh uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) až f) a ich prepravy neovplyvňovali súlad so základnými požiadavkami v čase, keď uskladnenie a prepravu zabezpečuje,
b)
bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu váh s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, a ak je to potrebné, váhy stiahnuť z trhu alebo prevziať späť, ak sa dôvodne domnieva, že váhy nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, alebo ak mu orgán dohľadu uložil opatrenie,
c)
bezodkladne informovať výrobcu alebo dovozcu, orgán dohľadu a orgány dohľadu členských štátov, v ktorých boli váhy sprístupnené na trhu, o tom, že váhy predstavujú riziko, a uviesť podrobnosti najmä o nesúlade váh s týmto nariadením vlády a o prijatom nápravnom opatrení podľa písmena b),
d)
bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody váh a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú váhy, ktoré sprístupnil na trhu,
e)
uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) dodal a ktorému váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) dodal najmenej desať rokov odo dňa dodania váh,
f)
bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) dodal alebo ktorému váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) dodal.
§ 10
Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo distribútora
Ak dovozca alebo distribútor uvedie váhy na trh pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou alebo váhy už uvedené na trh upraví spôsobom, ktorý môže ovplyvniť ich zhodu s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, vzťahujú sa na nich povinnosti výrobcu podľa § 6.
§ 11
Predpoklad zhody
Ak váhy spĺňajú požiadavky harmonizovanej technickej normy alebo jej časti, považujú sa za váhy, ktoré spĺňajú základné požiadavky, na ktoré sa harmonizovaná technická norma alebo jej časť vzťahuje.
§ 12
Postupy posudzovania zhody
(1)
Na posúdenie zhody váh so základnými požiadavkami sa na základe výberu výrobcu použije jeden z postupov posudzovania zhody:
a)
modul B ustanovený v prílohe č. 2 prvom bode, po ktorom nasleduje modul D, ktorý je ustanovený v prílohe č. 2 druhom bode, alebo modul F, ktorý je ustanovený v prílohe č. 2 štvrtom bode; modul B nie je povinný pre váhy, ktoré nepoužívajú elektronické zariadenie a ktorých vážiace zariadenie nemá pružinu na vyvažovanie zaťažovania,
b)
modul D1, ktorý je ustanovený v prílohe č. 2 treťom bode, alebo modul F1, ktorý je ustanovený v prílohe č. 2 piatom bode pri váhach, ktoré nie sú predložené na posudzovanie zhody podľa modulu B, alebo
c)
modul G ustanovený v prílohe č. 2 šiestom bode.
(2)
Záznamy a korešpondencia, ktoré sa týkajú postupov posudzovania zhody, sa vyhotovujú v úradnom jazyku alebo úradných jazykoch členského štátu, v ktorom má sídlo notifikovaná osoba vykonávajúca postupy posudzovania zhody, alebo v jazyku, ktorý notifikovaná osoba akceptuje.
§ 13
EÚ vyhlásenie o zhode
(1)
EÚ vyhlásenie o zhode potvrdzuje, že bolo preukázané splnenie základných požiadaviek.
(2)
Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode je ustanovený v prílohe č. 4. EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody uvedených v prílohe č. 2 a je pravidelne aktualizované. EÚ vyhlásenie o zhode pre váhy, ktoré boli uvedené na trh alebo sprístupnené na trhu v Slovenskej republike, sa vyhotovuje v štátnom jazyku alebo sa do štátneho jazyka preloží.
(3)
Ak sa na váhy vzťahuje viac všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré požadujú vypracovanie EÚ vyhlásenia o zhode, vypracuje sa jediné EÚ vyhlásenie o zhode, v ktorom sa uvedú právne záväzné akty Európskej únie a príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými sa právne záväzné akty Európskej únie prebrali do právneho poriadku Slovenskej republiky.
(4)
Vydaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za zhodu váh s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
§ 14
Označenie CE a doplnkové metrologické označenie
(1)
Označenie CE sa na váhy umiestni podľa všeobecných zásad ustanovených osobitným predpisom19) spolu s doplnkovým metrologickým označením viditeľne, čitateľne a nezmazateľne pred uvedením váh na trh.
(2)
Doplnkové metrologické označenie sa skladá z pravouhlého štvoruholníka, v ktorom je umiestnené veľké písmeno „M“ a posledné dvojčíslie roka, v ktorom bolo doplnkové metrologické označenie umiestnené na váhach. Výška štvoruholníka sa musí rovnať výške označenia CE. Doplnkové metrologické označenie sa umiestňuje bezprostredne za označenie CE.
(3)
Všeobecné zásady podľa osobitného predpisu19) sa primerane vzťahujú na doplnkové metrologické označenie.
(4)
Za označením CE a doplnkovým metrologickým označením nasleduje identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak je zapojená do fázy kontroly výroby. Identifikačné číslo notifikovanej osoby umiestňuje na váhy notifikovaná osoba alebo na základe jej pokynov výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca.
(5)
Za označením CE a doplnkovým metrologickým označením a identifikačným číslom notifikovanej osoby, ak je zapojená do fázy kontroly výroby, môže nasledovať iná značka označujúca osobitné riziko alebo použitie.
§ 15
Značka obmedzeného používania
Značka ustanovená v § 6 písm. j) treťom bode a špecifikovaná v prílohe č. 3 treťom bode musí byť na zariadení umiestnená tak, aby bola zreteľne viditeľná a neodstrániteľná.
§ 16
Autorizácia
(1)
Posudzovanie zhody podľa tohto nariadenia vlády môže vykonávať len orgán posudzovania zhody, ktorý bol autorizovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa osobitného predpisu20) na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tohto nariadenia vlády a notifikovaný Európskej komisii a ostatným členským štátom podľa osobitného predpisu.21)
(2)
Orgán posudzovania zhody podá úradu žiadosť o autorizáciu a notifikáciu, v ktorej uvedie opis činností posudzovania zhody, postupy posudzovania zhody (moduly) a druhy váh.
(3)
Prílohou k žiadosti o autorizáciu a notifikáciu je
a)
osvedčenie o akreditácii,22) ktoré osvedčuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa všetky požiadavky podľa odseku 4,
b)
osvedčenie o akreditácii, ktoré osvedčuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa niektoré požiadavky podľa odseku 4, a písomné doklady, ktoré sú potrebné na overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia požiadaviek podľa odseku 4, ak orgán posudzovania zhody nemôže predložiť osvedčenie o akreditácii podľa písmena a), alebo
c)
písomný doklad alebo písomné doklady, ktoré sú potrebné na overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia všetkých požiadaviek podľa odseku 4, ak orgán posudzovania zhody nevie preukázať ich splnenie predložením osvedčenia o akreditácii podľa písmena a) alebo písmena b).
(4)
Orgán posudzovania zhody je povinný preukázať na účely konania podľa osobitného predpisu20) plnenie týchto požiadaviek:
a)
orgán posudzovania zhody je právnickou osobou,
b)
orgán posudzovania zhody je treťou stranou nezávislou od výrobcu alebo od váh, ktoré posudzuje,
c)
orgán posudzovania zhody, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú návrhári, výrobcovia, dodávatelia, osoby, ktoré vykonávajú inštaláciu, nákupcovia, vlastníci, používatelia ani osoby, ktoré vykonávajú opravu váh, ani zástupcovia ktorejkoľvek z týchto strán, čo však nevylučuje možnosť použitia váh, ktoré sú potrebné na výkon činností orgánu posudzovania zhody alebo na používanie váh na osobné účely,
d)
orgán posudzovania zhody, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby alebo konštrukcie, uvedenia na trh, inštalácie, používania alebo opravy váh ani nezastupujú osoby zapojené do týchto činností,
e)
orgán posudzovania zhody, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody sa nepodieľajú na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré chcú byť notifikované, najmä ak ide o poradenské služby,
f)
orgán posudzovania zhody zabezpečil, aby činnosti tretích osôb, s ktorými uzavrel zmluvu o výkone činností spojených s posudzovaním zhody (ďalej len „subdodávateľ“) alebo jeho organizačných zložiek, neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu alebo nestrannosť jeho činností posudzovania zhody,
g)
orgán posudzovania zhody a jeho zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej odbornej úrovni a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nepodliehajú žiadnym tlakom ani stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodnutie alebo výsledky ich činností posudzovania zhody, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré majú záujem na výsledku týchto činností,
h)
orgán posudzovania zhody je schopný vykonávať všetky činnosti podľa postupov posudzovania zhody podľa § 12 v súvislosti, s ktorými chce byť notifikovaný, či už ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť,
i)
orgán posudzovania zhody má pre každý postup posudzovania zhody a pre každý druh alebo kategóriu váh, v súvislosti s ktorými chce byť notifikovaný, k dispozícii
1.
personál s technickými znalosťami a skúsenosťami na vykonanie úloh posudzovania zhody,
2.
potrebný opis postupov, podľa ktorých sa vykonáva posudzovanie zhody s cieľom zabezpečiť transparentnosť a schopnosť reprodukovateľnosti týchto postupov; musí mať zavedené zásady a postupy, ktoré rozlišujú medzi úlohami, ktoré bude vykonávať ako notifikovaná osoba, a inými činnosťami,
3.
potrebné postupy na vykonávanie svojej činnosti zohľadňujúce veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri váhach a hromadný charakter alebo sériový charakter výrobného procesu,
j)
orgán posudzovania zhody má prostriedky potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody a prístup k všetkým potrebným zariadeniam alebo k potrebnému vybaveniu,
k)
zamestnanec zodpovedný za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody má
1.
technické vzdelanie a iné odborné vzdelanie na všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými chce byť orgán posudzovania zhody notifikovaný,
2.
znalosti o požiadavkách posudzovania zhody, ktoré chce vykonávať, a oprávnenie vykonávať toto posudzovanie zhody,
3.
znalosti a pochopenie základných požiadaviek, uplatniteľných harmonizovaných technických noriem a príslušných ustanovení harmonizačných právnych predpisov Európskej únie23) a osobitných predpisov,24)
4.
schopnosti potrebné na vydanie certifikátov, záznamov a protokolov podľa tohto nariadenia vlády, ktorými sa preukáže, že sa vykonalo posudzovanie zhody,
l)
je zabezpečená nestrannosť orgánu posudzovania zhody, členov jeho riadiaceho orgánu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody,
m)
odmeňovanie členov riadiaceho orgánu posudzovania zhody a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody nezávisí od počtu vykonaných posúdení zhody ani výsledkov týchto posúdení,
n)
orgán posudzovania zhody uzavrel poistnú zmluvu pre poistenie zodpovednosti za škodu,
o)
zamestnanci orgánu posudzovania zhody dodržiavajú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri vykonávaní činností podľa postupov posudzovania zhody podľa § 12, alebo o obchodnom tajomstve; to sa nevzťahuje na poskytnutie informácií o obchodnom tajomstve počas kontroly notifikovanej osoby úradom,
p)
orgán posudzovania zhody sa bude zúčastňovať na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaných osôb zriadených podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Európskej únie alebo zabezpečí, aby jeho zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody boli o nich informovaní a uplatňovali administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny,
q)
orgán posudzovania zhody má postupy na správne uplatnenie prijatia, prešetrenia a vyhodnotenia odvolania proti svojim rozhodnutiam.
(5)
Ak orgán posudzovania zhody preukáže zhodu s kritériami ustanovenými v príslušných harmonizovaných technických normách alebo v ich častiach, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky ustanovené v odseku 4 v takom rozsahu, v akom uvedené harmonizované technické normy tieto požiadavky upravujú.
§ 17
Notifikácia
(1)
Notifikácia je oznámenie úradu, ktorý je notifikujúcim orgánom, Európskej komisii a členským štátom podľa osobitného predpisu,21) že autorizovaná osoba25) bola rozhodnutím úradu oprávnená na posudzovanie zhody určených výrobkov a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády. V oznámení úradu sa uvedú informácie o činnostiach posudzovania zhody, postupe posudzovania zhody a o určenom výrobku, ako aj doklady podľa § 16 ods. 3. Ak autorizovaná osoba nepredložila osvedčenie o akreditácii podľa § 16 ods. 3 písm. a), poskytnú sa Európskej komisii a členským štátom doklady, ktorými sa preukáže splnenie požiadaviek podľa § 16 ods. 4.
(2)
Autorizovaná osoba sa považuje za notifikovanú osobu a môže vykonávať činnosť notifikovanej osoby, keď ju Európska komisia zapíše do zoznamu notifikovaných osôb, a pridelí jej identifikačné číslo.
§ 18
Práva a povinnosti notifikovanej osoby
(1)
Notifikovaná osoba vykonáva posudzovanie zhody podľa postupov posudzovania zhody ustanovených v § 12.
(2)
Posudzovanie zhody sa vykonáva primeraným spôsobom tak, aby sa vyhlo záťaži výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora. Notifikovaná osoba pri vykonávaní tejto činnosti zohľadňuje veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri váhach, hromadný charakter alebo sériový charakter výrobného procesu a dodržiava pritom mieru prísnosti a úroveň ochrany vyžadovanú na súlad váh s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Ak notifikovaná osoba zistí, že výrobca neuplatňuje základné požiadavky alebo neuplatňuje zodpovedajúce harmonizované technické normy, vyzve výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevydá certifikát podľa postupu posudzovania zhody, ktorý bol použitý.
(4)
Ak po vydaní certifikátu podľa tohto nariadenia vlády notifikovaná osoba v rámci monitorovania zhody zistí, že váhy nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, vyzve výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenie, a ak je to potrebné, pozastaví platnosť certifikátu vydaného podľa tohto nariadenia vlády alebo zruší certifikát vydaný podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Notifikovaná osoba obmedzí rozsah certifikátov vydaných podľa tohto nariadenia vlády, pozastaví platnosť certifikátov vydaných podľa tohto nariadenia vlády alebo zruší všetky ňou vydané certifikáty vydané podľa tohto nariadenia vlády, pri ktorých výrobca neprijal nápravné opatrenie podľa odseku 4, alebo ak prijaté nápravné opatrenie nemá požadovaný účinok.
(6)
Notifikovaná osoba môže so súhlasom žiadateľa o vykonanie posúdenia zhody zabezpečiť výkon niektorých činností spojených s posudzovaním zhody prostredníctvom svojej organizačnej zložky alebo prostredníctvom subdodávateľa; notifikovaná osoba pritom zodpovedá za to, že organizačná zložka alebo subdodávateľ spĺňa požiadavky podľa § 16 ods. 4, a informuje o tom úrad.
(7)
Za činnosť podľa odseku 6 voči žiadateľovi o vykonanie posúdenia zhody a voči orgánu dohľadu zodpovedá notifikovaná osoba.
(8)
Ak o to úrad požiada, notifikovaná osoba predloží
a)
dokumentáciu, ktorou sa preukáže, že subdodávateľ spĺňa požiadavky podľa § 16 ods. 4,
b)
zmluvu o výkone činností spojených s posudzovaním zhody,
c)
informácie, dokumentáciu a vysvetlenia týkajúce sa vykonaných činností spojených s posudzovaním zhody podľa § 12.
(9)
Notifikovaná osoba informuje úrad
a)
o zamietnutí žiadosti o vydanie certifikátu podľa tohto nariadenia vlády,
b)
o obmedzení, pozastavení platnosti certifikátu vydaného podľa tohto nariadenia vlády alebo o zrušení certifikátu vydaného podľa tohto nariadenia vlády,
c)
o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo na podmienky notifikácie,
d)
o každej žiadosti o informácie o činnostiach posudzovania zhody, ktorú notifikovaná osoba dostala od orgánu dohľadu,
e)
o činnostiach posudzovania zhody vykonaných v rozsahu jej notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničnej činnosti a uzatvárania subdodávateľských zmlúv podľa odseku 6, ak o to úrad požiada.
(10)
Notifikovaná osoba poskytne iným notifikovaným osobám, ktoré vykonávajú činnosti posudzovania zhody rovnakých váh, informácie o tom, že váhy nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády alebo ich spĺňajú len čiastočne, a ak o to iná notifikovaná osoba požiada, aj o tom, že váhy spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(11)
Notifikovaná osoba je povinná uhradiť úradu náklady, ktoré preukázateľne vzniknú v súvislosti s vykonávaním kontroly podľa osobitného predpisu26) v priestoroch výrobcu.
§ 19
Spoločné ustanovenia
(1)
Dohľad nad dodržiavaním povinností výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora podľa tohto nariadenia vlády pri sprístupňovaní váh na trhu a uvedení váh do používania vykonáva orgán dohľadu nad trhom podľa osobitného predpisu.27)
(2)
Pri výkone dohľadu nad trhom28) sa postupuje podľa osobitného predpisu.29)
(3)
Na ukladanie pokút orgánom dohľadu nad trhom za porušenie povinností výrobcom, splnomocneným zástupcom, dovozcom a distribútorom podľa tohto nariadenia vlády sa vzťahuje osobitný predpis.30)
§ 20
Prechodné ustanovenia
(1)
Váhy, ktoré boli uvedené na trh do 19. apríla 2016 a ktoré spĺňajú požiadavky právnych predpisov účinných do 19. apríla 2016, možno sprístupňovať na trhu alebo uvádzať do používania aj po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády.
(2)
Certifikáty vydané podľa právnych predpisov účinných do 19. apríla 2016 zostávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti.
Záverečné ustanovenia
§ 21
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 22
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 150/2002 Z. z.
§ 23
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. apríla 2016.
Robert Fico v. r.
1)
§ 9 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Čl. 2 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
3)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.
4)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
5)
Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.
6)
Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.
7)
Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 765/2008.
8)
§ 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
9)
Napríklad § 33 ods. 3 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov, § 8 ods. 9 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 60/2010 Z. z.
10)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008.
11)
§ 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.
13)
Čl. 2 ods. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
14)
Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
15)
Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 765/2008.
16)
Čl. 2 ods. 14 nariadenia (ES) č. 765/2008.
17)
Čl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 765/2008.
18)
Čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 765/2008.
19)
Čl. 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.
20)
§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23)
Čl. 2 ods. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.
24)
Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 11 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
26)
§ 11 ods. 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
27)
§ 33 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
28)
Čl. 2 ods. 17 nariadenia (ES) č. 765/2008.
29)
§ 30 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
30)
§ 32 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách v znení vyhlášky č. 537/2009 Z. z.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 126/2016 Z. z.
ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY
Predbežné ustanovenia
Ak váhy obsahujú alebo je k nim pripojených viac ako jedno indikačné zariadenie alebo tlačiarenské zariadenie určené na použitie podľa § 1 ods. 2 písm. a) až f), potom sa na takéto zariadenia, ktoré reprodukujú výsledky váženia a nemôžu ovplyvniť správnu funkciu váh, nevzťahujú základné požiadavky za predpokladu, že výsledky váženia sú vytlačené alebo zaznamenané správne a neodstrániteľne tou časťou váh, ktorá spĺňa základné požiadavky, a sú dostupné obom stranám zúčastneným na meraní.
Pri váhach, ktoré sa používajú pri priamom predaji verejnosti, indikačné zariadenia a tlačiarne musia spĺňať základné požiadavky rovnako pre predavača a zákazníka.
Metrologické požiadavky
1. Jednotky hmotnosti
Jednotkami hmotnosti sú zákonné meracie jednotky ustanovené osobitným predpisom.31)
Pre váhy je povolené používanie nasledujúcich jednotiek:
a)
jednotky Medzinárodnej sústavy jednotiek SI (ďalej len „jednotky SI“): kilogram, mikrogram, miligram, gram, tona,
b)
britské jednotky: trójska unca na váženie drahých kovov,
c)
ostatné jednotky okrem jednotiek SI: metrický karát na váženie drahých kameňov.
Pri váhach, ktoré používajú britskú jednotku hmotnosti, sa základné požiadavky prevedú na túto britskú jednotku jednoduchou interpoláciou.

2. Triedy presnosti

2.1. Definované sú nasledujúce triedy presnosti váh:
a)
I jemné,
b)
II presné,
c)
III bežné,
d)
IIII hrubé.
Špecifikácia tried presnosti je uvedená v tabuľke č. 1.
Tabuľka č. 1: Triedy presnosti
Trieda
presnosti
Overovací
dielik (e)
Dolná medza
váživosti (Min)
Počet overovacích dielikov
n = ((Max)/(e))
najmenšia
hodnota
najmenšia
hodnota
najväčšia
hodnota
I 0,001 g ≤ e 100 e 50 000
II 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g
0,1 g ≤ e
20 e
50 e
100
5 000
100 000
100 000
III 0,1 g ≤ e ≤ 2 g
5 g ≤ e
20 e
20 e
100
500
10 000
10 000
IIII 5 g ≤ e 10 e 100 1 000
Váhy zaradené v triedach presnosti II a III, ktoré slúžia na určenie prepravnej tarify, majú dolnú medzu váživosti zníženú na 5 e.

2.2. Dieliky stupnice
2.2.1.
Skutočný dielik stupnice (d) a overovací dielik (e) musia byť v tvare:
1 × 10k, 2 × 10k alebo 5 × 10k jednotiek hmotnosti, kde k je celé číslo alebo nula.
2.2.2.
Pre všetky váhy okrem váh s pomocnými indikačnými zariadeniami platí:
d = e.
2.2.3.
Pre váhy s pomocnými indikačnými zariadeniami platia nasledujúce podmienky:
e = 1×10k g,
d < e ≤ 10 d.
Uvedené podmienky neplatia pre váhy triedy presnosti I s d < 10–4 g, pre ktoré platí e = 10–3 g.

3. Klasifikácia

3.1. Váhy s jedným rozsahom váživosti
Váhy vybavené pomocným indikačným zariadením musia spĺňať požiadavky triedy presnosti I alebo triedy presnosti II. Pri váhach triedy presnosti I alebo triedy presnosti II sa zistí minimálna hodnota dolnej medze váživosti podľa tabuľky č. 1, a to nahradením overovacieho dielika (e) skutočným dielikom stupnice (d) v treťom stĺpci tabuľky č. 1.
Ak je d < 10–4 g, horná medza váživosti váh triedy presnosti I môže byť nižšia ako 50 000 e.

3.2. Váhy s viacerými rozsahmi váživosti
Viac rozsahov váživosti je povolených za predpokladu, že sú na váhach zreteľne vyznačené. Jednotlivé rozsahy váživosti sú klasifikované podľa bodu 3.1. Ak rozsahy váživosti patria do rôznych tried presnosti, potom váhy musia spĺňať najprísnejšiu z požiadaviek platných pre triedy presnosti, do ktorých rozsahy váživosti patria.

3.3. Váhy s deleným rozsahom váživosti
3.3.1.
Váhy s jedným rozsahom váživosti môžu mať niekoľko čiastočných rozsahov váživosti (váhy s deleným rozsahom váživosti).
Váhy s deleným rozsahom váživosti nesmú byť vybavené pomocným indikačným zariadením.
3.3.2.
Všetky čiastočné rozsahy váživosti váh s deleným rozsahom váživosti (označované premennou „i“) sú definované:
- overovacím dielikom ei pričom e(i + 1) > ei
- hornou medzou váživosti Maxi pričom Maxr = Max
- dolnou medzou váživosti Mini pričom Mini = Max(i – 1) a Min1 = Min
Vysvetlivky
i = 1, 2, … r,
i = číslo čiastočného rozsahu váživosti,
r = celkový počet čiastočných rozsahov váživosti.
Všetky medze váživosti sú medzami váživosti netto zaťaženia bez ohľadu na hodnotu použitej tary.
3.3.3.
Čiastočné rozsahy váživosti sa klasifikujú podľa tabuľky č. 2. Všetky čiastočné rozsahy váživosti musia spĺňať požiadavky tej istej triedy presnosti, ktorá je triedou presnosti váh.
Tabuľka č. 2: Váhy s deleným rozsahom váživosti
Trieda
presnosti
Overovací
dielik (e)
Dolná medza
váživosti
(Min)
Počet overovacích dielikov
najmenšia
hodnota
najmenšia hodnota*)
n = ((Maxi)/(e(i+1))
najväčšia hodnota
n = ((Maxi)/((ei))
I 0,001 g ≤ ei 100 e1 50 000
II 0,001 g ≤
ei ≤ 0,05 g
20 e1 5 000 100 000
0,1 g ≤ ei 50 e1 5 000 100 000
III 0,1 g ≤ ei 20 e1 500 10 000
IIII 5 g ≤ ei 10 e1 50 1 000
*)
Pre i = r platí príslušný stĺpec tabuľky č. 1, e sa nahradí er.
i = 1, 2, … r,
i = číslo čiastočného rozsahu váživosti,
r = celkový počet čiastočných rozsahov váživosti.

4. Presnosť

4.1. Pri použití postupov ustanovených v § 12 chyba indikácie nesmie byť väčšia ako najväčšia dovolená chyba indikácie podľa tabuľky č. 3. Pri digitálnej indikácii sa chyba indikácie opravuje na chybu zaokrúhlenia.
Najväčšie dovolené chyby sa vzťahujú na netto hodnoty a hodnoty tary pre všetky možné zaťaženia okrem hodnôt tary nastavenej vopred.
Tabuľka č. 3: Najväčšie dovolené chyby
Zaťaženie Najväčšia dovolená
chyba
Trieda I Trieda II Trieda III Trieda IIII
0 ≤ m ≤ 50 000 e 0 ≤ m ≤ 5 000 e 0 ≤ m ≤ 500 e 0 ≤ m ≤ 50 e ± 0,5 e
50 000 e < m ≤
200 000 e
5 000 e < m ≤
20 000 e
500 e < m ≤
2 000 e
50 e < m ≤ 200e ± 1,0 e
200 000 e < m 20 000 e < m ≤
100 000 e
2 000 e < m ≤
10 000 e
200 e < m ≤
1 000 e
± 1,5 e

4.2. Najväčšie dovolené chyby v používaní sú dvojnásobkom najväčších dovolených chýb podľa bodu 4.1.

5. Výsledky váženia váhami musia byť opakovateľné a musia byť reprodukovateľné pri použití iných indikačných zariadení a pri použití iných metód váženia. Pri zmenách miesta pôsobenia zaťaženia na nosiči zaťaženia musia byť výsledky váženia dostatočne stále.

6. Váhy musia reagovať aj na malé zmeny zaťaženia.

7. Ovplyvňujúce veličiny a čas

7.1. Váhy triedy presnosti II, III a IIII, ktoré možno používať v naklonenej polohe, musia byť dostatočne necitlivé proti nakloneniu, ku ktorému môže dôjsť pri bežnom používaní.

7.2. Váhy musia spĺňať metrologické požiadavky v rozsahu pracovných teplôt špecifikovanom výrobcom. Najmenšia hodnota týchto rozsahov je:
a)
5 °C pri váhach triedy presnosti I,
b)
15 °C pri váhach triedy presnosti II,
c)
30 °C pri váhach triedy presnosti III alebo IIII.
Ak výrobca nešpecifikuje rozsah pracovných teplôt, platí rozsah od –10 °C do +40 °C.

7.3. Váhy napájané zo siete musia spĺňať metrologické požiadavky za podmienok bežného kolísania napätia.
Váhy napájané z batérie musia indikovať pokles napätia pod najmenšiu požadovanú hodnotu a za týchto podmienok musia naďalej správne fungovať alebo sa musia automaticky vypnúť z činnosti.

7.4. Elektronické váhy okrem váh triedy presnosti I a II pri hodnote e nižšej ako 1 g musia spĺňať metrologické požiadavky v podmienkach vysokej relatívnej vlhkosti pri hornej hranici svojho rozsahu pracovných teplôt.

7.5. Vplyv dlhodobého zaťaženia váh triedy presnosti II, III a IIII na indikáciu zaťaženia alebo na indikáciu nuly bezprostredne po odstránení záťaže musí byť zanedbateľný.

7.6. Váhy musia za iných podmienok naďalej správne fungovať alebo sa musia automaticky vypnúť z činnosti.
Návrh a konštrukcia
8. Všeobecné požiadavky

8.1. Váhy musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby si pri správnom používaní a inštalácii v prostredí, pre ktoré sú určené, uchovali svoje metrologické vlastnosti. Hodnota hmotnosti musí byť indikovaná.

8.2. Ak sú elektronické váhy vystavené rušeniu, nesmú sa pri ich činnosti prejaviť významné poruchy alebo sa poruchy musia automaticky zistiť a indikovať.
Pri automatickom zistení významnej poruchy elektronické váhy musia na ňu upozorniť vizuálnym signálom alebo zvukovým signálom, a to po celý čas, kým ju užívateľ neodstráni alebo porucha nezanikne.

8.3. Požiadavky podľa bodov 8.1 a 8.2 musia byť splnené počas celého predpokladaného bežného používania váh.
Digitálne elektronické zariadenia musia zabezpečovať primeranú kontrolu správneho priebehu váženia, správnej činnosti indikačného zariadenia a uchovávania a prenosu údajov.
Pri automatickom zistení významnej chyby trvanlivosti elektronické váhy musia na ňu upozorniť vizuálnym signálom alebo zvukovým signálom, a to po celý čas, kým ju užívateľ neodstráni alebo chyba nezanikne.

8.4. Ak je k elektronickým váham pomocou vhodného rozhrania pripojené vonkajšie zariadenie, nesmie negatívne ovplyvňovať metrologické vlastnosti váh.

8.5. Váhy nesmú mať žiadne vlastnosti, ktoré by uľahčovali ich úmyselné zneužitie, pričom treba minimalizovať aj možnosť ich neúmyselného nesprávneho použitia. Komponenty prístroja, ktoré užívateľ nesmie demontovať alebo ich nastavovať, musia byť proti takýmto zásahom zabezpečené.

8.6. Váhy musia byť navrhnuté tak, aby umožňovali bezproblémový výkon povinných kontrol podľa tohto nariadenia vlády.

9. Indikácia výsledkov váženia a ďalších údajov súvisiacich s vážením
Indikácia výsledkov váženia a ďalších údajov súvisiacich s vážením musí byť presná, jednoznačná a nezavádzajúca a indikačné zariadenie musí umožňovať za bežných podmienok používania bezproblémové odčítanie.
Názvy a symboly jednotiek ustanovených v prvom bode tejto prílohy musia byť v zhode s ustanoveniami osobitného predpisu.31)
Indikácia nad hornú medzu váživosti (Max) zvýšenú o hodnotu 9 e nesmie byť možná.
Pomocné indikačné zariadenie môže indikovať údaje iba smerom vpravo od desatinnej čiarky. Indikačné zariadenie na zvýšenie rozlíšenia sa môže používať len dočasne a pri jeho činnosti sa nepovoľuje tlač výsledkov.
Môžu sa zobrazovať aj sekundárne indikácie za predpokladu, že nie je možné si ich pomýliť s primárnymi indikáciami.

10. Tlač výsledkov váženia a ďalších údajov súvisiacich s vážením
Tlačené údaje musia byť správne, vhodne identifikovateľné a jednoznačné. Tlač musí byť zreteľná, čitateľná, nezmazateľná a trvalá.

11. Vyrovnanie váh do vodorovnej polohy
Ak je to potrebné, váhy musia byť vybavené zariadením na ich vyrovnanie do vodorovnej polohy a indikátorom polohy dostatočne citlivým na to, aby inštaláciu bolo možné vykonať správne.

12. Nulovanie
Váhy môžu byť vybavené nulovacími zariadeniami. Vynulovanie pomocou týchto zariadení musí byť presné a nesmie spôsobiť nesprávne výsledky váženia.

13. Tarovacie zariadenia a zariadenia na nastavenie tary vopred
Váhy možno vybaviť jedným tarovacím zariadením alebo viacerými tarovacími zariadeniami a zariadením na nastavenie tary vopred. Činnosť tarovacích zariadení musí zabezpečiť presné vynulovanie a správne meranie netto hodnoty hmotnosti. Činnosť zariadenia na nastavenie tary vopred musí zabezpečiť správne stanovenie vypočítanej netto hodnoty.

14. Váhy používané pri priamom predaji verejnosti s hornou medzou váživosti neprevyšujúcou 100 kg: dodatočné požiadavky
Váhy používané pri priamom predaji verejnosti musia indikovať všetky dôležité informácie o priebehu váženia a pri váhach s indikáciou ceny musia zákazníkovi zreteľne indikovať výpočet ceny predávaného výrobku.
Ak je predajná cena indikovaná, musí byť indikovaná presne.
Váhy vypočítavajúce cenu musia základné indikácie ukazovať dostatočne dlho, aby ich zákazník mohol správne prečítať.
Váhy vypočítavajúce cenu môžu vykonávať aj iné funkcie okrem váženia po jednotlivých druhoch tovaru a výpočtu ceny len za predpokladu, že všetky indikácie týkajúce sa jednotlivých úkonov sú vytlačené zreteľne a jednoznačne na lístku alebo nálepke vydávaných zákazníkovi a sú vhodne usporiadané.
Váhy nesmú mať žiadne vlastnosti, ktoré by priamo alebo nepriamo viedli k indikáciám, ktorých interpretácia je sťažená alebo nejednoznačná.
Váhy musia chrániť zákazníka pred nesprávnymi predajnými transakciami spôsobenými ich nesprávnym fungovaním.
Pomocné indikačné a rozšírené indikačné zariadenia nie sú prípustné.
Doplnkové zariadenia sú povolené, len ak neumožnia úmyselné zneužitie váh.
Váhy podobné váham bežne používaným pri priamom predaji verejnosti, ktoré však nespĺňajú požiadavky podľa tohto bodu, musia mať v blízkosti indikačného zariadenia neodstrániteľný nápis „Neprípustné používať na priamy predaj verejnosti“.

15. Váhy tlačiace cenovky
Váhy tlačiace cenovky musia spĺňať požiadavky na váhy s indikáciou ceny používané pri priamom predaji verejnosti v takej miere, v akej sa tieto požiadavky na príslušné váhy vzťahujú. Váhy sú navrhnuté a skonštruované tak, že tlač cenovky pod dolnou medzou váživosti nie je možná.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 126/2016 Z. z.
POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY
1. Modul B: EÚ skúška typu

1.1. EÚ skúška typu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba preskúmava technický návrh váh a overuje a potvrdzuje, že technický návrh váh spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa vzťahujú na tento technický návrh váh.

1.2. EÚ skúšku typu možno vykonať niektorým z týchto spôsobov:
- preskúšanie vzorky kompletných váh, ktorá reprezentuje plánovanú výrobu (výrobný typ),
- posúdenie vhodnosti technického návrhu váh preskúmaním technickej dokumentácie a podporných dôkazov podľa bodu 1.3 a preskúšanie vzoriek jednej podstatnej časti váh alebo viacerých podstatných častí váhy, ktoré reprezentujú plánovanú výrobu (kombinácia výrobného typu a typu návrhu),
- posúdenie vhodnosti technického návrhu váh preskúmaním technickej dokumentácie a podporných dôkazov podľa bodu 1.3 bez skúšky vzorky (typ návrhu).

1.3. Výrobca predloží žiadosť o EÚ skúšku typu notifikovanej osobe, ktorú si vyberie.
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, a ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca, aj jeho meno a priezvisko a adresu,
b)
písomné vyhlásenie, že rovnaká žiadosť nebola predložená inej notifikovanej osobe,
c)
technickú dokumentáciu, ktorá umožňuje posúdenie zhody váh s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, zahŕňa primeranú analýzu a hodnotenie rizika, špecifikuje uplatniteľné požiadavky a v primeranej miere na posúdenie zahŕňa návrh, výrobu a činnosť váh; technická dokumentácia okrem toho obsahuje, kde je to uplatniteľné, najmenej
i)
všeobecný opis váh,
ii)
nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty komponentov, podzostáv, okruhov atď.,
iii)
opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a činnosti váh,
iv)
zoznam harmonizovaných technických noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a ak sa tieto harmonizované technické normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré boli uplatnené; pri čiastočne uplatnených harmonizovaných technických normách sa v technickej dokumentácii špecifikujú časti, ktoré boli uplatnené,
v)
výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných preskúmaní atď.,
vi)
protokoly o skúškach,
d)
reprezentatívne vzorky plánovanej výroby; notifikovaná osoba môže požadovať ďalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie programu skúšok,
e)
podporné dôkazy o vhodnosti technického riešenia návrhu, v ktorých musia byť odkazy na všetky použité dokumenty, najmä vtedy, ak príslušné harmonizované technické normy neboli uplatnené v plnom rozsahu, a ak je to potrebné, podporné dôkazy musia zahŕňať výsledky skúšok, ktoré vykonalo podľa iných príslušných technických špecifikácií vhodné laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

1.4. Notifikovaná osoba
1.4.1.
ak ide o váhy, preskúma technickú dokumentáciu a podporné dôkazy s cieľom posúdiť vhodnosť technického návrhu váh,
1.4.2.
ak ide o vzorku, overí, či vzorka bola vyrobená podľa technickej dokumentácie, a určí prvky navrhnuté v zhode s uplatniteľnými ustanoveniami príslušných harmonizovaných technických noriem, ako aj prvky, ktoré boli navrhnuté v zhode s inými príslušnými technickými špecifikáciami,
1.4.3.
vykoná alebo nechá vykonať vhodné preskúmania a skúšky s cieľom skontrolovať, ak sa výrobca rozhodol uplatniť riešenia uvedené v príslušných harmonizovaných technických normách, že tieto riešenia boli uplatnené správne,
1.4.4.
vykoná alebo nechá vykonať vhodné preskúmania a skúšky, ak sa neuplatnili riešenia, ktoré sú uvedené v príslušných harmonizovaných technických normách, aby sa skontrolovalo, že výrobcom prijaté riešenia uplatňujúce iné technické špecifikácie spĺňajú zodpovedajúce základné požiadavky,
1.4.5.
dohodne sa s výrobcom o mieste, kde sa preskúmania a skúšky vykonajú.

1.5. Notifikovaná osoba vypracuje hodnotiacu správu, v ktorej zaznamená činnosti vykonané podľa bodu 1.4 a ich výsledky. Bez toho, aby boli dotknuté jej povinnosti voči úradu, notifikovaná osoba môže zverejniť obsah tejto správy, vcelku alebo čiastočne, iba so súhlasom výrobcu.
1.6. Ak typ váh spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa vzťahujú na príslušné váhy, notifikovaná osoba vydá výrobcovi certifikát EÚ skúšky typu. Certifikát EÚ skúšky typu obsahuje obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, závery preskúmania, podmienky jeho platnosti (ak existujú) a údaje potrebné na identifikáciu schváleného typu. Certifikát EÚ skúšky typu môže mať jednu prílohu alebo viac príloh.
Certifikát EÚ skúšky typu a jeho prílohy obsahujú všetky príslušné informácie, ktoré umožňujú hodnotenie zhody vyrobených váh so skúšaným typom a kontrolu v prevádzke.
Certifikát EÚ skúšky typu má platnosť desať rokov od dátumu jeho vydania a jeho platnosť sa môže opakovane predĺžiť vždy na obdobie ďalších desiatich rokov.
Ak v konštrukcii váh dôjde k podstatným zmenám, napríklad v dôsledku použitia novej technológie, je možné platnosť certifikátu EÚ skúšky typu obmedziť na dva roky a predĺžená môže byť o tri roky.
Ak typ nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, notifikovaná osoba odmietne vydať certifikát EÚ skúšky typu a informuje o tom žiadateľa; odmietnutie podrobne odôvodní.

1.7. Notifikovaná osoba dbá na to, aby bola informovaná o všetkých zmenách všeobecne uznávaného stavu techniky, ktoré by naznačovali, že schválený typ už nemusí byť v zhode s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, a určí, či si tieto zmeny vyžadujú ďalšie prešetrenie. Ak áno, notifikovaná osoba o tom informuje výrobcu. Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá uchováva technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu EÚ skúšky typu, o zmene schváleného typu, ktorá môže ovplyvniť zhodu váhy so základnými požiadavkami alebo podmienky platnosti certifikátu. Takéto zmeny si vyžadujú dodatočné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ skúšky typu.

1.8. Notifikovaná osoba informuje úrad o vydaných certifikátoch EÚ skúšky typu alebo odňatých certifikátoch EÚ skúšky typu alebo ich dodatkoch a pravidelne alebo na požiadanie sprístupňuje úradu zoznam zamietnutých certifikátov EÚ skúšky typu, pozastavených certifikátov EÚ skúšky typu alebo inak obmedzených certifikátov EÚ skúšky typu alebo ich dodatkov.
Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch EÚ skúšky typu alebo ich dodatkoch, ktoré zamietla, odňala, pozastavila alebo inak obmedzila, a na požiadanie ich informuje o takýchto certifikátoch EÚ skúšky typu alebo ich dodatkoch, ktoré vydala.
Európska komisia, členské štáty a ostatné notifikované osoby môžu na požiadanie získať kópiu certifikátov EÚ skúšky typu alebo ich dodatkov. Na požiadanie môže Európska komisia a členské štáty získať kópiu technickej dokumentácie a výsledkov preskúmaní, ktoré vykonala notifikovaná osoba. Notifikovaná osoba uchováva kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov, ako aj technické podklady vrátane dokumentácie predloženej výrobcom do skončenia platnosti certifikátu.

1.9. Výrobca uchováva k dispozícii pre orgány dohľadu kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou počas desiatich rokov od uvedenia váh na trh.

1.10. Splnomocnený zástupca výrobcu môže podať žiadosť podľa bodu 1.3 a plniť povinnosti ustanovené v bodoch 1.7 a 1.9, ak sú špecifikované v splnomocnení.

2. Modul D: Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu

2.1. Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou výrobca plní povinnosti ustanovené v bodoch 2.2 a 2.5 a na vlastnú zodpovednosť zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné váhy sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na príslušné váhy vzťahujú.

2.2. Výroba
Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality výroby, výstupnej kontroly a skúšania príslušných váh podľa bodu 2.3 a podlieha dohľadu podľa bodu 2.4.
2.3. Systém kvality
2.3.1.
Výrobca predloží žiadosť o posúdenie systému kvality pre dané váhy notifikovanej osobe, ktorú si vyberie.
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, a ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca, aj jeho meno a priezvisko a adresu,
b)
písomné vyhlásenie o tom, že rovnaká žiadosť nebola predložená inej notifikovanej osobe,
c)
všetky príslušné informácie o plánovanej kategórii váh,
d)
dokumentáciu systému kvality,
e)
technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu certifikátu EÚ skúšky typu.
2.3.2.
Systém kvality musí zabezpečiť zhodu váh s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a súlad s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na príslušné váhy vzťahujú.
Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zdokumentované formou písomne vyhotovených zásad, postupov a pokynov. Táto dokumentácia systému kvality musí umožňovať jednotnú interpretáciu programov kvality, plánov kvality, príručiek kvality a záznamov o kvalite.
Dokumentácia obsahuje najmä primeraný opis
a)
cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovedností a právomocí manažmentu súvisiacich s kvalitou výrobku,
b)
zodpovedajúcich metód výroby, kontroly kvality a zabezpečovania kvality, procesov a systematických opatrení, ktoré sa budú používať,
c)
preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po výrobe, a v akých intervaloch sa budú preskúmania a skúšky vykonávať,
d)
záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov,
e)
prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality výrobku a efektívnosti prevádzkovania systému kvality.
2.3.3.
Notifikovaná osoba posúdi systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky podľa bodu 2.3.2.
Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami pre tie prvky systému kvality, ktoré sú v zhode so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej technickej normy.
Okrem skúseností so systémami riadenia kvality musí mať audítorský tím najmenej jedného člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením v príslušnej oblasti váh a prístrojovej techniky a poznatky o požiadavkách podľa tohto nariadenia vlády. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu v priestoroch výrobcu. Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu uvedenú v bode 2.3.1 písm. e) s cieľom overiť schopnosť výrobcu identifikovať požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a vykonať potrebné preskúmania na zabezpečenie súladu váh s týmito požiadavkami.
Notifikovaná osoba svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi a vydá certifikát o schválení systému kvality, ktorý zahŕňa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.
2.3.4.
Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.
2.3.5.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o zamýšľanej zmene systému kvality.
Notifikovaná osoba zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky podľa bodu 2.3.2 alebo je potrebné opätovné posúdenie.
Notifikovaná osoba svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi a vydá certifikát o schválení systému kvality, ktorý zahŕňa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

2.4. Dohľad, za ktorý zodpovedá notifikovaná osoba
2.4.1.
Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
2.4.2.
Na účely posúdenia je výrobca povinný umožniť notifikovanej osobe prístup do priestorov, kde sa výrobok navrhuje, vyrába, kontroluje, skúša a skladuje, a poskytnúť jej všetky potrebné informácie, najmä
a)
dokumentáciu systému kvality,
b)
záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
2.4.3.
Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné audity, aby sa ubezpečila, že výrobca udržiava a uplatňuje systém kvality, a výrobcovi odovzdá správu o audite.
2.4.4.
Notifikovaná osoba môže vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy. Počas týchto návštev môže notifikovaná osoba, ak je to potrebné, vykonať skúšky váh alebo nechať vykonať skúšky váh s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návšteve a protokol o skúškach, ak boli vykonané.

2.5. Označenie zhody a EÚ vyhlásenie o zhode
2.5.1.
Výrobca umiestni na váhy, ktoré sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, označenie CE a doplnkové metrologické označenie podľa tohto nariadenia vlády a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 2.3.1 jej identifikačné číslo.
2.5.2.
Výrobca vypracuje písomné EÚ vyhlásenie o zhode pre typ váh a uchováva ho k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia váhy na trh. EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje identifikáciu typu váh, pre ktorý bolo vydané. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánom dohľadu.

2.6. Výrobca uchováva k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia váh na trh
a)
dokumentáciu uvedenú v bode 2.3.1,
b)
informácie týkajúce sa zmeny uvedenej v bode 2.3.5, ako bola schválená,
c)
rozhodnutia a správy notifikovanej osoby uvedené v bodoch 2.3.5, 2.4.3 a 2.4.4.

2.7. Notifikovaná osoba informuje úrad o vydaných schváleniach systémov kvality alebo odňatých schváleniach systémov kvality a pravidelne alebo na požiadanie sprístupňuje úradu zoznam zamietnutých, pozastavených schválení systémov kvality alebo inak obmedzených schválení systémov kvality.

2.8. Splnomocnený zástupca
Povinnosti výrobcu ustanovené v bodoch 2.3.1, 2.3.5, 2.5 a 2.6 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú špecifikované v splnomocnení.

3. Modul D1: Zabezpečenie kvality výrobného procesu

3.1. Zabezpečenie kvality výrobného procesu je postup posudzovania zhody, ktorým výrobca plní povinnosti ustanovené v bodoch 3.2, 3.4 a 3.7 a na vlastnú zodpovednosť zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné váhy spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na príslušné váhy vzťahujú.

3.2. Technická dokumentácia
Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu, ktorá umožňuje posúdenie zhody váh s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, musí zahŕňať primeranú analýzu a hodnotenie rizika, špecifikuje uplatniteľné požiadavky a v primeranej miere na posúdenie zahŕňa návrh, výrobu a činnosť váh; technická dokumentácia okrem toho obsahuje, kde je to uplatniteľné, najmenej
a)
všeobecný opis váh,
b)
nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty komponentov, podzostáv, okruhov atď.,
c)
opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a činnosti váh,
d)
zoznam harmonizovaných technických noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a ak sa tieto harmonizované technické normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré boli uplatnené; pri čiastočne uplatnených harmonizovaných technických normách sa v technickej dokumentácii špecifikujú časti, ktoré boli uplatnené,
e)
výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných preskúmaní atď.,
f)
protokoly o skúškach.

3.3. Výrobca uchováva technickú dokumentáciu k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia váh na trh.

3.4. Výroba
Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality výroby, výstupnej kontroly a skúšania príslušných váh podľa bodu 3.5 a podlieha dohľadu podľa bodu 3.6.

3.5. Systém kvality
3.5.1.
Výrobca predloží žiadosť o posúdenie systému kvality pre dané váhy notifikovanej osobe, ktorú si vyberie.
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, a ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca, aj jeho meno a priezvisko a adresu,
b)
písomné vyhlásenie o tom, že rovnaká žiadosť nebola predložená inej notifikovanej osobe,
c)
všetky príslušné informácie o plánovanej kategórii váh,
d)
dokumentáciu systému kvality,
e)
technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.2.
3.5.2.
Systém kvality musí zabezpečiť súlad váh s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na ne vzťahujú.
Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zdokumentované formou písomne vyhotovených zásad, postupov a pokynov. Táto dokumentácia systému kvality musí umožňovať jednotnú interpretáciu programov kvality, plánov kvality, príručiek kvality a záznamov o kvalite.
Dokumentácia obsahuje najmä primeraný opis
a)
cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovedností a právomocí manažmentu súvisiacich s kvalitou výrobku,
b)
zodpovedajúcich metód výroby, kontroly kvality a zabezpečovania kvality, procesov a systematických opatrení, ktoré sa budú používať,
c)
preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po výrobe a ako často,
d)
záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov,
e)
prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality výrobku a efektívnosti prevádzkovania systému kvality.
3.5.3.
Notifikovaná osoba posúdi systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky podľa bodu 3.5.2.
Notifikovaná osoba predpokladá zhodu s týmito požiadavkami pre tie prvky systému kvality, ktoré sú v zhode so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej technickej normy.
Okrem skúseností so systémami riadenia kvality musí mať audítorský tím najmenej jedného člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením v príslušnej oblasti váh a prístrojovej techniky a poznatky o požiadavkách podľa tohto nariadenia vlády. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu v priestoroch výrobcu. Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu uvedenú v druhom bode s cieľom overiť schopnosť výrobcu identifikovať požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a vykonať potrebné preskúmania na zabezpečenie súladu váh s týmito požiadavkami.
Notifikovaná osoba svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi a vydá certifikát o schválení systému kvality, ktorý zahŕňa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.
3.5.4.
Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.
3.5.5.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o zamýšľanej zmene systému kvality.
Notifikovaná osoba zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky podľa bodu 3.5.2 alebo je potrebné opätovné posúdenie.
Notifikovaná osoba svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi a vydá certifikát o schválení systému kvality, ktorý zahŕňa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

3.6. Dohľad, za ktorý zodpovedá notifikovaná osoba
3.6.1.
Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
3.6.2.
Na účely posúdenia je výrobca povinný umožniť notifikovanej osobe prístup do priestorov, kde sa výrobok navrhuje, vyrába, kontroluje, skúša a skladuje, a poskytnúť jej všetky potrebné informácie, najmä
a)
dokumentáciu systému kvality,
b)
technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.2,
c)
záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
3.6.3.
Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné audity, aby sa ubezpečila, že výrobca udržiava a uplatňuje systém kvality, a výrobcovi odovzdá správu o audite.
3.6.4.
Notifikovaná osoba môže vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy. Počas týchto návštev môže notifikovaná osoba, ak je to potrebné vykonať alebo nechať vykonať skúšky váh s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návšteve a protokol o skúškach, ak boli vykonané.

3.7.Označenie zhody a EÚ vyhlásenie o zhode
3.7.1.
Výrobca umiestni na váhy, ktoré spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády označenie CE a doplnkové metrologické označenie podľa tohto nariadenia vlády a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 3.5.1 jej identifikačné číslo.
3.7.2.
Výrobca vypracuje písomné EÚ vyhlásenie o zhode pre typ váh a uchováva ho k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia váhy na trh. EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje identifikáciu typu váhy, pre ktorý bolo vydané. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánom dohľadu.

3.8. Výrobca uchováva k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia váh na trh
a)
dokumentáciu uvedenú v bode 3.5.1,
b)
informácie týkajúce sa zmeny uvedenej v bode 3.5.5, ako bola schválená,
c)
rozhodnutia a správy notifikovanej osoby uvedené v bodoch 3.5.5, 3.6.3 a 3.6.4.

3.9. Notifikovaná osoba informuje úrad o vydaných alebo odňatých schváleniach systémov kvality a pravidelne alebo na požiadanie sprístupňuje úradu zoznam zamietnutých, pozastavených alebo inak obmedzených schválení systémov kvality.

3.10. Splnomocnený zástupca
Povinnosti výrobcu ustanovené v bodoch 3.3, 3.5.1, 3.5.5, 3.7 a 3.8 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú špecifikované v splnomocnení.

4. Modul F: Zhoda s typom založená na overení výrobku

4.1. Zhoda s typom založená na overení výrobku je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou výrobca plní povinnosti ustanovené v bodoch 4.2 a 4.5 a na vlastnú zodpovednosť zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné váhy, ktoré boli predmetom overenia podľa bodu 4.3, sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na príslušné váhy vzťahujú.

4.2. Výroba
Výrobca príjme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaných váh so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a ich súlad s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na ne vzťahujú.

4.3. Overenie
Notifikovaná osoba, ktorú si výrobca vyberie, vykoná príslušné preskúmania a skúšky s cieľom overiť zhodu váh so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a ich súlad s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
Preskúmania a skúšky s cieľom overiť zhodu váh s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády sa vykonajú preskúmaním a skúšaním každej váhy podľa bodu 4.4.

4.4. Overenie zhody preskúmaním a skúšaním každej váhy
4.4.1.
Každé váhy sa musia preskúmať jednotlivo a musia sa vykonať príslušné skúšky ustanovené v príslušných harmonizovaných technických normách alebo ekvivalentné skúšky ustanovené v iných príslušných technických špecifikáciách s cieľom overiť jej zhodu so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a jej súlad s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády. Ak harmonizovaná technická norma neexistuje, príslušná notifikovaná osoba rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.
4.4.2.
Notifikovaná osoba na základe vykonaných preskúmaní a skúšok vydá certifikát o zhode a na schválené váhy umiestni alebo na vlastnú zodpovednosť nechá umiestniť svoje identifikačné číslo.
Výrobca uchováva certifikáty o zhode k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia váh na trh.

4.5. Označenie zhody a EÚ vyhlásenie o zhode
4.5.1.
Výrobca umiestni na váhy, ktoré sú v zhode so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, označenie CE a doplnkové metrologické označenie podľa tohto nariadenia vlády a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 4.3 jej identifikačné číslo.
4.5.2.
Výrobca vypracuje písomné EÚ vyhlásenie o zhode, pre typ váh a uchováva ho k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia váh na trh. EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje identifikáciu typu váh, pre ktorý bolo vydané. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánom dohľadu.
So súhlasom notifikovanej osoby uvedenej bode 4.3 a na jej zodpovednosť môže výrobca umiestniť na váhy aj identifikačné číslo tejto osoby.

4.6. So súhlasom notifikovanej osoby a na jej zodpovednosť môže výrobca umiestniť na váhy identifikačné číslo notifikovanej osoby počas výrobného procesu.

4.7. Splnomocnený zástupca
Povinnosti výrobcu môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú špecifikované v splnomocnení. Splnomocnený zástupca nesmie plniť povinnosti výrobcu ustanovené v bode 4.2.

5. Modul F1: Zhoda založená na overení výrobku

5.1. Zhoda založená na overení výrobku je postup posudzovania zhody, ktorým výrobca plní povinnosti ustanovené v bodoch 5.2, 5.3 a 5.6 a na vlastnú zodpovednosť zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné váhy, ktoré boli predmetom overenia podľa bodu 5.4, sú v zhode s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na príslušné váhy vzťahujú.

5.2. Technická dokumentácia
5.2.1.
Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu, ktorá umožňuje posúdenie zhody váh s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, zahŕňa primeranú analýzu a hodnotenie rizika, špecifikuje uplatniteľné požiadavky a v primeranej miere na posúdenie zahŕňa návrh, výrobu a činnosť váh; technická dokumentácia okrem toho obsahuje, kde je to uplatniteľné, najmenej
a)
všeobecný opis váh,
b)
nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty komponentov, podzostáv, okruhov atď.,
c)
opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a činnosti váh,
d)
zoznam harmonizovaných technických noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a ak sa tieto harmonizované technické normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré boli uplatnené; pri čiastočne uplatnených harmonizovaných technických normách sa v technickej dokumentácii špecifikujú časti, ktoré boli uplatnené,
e)
výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných preskúmaní atď.,
f)
protokoly o skúškach.
5.2.2.
Výrobca uchováva technickú dokumentáciu k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia váh na trh.

5.3. Výroba
Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaných váh s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.

5.4. Overenie
Notifikovaná osoba, ktorú si výrobca vyberie, vykoná príslušné preskúmania a skúšky s cieľom overiť zhodu váh s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
Preskúmania a skúšky s cieľom overiť zhodu s týmito požiadavkami sa vykonajú preskúmaním a skúšaním každej váhy podľa bodu 5.5.

5.5. Overenie zhody preskúmaním a skúšaním každej váhy
5.5.1.
Každé váhy sa musia preskúmať jednotlivo a musia sa vykonať príslušné skúšky ustanovené v príslušných harmonizovaných technických normách alebo ekvivalentné skúšky ustanovené v iných príslušných technických špecifikáciách s cieľom overiť jej zhodu s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády. Ak harmonizovaná technická norma neexistuje, príslušná notifikovaná osoba rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.
5.5.2.
Notifikovaná osoba na základe vykonaných preskúmaní a skúšok vydá certifikát o zhode a na schválené váhy umiestni alebo na vlastnú zodpovednosť nechá umiestniť svoje identifikačné číslo.
Výrobca uchováva certifikáty o zhode k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia váh na trh.

5.6. Označenie zhody a EÚ vyhlásenie o zhode
5.6.1.
Výrobca umiestni na váhy, ktoré spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, označenie CE a doplnkové metrologické označenie podľa tohto nariadenia vlády a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 5.4 jej identifikačné číslo.
5.6.2.
Výrobca vypracuje písomné EÚ vyhlásenie o zhode pre typ váh a uchováva ho k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia váh na trh. EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje identifikáciu typu váh, pre ktorý bolo vydané.
Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánom dohľadu.
So súhlasom notifikovanej osoby uvedenej v bode 5.4 a na jej zodpovednosť môže výrobca umiestniť na váhy aj identifikačné číslo tejto osoby.

5.7. So súhlasom notifikovanej osoby a na jej zodpovednosť môže výrobca umiestniť na váhy identifikačné číslo notifikovanej osoby počas výrobného procesu.

5.8. Splnomocnený zástupca
Povinnosti výrobcu môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú špecifikované v splnomocnení. Splnomocnený zástupca nesmie plniť povinnosti výrobcu ustanovené v bodoch 5.2.1 a 5.3.

6. Modul G: Zhoda založená na overovaní jednotlivej váhy

6.1. Zhoda založená na overení jednotlivej váhy je postup posudzovania zhody, ktorým výrobca plní povinnosti ustanovené v bodoch 6.2, 6.3 a 6.5 a na vlastnú zodpovednosť zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné váhy, ktoré boli predmetom overenia podľa bodu 6.4, sú v zhode s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na príslušné váhy vzťahujú.

6.2. Technická dokumentácia
6.2.1.
Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu, ktorá umožňuje posúdenie zhody váh s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, zahŕňa primeranú analýzu a hodnotenie rizika, špecifikuje uplatniteľné požiadavky a v primeranej miere na posúdenie zahŕňa návrh, výrobu a činnosť váh; technická dokumentácia okrem toho obsahuje, kde je to uplatniteľné, najmenej
a)
všeobecný opis váh,
b)
nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty komponentov, podzostáv, okruhov atď.,
c)
opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a činnosti váh,
d)
zoznam harmonizovaných technických noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a ak sa tieto harmonizované technické normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré boli uplatnené; pri čiastočne uplatnených harmonizovaných technických normách sa v technickej dokumentácii špecifikujú časti, ktoré boli uplatnené,
e)
výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných preskúmaní atď.,
f)
protokoly o skúškach.
6.2.2.
Výrobca uchováva technickú dokumentáciu k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia váh na trh.

6.3. Výroba
Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaných váh s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.

6.4. Overenie
Notifikovaná osoba, ktorú si výrobca vyberie, vykoná príslušné preskúmania a skúšky alebo nechá vykonať príslušné preskúmania a skúšky ustanovené v príslušných harmonizovaných technických normách alebo ekvivalentné skúšky ustanovené v iných príslušných technických špecifikáciách s cieľom overiť zhodu váhy s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády. Ak harmonizovaná technická norma neexistuje, príslušná notifikovaná osoba rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.
Notifikovaná osoba na základe vykonaných preskúmaní a skúšok vydá certifikát o zhode a na schválené váhy umiestni alebo na vlastnú zodpovednosť nechá umiestniť svoje identifikačné číslo.
Výrobca uchováva certifikáty o zhode k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia váh na trh.

6.5. Označenie zhody a EÚ vyhlásenie o zhode
6.5.1.
Výrobca umiestni na váhy, ktoré spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, označenie CE a doplnkové metrologické označenie podľa tohto nariadenia vlády a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 6.4 jej identifikačné číslo.
6.5.2.
Výrobca vypracuje písomné EÚ vyhlásenie o zhode a uchováva ho k dispozícii pre orgány dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia váh na trh. EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje identifikáciu typu váh, pre ktorý bolo vydané.
Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánom dohľadu.

6.6. Splnomocnený zástupca
Povinnosti výrobcu ustanovené v bodoch 6.2.2 a 6.5 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú špecifikované v splnomocnení

7. Spoločné ustanovenia

7.1. Posúdenie zhody podľa modulu D, D1, F, F1 alebo modulu G môže byť vykonané u výrobcu alebo na inom mieste, ak si preprava na miesto používania nevyžaduje demontáž váh, ak uvedenie váh do používania na mieste ich používania si nevyžaduje ich montáž alebo iné technické inštalačné práce, ktoré by mohli ovplyvniť funkčnosť váh, a ak sa zohľadní gravitačné zrýchlenie na mieste ich uvedenia do používania alebo ak váhy nie sú citlivé na gravitačné zrýchlenie. Vo všetkých ostatných prípadoch sa vykonáva na mieste, kde sa váhy používajú.

7.2. Ak sú váhy citlivé na zmeny gravitačného zrýchlenia, môžu byť postupy opísané v bode 7.1 vykonané v dvoch etapách, pričom v druhej etape sa vykonajú všetky preskúmania a skúšky, ktorých výsledok závisí od gravitačného zrýchlenia, a v prvej etape všetky ostatné preskúmania a skúšky. Druhá etapa sa vykoná na mieste, kde sa budú váhy používať. Ak má členský štát na svojom území stanovené gravitačné zóny, potom výraz „na mieste, kde sa budú váhy používať,“ znamená „v gravitačnej zóne, v ktorej sa budú váhy používať,“.
7.2.1.
Ak sa výrobca rozhodne pre realizáciu jedného z postupov podľa bodu 7.1 v dvoch etapách a ak tieto dve etapy budú realizovať rôzne notifikované osoby, označia sa váhy, ktoré boli odskúšané v prvej etape, identifikačným číslom notifikovanej osoby zapojenej do prvej etapy.
7.2.2.
Osoba, ktorá vykonala skúšky v prvej etape, vystaví pre váhy písomný certifikát obsahujúci údaje potrebné na identifikáciu váh a špecifikáciu skúšok, ktoré boli vykonané.
Osoba, ktorá bude vykonávať druhú etapu skúšok, vykoná tie preskúmania a skúšky, ktoré neboli vykonané v prvej etape.
Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca predloží na požiadanie certifikát o zhode vydaný notifikovanou osobou.
7.2.3.
Výrobca, ktorý sa rozhodol pre modul D alebo modul D1 v prvej etape, môže použiť ten istý modul v druhej etape alebo sa môže rozhodnúť v druhej etape pokračovať modulom F alebo modulom F1.
7.2.4.
Označenie CE a doplnkové metrologické označenie sa umiestnia na váhy po skončení druhej etapy spolu s identifikačným číslom notifikovanej osoby zapojenej do druhej etapy.
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 126/2016 Z. z.
NÁPISY
1. Váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f)

1.1. musia byť označené viditeľne, čitateľne a nezmazateľne nasledujúcimi nápismi:
i)
číslo certifikátu EÚ skúšky typu, ak bol certifikát EÚ skúšky typu k váham vydaný,
ii)
názov výrobcu, obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu,
iii)
trieda presnosti umiestnená do oválu alebo medzi dve vodorovné čiary spojené dvoma polkruhmi,
iv)
horná medza váživosti v tvare Max …,
v)
dolná medza váživosti v tvare Min …,
vi)
hodnota overovacieho dielika v tvare e = …,
vii)
typ, séria alebo výrobné číslo,
a ak to z technického návrhu váh vyplýva,
viii)
pri váhach pozostávajúcich z oddelených, ale prepojených častí: identifikačná značka na každej časti,
ix)
dielik stupnice, ak sa líši od hodnoty e, v tvare d = …,
x)
maximálny rozsah pripočítavacieho tarovníka v tvare T = + …,
xi)
maximálny rozsah odpočítavacieho tarovníka, ak sa líši od Max, v tvare T = – …,
xii)
hodnota delenia tary, ak sa líši od d, v tvare dT = …,
xiii)
nosnosť, ak sa líši od Max, v tvare Lim …,
xiv)
špeciálne hranice pracovných teplôt v tvare … °C/… °C,
xv)
pomer medzi nosičom zaťaženia a zaťažením,

1.2. musia byť vyhotovené tak, aby na ne bolo možné umiestniť označenie zhody a nápisy. Označenie zhody a nápisy nesmú byť odstrániteľné bez poškodenia a musia byť viditeľné v bežnej prevádzkovej polohe,

1.3. ak je použitý štítok s údajmi, musí ho byť možné zabezpečiť okrem prípadu, keď ho nemožno odstrániť bez poškodenia. Ak možno štítok zabezpečiť, musí byť možné umiestniť naň kontrolnú značku,

1.4. nápisy Max, Min, e a d musia byť tiež umiestnené v blízkosti indikátora s výsledkami, ak tam už neboli umiestnené,

1.5. každé zariadenie na meranie zaťaženia, ktoré je alebo môže byť pripojené na jeden alebo viacero nosičov zaťaženia, musí byť vybavené relevantnými nápismi týkajúcimi sa týchto nosičov zaťaženia.

2. Váhy, ktoré sú určené na používanie uvedené v § 1 ods. 2 písm. g), musia byť označené viditeľne, čitateľne a nezmazateľne a uvádzať
- meno výrobcu, obchodné meno alebo ochrannú známku,
- hornú medzu váživosti v tvare Max …. .
Tieto váhy nesmú byť označené označením zhody podľa tohto nariadenia vlády.

3. Značka obmedzeného používania ustanovená v § 15 pozostáva z veľkého písmena „M“ vytlačeného čiernou farbou na červenom podklade v tvare štvorca s rozmermi najmenej 25 mm × 25 mm s dvoma pretínajúcimi sa diagonálami v tvare kríža.
Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 126/2016 Z. z.
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
1.
Model váh alebo váhy (výrobok, typ, séria alebo výrobné číslo).
2.
Obchodné meno a sídlo alebo adresa miesta podnikania výrobcu, právna forma a identifikačné číslo výrobcu, ak ide o právnickú osobu, alebo jeho splnomocneného zástupcu.
3.
Vyhlásenie výrobcu o jeho výlučnej zodpovednosti za vydanie EÚ vyhlásenia o zhode.
4.
Identifikácia váh umožňujúca jej vysledovateľnosť, a ak je to potrebné na identifikáciu váh, môže identifikácia obsahovať jej zobrazenie.
5.
Vyhlásenie, že váhy sú zhode s požiadavkami harmonizačných právnych predpisov Európskej únie a tohto nariadenia vlády.
6.
Odkazy na príslušné použité harmonizované technické normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, ktoré boli použité pri posúdení zhody váh.
7.
Ak je do procesu posudzovania zhody zapojená aj notifikovaná osoba, uvedú sa jej identifikačné údaje (názov, číslo), postup posudzovania zhody a číslo certifikátu.
8.
Doplňujúce informácie, ak sú potrebné.
Miesto a dátum vydania.
Meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej podpísať EÚ vyhlásenie o zhode.
Podpis osoby oprávnenej podpísať EÚ vyhlásenie o zhode.
Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 126/2016 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV
EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).