124/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.03.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

124
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 13.novembra 2015 bol v Bratislave podpísaný Vykonávací protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom.

Vykonávací protokol nadobudol platnosť 1. marca 2016 v súlade s článkom 13 ods. 1.

Do textu vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.