123/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

123
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 8/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z.V novelizačnom bode č. 17 v písmene f) v ukazovateli č. 85 v treťom a štvrtom stĺpci majú byť uvedené hodnoty pre najmenšiu detegovateľnú objemovú aktivitu „0,20“ a pre Urel „20“.