122/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

122
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. marca 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory
v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na účely odseku 1 na hovädzí dobytok s čistým podielom plemena mäsového typu podľa prílohy č. 3a nie je možné poskytnúť platbu na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.“.
2.
V § 13 ods. 8 sa slová „24 000 gramov“ nahrádzajú slovami „24 gramov“.
3.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. marca 2016
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 14. marca 2016 sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej od 15. marca 2016.“.
4.
V prílohe č. 1 v riadku „Šalát“ stĺpci „Minimálna hmotnosť osiva“ sa číslo „25 000“ nahrádza číslom „100“ a v riadku „Špenát“ stĺpci „Minimálna hmotnosť osiva“ sa číslo „25 000“ nahrádza číslom „1 000“.
5.
Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3a
k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.
HOVÄDZÍ DOBYTOK S ČISTÝM PODIELOM PLEMENA MÄSOVÉHO TYPU
Kód plemena Plemeno
AA Aberdeen Angus
AR Aberdeen Red
AU Aubrac
BA Blonde d‘ Aquitaine
BB Belgické modré (Belgian blue)
BR Brahman
BS Brangus
CI Chianina
DX Dexter
GA Gasconne
GL Galloway
HE Hereford
HL Highland
CH Charolaise
L Limousin
MA Maine Anjou
PI Piemontese
SB Simentál bezrohý – výkrmový
SD Maďarský stepný dobytok
SG Santa Gertrudis
SH Shorthorn
SL Salers
SM Simentál – mäsový
SR Simentál rohatý – výkrmový
T Tarantaise
U Uckermarker
WG Wagyu“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2016.
Robert Fico v. r.