120/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

120
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 3. februára 2016,
ktorou sa ustanovujú vzory tlačív používaných na podávanie a vykonávanie žiadosti o presun platobného účtu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 44d ods. 7 zákona č. 492/2009 Z. z.
o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 405/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o platobných službách“) ustanovuje:
§ 1
Na presun platobného účtu spotrebiteľa sa používajú tieto tlačivá:
a)
Žiadosť o presun platobného účtu - zjednodušená; vzor je uvedený v prílohe č. 1,
b)
Žiadosť o presun platobného účtu – rozšírená; vzor je uvedený v prílohe č. 2,
c)
Zmena mandátu na SEPA inkaso CORE/B2B pri presune platobného účtu; vzor je uvedený
v prílohe č. 3,
d)
Údaje pre platiteľa o platobnom účte spotrebiteľa na účely vykonávania príkazov na úhradu; vzor je uvedený v prílohe č. 4,
e)
Informácia o platobnom účte spotrebiteľa, vzor je uvedený v prílohe č. 5.
§ 2
Tlačivá uvedené v § 1 sa používajú primerane aj pri presune platobného účtu, pri ktorom dochádza k presunu informácií týkajúcich sa úhrad a inkás v cudzej mene.
§ 3
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2016.
Peter Kažimír v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 120/2016 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 120/2016 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 120/2016 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 120/2016 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 120/2016 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 120/2016 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).