119/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

119
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 22. februára 2016,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 81 ods. 2 písm. h) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a)
zaraďovaní vodných stavieb do jednotlivých kategórií (ďalej len „kategorizácia“),
b)
výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami (ďalej len „dohľad“),
c)
vykonávaní skúšky na získavanie odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu (ďalej len „odborná spôsobilosť“) a o vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu,
d)
výkone technicko-bezpečnostného dozoru nad vodnými stavbami (ďalej len „dozor“).
§ 2
Kategorizácia
(1)
Vlastník vodnej stavby alebo stavebník vodnej stavby požiada o zaradenie, preradenie, nezaradenie vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo o vyradenie vodnej stavby z príslušnej kategórie ministerstvo.
(2)
Štátna organizácia, ktorá je na výkon dohľadu poverená (ďalej len „poverená organizácia“), vypracuje po získaní potrebných informácií z projektovej dokumentácie vodnej stavby, z manipulačného poriadku vodnej stavby, informácií od orgánu štátnej vodnej správy, vlastníka, správcu a užívateľa vodnej stavby, poznatkov z obchôdzky a podľa postupu uvedeného v prílohe č. 1 posudok, ku ktorému priloží aj návrh na zaradenie, preradenie, nezaradenie vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo návrh na vyradenie vodnej stavby z príslušnej kategórie. Vlastníkovi vodnej stavby alebo stavebníkovi vodnej stavby sa posudok zasiela v šiestich vyhotoveniach a návrh na zaradenie, nezaradenie, preradenie vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo na jej vyradenie z príslušnej kategórie v dvoch vyhotoveniach, z toho päť vyhotovení posudkov, a návrh na zaradenie, nezaradenie, preradenie vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo na jej vyradenie z príslušnej kategórie sa zasiela do 30 dní odo dňa doručenia ministerstvu.
(3)
Jeden doklad o zaradení, preradení, nezaradení vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo o jej vyradení z príslušnej kategórie si spolu s posudkom uchováva ministerstvo a po jednom zasiela vlastníkovi vodnej stavby alebo stavebníkovi vodnej stavby, poverenej organizácii, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a orgánu štátnej vodnej správy, ktorému prislúcha dozor.
(4)
Poverená organizácia uchováva doklady o zaradení, preradení, nezaradení vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo o vyradení vodnej stavby z príslušnej kategórie spolu s posudkom vrátane elektronickej podoby týchto dokumentov a spolu s elektronickou podobou projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie, na základe ktorých bol návrh na zaradenie, preradenie, nezaradenie vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo na vyradenie vodnej stavby z príslušnej kategórie vypracovaný.
(5)
Kritériá kategorizácie sú uvedené v prílohe č. 1.
(6)
Návrh na zaradenie vodnej stavby do kategórie je uvedený v prílohe č. 2.
(7)
Návrh na preradenie vodnej stavby do kategórie je uvedený v prílohe č. 3.
(8)
Návrh na nezaradenie vodnej stavby do kategórie je uvedený v prílohe č. 4.
(9)
Návrh na vyradenie vodnej stavby z kategorizácie vodných stavieb je uvedený v prílohe č. 5.
§ 3
Etapy existencie vodnej stavby
(1)
Na účely dohľadu sa na vodnej stavbe rozlišuje etapa
a)
prípravy výstavby vodnej stavby alebo etapa prípravy zmeny vodnej stavby, ktorá trvá do začatia stavebných prác,
b)
výstavby vodnej stavby alebo etapa zmeny vodnej stavby, ktorá trvá počas stavebných prác na vodnej stavbe; etapa zmeny vodnej stavby sa začína po začatí stavebných prác na základe stavebného povolenia, ak stavebnými prácami dôjde k zmene typu alebo rozmerov objektov vodnej stavby, zmene objemu zadržiavaných vôd, zmene spôsobu prevádzania vôd vodnou stavbou alebo k ovplyvneniu režimu podzemných vôd a priesakových vôd,
c)
overovacej prevádzky vodnej stavby, ktorá sa začína prvým zaťažovaním vodnej stavby vzdutou alebo zadržiavanou vodou a zahŕňa skúšku prevádzkových situácií v takom počte, ktorým sa preukáže splnenie predpokladov v schválenom projekte a posúdi spoľahlivá funkcia a bezpečnosť vodnej stavby; pri vodných stavbách IV. kategórie, ktorých overovacia prevádzka na základe vyjadrenia hlavného zamestnanca dohľadu nepresiahne tri mesiace, je možné dohľad počas overovacej prevádzky na základe súhlasného stanoviska orgánu štátnej vodnej správy primerane nahradiť dohľadom počas výstavby vodnej stavby alebo zmeny vodnej stavby,
d)
trvalej prevádzky vodnej stavby, ktorá sa začína po skončení overovacej prevádzky a trvá až do uvedenia vodnej stavby do stavu, v ktorom už stavba nie je schopná vzdúvať a zadržiavať vodu, alebo trvá do etapy zmeny vodnej stavby.
(2)
Pri odkaliskách sa na účely dohľadu rozlišuje etapa
a)
prípravy výstavby vodnej stavby, ktorá trvá do začatia stavebných prác,
b)
výstavby vodnej stavby, keď dochádza alebo môže dochádzať k postupnému zvyšovaniu hrádzí, zapĺňaniu alebo odťažovaniu priestoru odkaliska a zmenám zaťažovacích stavov; výstavba odkaliska je ukončená po ukončení rekultivácie,
c)
overovacej prevádzky vodnej stavby, ktorá sa začína po ukončení rekultivácie odkaliska; overuje sa ňou návrh a spôsob rekultivácie a vplyv na celkovú bezpečnosť odkaliska,
d)
trvalej existencie vodnej stavby, ktorá sa začína po ukončení overovacej prevádzky.
§ 4
Rozsah dohľadu
(1)
Dohľadom sa sleduje a vyhodnocuje primerane ku kategórii vodnej stavby a k jej technickému stavu najmä
a)
statická stabilita a dynamická stabilita vodnej stavby alebo jej častí vrátane hradiacich konštrukcií a ich technologických častí,
b)
priestorové zmeny vodnej stavby ako celku voči jej okoliu,
c)
deformácia vodnej stavby, vzájomné posuny jednotlivých častí konštrukcií a trhliny v konštrukčnom materiáli,
d)
deformácia podložia,
e)
vlastnosti stavebných materiálov a podložných materiálov a pri odkaliskách aj vlastnosti ukladaných odpadov, ktoré majú vplyv na stabilitu a bezpečnosť odkaliska,
f)
režim podzemných vôd, povrchových vôd a priesakových vôd, najmä tlak a objem vody, spojitosti priesakov, smer a rýchlosť prúdenia vody, čiastkové množstvo a celkové množstvo priesakov, vývery vody v priestore vodnej stavby a v jej blízkom okolí,
g)
funkčnosť ochranných, tesniacich, filtračných, drenážnych a ekologických prvkov vodnej stavby a jej podložia,
h)
hydraulický spád v konštrukčných materiáloch a podložných materiáloch a ich filtračná stabilita,
i)
vplyvy prostredia na technický stav vodnej stavby a jej technologické zariadenia, najmä poveternostné účinky (mráz a vlnobitie), zosuvy brehov nádrže a zosuvy v blízkom okolí vodnej stavby, agresívne účinky vzduchu a vody vo vodnej nádrži, vplyv podzemnej vody a priesakovej vody, účinky stavebných prác a trhacích prác v okolí vodnej stavby, zemetrasenia, poddolovania, účinky prevádzkových otrasov, vibrácií, dopravných otrasov, vegetácie a živočíchov a nepovolených zásahov tretích osôb,
j)
vplyv prevádzky na technický stav vodnej stavby a jej technologické zariadenia, najmä účinky manipulácie s vodou vo vodnej nádrži, mechanické účinky a iné účinky vypúšťanej vody a vodou unášaných materiálov, opotrebovanie a možné dôsledky zlyhania uzáverov a hradiacich konštrukcií výpustov, priepadov, hatí, plavebných komôr a odberných zariadení,
k)
prietokové pomery rybovodov, výpustných zariadení a priepadových zariadení v porovnaní s pôvodnými predpokladmi uvedenými v návrhu projektu, napríklad ovplyvnenie prietokov na hornom vodnom toku novými stavbami, poruchou alebo zrušením jestvujúcich stavieb, zmenou odtokových pomerov v povodí, ľadovými zátarasami, zanášaním korýt a vegetáciou alebo zmenou a spresnením hydrologických údajov,
l)
správnosť a objektívnosť meraní a pozorovaní vykonávaných pravidelne obsluhou stavby a overovaných hlavným zamestnancom dohľadu, ktorý je osobou odborne spôsobilou na výkon dohľadu,
m)
aktuálnosť hydrologických podkladov z hľadiska bezpečnosti vodnej stavby počas jej povodňového zaťaženia podľa § 9 ods. 7 písm. h).
(2)
Dohľad sa vykonáva
a)
sledovaním javov a skutočností uvedených v odseku 1 a spracúvaním údajov o nich,
b)
rozbormi a hodnotením výsledkov všetkých pozorovaní a meraní vo vzťahu k určeným medzným hodnotám, kritickým hodnotám, predpokladom v schválenom projekte, poznatkom z výstavby alebo zmeny vodnej stavby a jej prevádzky.
(3)
Pri vykonávaní dohľadu sa využívajú údaje zo sledovania javov vrátane meraní veličín a hodnotenia skutočností, ktoré sú významné pre bezpečnosť vodnej stavby a zamedzenie negatívnym vplyvom na životné prostredie, výsledky obchôdzok vodnej stavby, hlásenia a výsledky z technicko-bezpečnostných prehliadok.
(4)
Ak sa v priebehu výstavby alebo zmeny vodnej stavby použije technológia, ktorou vznikne konštrukcia na prechodné zadržiavanie vody, stavebník vodnej stavby zabezpečuje dohľad v rovnakom rozsahu, aký zabezpečuje vlastník vodnej stavby.
(5)
Dohľad v etape prípravy výstavby vodnej stavby alebo v etape prípravy zmeny vodnej stavby pozostáva z
a)
vypracovania odborného posudku a návrhu na zaradenie vodnej stavby do kategórie alebo návrhu na preradenie vodnej stavby do inej kategórie,
b)
zaradenia vodnej stavby do príslušnej kategórie,
c)
vypracovania vyjadrenia o rozsahu dohľadu,
d)
vypracovania projektu meraní,
e)
určenia hlavného zamestnanca dohľadu pre vodnú stavbu pred začatím výstavby.
(6)
Dohľad v etape výstavby vodnej stavby alebo v etape zmeny vodnej stavby pozostáva
a)
z výkonu dohľadu podľa vyjadrenia o rozsahu dohľadu, pri odkaliskách podľa programu dohľadu počas výstavby,
b)
zo zabezpečenia postupu prác dodávateľa tak, aby sa prístroje a zariadenia na pozorovanie a meranie včas a odborne zabudovali, vyskúšali a chránili pred poškodením a aby sa kontinuita pozorovaní a meraní a spoľahlivosť výsledkov neohrozili,
c)
zo zabezpečenia odborného posúdenia zabudovania prístrojov a zariadení vrátane overenia technickej dokumentácie prostredníctvom hlavného zamestnanca dohľadu,
d)
zo zosúladenia dohľadu počas výstavby vodnej stavby alebo počas jej zmeny s postupom výstavby vodnej stavby alebo jej zmeny,
e)
z vykonávania kontrolných meraní a obhliadok hlavným zamestnancom dohľadu,
f)
z vykonávania technicko-bezpečnostných prehliadok,
g)
z vypracovania etapových správ o výkone dohľadu (ďalej len „etapová správa“), súhrnných etapových správ o výkone dohľadu (ďalej len „súhrnná etapová správa“) a programu dohľadu pre overovaciu prevádzku vodnej stavby.
(7)
Dohľad v etape overovacej prevádzky vodnej stavby pozostáva z
a)
výkonu dohľadu podľa programu dohľadu pre overovaciu prevádzku vodnej stavby,
b)
vykonávania kontrolných meraní a obhliadok hlavným zamestnancom dohľadu,
c)
vykonávania technicko-bezpečnostných prehliadok,
d)
vypracovania etapových správ, súhrnných etapových správ a programu dohľadu pre trvalú prevádzku vodnej stavby a pri odkaliskách pre trvalú existenciu vodnej stavby.
(8)
Dohľad v etape trvalej prevádzky a pri odkaliskách v etape trvalej existencie vodnej stavby pozostáva z
a)
výkonu dohľadu podľa programu dohľadu pre trvalú prevádzku vodnej stavby a pri odkaliskách pre trvalú existenciu vodnej stavby,
b)
vykonávania kontrolných meraní a obhliadok hlavným zamestnancom dohľadu,
c)
realizovania technicko-bezpečnostných prehliadok,
d)
vypracovania etapových správ, súhrnných etapových správ a aktualizácie programu dohľadu pre trvalú prevádzku a pri odkaliskách pre trvalú existenciu vodnej stavby.
(9)
Oznámenie o určení hlavného zamestnanca dohľadu podľa odseku 5 písm. e) zasiela vlastník vodnej stavby alebo správca vodnej stavby orgánu štátnej vodnej správy v etape prípravy alebo pri každej zmene hlavného zamestnanca dohľadu. Pri vodných stavbách I. a II. kategórie je hlavný zamestnanec dohľadu zamestnancom poverenej organizácie.
§ 5
Vyjadrenie o rozsahu dohľadu
Vyjadrenie o rozsahu dohľadu, ktoré vypracúva odborne spôsobilá osoba na výkon dohľadu nad vodnou stavbou príslušnej kategórie a primerane ku kategórii vodnej stavby obsahuje
a)
podrobný opis a rozbor rizík spojených s budúcou existenciou vodnej stavby v danom prostredí a jej prevádzkou,
b)
požiadavky na prieskumné práce a projektové práce nad rámec už vypracovanej projektovej dokumentácie,
c)
požiadavky potrebné na prostriedky výkonu dohľadu, prístroje a zariadenia na pozorovanie a meranie,
d)
údaje o hlavnom zamestnancovi dohľadu a údaje o zamestnancovi vlastníka vodnej stavby zodpovednom za výkon dohľadu,
e)
pokyny na výkon dohľadu počas výstavby alebo zmeny, ktorý vykonáva obsluha vodnej stavby,
f)
formulár hlásení o zisteniach a meraniach obsluhy stavby počas výstavby alebo zmeny, ako aj na údaje o postupe výstavby alebo zmeny.
§ 6
Projekt meraní
(1)
Projekt meraní vypracúva odborne spôsobilá osoba na výkon dohľadu nad vodnou stavbou príslušnej kategórie alebo projektant.1) Ak projekt meraní vypracúva projektant vodnej stavby alebo odborne spôsobilá osoba, ktorá nie je hlavným zamestnancom dohľadu vodnej stavby, je potrebné projekt meraní pripomienkovať hlavným zamestnancom dohľadu vodnej stavby. Projekt meraní vychádza z rozsahu dohľadu podľa § 4 a vyjadrenia o rozsahu dohľadu podľa § 5 a z pripomienok hlavného zamestnanca dohľadu.
(2)
Ak ide o vodné stavby I. až III. kategórie, projekt meraní sa vypracúva súčasne s projektovou dokumentáciou. Ak ide o vodnú stavbu IV. kategórie, projekt meraní sa vypracúva, len ak je navrhnutý vo vyjadrení o rozsahu dohľadu.
(3)
Projekt meraní obsahuje
a)
dokumentáciu kontrolných prístrojov a zariadení,
b)
prehľad dôležitých predpokladov bezpečnosti a stability trvalej prevádzky vodnej stavby a odhad ich zabezpečenia; pri odkaliskách v etape výstavby vodnej stavby, overovacej prevádzky vodnej stavby a trvalej existencie vodnej stavby,
c)
návrh a odôvodnenie druhu, rozsahu a presnosti metód meraní, prístrojov a zariadení na výkon dohľadu,
d)
prehľad medzných hodnôt a kritických hodnôt sledovaných javov a skutočností ovplyvňujúcich bezpečnosť vodnej stavby a ňou ohrozeného územia,
e)
návrh bezpečných prístupov k meracím zariadeniam,
f)
návrh opatrení na zaistenie bezpečného výkonu merania a údržby meracích zariadení vrátane ich ochrany pred poškodením,
g)
harmonogram inštalácií meracích zariadení a harmonogram pozorovaní a meraní podľa postupu uskutočnenia vodnej stavby alebo jej zmeny.
(4)
Ak ide o odkaliská, projekt meraní obsahuje aj pravidelné sledovanie zmien fyzikálno-mechanických vlastností obsahu odkaliska a hrádzí odkaliska a kontrolné overovanie stability hrádze odkaliska.
(5)
Ak sa v projekte meraní neriešia niektoré požiadavky uvedené vo vyjadrení o rozsahu dohľadu, ich riešenie musí byť uvedené v inej časti projektovej dokumentácie.
§ 7
Medzná hodnota a kritická hodnota
(1)
Medzná hodnota je očakávaná limitná hodnota javu alebo skutočnosti na konkrétne stavy zaťaženia.
(2)
Kritická hodnota je hodnota sledovaného javu alebo skutočnosti, ktorej výskyt spôsobuje obavy o bezpečnosť vodnej stavby a pri ktorej sa vykonávajú núdzové opatrenia.
(3)
Kritickým javom sa rozumie jav, ktorého vznik spôsobuje obavy o bezpečnosť vodnej stavby.
(4)
Výber merných zariadení a sledovaných javov, na ktorých je potrebné určiť medzné hodnoty, kritické hodnoty a kritické javy, určuje hlavný zamestnanec dohľadu pre konkrétnu vodnú stavbu vždy individuálne.
(5)
Určenie medzných hodnôt a kritických hodnôt pre merania na merných zariadeniach sa vykoná primerane ku kategórii vodnej stavby I. a II. kategórie na základe výpočtov a matematického modelovania, ktoré musia byť vypracované prehľadne, jednoznačne a musia umožňovať spätnú kontrolu, pre vodné stavby III. a IV. kategórie na základe analýzy typu a stavu vodnej stavby a jej objektov. Pri prevádzkovanej vodnej stavbe sa využijú výsledky predchádzajúcich meraní a pozorovaní v závislosti od ich dostupnosti. Primerane ku kategórii vodnej stavby sa výpočty vykonávajú v profiloch telesa vodnej stavby, ktoré majú reprezentatívny charakter, pričom sa zohľadňujú geologické a geotechnické charakteristiky podložia vodnej stavby a jej blízkeho okolia. Zohľadní sa aj geometrické usporiadanie profilu telesa vodnej stavby a vonkajšie a vnútorné zaťaženia, ktoré pôsobia na vodnú stavbu, a taktiež sa zohľadnia pripomienky hlavného zamestnanca dohľadu. Pri líniových stavbách, akými sú ochranné hrádze a hrádze kanálov, sa zohľadnia zmeny geologického prostredia a zmeny tvaru telesa vodnej stavby.
(6)
Pri výpočtoch podľa odseku 5 sa zohľadnia stavy zaťaženia, ktoré môžu nastať na vodnej stavbe. Výpočtami medzných hodnôt sa určujú maximálne očakávané hodnoty alebo javy dosiahnuté pri prevádzkovaní podľa platného manipulačného poriadku. Výpočtami kritických hodnôt sa určujú hodnoty alebo javy dosiahnuté s najnepriaznivejšou kombináciou stavov zaťaženia.
(7)
Medzné hodnoty a kritické hodnoty sa pri líniových stavbách a stavbách na ochranu pred povodňami určia na základe predpokladanej povodňovej vlny. Stavby na ochranu pred povodňami, ktoré podliehajú výkonu dohľadu, sú z hľadiska výkonu dohľadu vodné stavby, ktoré nie sú trvalo zaťažené vodou, napríklad ochranné hrádze, čerpacie stanice a poldre.
(8)
Medzné hodnoty, kritické hodnoty a kritické javy určuje odborne spôsobilá osoba na výkon dohľadu alebo projektant. Ak medzné hodnoty, kritické hodnoty a kritické javy určuje projektant alebo odborne spôsobilá osoba, ktorá nie je hlavným zamestnancom dohľadu, hlavný zamestnanec dohľadu pripomienkuje navrhnuté medzné hodnoty, kritické hodnoty a kritické javy.
(9)
Medzné hodnoty a kritické hodnoty stratia platnosť, ak sa výrazne zmenia stavy zaťaženia na vodnej stavbe, alebo dovtedy, keď sa zistia výrazne odlišné vstupné údaje, ktoré vstupovali do výpočtov a matematických modelov. Pri odkaliskách sa určia medzné hodnoty a kritické hodnoty pre jednotlivé úrovne zvýšenia.
§ 8
Program dohľadu
(1)
Program dohľadu, ktorý vypracúva hlavný zamestnanec dohľadu, obsahuje primerane ku kategórii vodnej stavby
a)
dokumentáciu umiestnenia a opis zabudovaných meracích prístrojov a zariadení alebo odkaz na túto dokumentáciu v predchádzajúcich správach o výkone dohľadu počas výstavby vodnej stavby alebo počas jej zmeny a počas overovacej prevádzky vodnej stavby,
b)
údaje o pozorovaniach a meraniach a údaje o osobách, ktoré ich vykonávajú,
c)
pokyny týkajúce sa termínov zohľadňujúcich bežné stavy zaťaženia, povodňové stavy zaťaženia a revízie podľa manipulačného poriadku vodnej stavby,
d)
pokyny pre obsluhu vodnej stavby týkajúce sa pracovných postupov a zápisov výsledkov meraní a pozorovaní,
e)
pokyny pre obsluhu vodnej stavby týkajúce sa obchôdzky,
f)
medzné hodnoty a kritické hodnoty sledovaných javov a skutočností,
g)
pokyny pre obsluhu vodnej stavby týkajúce sa výsledkov meraní a obchôdzok, ktoré treba ihneď hlásiť zamestnancovi vlastníka zodpovednému za výkon dohľadu a hlavnému zamestnancovi dohľadu,
h)
pokyny týkajúce sa použitia spojovacích prostriedkov,
i)
pokyny týkajúce sa použitia núdzových a varovných opatrení, ktoré sú odporúčané pri dosiahnutí kritických hodnôt meraných javov a pri ohrození bezpečnosti vodnej stavby,
j)
formulár hlásení, pokyny na vyplnenie, termíny odosielania a adresa hlavného zamestnanca dohľadu,
k)
pokyny týkajúce sa spracovávania a hodnotenia výsledkov výkonu dohľadu v etapových správach a súhrnných etapových správach.
(2)
Ak ide o stavby na ochranu pred povodňami a vodné stavby vybudované priamo na vodných tokoch, program dohľadu musí obsahovať aj pokyny na výkon dohľadu počas povodňových prietokov.
(3)
Ak ide o odkaliská, program dohľadu počas overovacej prevádzky musí obsahovať pokyny na pravidelné sledovanie zmien vlastností obsahu odkaliska a hrádzí odkaliska a kontrolné overovanie stability hrádze odkaliska s určením ich početnosti.
(4)
Ak ide o odkaliská, program dohľadu počas trvalej existencie sa zameriava na stabilitu a bezpečnosť odkaliska a obsahuje opatrenia týkajúce sa najmä údržby, funkčnosti drenáží a odvedenia zrážkových vôd a priesakových vôd z odkaliska a zmeny chemického zloženia priesakových vôd a ich vplyvu na okolie.
(5)
Program dohľadu uchováva okrem orgánu štátnej vodnej správy aj vlastník vodnej stavby, obsluha vodnej stavby a hlavný zamestnanec dohľadu najmenej v jednom vyhotovení.
§ 9
Správa o výkone dohľadu
(1)
O výkone dohľadu sa vyhotovujú etapové správy a súhrnné etapové správy, ktoré vlastník vodnej stavby predkladá orgánu štátnej vodnej správy.
(2)
Etapové správy a súhrnné etapové správy nad vodnými stavbami I. a II. kategórie vyhotovuje poverená organizácia; III. a IV. kategórie hlavný zamestnanec dohľadu.
(3)
Etapová správa je správa zhodnocujúca výkon dohľadu nad vodnou stavbou počas jednotlivých etáp podľa § 3 ods. 1 a pri odkaliskách počas etáp podľa § 3 ods. 2.
(4)
Súhrnná etapová správa je správa zhodnocujúca výkon dohľadu za obdobie celej
a)
výstavby vodnej stavby,
b)
overovacej prevádzky vodnej stavby alebo
c)
existencie vodnej stavby.
(5)
Etapová správa obsahuje primerane ku kategórii vodnej stavby
a)
opis výkonu dohľadu za hodnotené obdobie,
b)
prehľad výsledkov pozorovaní a meraní,
c)
zhodnotenie sledovaných javov a skutočností z hľadiska ich vývoja a vo vzťahu k medzným hodnotám a kritickým hodnotám,
d)
návrh opatrení na nápravu.
(6)
Ak sa vypracúva etapová správa za obdobie overovacej prevádzky, etapová správa obsahuje aj hodnotenie, či vodná stavba po previerke stavov zaťaženia a prevádzkových situácií, ktoré sa vyskytli počas hodnoteného obdobia, nemá z hľadiska výkonu dohľadu nedostatky, ktoré by bránili jej ďalšej prevádzke.
(7)
Súhrnná etapová správa obsahuje primerane ku kategórii vodnej stavby
a)
opis výkonu dohľadu za obdobie výstavby vodnej stavby, zmeny vodnej stavby, overovacej prevádzky vodnej stavby alebo počas trvalej prevádzky vodnej stavby a pri odkaliskách počas trvalej existencie vodnej stavby,
b)
opis zabudovaných meracích prístrojov a zariadení určených na výkon dohľadu,
c)
súhrnné spracovanie výsledkov pozorovaní a meraní,
d)
zhodnotenie sledovaných javov a skutočností v porovnaní s predpokladmi projektu a zhodnotenie sledovaných javov a skutočností z hľadiska ich vývoja a vo vzťahu k medzným hodnotám a kritickým hodnotám,
e)
výsledky skúšok stability hlavných konštrukcií vodnej stavby a zistenie stupňa bezpečnosti,
f)
posúdenie vplyvu prostredia a prevádzky na starnutie, funkčnú spoľahlivosť a celkovú bezpečnosť vodnej stavby vrátane technologických zariadení,
g)
posúdenie funkčnosti a spoľahlivosti zariadení na meranie a pozorovanie,
h)
zhodnotenie bezpečnosti vodnej stavby na základe aktualizácie hydrologických podkladov a aktualizácie hladín pri povodňových stavoch zaťaženia, pričom sa vyžaduje na technicko-bezpečnostný dohľad aktualizácia hydrologických podkladov pri stavbách I. a II. kategórie aspoň raz za 10 rokov a pri stavbách III. a IV. kategórie aspoň raz za 20 rokov,
i)
previerku programu dohľadu vrátane medzných hodnôt alebo kritických hodnôt sledovaných javov a skutočností,
j)
návrh opatrení na nápravu.
(8)
Ak sa vypracúva súhrnná etapová správa počas overovacej prevádzky, súhrnná etapová správa obsahuje aj zistenie, či vodná stavba po previerke hlavných stavov zaťaženia a prevádzkových situácií alebo po vykonaní opatrení na nápravu nemá z hľadiska výkonu dohľadu nedostatky, ktoré by bránili jej trvalej prevádzke.
(9)
O výsledku výkonu dohľadu sa vypracúva etapová správa najmenej raz za
a)
rok, ak ide o vodnú stavbu I. kategórie,
b)
dva roky, ak ide o vodnú stavbu II. kategórie,
c)
štyri roky, ak ide o vodnú stavbu III. a IV. kategórie.
(10)
Ak odkalisko nie je prevádzkované dlhšie ako jeden rok z dôvodu, že sa na odkalisko odpad neukladá, neťaží sa, nepremiestňuje sa v rámci odkaliska a nemení sa stav zaťaženia odkaliska, možno vypracovať etapové správy najmenej raz za
a)
rok, ak ide o vodnú stavbu I. kategórie,
b)
štyri roky, ak ide o vodnú stavbu II. kategórie,
c)
šesť rokov, ak ide o vodnú stavbu III. a IV. kategórie.
(11)
Ak je odkalisko v etape trvalej existencie, interval vydávania etapových správ sa uvedie v programe dohľadu pre trvalú existenciu najmenej raz za
a)
dva roky, ak ide o vodnú stavbu I. kategórie,
b)
šesť rokov, ak ide o vodnú stavbu II. kategórie,
c)
desať rokov, ak ide o vodnú stavbu III. a IV. kategórie.
(12)
Každá piata etapová správa sa vypracúva ako súhrnná etapová správa. V súhrnnej etapovej správe sa zhodnotia merania a pozorovania v závislosti od ich dostupnosti za celé predchádzajúce obdobie existencie vodnej stavby.
(13)
V každej etape existencie vodnej stavby sa vypracúvajú etapové správy a súhrnné etapové správy v intervaloch podľa odsekov 9 až 11.
(14)
Ak ide o vodné stavby III. a IV. kategórie alebo ak ide o zmenu vodných stavieb I. a II. kategórie nie dlhšiu ako jeden rok, pred začatím prevádzky sa vypracúva len súhrnná etapová správa počas výstavby alebo zmeny vodnej stavby.
(15)
Etapovú správu a súhrnnú etapovú správu okrem orgánu štátnej vodnej správy uchováva aj obsluha vodnej stavby, vlastník vodnej stavby a hlavný zamestnanec dohľadu najmenej v jednom vyhotovení. Poverená organizácia uchováva etapovú správu a súhrnnú etapovú správu v elektronickej forme.
§ 10
Pravidelné merania a pozorovania na vodnej stavbe
(1)
Dohľadom nad vodnými stavbami I. kategórie sa sledujú javy a skutočnosti, ktorých zmena môže objektívne signalizovať ohrozenie bezpečnosti a prevádzkyschopnosti vodnej stavby. Poveternostné pomery a prevádzkové pomery sa zisťujú v rozsahu potrebnom na hodnotenie sledovaných javov a skutočností. Merania sa vykonávajú na merných zariadeniach a v miestach, ktoré charakterizujú priemerné pomery, a v miestach, kde by mohlo dôjsť k náhlej zmene sledovaných javov, napríklad k poruchám v základoch, zmenám v usporiadaní a v spojení tesniacich a drenážnych prvkov. Ak vzniknú pochybnosti o spôsobe sledovania vybraných javov a skutočností, použijú sa viaceré metódy meraní a prieskumov, ktoré odporučí poverená organizácia.
(2)
Dohľadom nad vodnými stavbami II. kategórie sa sledujú javy a skutočnosti sledované v rámci výkonu dohľadu nad vodnými stavbami I. kategórie okrem javov a skutočností, ktorých existenciu alebo neprimeranú zmenu možno včas odvodiť z iného javu alebo zo súhrnu javov, napríklad z celkových priesakov, deformácií alebo posunov. Merania a merné zariadenia sa spravidla sústreďujú do charakteristických profilov. Zisťujú sa také poveternostné pomery a prevádzkové pomery, ktoré bezprostredne objasňujú sledované javy a skutočnosti. Ak vzniknú pochybnosti o spôsobe sledovania vybraných javov a skutočností, použijú sa viaceré metódy meraní a prieskumov, ktoré odporučí poverená organizácia.
(3)
Dohľadom nad vodnými stavbami III. kategórie sa vykonáva odborné hodnotenie javov a skutočností a ich vývoja. Javy a skutočnosti sa zisťujú spravidla vybranými meraniami aj na merných zariadeniach a pozorovaniami pri obchôdzkach, napríklad meraniami výšky hladiny v nádrži alebo toku, priesakového režimu hrádzou alebo aj tlakov vody v hrádzi a jej podloží a meraniami celkových deformácií na povrchu vodnej stavby. Zisťujú sa také poveternostné pomery a prevádzkové pomery, ktoré bezprostredne objasňujú sledované javy a skutočnosti, a meria sa úroveň hladiny v nádrži alebo v toku. Ak vzniknú pochybnosti o spôsobe sledovania vybraných javov a skutočností, použijú sa viaceré metódy meraní a prieskumov, ktoré odporučí hlavný zamestnanec dohľadu.
(4)
Dohľadom nad vodnými stavbami IV. kategórie sa vykonáva hodnotenie javov a skutočností, ktoré sa zistili pri obchôdzkach a meraniami výšky hladiny v nádrži alebo v toku; v odôvodnených prípadoch na základe posúdenia hlavného zamestnanca dohľadu sa výkon dohľadu rozširuje o vybrané merania, merné zariadenia a pozorovania.
(5)
Výsledky pravidelných meraní a pozorovaní zapisuje obsluha vodnej stavby do hlásenia. Výsledky pravidelných meraní a pozorovaní sa ihneď porovnávajú s medznými hodnotami a kritickými hodnotami. Ak sa zistí prekročenie medzných hodnôt alebo kritických hodnôt, obsluha vodnej stavby neodkladne toto zistenie hlási hlavnému zamestnancovi dohľadu.
(6)
Pri obchôdzkach sa sleduje vodná stavba a jej blízke okolie, hladina vody, prietokové pomery, pravidelnosť chodu všetkých mechanizmov, výskyt trhlín a viditeľných deformácií, posunov a zosunov, výskyt priesakov, výverov, zamokrených miest, vplyvy prevádzky a prostredia na technický stav objektov a technologických zariadení a údržba výpustných, priepadových alebo odberných zariadení.
(7)
Obchôdzky, ktoré vykonáva obsluha vodnej stavby, sa vykonávajú najmenej
a)
raz denne, ak ide o vodné stavby I. kategórie; pri stavbách na ochranu pred povodňami I. kategórie, ktoré nie sú zaťažené povodňovými prietokmi a nie je ani prognóza ich zaťaženia, obsluha vodnej stavby vykonáva obchôdzky najmenej raz týždenne,
b)
tri razy týždenne, ak ide o vodné stavby II. kategórie; pri stavbách na ochranu pred povodňami II. kategórie, ktoré nie sú zaťažené povodňovými prietokmi a nie je ani prognóza ich zaťaženia, obchôdzky sa vykonávajú najmenej raz týždenne,
c)
raz týždenne, ak ide o vodné stavby III. kategórie; pri stavbách na ochranu pred povodňami III. a IV. kategórie, ktoré nie sú zaťažené povodňovými prietokmi a nie je ani prognóza ich zaťaženia, obchôdzky sa vykonávajú najmenej raz mesačne,
d)
raz za dva týždne, ak ide o vodné stavby IV. kategórie; pri stavbách na ochranu pred povodňami IV. kategórie, ktoré nie sú zaťažené povodňovými prietokmi a nie je ani prognóza ich zaťaženia, obchôdzky sa vykonávajú najmenej raz mesačne.
(8)
Pri odkaliskách v etape trvalej existencie je minimálna početnosť ohliadok určená v Programe technicko-bezpečnostného dohľadu, najmenej však
a)
raz týždenne, ak ide o vodné stavby I. kategórie,
b)
raz mesačne, ak ide o vodné stavby II. kategórie,
c)
raz za štvrťrok, ak ide o vodné stavby III. kategórie.
(9)
Výsledky obchôdzok sa zapisujú do hlásenia. Zistenie medzných hodnôt alebo iných skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť a stabilitu vodnej stavby, obsluha vodnej stavby neodkladne hlási hlavnému zamestnancovi dohľadu.
(10)
Hlásenia podľa odsekov 5 a 9 sa vykonávajú na formulári podľa programu dohľadu. V hláseniach sa uvedie, kto a kedy merania alebo obchôdzky vykonal. Originál hlásení uchováva obsluha vodnej stavby.
(11)
Kópia hlásení alebo ich elektronická podoba sa zasiela hlavnému zamestnancovi dohľadu do siedmich dní nasledujúcich po mesiaci, v ktorom sa merania a pozorovania vykonali, spolu s výsledkami analýz a špeciálnych meraní, ktoré sa v danom mesiaci doručili vlastníkovi vodnej stavby.
(12)
Údaje z hlásení posudzuje hlavný zamestnanec dohľadu bezodkladne po doručení a vlastníkovi vodnej stavby zasiela vyhodnotenie najneskôr
a)
do konca obdobia na predloženie ďalšieho hlásenia na vodnej stavbe I. a II. kategórie,
b)
súhrnne raz za tri mesiace na vodnej stavbe III. kategórie,
c)
súhrnne raz za šesť mesiacov na vodnej stavbe IV. kategórie.
(13)
Ak vodná stavba pozostáva z viacerých objektov, ktoré majú viacerých vlastníkov, hlavný zamestnanec dohľadu zasiela spoločné vyhodnotenie mesačných hlásení všetkým vlastníkom objektov vodnej stavby.
(14)
Ak sa pri posudzovaní alebo spracúvaní výsledkov pozorovaní a meraní zistí, že vývoj sledovaných javov alebo skutočností nezodpovedá ich predpokladanému vývoju, nariadi sa obsluhe stavby preverenie údajov; ak je to potrebné, vykoná sa mimoriadne kontrolné meranie alebo mimoriadna kontrolná obhliadka a môže sa nariadiť realizácia špeciálnych meraní alebo iné opatrenia až do vysvetlenia mimoriadneho vývoja a do vykonania nápravy.
(15)
Ak sledovaný jav alebo skutočnosť dosiahne kritické hodnoty a hlavný zamestnanec dohľadu neodporučí iný postup, vlastník vodnej stavby v závislosti od vývoja ostatných sledovaných javov ihneď vykoná núdzové opatrenia.
§ 11
Kontrolné merania a obhliadky na vodnej stavbe
(1)
Na overenie správnosti a objektívnosti meraní a pozorovaní vykonávaných podľa Programu dohľadu hlavný zamestnanec dohľadu vykonáva kontrolné merania a obhliadky na vodnej stavbe najmenej raz za
a)
šesť mesiacov, ak ide o vodnú stavbu vo výstavbe alebo v zmene, pri odkaliskách minimálne raz ročne,
b)
tri mesiace, ak ide o vodnú stavbu v overovacej prevádzke, pri odkaliskách minimálne raz za šesť mesiacov,
c)
rok, ak ide o vodnú stavbu v trvalej prevádzke.
(2)
Ak vzniknú pochybnosti o správnosti špeciálnych meraní pri vodných stavbách I. a II. kategórie alebo ak sa zistili anomálie, môžu sa realizovať kontrolné merania a obhliadky podľa programu dohľadu.
(3)
Z kontrolného merania alebo obhliadky hlavný zamestnanec dohľadu vypracúva záznam, ktorý zašle vlastníkovi vodnej stavby najneskôr do jedného mesiaca od realizácie kontrolného merania alebo obhliadky, alebo záznam začlení do vyhodnotenia hlásení z meraní a pozorovaní zrealizovaných obsluhou vodnej stavby za dané obdobie podľa § 10 ods. 12.
§ 12
Technicko-bezpečnostná prehliadka vodnej stavby
(1)
Technicko-bezpečnostná prehliadka vodnej stavby je komisionálna previerka výkonu dohľadu a jeho výsledkov, previerka prevádzkovej schopnosti a funkčnej spoľahlivosti vodnej stavby, previerka prevádzky a údržby a prerokovanie etapovej správy, všetkých námetov na zlepšenie technického stavu, užívania, prevádzky a údržby na zvýšenie bezpečnosti vodnej stavby.
(2)
Technicko-bezpečnostné prehliadky vodnej stavby vykonáva vlastník vodnej stavby najmenej raz za
a)
rok, ak ide o vodnú stavbu I. kategórie,
b)
dva roky, ak ide o vodnú stavbu II. kategórie,
c)
štyri roky, ak ide o vodné stavby III. alebo IV. kategórie.
(3)
Termín technicko-bezpečnostnej prehliadky vodnej stavby jej vlastník oznamuje orgánu štátnej vodnej správy a prizvaným účastníkom prehliadky najmenej dva týždne vopred.
(4)
Technicko-bezpečnostnú prehliadku vodnej stavby riadi zamestnanec vlastníka vodnej stavby, ktorý je zodpovedný za výkon dohľadu vlastníka. Na technicko-bezpečnostnú prehliadku sa prizýva
a)
orgán štátnej vodnej správy,
b)
obsluha vodnej stavby,
c)
hlavný zamestnanec dohľadu,
d)
odborník zo strojno-technologickej oblasti, elektrotechnického odboru, ochrany prírody alebo ďalších odborov podľa druhu a typu vodnej stavby, ak to vyžaduje povaha hlavných prerokúvaných otázok,
e)
obec, v katastri ktorej sa nachádza vodná stavba a jej objekty,
f)
užívateľ vodnej stavby, ktorý môže svojou činnosťou ovplyvniť jej bezpečnú prevádzku.
(5)
Predmetom technicko-bezpečnostnej prehliadky vodnej stavby je
a)
previerka výkonu dohľadu a jeho výsledkov,
b)
previerka prevádzkovej schopnosti a funkčnej spoľahlivosti vodnej stavby,
c)
previerka prevádzky a údržby,
d)
prerokovanie námetov na zlepšenie technického stavu, používania, prevádzky a údržby a na zvýšenie bezpečnosti vodnej stavby,
e)
návrh opráv a opatrení na nápravu.
(6)
Z technicko-bezpečnostnej prehliadky vodnej stavby vlastník vodnej stavby vyhotovuje písomný záznam, ktorý sa zasiela orgánu štátnej vodnej správy, poverenej organizácii a všetkým prizvaným osobám do desiatich pracovných dní po vykonaní technicko-bezpečnostnej prehliadky vodnej stavby. Obsluha vodnej stavby uchováva písomný záznam z technicko-bezpečnostnej prehliadky najmenej v jednom vyhotovení.
(7)
Pri vodných stavbách I. a II. kategórie sa k technicko-bezpečnostnej prehliadke predkladá písomné vyjadrenie hlavného zamestnanca dohľadu poverenej organizácie, ktoré tvorí prílohu záznamu z technicko-bezpečnostnej prehliadky. Hlavný zamestnanec dohľadu poverenej organizácie zašle svoje vyjadrenie vlastníkovi vodnej stavby do troch pracovných dní od vykonania technicko-bezpečnostnej prehliadky.
§ 13
Odborná spôsobilosť a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu
(1)
Skúšobnú komisiu tvorí predseda komisie a ďalší štyria členovia komisie.
(2)
Žiadosť o osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu (ďalej len „žiadosť“) obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu žiadateľa,
b)
kategóriu vodnej stavby, pre ktorú žiadateľ požaduje vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“); odbornú spôsobilosť na výkon dohľadu nad vodnými stavbami I. a II. kategórie môžu mať len zamestnanci poverenej organizácie.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je
a)
overená kópia dokladu o ukončení vzdelania a o získaní odbornej praxe podľa § 56a zákona,
b)
výpis z registra trestov.
(4)
Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3, táto skutočnosť sa písomne oznámi žiadateľovi s výzvou, aby žiadosť doplnil do 30 dní od doručenia výzvy.
(5)
Ak žiadateľ žiadosť nedoplní do 30 dní odo dňa doručenia výzvy, neprizve sa na vykonanie skúšky.
(6)
O termíne a mieste skúšky sa žiadateľ upovedomí najneskôr 30 dní pred vykonaním skúšky.
(7)
Skúška pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Skúškou sa overujú teoretické vedomosti
a)
z výkonu dohľadu,
b)
zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť výkonu dohľadu,
c)
zo všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany.
(8)
Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom „prospel“ alebo „neprospel“. O priebehu a výsledku skúšky sa vyhotovuje zápisnica.
(9)
Výsledok skúšky sa oznamuje žiadateľovi písomne do 30 dní od jej konania.
(10)
Ak žiadateľ na skúške prospel, vydá sa žiadateľovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní odo dňa konania skúšky.
(11)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu obsahuje
a)
číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu,
b)
meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu,
c)
kategóriu vodnej stavby, na ktorú sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu vydáva,
d)
miesto a dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu,
e)
odtlačok pečiatky ministerstva a podpis ministra životného prostredia alebo ním poverenej osoby.
(12)
Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu nad vodnými stavbami I. až IV. kategórie je uvedený v prílohe č. 6. Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu nad vodnými stavbami III. a IV. kategórie je uvedený v prílohe č. 7.
§ 14
Dozor
(1)
Dozor sa vykonáva kontrolou
a)
plnenia a dodržiavania podmienok uvedených v podkladoch podľa odseku 2,
b)
na vodnej stavbe a
c)
plnenia prijatých opatrení na nápravu.
(2)
Podkladmi na výkon dozoru sú:
a)
povolenie na vodnú stavbu alebo jeho zmeny a ich podmienky,
b)
určenie kategórie vodnej stavby,
c)
rozhodnutie o uvedení vodnej stavby do trvalej prevádzky alebo užívania,
d)
platný manipulačný poriadok alebo prevádzkový poriadok,
e)
povolenie na nakladanie s vodami,
f)
pasport alebo iný doklad o opravách a zmenách objektov vodnej stavby,
g)
oznámenie vlastníka vodnej stavby o vymenovaní hlavného zamestnanca dohľadu,
h)
program dohľadu a správy o výkone dohľadu,
i)
zápisy o prehliadkach vodnej stavby,
j)
doklady o prijatých opatreniach na nápravu a o kontrole ich vykonávania,
k)
doklady o výkone doterajšieho dozoru,
l)
podnety od hlavného zamestnanca dohľadu,
m)
podnety od poverenej organizácie.
(3)
Súčasťou výkonu dozoru je aj
a)
účasť na obhliadke vodnej stavby alebo lokality výstavby v súvislosti s vypracovaním odborného posudku a návrhu na zaradenie vodnej stavby, návrhu na preradenie vodnej stavby, návrhu na nezaradenie vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo návrhu na vyradenie vodnej stavby z príslušnej kategórie,
b)
poskytnutie informácií odborne spôsobilým osobám na výkon technicko-bezpečnostného dohľadu,
c)
vydanie stanoviska k možnosti nahradenia dohľadu počas overovacej prevádzky dohľadom počas výstavby vodnej stavby alebo zmeny vodnej stavby,
d)
vydanie stanoviska k možnosti vyradenia vodnej stavby zo zoznamu kategorizovaných vodných stavieb, ak nespĺňa kritériá pre kategorizáciu vodných stavieb podľa predpisov účinných od 15. januára 2015,
e)
vydanie stanoviska k možnosti vyradenia vodnej stavby zo zoznamu kategorizovaných vodných stavieb, ak je pre ňu určený faktor rizika škôd menší ako tri body,
f)
účasť na technicko-bezpečnostnej prehliadke.
(4)
Dozor sa vykonáva sústavne s prihliadnutím na kategóriu vodnej stavby a jej technický stav. Na vodnej stavbe sa preveruje plnenie povinností vlastníka vodnej stavby s osobitným zreteľom na to, ako vlastník vodnej stavby zabezpečuje výkon dohľadu a ako plní prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
(5)
Ak sa pri výkone dozoru požadujú informácie alebo účasť zodpovedných zamestnancov vlastníka vodnej stavby alebo hlavného zamestnanca dohľadu, ktorí nie sú trvalo na vodnej stavbe prítomní, alebo predloženie dokumentácie, ktorá nie je na vodnej stavbe povinne k dispozícii, výkon dozoru sa oznamuje vlastníkovi vodnej stavby vopred.
(6)
Mimoriadny dozor za účasti prizvaných odborných znalcov sa vykoná, ak
a)
sa zistí, že sa významnou mierou zhoršil stav vodnej stavby a že sa nevykonávajú účinné opatrenia na nápravu,
b)
sa pripravuje zmena užívania alebo prevádzky vodnej stavby,
c)
sa plánuje oprava väčšieho rozsahu, zmena alebo zrušenie vodnej stavby,
d)
je potrebný podrobný podklad na uloženie opatrení na nápravu väčšieho rozsahu,
e)
mimoriadny dozor nariadi ministerstvo,
f)
požiada o mimoriadny dozor hlavný zamestnanec dohľadu odborne spôsobilý na výkon dohľadu,
g)
požiada o mimoriadny dozor poverená organizácia,
h)
výstavbou alebo prevádzkou vodnej stavby dochádza k nepredvídanému ohrozeniu bezpečnosti alebo životného prostredia.
(7)
O výkone dozoru alebo mimoriadnom dozore sa vyhotovuje zápisnica.
§ 15
Prechodné ustanovenia
(1)
Určenie medzných hodnôt a kritických hodnôt podľa § 8 vlastník stavby zabezpečí do 1. januára 2018.
(2)
Vlastník vodnej stavby, ktorá bola kategorizovaná podľa predpisov účinných do 14. marca 2016, môže požiadať ministerstvo o vyradenie zo zoznamu kategorizovaných vodných stavieb, ak
a)
pre jeho vodnú stavbu nebol určený faktor rizika škôd väčší ako tri body a ktorý je výlučne súčtom faktora rizika priamych škôd na vodnej stavbe a faktora rizika škôd na úžitku z prerušenia prevádzky vodnej stavby, a k žiadosti doloží aktualizovaný posudok,
b)
vodná stavba nespĺňa kritériá pre kategorizáciu vodných stavieb podľa predpisov účinných od 15. januára 2015, a k žiadosti doloží súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy,
c)
pre jeho vodnú stavbu bol určený faktor rizika škôd menší ako jeden bod, a k žiadosti doloží súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
(3)
Ak vlastník vodnej stavby nie je známy, môže o vyradenie vodnej stavby podľa odseku 2 požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy.
(4)
Pri existujúcich vodných stavbách, ktoré podliehajú výkonu dohľadu, sa ustanovenia tejto vyhlášky pre stavebníka vodnej stavby vzťahujú aj na vlastníka vodnej stavby, ak vodná stavba nebola zaevidovaná v evidencii vodných stavieb zaradených do kategórií podľa § 56 ods. 3 zákona a ani pre ňu nebol ministerstvom vydaný doklad o nezaradení do evidencie vodných stavieb zaradených do kategórií alebo o jej vyradení z evidencie vodných stavieb zaradených do kategórií.
§ 15a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2020
Vlastník vodnej stavby, ktorá je kategorizovaná podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020, môže požiadať ministerstvo o vyradenie vodnej stavby zo zoznamu kategorizovaných vodných stavieb, ak
a)
pre jeho vodnú stavbu nie je určený faktor rizika škôd väčší ako päť bodov, pričom faktor rizika je výlučne súčtom faktora rizika priamych škôd na vodnej stavbe a faktora rizika škôd na úžitku z prerušenia prevádzky vodnej stavby, a k žiadosti doloží aktualizovaný posudok,
b)
vodná stavba nespĺňa kritériá pre kategorizáciu vodných stavieb podľa predpisov účinných od 15. januára 2015 a k žiadosti doloží súhlasné stanovisko príslušného orgánu štátnej vodnej správy,
c)
pre jeho vodnú stavbu je určený faktor rizika škôd menší ako tri body a k žiadosti doloží súhlasné stanovisko príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
§ 16
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 458/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru.
§ 17
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2016.
Peter Žiga v. r.
1)
§ 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 119/2016 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 119/2016 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 119/2016 Z. z.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 119/2016 Z. z.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 119/2016 Z. z.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 119/2016 Z. z.
Príloha č. 7
k vyhláške č. 119/2016 Z. z.