117/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

117
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 22. februára 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
č. 169/2010 Z. z. o osvedčení o evidencii
časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom
osvedčení vozidla v znení vyhlášky č. 314/2013 Z. z.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 26 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 169/2010 Z. z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla v znení vyhlášky č. 314/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. c) sa slová „obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad dopravy“)“ nahrádzajú slovami „okresného úradu“.
2.
V § 3 ods. 5 písm. l) treťom bode a § 4 ods. 6 písm. k) treťom bode sa slová „obvodného úradu dopravy“ nahrádzajú slovami „okresného úradu“.
3.
V § 6 sa slová „obvodný úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
4.
Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8b
Prechodné ustanovenie k úprave
účinnej od 15. marca 2016
Tlačivá osvedčenia o evidencii časť II a tlačivá technického osvedčenia vozidla vydávané podľa predpisov účinných do 14. marca 2016 možno vydávať do doby vyčerpania ich skladových zásob, najneskôr do 31. decembra 2019.“.
5.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3 k vyhláške č. 169/2010 Z. z.
VZOR OSVEDČENIA O EVIDENCII ČASŤ II
Predná strana