116/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2018 do 14.11.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

116
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 22. februára 2016,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 66 písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a)
podobe lesníckej rovnošaty (ďalej len „rovnošata“), jej označení a súčastiach,
b)
postupe pri prideľovaní rovnošaty, jej výdaji, obmene a evidencii rovnošatových súčastí,
c)
užívaní a udržovaní rovnošaty,
d)
okruhu zamestnancov, ktorým sa rovnošata prideľuje.
§ 2
(1)
Rovnošata má zelenú farbu. Rovnošata sa skladá z rovnošatových súčastí a zo špecifických znakov, ktoré tvoria jej označenie.
(2)
Rovnošatové súčasti sú uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Rovnošatové súčasti pre štátnych zamestnancov vykonávajúcich činnosti podľa § 5 a zobrazenie ich vzorov v dámskom vyhotovení a pánskom vyhotovení sú uvedené v prílohe č. 2.
(4)
Povinné označenie rovnošaty tvoria špecifické znaky, ktoré sú jej súčasťou. Vzory špecifických znakov na rovnošatových súčastiach sú uvedené v prílohe č. 3.
(5)
Špecifické znaky na rovnošate fyzických osôb a právnických osôb, zamestnancov podľa § 67 ods. 9 druhej vety zákona, nesmú byť zameniteľné s označením uvedeným v prílohe č. 3.
§ 3
(1)
Pri vzniku štátnozamestnaneckého pomeru1) na činnosť podľa § 5 alebo po preložení2) štátneho zamestnanca na činnosť podľa § 5, sa pridelia štátnemu zamestnancovi rovnošatové súčasti uvedené v prílohe č. 4 bodoch 1 až 13 (ďalej len „základné rovnošatové súčasti“). Základné rovnošatové súčasti sa pridelia štátnemu zamestnancovi po skončení skúšobnej doby. Základné rovnošatové súčasti sa nepridelia štátnemu zamestnancovi, ktorému už boli pridelené a ktorý je opätovne prijatý do štátnozamestnaneckého pomeru na činnosť podľa § 5 v lehote kratšej ako 36 mesiacov od skončenia predchádzajúceho štátnozamestnaneckého pomeru s činnosťou podľa § 5.
(2)
Štátny zamestnanec podľa odseku 1 má v každom kalendárnom roku nárok na príspevok na obmenu rovnošatových súčastí (ďalej len „príspevok“) v sume 40 % z hodnoty základných rovnošatových súčastí. Nárok na príspevok vzniká za uplynulých 12 mesiacov vždy k 1. januáru kalendárneho roka. Ak vznikne nárok na príspevok počas kalendárneho roka alebo sa štátnozamestnanecký pomer na činnosť podľa § 5 skončí počas kalendárneho roka, štátny zamestnanec má nárok pomernú časť príspevku. Štátny zamestnanec čerpá príspevok počas celého kalendárneho roka.
(3)
Nárok na príspevok nevzniká štátnemu zamestnancovi
a)
počas plynutia skúšobnej doby alebo výpovednej doby,
b)
na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke alebo počas práceneschopnosti trvajúcej dlhšie ako dva po sebe nasledujúce mesiace,
c)
zaradenému mimo činnej štátnej služby,3)
d)
v dočasnej štátnej službe.4)
(4)
Hodnota rovnošatových súčastí, hodnota základných rovnošatových súčastí a hodnota rovnošaty je ustanovená v prílohe č. 4.
(5)
Evidenciu vzniku nároku na poskytnutie rovnošaty, nároku na príspevok, vydania jednotlivých rovnošatových súčastí a o čerpaní príspevku vedie príslušný orgán štátnej správy v osobitnom informačnom systéme alebo na tlačive uvedenom v prílohe č. 5.
(6)
Nevyčerpaný zostatok ročného priznaného nároku na príspevok prechádza do nasledujúceho roku, po uplynutí tejto doby nárok zaniká. Príspevok nemožno poskytnúť peňažnou náhradou.
(7)
Ak došlo k zničeniu alebo poškodeniu rovnošaty bez zavinenia štátneho zamestnanca v čase plnenia úloh, nahradia sa štátnemu zamestnancovi zničené rovnošatové súčasti bez ohľadu na skutočný stav hodnoty príspevku.
§ 4
(1)
Štátny zamestnanec udržiava rovnošatu v riadnom stave na vlastné náklady. Štátny zamestnanec nesmie meniť ani upravovať vonkajší vzhľad rovnošaty. K rovnošate uvedenej v prílohe č. 1 druhom bode sa nosia čierne topánky alebo hnedé topánky.
(2)
Pri skončení činnosti podľa § 5 štátny zamestnanec nevracia žiadne rovnošatové súčasti.
§ 5
Rovnošatové súčasti sa prideľujú štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva štátnu správu lesného hospodárstva podľa § 56 až 62 zákona, štátnu správu poľovníctva5) alebo štátnu správu v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh.5a)
§ 6
(1)
Rovnošatu podľa predpisu účinného do 31. marca 2016 možno používať do 31. marca 2020.
(2)
Obmena rovnošaty podľa predpisu účinného do 31. marca 2016 sa považuje za príspevok na obmenu rovnošaty podľa tejto vyhlášky. Rovnošatové súčasti poskytnuté podľa doterajšieho predpisu sa nevracajú.
(3)
Príspevok podľa § 3 ods. 2 sa použije prednostne na zabezpečenie základných rovnošatových súčastí tak, aby štátnym zamestnancom na činnosť podľa § 5 boli do 31. marca 2020 pridelené všetky základné rovnošatové súčasti.
(4)
Nevyčerpaný nárok na obmenu rovnošaty podľa predpisu účinného do 31. marca 2016 možno použiť na obmenu rovnošaty do 31. marca 2020.
§ 7
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 481/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.
Ľubomír Jahnátek v. r.
1)
§ 6, 16 až 19 a 32 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 33 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 42 až 43a zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 17 a 18 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 71 až 75 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5a)
§ 11 ods. 3 písm. f) zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 116/2016 Z. z.
Rovnošatové súčasti
Rovnošatové súčasti sú:
a)
sako a nohavice alebo sukňa,
b)
košeľa zelená s dlhým rukávom,
c)
košeľa zelená s krátkym rukávom,
d)
košeľa biela s dlhým rukávom,
e)
sveter,
f)
viazanka alebo šatka,
g)
nohavice terénne letné,
h)
nohavice terénne zimné,
i)
polokošeľa s krátkym rukávom,
j)
polokošeľa s dlhým rukávom,
k)
bunda do pása,
l)
bunda 3/4 s odopínateľnou vložkou,
m)
hubertus,
n)
čiapka letná,
o)
čiapka zimná,
p)
klobúk,
q)
golfky,
r)
lýtkovnice,
s)
nepremokavá súprava,
t)
termobielizeň,
u)
ponožky k rovnošate,
v)
ponožky pracovné,
w)
obuv do terénu,
x)
reflexná vesta nepremokavá žltá,
y)
reflexná bunda nepremokavá žltá.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 116/2016 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 116/2016 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 116/2016 Z. z.
Hodnota jednotlivých rovnošatových súčastí
Bod
číslo
Názov rovnošatovej súčasti Merná
jednotka
Počet
prideľovaných
merných
jednotiek
Hodnota mernej
jednotky
s DPH
[eurá]
Hodnota
spolu
s DPH
[eurá]
1. Sako ks 1 126,00 126,00
2. Nohavice alebo sukňa ks 2 51,00 102,00
3. Košeľa zelená dlhý rukáv ks 2 26,40 52,80
4. Viazanka zelená alebo šatka ks 2 11,40 22,80
5. Čiapka letná ks 1 10,80 10,80
6. Čiapka zimná ks 1 30,60 30,60
7. Šál ks 1 8,40 8,40
8. Sveter ks 1 64,70 64,70
9. Bunda 3/4 s odopínateľnou vložkou ks 1 153,60 153,60
10. Špecifické označenie – rukávnik ks 3 5,20 15,60
11. Špecifické označenie – služobné označenie ks 3 3,00 9,00
12. Nohavice terénne letné ks 1 59,40 59,40
13. Obuv do terénu s membránou pár 1 135,00 135,00
14. Nohavice terénne zimné ks 1 69,00 69,00
15. Bunda do pása ks 1 95,40 95,40
16. Zelená košeľa krátky rukáv ks 1 25,20 25,20
17. Košeľa biela dlhý rukáv ks 1 26,40 26,40
18. Polokošeľa krátky rukáv ks 1 20,20 20,20
19. Polokošeľa dlhý rukáv ks 1 21,60 21,60
20. Nepremokavá súprava ks 1 148,20 148,20
21. Ponožky k rovnošate pár 3 2,20 6,60
22. Ponožky pracovné pár 3 5,40 16,20
23. Termotričko ks 1 24,00 24,00
24. Termonohavice ks 1 21,60 21,60
25. Reflexná vesta nepremokavá žltá ks 1 41,40 41,40
26. Reflexná bunda nepremokavá žltá ks 1 43,70 43,70
Hodnota základných rovnošatových súčastí je 790,70 eur.
Celková hodnota rovnošaty je 1 350,20 eur.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 116/2016 Z. z.