111/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.02.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

111
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

opatrenie z 18. februára 2016 č. 13/2016 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2016.

Opatrenie ustanovuje hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2016.

Týmto opatrením sa zrušuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 17. februára 2015 č. 19/2015 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2015 (oznámenie č. 28/2015 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 7/2016 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.