11/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

11
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 26. novembra 2015,
ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 31 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 262/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
[k § 5 zákona]
(1)
Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadosť“) obsahuje
a)
meno, priezvisko a bydlisko žiadateľa,
b)
vymedzenie kategórií priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona, v ktorých chce žiadateľ poskytovať odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (ďalej len „odborné poradenstvo“).
(2)
Ak žiadosť podáva fyzická osoba – podnikateľ,1) uvedie v žiadosti aj
a)
obchodné meno a miesto podnikania,
b)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
(3)
Ak žiadosť podáva zamestnanec právnickej osoby, pre ktorú bude vykonávať činnosť odborne spôsobilej osoby, uvedie v žiadosti aj
a)
obchodné meno a sídlo zamestnávateľa,
b)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
(4)
K žiadosti sa priloží
a)
overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní žiadateľa,
b)
doklad alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o dĺžke jeho odbornej praxe v oblasti technológií v príslušnom priemyselnom odvetví a druhu prevádzky,
c)
prehľad publikačnej, vedeckej alebo inej odbornej činnosti žiadateľa vo vzťahu ku kategóriám priemyselných činností, v ktorých chce poskytovať odborné poradenstvo,
d)
doklad o zaplatení správneho poplatku.2)
(5)
Žiadosť sa podáva na ministerstvo.
§ 2
[k § 5 zákona]
(1)
Odbornú spôsobilosť žiadateľa overuje skúšobná komisia ministerstva (ďalej len „komisia“) posúdením
a)
úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách,
b)
splnenia kvalifikačných predpokladov a odborno-technických predpokladov ustanovených zákonom podľa údajov a dokladov uvedených v žiadosti,
c)
úrovne vedomostí o technológiách v príslušnom priemyselnom odvetví a v druhu prevádzky.
(2)
Posúdenie úrovne vedomostí žiadateľa o technológiách v príslušnom priemyselnom odvetví overuje komisia skúškou.
(3)
Komisia má najmenej troch členov a je zložená z predsedu a ostatných členov.
(4)
Komisia oznámi žiadateľovi dátum skúšky, miesto konania skúšky a tematické okruhy, z ktorých bude žiadateľ skúšaný, najneskôr jeden mesiac pred konaním skúšky.
(5)
Skúška sa skladá z písomného testu a ústnej skúšky.
(6)
Písomný test má 30 otázok. Za každú správne zodpovedanú otázku je jeden bod. Dĺžka trvania písomného testu je 40 minút. Na úspešné absolvovanie písomného testu musí žiadateľ získať najmenej 23 bodov. Ak žiadateľ získa menej ako 23 bodov, na ústnej skúške sa nezúčastní.
(7)
Žiadateľ, ktorý úspešne absolvoval písomný test, môže vykonať ústnu skúšku. Počas ústnej skúšky komisia preveruje odborné znalosti žiadateľa. Ústnej časti skúšky žiadateľ vyhovie, ak sa na tom uznesie najmenej dvojtretinová väčšina všetkých členov komisie.
(8)
Celkový výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Skúšobná komisia oznámi žiadateľovi výsledok skúšky ústne po skončení skúšky. O priebehu a výsledku skúšky vyhotovuje komisia zápisnicu.
(9)
Žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva (ďalej len „oprávnená osoba“), ministerstvo vydá na návrh komisie osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“), ktoré obsahuje
a)
meno, priezvisko a bydlisko oprávnenej osoby,
b)
vymedzenie kategórií priemyselných činností, v ktorých môže oprávnená osoba poskytovať odborné poradenstvo,
c)
identifikačné číslo osvedčenia,
d)
čas platnosti osvedčenia, ktorý je päť rokov odo dňa vydania osvedčenia, s uvedením možnosti predĺženia platnosti osvedčenia,
e)
dátum vydania osvedčenia.
(10)
Platnosť osvedčenia možno predĺžiť na ďalších päť rokov, ak v priebehu platnosti osvedčenia nedošlo k zásadným zmenám v právnej úprave a v technológiách v príslušnom priemyselnom odvetví.
§ 3
[k § 8 zákona]
(1)
Východisková správa obsahuje informácie o meraniach parametrov v pôde, horninovom prostredí a podzemných vodách, ktoré odrážajú stav v čase vypracovania východiskovej správy s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy, horninového prostredia a podzemných vôd nebezpečnými látkami, ktoré sa použijú, vyrobia alebo vypustia v dotknutom zariadení, ak sú tieto informácie dostupné.
(2)
Pri vypracúvaní východiskovej správy sa postupuje podľa týchto fáz:
a)
fázy 1 až 3, v ktorých prevádzkovateľ určí, či je východisková správa potrebná,
b)
fázy 4 až 7, v ktorých prevádzkovateľ určí, ako má byť východisková správa vypracovaná,
c)
fáza 8, v ktorej prevádzkovateľ určí obsah východiskovej správy.
(3)
Popis jednotlivých fáz je uvedený v prílohe č. 1.
§ 4
[k § 22 zákona]
(1)
Náležitosti prílohy žiadosti o určenie emisných limitov, ktorých hodnoty sú odchylné od hodnôt z emisných limitov najlepších dostupných techník (§ 22 ods. 6 zákona) sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Medzi základné hodnotiace kritériá patria
a)
ekonomické aspekty, najmä
1.
peňažné toky,
2.
investičná náročnosť,
3.
investícia do zníženia množstva príslušných znečisťujúcich látok,
4.
počet požadovaných najlepších dostupných techník na prevádzku.
b)
environmentálne aspekty, najmä
1.
náklady na jednu tonu znečisťujúcich látok,
2.
množstvo vypustených emisií v súčasnosti, po zavedení najlepších dostupných techník alebo inej dodatočnej techniky,
3.
percento zníženia emisií po zavedení opatrení.
(3)
Podporné hodnotiace kritériá k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
informácia o strategickom postavení priemyselného celku v regióne,
b)
sociálno-hospodársky index,
c)
sekundárne efekty.
(4)
Hodnotiace tabuľky a kritériá k žiadosti podľa odseku 1 sú uverejnené na webovom sídle ministerstva.
§ 5
[k § 38 zákona]
(1)
Register prevádzok vyžadujúcich integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania a vydaných integrovaných povolení obsahuje
a)
texty žiadostí (§ 7 ods. 1 zákona) okrem príloh, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe,
b)
výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania [§ 11 ods. 4 písm. d) zákona],
c)
integrované povolenia, ktorými sa vydávajú povolenia, vrátane ich zmien a oznámení o zmenách spolu s odôvodnením,
d)
informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke v súlade so zákonom,
e)
prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania,
f)
prepojenie na výsledky monitorovania emisií na základe podmienok povolenia uvedených v § 21 zákona a uskutočneného podľa osobitného predpisu,3)
g)
záväzné stanoviská k uskutočneným konzultáciám pred začatím konania podľa § 4 ods. 3 zákona,
h)
názov referenčných dokumentov o najlepšej dostupnej technike, ktoré sa vzťahujú na prevádzku,
i)
spôsob určenia záväzných podmienok integrovaného povolenia vrátane spôsobu určenia emisných limitov v súvislosti s najlepšími dostupnými technikami a úrovňami znečisťovania súvisiacimi s najlepšími dostupnými technikami,
j)
dôvody udelenia výnimky z emisných limitov a uložené podmienky prevádzky v prípade udelenia výnimky podľa § 22 ods. 6 zákona.
(2)
Register výsledkov kontrol vykonaných v prevádzkach vyžadujúcich integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania obsahuje
a)
správy o kontrolách podľa § 34 ods. 10 zákona vykonaných v prevádzkach vyžadujúcich integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania vrátane určených opatrení na nápravu podľa § 35 zákona,
b)
informácie o uložených sankciách na základe výsledkov kontrol v prevádzkach vyžadujúcich integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania.
(3)
Register informácií o najlepších dostupných technikách obsahuje
a)
informácie o najlepších dostupných technikách,
b)
referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách,
c)
závery o najlepších dostupných technikách a
d)
informácie o činnosti orgánov štátnej správy týkajúce sa najlepších dostupných techník, ak ide o ich monitorovanie, vývoj, zavádzanie a informovanie o týchto technikách.
(4)
Register oprávnených osôb obsahuje údaje uvedené v § 1 ods. 1 až 3 a kontaktné údaje oprávnenej osoby, a to meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
§ 6
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 7
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 183/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
v z. Vojtech Ferencz v. r.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 11/2016 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia), prepracované znenie (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).
1)
§ 5 ods. 1, § 7 a 11 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
Položka 171b prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.