109/2016 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

109
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 18. februára 2016,
ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) ustanovuje:
§ 1
Ročná správa o vykonaných vnútorných auditoch obsahuje údaje uvedené v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2016.
Peter Kažimír v. r.
Príloha k vyhláške č. 109/2016 Z. z.