108/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

108
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 1. februára 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej
spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní
dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. d) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z. a podľa § 36 ods. 2 písm. c) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 432/2013 Z. z. (ďalej len „zákon o doprave na dráhach“) a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 zákona o doprave na dráhach ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhlášky č. 6/2012 Z. z. a vyhlášky č. 81/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „na železničnej dráhe a špeciálnej dráhe:“.
2.
V § 6 ods. 2 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „alebo špeciálnej dráhe“.
3.
V § 6 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
absolvovanie teoretickej prípravy podľa prílohy č. 1 deviateho bodu a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky alebo absolvovanie teoretickej prípravy podľa prílohy č. 1 desiateho bodu a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky pre osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť na vedenie hnacieho železničného vozidla ľubovoľnej trakcie na železničnej dráhe pre kategóriu A alebo B,“.
4.
V § 10 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a na osoby, ktoré vykonávajú pracovné činnosti bez priameho vplyvu na riadenie dopravy a v priestore koľajiska a trate sa pohybujú alebo pracujú pod dozorom.“.
5.
V § 10 ods. 2 tretej vete sa slová „Tieto činnosti“ nahrádzajú slovami „Pracovné činnosti podľa druhej vety“.
6.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťajú slová „príslušníkov Železničnej polície,“.
7.
V § 11 ods. 2 sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „1 až 3“.
8.
V § 12 písm. b) prvý bod znie:
„1.
na železničnej dráhe
1.1
vo veku do 55 rokov pri zmyslovej skupine 1 raz za tri roky,
1.2
vo veku nad 55 rokov pri zmyslovej skupine 1 raz za rok,
1.3
vo veku do 40 rokov pri zmyslovej skupine 2 raz za päť rokov,
1.4
vo veku nad 40 rokov pri zmyslovej skupine 2 raz za tri roky,
1.5
vo veku nad 62 rokov pri zmyslovej skupine 2 raz za rok,
1.6
vo veku do 50 rokov pri zmyslovej skupine 3 raz za päť rokov,
1.7
vo veku nad 50 rokov pri zmyslovej skupine 3 raz za tri roky,
1.8
vo veku nad 62 rokov pri zmyslovej skupine 3 raz za rok,“.
9.
Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2016
Vstupné lekárske preventívne prehliadky a periodické a mimoriadne lekárske preventívne prehliadky vykonané podľa predpisov účinných do 1. marca 2016 zostávajú v platnosti.“.
10.
V prílohe č. 1 sa v celom texte slová „Základy poskytovania prvej pomoci“ nahrádzajú slovami „Poskytovanie prvej pomoci“ a slová „základy poskytovania prvej pomoci“ sa nahrádzajú slovami „poskytovanie prvej pomoci“.
11.
V prílohe č. 1 sa deviaty bod dopĺňa 12. bodom, ktorý znie
„12. znalosť infraštruktúry špeciálnej dráhy 8“.
12.
V Prílohe č. 1 sa dopĺňa 10. bod, ktorý znie:
10. Špeciálne dráhy – pre osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť na vedenie hnacieho železničného vozidla ľubovoľnej trakcie na železničnej dráhe pre kategóriu A alebo B
počet vyučovacích hodín
1. prevádzkový predpis príslušnej špeciálnej dráhy, všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe vzťahujúce sa na špeciálne dráhy 2
2. pokyny na obsluhu, údržbu a skúšky dráhových vozidiel, technické vyhotovenie dráhových vozidiel špeciálnej dráhy 2
3. prepravný poriadok špeciálnej dráhy, cestovný poriadok, informačné systémy 2
4. znalosť infraštruktúry špeciálnej dráhy 2“.
13.
V prílohe č. 4 prvom bode sa vypúšťajú písmená e) a f).
14.
V prílohe č. 4 druhom bode písm. a) sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „1 až 3“ a číslo „30“ sa nahrádza číslom „40“.
15.
V prílohe č. 4 druhom bode písm. c) prvom bode sa slová „1 a 2“ nahrádzajú slovami „1 až 3“.
16.
V prílohe č. 4 druhom bode písm. d) sa slová „zmyslovej skupiny 1“ nahrádzajú slovami „zmyslových skupín 1 až 3“.
17.
V prílohe č. 4 druhom bode písm. e) prvom bode sa slová „1 a 2“ nahrádzajú slovami „1 až 3“.
18.
V prílohe č. 4 druhom bode písm. e) treťom bode a prílohe č. 4 štvrtom bode sa slová „5,5 metra“ nahrádzajú slovami „šesť metrov“.
19.
V prílohe č. 4 druhom bode písm. e) štvrtom bode sa slová „zmyslovej skupiny 1“ nahrádzajú slovami „zmyslových skupín 1 až 3“.
20.
V prílohe č. 4 piatom bode sa slová „zmyslovej skupiny 4“ nahrádzajú slovami „zmyslových skupín 2 a 3“ a posledná veta sa vypúšťa.
21.
Príloha č. 5 znie:
„Príloha č. 5
k vyhláške č. 245/2010 Z. z.
POŽIADAVKY NA ZARADENIE OSÔB DO ZMYSLOVÝCH SKUPÍN PRI LEKÁRSKYCH PREVENTÍVNYCH PREHLIADKACH
ROZDELENIE PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ PODĽA POŽIADAVIEK NA ZMYSLOVÉ SCHOPNOSTI NA ŽELEZNIČNEJ DRÁHE
1.
Do zmyslovej skupiny 1 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých výkone osoby vedú hnacie dráhové vozidlá na železničnej dráhe.
2.
Do zmyslovej skupiny 2 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých výkone osoby priamo riadia alebo kontrolujú dopravnú službu, pripravujú (zabezpečujú) vlakovú cestu, zúčastňujú sa posunu alebo sa inak bezprostredne podieľajú na doprave alebo na pohybe dráhového vozidla. Ďalej osoba, ktorá vykonáva priamy dozor na pracovné činnosti, pre ktoré je predpísaná zmyslová skupina 1 alebo 2, a tie osoby, ktoré pri výkone svojej pracovnej činnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebujú správny farbocit. Osoba, ktorá vykonáva práce pri posune dráhového vozidla, musí mať zmyslovú skupinu 2 bez korekčných okuliarov alebo kontaktných šošoviek. Osoba, ktorá sa pri výkone práce musí riadiť návestnými znakmi návestidiel, tieto obsluhuje alebo ich udržuje, musí spĺňať požiadavky zmyslovej skupiny 2.
3.
Do zmyslovej skupiny 3 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých osoba musí vstupovať bez dozoru do priestoru koľajiska a trate, neriadi ani nekontroluje dopravu a na výkon svojej pracovnej činnosti nepotrebuje správny farbocit.
VSTUPNÉ PREHLIADKY
Zmyslová skupina 1
Zraková ostrosť a farbocit: Podľa prílohy č. 2 bodu 1.2 zákona o doprave na dráhach.
Sluch: Podľa prílohy č. 2 bodu 1.3 zákona o doprave na dráhach.
Zmyslová skupina 2
Zraková ostrosť a farbocit: Podľa osobitného predpisu.6)
Sluch: Podľa osobitného predpisu.7)
Zmyslová skupina 3
Zraková ostrosť a farbocit: Podľa osobitného predpisu.6)
Sluch: Podľa osobitného predpisu.7)
PERIODICKÉ A MIMORIADNE PREHLIADKY
Zmyslová skupina 1
Zraková ostrosť a farbocit: Podľa prílohy č. 2 bodu 1.2 zákona o doprave na dráhach.
Sluch: Podľa prílohy č. 2 bodu 1.3 zákona o doprave na dráhach.Zmyslová skupina 2

Zraková ostrosť a farbocit: Podľa osobitného predpisu.6)
Sluch: Podľa osobitného predpisu.7)
Zmyslová skupina 3
Zraková ostrosť a farbocit: Podľa osobitného predpisu.6)
Sluch: Podľa osobitného predpisu.7)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú:
„6) Príloha I bod 4.7.3.2. rozhodnutia Komisie 2012/757/EÚ zo 14. novembra 2012 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ systému železníc v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 345, 15. 12. 2012) v znení nariadenia Komisie (EÚ) 2015/995 (Ú. v. EÚ L 165, 30. 6. 2015).
7) Príloha I bod 4.7.3.3. rozhodnutia Komisie 2012/757/EÚ v znení nariadenia Komisie (EÚ) 2015/995.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2016.
Ján Počiatek v. r.