107/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

107
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 5. februára 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch
a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b), c), e) až g) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2015 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Z. z., vyhlášky č. 534/2008 Z. z. a vyhlášky č. 33/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nadpis § 4 znie:
„Podrobnosti o spôsobe preukazovania výkonu činnosti obdobnej znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti podľa § 7 zákona“.
2.
§ 15 znie:
„Znalecký úkon vykonaný znaleckou organizáciou alebo znaleckým ústavom podpisuje štatutárny orgán a osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti v danom odbore. Znalecký úkon vykonaný znaleckým ústavom zriadeným zákonom alebo na základe zákona, ktorý spĺňa podmienky podľa technickej normy4) a má na území Slovenskej republiky viacero dislokovaných pracovísk, podpisuje štatutárny orgán alebo ním poverená osoba zodpovedná za činnosť dislokovaného pracoviska a osoba, ktorá úkon vypracovala. Pri vypracovaní znaleckého úkonu sa uvedie, kto ho vypracoval a kto môže pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci osobne potvrdiť jeho správnosť a podať žiadané vysvetlenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky. (EN ISO 9001).
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (EN ISO/IEC 17025).
STN EN ISO 15189 Medicínske laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť (EN ISO 15189).“.
3.
V § 16 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
4.
V § 16 ods. 2 sa za slovo „prekladateľa“ vkladajú slová „kópiu podpísaného preukazu,“.
5.
§ 17 a 18 vrátane nadpisov znejú:
㤠17
Podrobnosti o vedení denníka
(1)
Znalec, tlmočník a prekladateľ do denníka zapisuje
a)
číslo úkonu,
b)
stav vykonávaného úkonu,
c)
dátum vyžiadania úkonu,
d)
dátum, do ktorého sa má úkon vykonať,
e)
označenie zadávateľa úkonu v rozsahu
1.
meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
názov, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, ak ide o právnickú osobu,
f)
druh úkonu,
g)
účel a predmet úkonu,
h)
údaje o preddavku,
i)
požadované znalečné alebo tlmočné,
j)
priznané znalečné alebo tlmočné,
k)
dátum vyplatenia znalečného alebo tlmočného,
l)
dátum vykonania úkonu,
m)
dôvody odmietnutia vykonania úkonu.
(2)
Znalec, tlmočník a prekladateľ zapíše do denníka údaj podľa odseku 1 do 30 dní odkedy sa o ňom dozvedel alebo mohol dozvedieť.
(3)
Pri zápise údajov do denníka postupuje znalec, tlmočník a prekladateľ podľa používateľskej príručky k programovým a technickým prostriedkom schválenej ministerstvom.
§ 18
Podrobnosti o osnove, vzore titulnej strany a obsahu znaleckého posudku a iných znaleckých úkonov, tlmočníckych úkonov alebo prekladateľských úkonov
(1)
Znalec, tlmočník a prekladateľ použijú odtlačok svojej úradnej pečiatky
a)
v závere znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu,
b)
na zošívacej šnúre znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu,
c)
na prílohe znaleckého úkonu, ak tvorí samostatnú so znaleckým úkonom nezošitú časť.5)
d)
na vyúčtovaní.
(2)
Znalecký ústav používa odtlačok svojej úradnej pečiatky aj na osvedčeniach o absolvovaní odborného minima a osvedčeniach o absolvovaní špecializovaného vzdelávania.
(3)
Vzor titulnej strany znaleckého posudku je uvedený v prílohe č. 3 a osnova znaleckého posudku je uvedená v prílohe č. 4. Osnova znaleckého posudku pre odbor stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností je uvedená v prílohe č. 5.
(4)
Znalec vykoná doplnenie znaleckého úkonu,
a)
ak boli dodatočne zistené nové skutočnosti majúce vplyv na závery znalca, ktoré neboli zohľadnené v podanom znaleckom úkone, a požiada o to zadávateľ alebo ministerstvo,
b)
na odstránenie metodických alebo formálnych chýb v podanom znaleckom úkone z vlastného podnetu alebo na výzvu zadávateľa alebo ministerstva.
(5)
Znalec vykoná doplnenie znaleckého úkonu podľa odseku 4 písm. b) bez zbytočného odkladu a nároku na odmenu. K doplneniu znaleckého úkonu sa pripája znalecká doložka s uvedením čísla úkonu, pod ktorým je úkon zapísaný v denníku.
(6)
Doplnením znaleckého úkonu nemožno meniť účel úkonu, na ktorý bol vypracovaný.
(7)
Kópiu znaleckého úkonu vyhotoví znalec na žiadosť zadávateľa alebo inej oprávnenej osoby. Za vyhotovenie kópie patrí len náhrada nákladov. Kópia znaleckého úkonu obsahuje titulnú stranu, kompletný znalecký úkon, ktorého kópia sa vyhotovuje a znaleckú doložku s uvedením čísla, pod ktorým je kópia zapísaná v denníku. Znalecká doložka kópie znaleckého úkonu okrem všeobecných náležitostí uvedených v prílohe č. 4 obsahuje aj dátum a miesto vyhotovenia kópie a odtlačok úradnej pečiatky znalca.
(8)
Vzor titulnej strany prekladu je uvedený v prílohe č. 6 a osnova prekladu je uvedená v prílohe č. 7. Na prvej strane písomného prekladu prekladateľ uvedie, z ktorého jazyka a do ktorého jazyka preklad vykonal; k poslednej strane pripojí prekladateľskú doložku. S prekladom sa musí zošiť aj listina, ktorej preklad sa vykonal, alebo jej kópia.
(9)
Prekladateľ vykoná doplnenie prekladateľského úkonu na odstránenie metodických alebo formálnych chýb v podanom prekladateľskom úkone z vlastného podnetu alebo na výzvu zadávateľa alebo ministerstva bez zbytočného odkladu a nároku na odmenu. K doplneniu prekladu sa pripája prekladateľská doložka s uvedením čísla úkonu, pod ktorým je úkon zapísaný v denníku.
(10)
Kópiu prekladateľského úkonu vyhotoví prekladateľ na žiadosť zadávateľa alebo inej oprávnenej osoby. Za vyhotovenie kópie patrí len náhrada nákladov. Kópia prekladateľského úkonu obsahuje titulnú stranu, kompletný prekladateľský úkon, ktorého kópia sa vyhotovuje a prekladateľskú doložku s uvedením čísla, pod ktorým je kópia zapísaná v denníku. Prekladateľská doložka kópie prekladateľského úkonu okrem všeobecných náležitostí uvedených v prílohe č. 7 obsahuje aj dátum a miesto vyhotovenia kópie a odtlačok úradnej pečiatky prekladateľa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) § 17 ods. 6 zákona č. 382/2004 Z. z.“.
6.
§ 23 znie:
㤠23
Kontrolu vedenia denníka vykonáva ministerstvo spravidla raz za rok. Výsledok kontroly denníka, dátum začatia a dátum ukončenia kontroly ministerstvo oznámi znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi po ukončení kontroly.“.
7.
Za § 25a sa vkladá § 25b, ktorý znie:
㤠25b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2016
(1)
O úkonoch, ktoré vznikli pred 1. júlom 2016, vedie znalec, tlmočník alebo prekladateľ denník podľa predpisov účinných do 29. februára 2016.
(2)
Denník vedený podľa odseku 1 vrátane podrobností o vedení denníka a o ďalších údajoch zapisovaných do denníka sa spravujú ustanoveniami predpisov účinných do 29. februára 2016. Ministerstvo pri kontrole denníka vedeného podľa odseku 1 postupuje podľa predpisov účinných do 29. februára 2016.
(3)
O úkonoch, ktoré vznikli po 1. júli 2016, vedie znalec, tlmočník alebo prekladateľ denník podľa predpisov účinných od 1. marca 2016.“.
8.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1
k vyhláške č. 490/2004 Z. z.
ZOZNAM ODBOROV, V KTORÝCH JE POTREBNÉ ŠPECIALIZOVANÉ VZDELÁVANIE
1.
Doprava cestná
2.
Ekonómia a manažment
3.
Elektrotechnika
4.
Stavebníctvo
5.
Strojárstvo
6.
Kriminalistika.“.
9.
Názov prílohy č. 2 znie:
„Vzor strany znaleckého denníka (zmenšený a neúplný) vedeného v listinnej podobe“.
10.
V prílohe č. 3 sa slová „číslo/rok“ nahrádzajú slovom „číslo“.
11.
V prílohe č. 3 sa za slová „Počet odovzdaných vyhotovení“ dopĺňajú slová:
„Názov titulnej strany doplnenia znaleckého úkonu znie: DOPLNENIE č. ...................
znaleckého úkonu č. ................... Jednotlivé doplnenia sa číslujú samostatne vo vzťahu k dopĺňanému znaleckému úkonu.
Názov titulnej strany kópie znaleckého úkonu znie: KÓPIA č. ....................... znaleckého úkonu č. .................... Jednotlivé kópie sa číslujú samostatne vo vzťahu ku kopírovanému znaleckému úkonu.“.
12.
V prílohe č. 4 bod V. vrátane nadpisu znie:
13.
V prílohe č. 5 bod V. vrátane nadpisu znie:
„V. Znalecká doložka
Obsah znaleckej doložky je uvedený v prílohe č. 4.“.
14.
Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:

15.
Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 7, ktorá vrátane nadpisu znie:

Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2016.
Tomáš Borec v. r.