104/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

104
VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
zo 4. februára 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 6 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slová ,,zabezpečenie kvality“ nahrádzajú slovom ,,kvalitu“.
2.
V § 9 ods. 3 písm. e) sa slovo „úradu“ nahrádza slovami „alebo posudzovaniu úradom“.
3.
V § 9 ods. 4 písm. d) sa slovo „úradu“ nahrádza slovami „alebo posudzovaniu úradom“.
4.
V prílohe č. 1 písmeno ac) znie:
„ac)
kontroly dodávateľov a kontroly činností vykonávaných dodávateľmi vrátane umožnenia spoluúčasti inšpektorov úradu na týchto kontrolách,“.
5.
Príloha č. 1 sa dopĺňa písmenom as), ktoré znie:
„as)
požiadavky na zaistenie bezpečnosti počítačových systémov a sietí a požiadavky súvisiace so zabezpečením nakladania s dokumentáciou podľa § 3 ods. 14 a 15 zákona.“.
6.
V prílohe č. 4 časti II. sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
požiadavky na procesy a postupy posudzovania a odsúhlasovania operatívnych zmien technickej dokumentácie vybraných zariadení v etapách výstavby a uvádzania jadrových zariadení do prevádzky,“.
Doterajšie písmená i) až v) sa označujú ako písmená j) až w).
7.
V prílohe č. 4 časti II. písm. w) sa slová „a) až u)“ nahrádzajú slovami „a) až v)“.
8.
V prílohe č. 6 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
spôsob zabezpečenia verifikácie a validácie softvérových prostriedkov a výpočtových metód na analýzy bezpečnosti,“.
Doterajšie písmená i) až ag) sa označujú ako písmená j) až ah).
9.
V prílohe č. 6 písmeno l) znie:
l) riešenie havárií v podmienkach rozšíreného projektu a ťažkých havárií vrátane pravidiel ich hodnotenia,“.
10.
V prílohe č. 6 písm. w) štvrtý bod znie:
„4.
havárie v podmienkach rozšíreného projektu bez závažného poškodenia jadrového paliva,“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2016.
Marta Žiaková v. r.