103/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

103
VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
zo 4. februára 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 5 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno e) znie:
e) havarijnými podmienkami odchýlky od podmienok normálnej prevádzky, ktoré sú menej časté, ale závažnejšie ako abnormálna prevádzka, a zahŕňajú projektové havárie a havárie v podmienkach rozšíreného projektu,“.
2.
V § 2 písmená k) a l) znejú:
k) bezpečným stavom stav jadrového zariadenia po abnormálnej prevádzke alebo po havarijných podmienkach, v ktorých je reaktor podkritický a základné bezpečnostné funkcie sú zabezpečené a udržiavané stabilné po dlhý čas,
l)
haváriou v podmienkach rozšíreného projektu udalosť, ktorá nie je projektovou haváriou, ale sa uvažuje o nej v procese projektovania jadrového zariadenia podľa realistickej metodiky, a pre ktorú úniky rádioaktívnych látok neprekročia ustanovené limity1); môžu byť
1.
bez závažného poškodenia jadrového paliva,
2.
s tavením jadrového paliva,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.“.
3.
V § 2 písmená w) a x) znejú:
w) stavom jadrového zariadenia uvažovaným v projekte jadrového zariadenia
1.
normálna prevádzka,
2.
abnormálna prevádzka alebo
3.
havarijné podmienky,
x)
ťažkou haváriou stav jadrového zariadenia zahŕňajúci udalosť s tavením jadrového paliva, ktorá si vyžaduje zavedenie ochranných opatrení na ochranu obyvateľstva.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) Napríklad STN EN 61226 Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadiace systémy dôležité pre bezpečnosť. Klasifikácia prístrojového vybavenia a riadiacich funkcií. (40 2101).“.
5.
V prílohe č. 3 časti B bode I. písm. B. ods. 1 sa slová „vybraných ťažkých haváriách“ nahrádzajú slovami „haváriách v podmienkach rozšíreného projektu“.
6.
V prílohe č. 3 časti B bode I. písm. B. ods. 5 uvádzacia veta znie:
„Počas spúšťania, normálnej prevádzky, postulovanej iniciačnej udalosti, abnormálnej prevádzky, projektovej havárie a v primeranej miere aj počas havárie v podmienkach rozšíreného projektu musí projekt jadrového zariadenia spĺňať tieto základné bezpečnostné funkcie na zaistenie bezpečnosti:“.
7.
V prílohe č. 3 časti B bode I. písm. C. ods. 1 písm. d) sa slová „nadprojektových havárií“ nahrádzajú slovami „havárií v podmienkach rozšíreného projektu“ a slová „vybraných ťažkých havárií“ sa nahrádzajú slovami „havárií v podmienkach rozšíreného projektu s tavením jadrového paliva“.
8.
V prílohe č. 3 časti B bode I. písm. K. ods. 6 sa slová „vybraných ťažkých havárií“ nahrádzajú slovami „havárií v podmienkach rozšíreného projektu“.
9.
V prílohe č. 3 časti B bode I. písm. L. ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Počítačový systém bezpečnostného systému alebo riadiaceho systému s vplyvom na jadrovú bezpečnosť musí mať počas celej doby životnosti zabezpečený a dokumentovaný riadený systém ochrany pred fyzickým napadnutím, pred neoprávneným prístupom a proti škodlivému kódu.“.
10.
V prílohe č. 3 časti B bode I. písm. N. ods. 2 sa slová „vybraných nadprojektových havárií“ nahrádzajú slovami „havárií v podmienkach rozšíreného projektu“.
11.
V prílohe č. 3 časti B bode I. písm. N. ods. 3, bode II. písm. C. ods. 1 písm. c) a písm. D. ods. 2 druhej vete sa slová „vybraných ťažkých havárií“ nahrádzajú slovami „havárií v podmienkach rozšíreného projektu“.
12.
V prílohe č. 3 časti B bode II. písm. C. ods. 5 prvá veta znie:
„Projekt musí zahŕňať riešenie spoľahlivého konečného odvodu tepla z vybraných zariadení počas stavu normálnej prevádzky, abnormálnej prevádzky, projektových havárií a počas havárií v podmienkach rozšíreného projektu bez závažného poškodenia jadrového paliva; pri havárii v podmienkach rozšíreného projektu s tavením jadrového paliva môže projekt riešiť odvod tepla aj iným spôsobom, ako sa rieši pre ostatné prevádzkové stavy.“.
13.
V prílohe č. 3 časti B bode II. písm. D. ods. 17 sa slová „nadprojektových haváriách“ nahrádzajú slovami „haváriách v podmienkach rozšíreného projektu“.
14.
V prílohe č. 3 časti B bode II. písm. D. ods. 18 až 21 sa slová „ťažká havária“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „havária v podmienkach rozšíreného projektu“ v príslušnom tvare.
15.
V prílohe č. 3 časti B bode II. písm. E. ods. 3 uvádzacia veta znie:
„Projekt musí zahŕňať analýzy nasledujúcich havárií v podmienkach rozšíreného projektu bez závažného poškodenia jadrového paliva:“.
16.
V prílohe č. 3 časti B bode II. písm. E. ods. 5 v uvádzacej vete sa slová „vybrané ťažké havárie“ nahrádzajú slovami „havárie v podmienkach rozšíreného projektu s tavením jadrového paliva“.
17.
V prílohe č. 3 časti B bode II. písm. E. ods. 5 písm. b) sa vypúšťa slovo „ťažké“.
18.
V prílohe č. 3 časti B bode II. písm. E. odsek 9 znie:
(9) Projekt musí zahŕňať analýzy, ktoré preveria správanie sa jadrového zariadenia pri haváriách v podmienkach rozšíreného projektu, aby sa minimalizovali úniky rádioaktívnych látok škodlivé pre obyvateľstvo a životné prostredie v takej miere, ako je to rozumne dosiahnuteľné.“.
19.
V prílohe č. 3 časti B bode II. písm. I. ods. 3 prvej vete sa slová „vybraných ťažkých havárií“ nahrádzajú slovami „havárií v podmienkach rozšíreného projektu“.
20.
V prílohe č. 4 časti B bode I. písm. A. odsek 19 znie:
(19) Držiteľ povolenia zasiela úradu za každé jadrové zariadenie osobitne
a)
denné hlásenie o priebehu prevádzky obsahujúce
1.
stav prevádzky jadrového zariadenia,
2.
plynutie alebo porušenie limít a podmienok,
b)
denné hlásenie, ak ide o jadrové zariadenie v etape vyraďovania, obsahujúce informácie o
1.
aktuálne vykonávaných prácach s uvedením čísla príslušného programu,
2.
plynutí alebo porušení limít a podmienok,
3.
druhu a množstve vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov,
4.
prevádzke technologických zariadení,
c)
denné hlásenie obsahujúce údaje o počte uložených vláknobetónových kontajnerov, ak ide o úložisko rádioaktívnych odpadov,
d)
štvrťročné a ročné hodnotenie bezpečnosti prevádzky obsahujúce údaje o
1.
stave jadrovej bezpečnosti vrátane jej hodnotenia bezpečnostnými ukazovateľmi,
2.
stave prevádzkovej spoľahlivosti vybraných zariadení,
3.
zvyšovaní bezpečnosti,
4.
radiačnej ochrane vrátane množstva a formy rádioaktívnych látok uvoľnených do životného prostredia,
5.
požiarnej ochrane,
6.
havarijnej pripravenosti,
7.
vnútornom dozore nad jadrovou bezpečnosťou,
8.
tvorbe a nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi vrátane ich prepravy,
9.
tvorbe a nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom vrátane jeho prepravy,
e)
štvrťročné a ročné hodnotenie, ak ide o jadrové zariadenie v etape vyraďovania, obsahujúce údaje o
1.
aktuálne prebiehajúcich činnostiach vyraďovania za hodnotené obdobie,
2.
porovnaní dosiahnutého stavu vyraďovania s plánom etapy vyraďovania, ak ide o jadrové zariadenie v etape vyraďovania.“.
21.
V prílohe č. 4 časti B bode I. písm. A. sa za odsek 19 vkladajú nové odseky 20 a 21, ktoré znejú:
(20) Ak ide o úložisko rádioaktívnych odpadov, držiteľ povolenia zasiela úradu za každé jadrové zariadenie osobitne štvrťročné hodnotenie obsahujúce údaje o
a)
aktivitnom napĺňaní inventára jednotlivých rádionuklidov deklarovaných v limitách
a podmienkach bezpečnej prevádzky úložiska rádioaktívnych odpadov,
b)
počte uložených vláknobetónových kontajnerov.
(21)
Ak ide o úložisko rádioaktívnych odpadov, držiteľ povolenia zasiela úradu za každé jadrové zariadenie osobitne ročné hodnotenie obsahujúce okrem údajov podľa odseku 20 aj údaje o monitorovaní geotechnickej stability, vody, pôdy a ovzdušia.“.
Doterajšie odseky 20 až 27 sa označujú ako odseky 22 až 29.
22.
V prílohe č. 4 časti B bode I. písm. G. ods. 5 prvej vete sa slová „nadprojektové havárie“ nahrádzajú slovami „havárie v podmienkach rozšíreného projektu“.
23.
V prílohe č. 4 časti B bode I. písm. G. ods. 7 druhej vete sa slová „nadprojektových havárií“ nahrádzajú slovami „havárií v podmienkach rozšíreného projektu“.
24.
V prílohe č. 4 časti B bode II. písm. A. ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou dokumentácie na zavezenie paliva do jadrového reaktora musí byť aj písomný postup na neplánované vyvezenie paliva z jadrového reaktora do bazénu skladovania.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2016.
Marta Žiaková v. r