10/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

10
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. decembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2015 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
že jeho celkové príjmy z poľnohospodárskych činností v predchádzajúcom účtovnom období, za ktoré je takýto doklad k dispozícii, predstavujú najmenej jednu tretinu celkových príjmov získaných v tomto účtovnom období.“.
2.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Žiadateľ o priame platby je na diele pôdneho bloku s druhom poľnohospodárskej plochy orná pôda povinný v roku, v ktorom podal žiadosť, zabezpečiť, aby orná pôda vhodná na pestovanie plodín, ale ležiaca úhorom, bola obhospodarovaná; obhospodarovaním sa na účely tohto odseku rozumie najmä zabránenie rozširovaniu samonáletov drevín, odstraňovanie inváznych druhov rastlín a húževnatých burín.“.
3.
V § 11 ods. 3 písm. b) a c) sa vypúšťa slovo „chránené“.
4.
V § 11 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Na účely odseku 3 písm. a) sa za ornú pôdu ležiacu úhorom považuje plocha ornej pôdy, ktorá leží úhorom najmenej v období od 1. marca do 1. septembra príslušného roka.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:
„35) § 10c zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 394/2015 Z. z.“.
6.
V § 12 ods. 3 sa vypúšťa slovo „prvom“.
7.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 31. decembra 2015 sa posudzujú podľa predpisu účinného do 31. decembra 2015.“.
8.
V prílohe č. 2 položke PH 1 stĺpci „Podmienky“ písmená c), d), g) a h) znejú:
„c)
Dodržiavať skladovaciu lehotu maštaľného hnoja na voľnej skládke od prvej navážky podľa osobitného predpisu.67)
d)
Dodržiavať odstup v nárazníkových zónach od brehovej čiary vodného toku alebo od zátopovej čiary vodnej nádrže a hranice ochranného pásma I. stupňa zdroja podzemnej vody podľa osobitného predpisu.68)
g)
Dodržiavať zákaz hnojenia podľa osobitného predpisu.67)
h)
Dodržiavať požiadavku neaplikovania hnojív s obsahom dusíka na zamrznutú pôdu, zasneženú pôdu alebo pôdu zamokrenú súvislou vrstvou vody.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 67 a 68 znejú:
„67) § 3 až 10c zákona č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov
68) § 10c ods. 11 zákona č. 136/2000 Z. z. v znení zákona č. 394/2015 Z. z.“.
9.
V prílohe č. 2 položke DPEP 6 sa stĺpec „Podmienky“ dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
Zabezpečiť, aby orná pôda obrábaná na pestovanie plodín bola obhospodarovaná v súlade s agrotechnickou praxou a výrobným zameraním žiadateľa.“.
10.
V prílohe č. 2 položke PH 2 stĺpci „Podmienky“ písmeno b) znie:
„b)
Dodržiavať zákaz rušenia hniezdenia vtákov vplyvom agrotechnických opatrení v období od 1. marca do 30. septembra, ako aj počas obdobia vyvádzania mláďat.“.
11.
V prílohe č. 2 položke PH 3 stĺpci „Podmienky“ písmene a) a v položke DPEP 7 stĺpci „Podmienky“ písmene a) sa za slovo „sú“ vkladajú slová „živé ploty,“.
12.
V prílohe č. 2 položke DPEP 7 stĺpci „Podmienky“ písmeno b) znie:
„b)
Dodržiavať zákaz strihania živých plotov a stromov, pri ktorom dochádza k rušeniu hniezdísk počas obdobia reprodukcie vtákov a v období hniezdenia; obdobím hniezdenia je obdobie od 1. apríla do 30. septembra.“.
14.
V prílohe č. 5 časti „Krajinné prvky“ sa pred položku „Samostatne stojaci strom“ vkladá nová položka „Živé ploty“, pre ktorú sa v stĺpci „Váhový faktor“ uvádza číslo „2“.
15.
V prílohách č. 6 a 7 sa slová „Hrach siaty roľný“ nahrádzajú slovami „Hrach siaty“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Robert Fico v. r.