95/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.05.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

95
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. apríla 2015 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie Medzinárodnej investičnej banky v Slovenskej republike.
Prezident Slovenskej republiky 1. apríla 2015 vyslovil súhlas s predbežným vykonávaním dohody odo dňa jej podpisu v súlade s článkom 11.
Dohoda sa predbežne vykonáva od 14. apríla 2015 v súlade s článkom 11.
K oznámeniu č. 95/2015 Z. z.
DOHODA medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie Medzinárodnej investičnej banky v Slovenskej republike
SLOVENSKÁ REPUBLIKA a MEDZINÁRODNÁ INVESTIČNÁ BANKA (ďalej len "Banka"),
VZHĽADOM na ustanovenia Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky (ďalej len "Dohoda o založení Banky") z 10. júla 1970 a Štatútu Medzinárodnej investičnej banky, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Dohody o založení Banky, v znení zmien vyplývajúcich z Protokolu o zmene Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky vrátane štatútu tejto banky podpísaného 20. decembra 1990 v Moskve,
BERÚC DO ÚVAHY Protokol o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej štatútu, podpísaný Slovenskou republikou v Havane 8. mája 2014 (ďalej len "Protokol"), ktorého súčasťou je nové znenie Dohody o založení Banky spolu s novým znením štatútu (ďalej len "Nové znenie Dohody o založení Banky"),
BERÚC DO ÚVAHY, že vláda Slovenskej republiky a Rada Banky súhlasia so zriadením kancelárie v Slovenskej republike,
SO ŽELANÍM uzatvoriť dohodu o zriadení a činnosti kancelárie Banky v Slovenskej republike,
SA DOHODLI takto:
Článok 1
1.
Sídlom kancelárie Banky v Slovenskej republike (ďalej len "Kancelária") je Bratislava. Presnú adresu Kancelárie a jej zmenu Banka oznámi príslušným orgánom Slovenskej republiky.
2.
Cieľom zriadenia Kancelárie je vyhľadávať možnosti ekonomickej spolupráce a všestranne napomáhať rozvoj činnosti Banky v Slovenskej republike a na území členských štátov Európskej únie.
3.
Banka znáša v plnej miere náklady spojené s činnosťou Kancelárie.
Článok 2
1.
Kancelária môže podľa potreby zamestnávať jedného alebo viacerých zamestnancov pridelených z ústredia Banky, iných kancelárií Banky alebo zamestnancov prijatých v Slovenskej republike. Kanceláriu riadi riaditeľ, ktorého spolu s ostatnými zamestnancami pracujúcimi v Kancelárii menuje Banka spomedzi kvalifikovaných odborníkov, predovšetkým z radov občanov členských krajín Banky. O vymenovaní všetkých zamestnancov Kancelárie upovedomí Banka príslušné orgány Slovenskej republiky.
2.
Funkcionári Kancelárie pri plnení svojich služobných povinností vystupujú ako medzinárodní funkcionári. Podliehajú výlučne Banke a sú nezávislí od akýchkoľvek orgánov a oficiálnych predstaviteľov svojich krajín.
Článok 3
Do nadobudnutia platnosti Protokolu používa Kancelária a jej zamestnanci na území Slovenskej republiky imunity a výsady v súlade s Dohodou o založení Banky. Odo dňa nadobudnutia platnosti Protokolu používa Kancelária a zamestnanci Kancelárie na území Slovenskej republiky imunity a výsady v súlade s Novým znením Dohody o založení Banky. Banka poskytuje príslušným orgánom Slovenskej republiky zoznam zamestnancov Kancelárie, na ktorých sa vzťahujú uvedené výsady a imunity.
Článok 4
Orgány Slovenskej republiky podniknú všetky potrebné kroky na to, aby
a)
zabezpečili vykonávanie ustanovení tejto dohody;
b)
poskytli Kancelárii všetky zľavy a výsady vo vzťahu k tarifám poštovej, telegrafnej a telefonickej komunikácie, ktoré používajú iné diplomatické misie akreditované v Slovenskej republike alebo iné medzinárodné organizácie pôsobiace v Slovenskej republike;
c)
umožnili oslobodenie Kancelárie od ciel, daní a poplatkov a pôsobnosti zákazov a obmedzení ekonomického charakteru pri dovoze tovarov, vrátane dopravných prostriedkov určených na služobné účely, do Slovenskej republiky;
d)
v rozsahu právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky umožnili dovoz osobných vecí všetkých zamestnancov Kancelárie, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a ktorí požívajú výsady a imunity v súlade s článkom 3 tejto dohody, do Slovenskej republiky bez akýchkoľvek daní, ciel alebo iných poplatkov bežne platených na území Slovenskej republiky a taktiež ich manželských partnerov, detí (vrátane adoptovaných), vnukov, rodičov a starých rodičov bez akýchkoľvek daní, ciel a iných poplatkov, ktoré sú bežne platené na území Slovenskej republiky;
e)
zbavili všetkých zamestnancov Kancelárie, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky, spolu s ich manželskými partnermi, deťmi (vrátane adoptovaných), vnukmi, rodičmi a starými rodičmi akýchkoľvek obmedzení pri vstupe do Slovenskej republiky, usídlenie sa v Slovenskej republike, cestovanie v rámci územia Slovenskej republiky a opustenie Slovenskej republiky kedykoľvek; a
f)
zabezpečili nedotknuteľnosť priestorov Kancelárie a rovnakú mieru ich ochrany, aká sa poskytuje diplomatickým misiám akreditovaným v Slovenskej republike.
Článok 5
1.
Do dňa nadobudnutia platnosti Protokolu sú zamestnanci Kancelárie oslobodení od platenia daní a poplatkov z miezd, ktoré sú im vyplácané Bankou v Slovenskej republike, v súlade s Dohodou o založení Banky.
2.
Do dňa nadobudnutia platnosti Protokolu nie je Banka oslobodená od povinnosti platiť dane a poplatky z miezd vyplácaných zamestnancom Kancelárie v Slovenskej republike, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky.
3.
Odo dňa nadobudnutia platnosti Protokolu sú zamestnanci Kancelárie oslobodení od platenia daní z miezd a iných odmien, ktoré sú im vyplácané Bankou, ako aj od sociálnych a zdravotných odvodov v Slovenskej republike v súlade s Novým znením Dohody o založení Banky.
4.
Banka zabezpečí, aby zamestnanci Kancelárie, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, mali možnosť platiť daň z príjmu fyzických osôb v Slovenskej republike v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky vrátane prípadov, keď sú od tejto dane oslobodení.
5.
Banka môže uskutočňovať, v prípade potreby aj na individuálnej báze, povinné sociálne a zdravotné odvody do dôchodkového, sociálneho a zdravotného poistenia za zamestnancov Kancelárie v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. V tom prípade sa na príslušných zamestnancov Kancelárie budú vzťahovať platné zákony Slovenskej republiky o sociálnom a zdravotnom poistení a bude im poskytované poistenie a dávky zo sociálneho a zdravotného poistenia v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
6.
Banka poskytuje zamestnancom Kancelárie, v prípade potreby aj na individuálnej báze, možnosť zúčastňovať sa systémov dôchodkového, sociálneho a zdravotného poistenia Slovenskej republiky v súlade so zákonmi Slovenskej republiky prostredníctvom úhrady týmito zamestnancami požadovaných sociálnych a zdravotných odvodov. Banka informuje zamestnancov Kancelárie o tejto možnosti predtým, ako s nimi uzavrie pracovnú zmluvu. V prípade, že sa zamestnanec zúčastňuje týchto systémov, Banka uskutočňuje príslušné sociálne a zdravotné odvody na dôchodkové, sociálne alebo zdravotné poistenie zamestnancov Kancelárie v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
7.
Banka je zodpovedná za poskytovanie zdravotného poistenia, úrazového poistenia, dôchodkových dávok a príspevkov v prípade úmrtia zamestnancom Kancelárie v súlade so svojimi vnútornými normatívnymi dokumentmi.
Článok 6
Do dňa nadobudnutia platnosti Protokolu bude Banka v otázke platenia daní v Slovenskej republike postupovať v súlade s platným znením Dohody o založení Banky. Odo dňa nadobudnutia platnosti Protokolu bude Banka oslobodená od všetkých daní v Slovenskej republike. Od tých foriem daní, pre ktoré sa v Slovenskej republike podľa platných právnych predpisov uplatňuje oslobodenie od dane formou vrátenia dane, bude Banka oslobodená prostredníctvom vrátenia dane spôsobom vymedzeným platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Článok 7
Kancelária má právo používať vlajku a znak Banky v priestoroch Kancelárie, na budovách, kde sú situované priestory Kancelárie, na dopravných prostriedkoch Kancelárie, v miestach konania porád Kancelárie, ak sa tieto konajú mimo priestorov Kancelárie, a počas konania podujatí, ak je účastníkom týchto podujatí Kancelária.
Článok 8
Táto Dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Platnosť tejto Dohody sa skončí
a)
vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán; alebo
b)
dňom, keď zanikne členstvo Slovenskej republiky v Banke; alebo
c)
po uplynutí šiestich (6) mesiacov od písomného oznámenia Slovenskej republiky Banke o vypovedaní tejto Dohody; alebo
d)
deväťdesiatym (90) dňom od dňa, keď bude doručené písomné rozhodnutie Banky o zatvorení Kancelárie.
Článok 9
Túto Dohodu možno podľa potreby meniť a dopĺňať. Zmeny a doplnenia tejto Dohody sa uskutočňujú písomnou formou.
Článok 10
Spory a rozpory medzi zmluvnými stranami ohľadom výkladu alebo uplatnenia tejto Dohody sa riešia prostredníctvom rokovaní a konzultácií medzi zmluvnými stranami.
Článok 11
Táto Dohoda podlieha ratifikácii v Slovenskej republike a nadobudne platnosť šesťdesiatym (60) dňom odo dňa prijatia oznámenia vlády Slovenskej republiky Bankou, že v Slovenskej republike boli splnené všetky vnútroštátne právne podmienky potrebné na nadobudnutie platnosti tejto Dohody. Táto Dohoda bude predbežne vykonávaná odo dňa jej podpisu.
Dané v Bratislave 14. apríla 2015 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:

Vazil Hudák v. r.

Za Medzinárodnú investičnú banku:

Nikolaj Nikolajevič Kosov v. r.