88/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

88
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 13. apríla 2015,
ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 písm. c) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)
spôsob výpočtu energetickej účinnosti premeny energie a hodnoty energetickej účinnosti premeny energie a
b)
rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti prenosu a distribúcie elektriny, energetickej náročnosti prepravy a distribúcie plynu a prepravy pohonných látok a ropy, energetickej účinnosti rozvodu tepla a energetickej náročnosti prevádzky verejného vodovodu a prevádzky verejnej kanalizácie.
§ 2
Energetická účinnosť premeny energie sa určí pri štandardných podmienkach okolia, ktorými sú teplota 15 °C, tlak 1,013 bar a relatívna vlhkosť 60 %, pre prevádzkované zariadenia na
a)
výrobu elektriny ako množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny rok, merané na svorkách generátora, delené súčinom výhrevnosti a množstva paliva použitého na jej výrobu,
b)
výrobu tepla ako množstvo využiteľného tepla vyrobeného za kalendárny rok, meraného na výstupe zariadenia na výrobu tepla, delené súčinom výhrevnosti a množstva paliva použitého na jeho výrobu,
c)
kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako súčet množstva elektriny vyrobenej za kalendárny rok, meranej na svorkách generátora, a množstva využiteľného tepla vyrobeného za kalendárny rok, meraného na výstupe zariadenia, delený súčinom výhrevnosti a množstva paliva použitého na ich výrobu; využiteľným teplom sa na účely tejto vyhlášky rozumie teplo určené na vykurovanie vrátane vykurovania budov výrobcu elektriny alebo výrobcu tepla, prípravu teplej vody a technologické účely okrem tepla potrebného na výrobu tepla alebo výrobu elektriny v zariadení, pre ktoré sa ustanovuje účinnosť premeny energie.
§ 3
(1)
Hodnoty energetickej účinnosti premeny energie pre zariadenia na
a)
výrobu elektriny1) sú uvedené v prílohe č. 1,
b)
výrobu tepla2) sú uvedené v prílohe č. 2,
c)
kombinovanú výrobu elektriny a tepla3) sú uvedené v prílohe č. 3.
(2)
Pre zariadenia podľa odseku 1 písm. a) a c) poskytujúce podporné služby4) a dodávku regulačnej elektriny5) sa hodnota energetickej účinnosti premeny energie môže znížiť najviac o rozdiel hodnoty energetickej účinnosti premeny energie dosahovanej v režime dodávky bez podporných služieb a v režime dodávky s podpornými službami; rozdiel hodnoty musí byť potvrdený energetickým auditom.
(3)
Pre zariadenia podľa odseku 1 prevádzkované menej ako 200 hodín ročne sa hodnota energetickej účinnosti premeny energie môže znížiť najviac o 50 %.
(4)
Ak sa pri premene energie v zariadeniach podľa odseku 1 využívajú viaceré palivá, energetická účinnosť premeny energie sa určí váženým priemerom podľa percentuálneho podielu jednotlivých palív.
§ 4
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti
a)
prenosu elektriny je uvedený v prílohe č. 4,
b)
distribúcie elektriny je uvedený v prílohe č. 5.
§ 5
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti
a)
prepravy a distribúcie plynu je uvedený v prílohách č. 6 a 7,
b)
prepravy pohonných látok a ropy je uvedený v prílohách č. 8 a 9.
§ 6
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla je uvedený v prílohe č. 10.
§ 7
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti
a)
prevádzky verejného vodovodu je uvedený v prílohe č. 11,
b)
prevádzky verejnej kanalizácie je uvedený v prílohe č. 12.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2015 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Pavol Pavlis v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
HODNOTY ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI PREMENY ENERGIE PRE ZARIADENIA NA VÝROBU ELEKTRINY
Príloha č. 2 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
HODNOTY ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI PREMENY ENERGIE PRE ZARIADENIA NA VÝROBU TEPLA
Príloha č. 3 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
HODNOTY ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI PREMENY ENERGIE PRE ZARIADENIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA
Príloha č. 4 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI PRENOSU ELEKTRINY
Príloha č. 5 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
Príloha č. 6 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREPRAVY PLYNU
Príloha č. 7 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI DISTRIBÚCIE PLYNU
Príloha č. 8 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREPRAVY POHONNÝCH LÁTOK
Príloha č. 9 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREPRAVY ROPY
Príloha č. 10 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI ROZVODU TEPLA
Príloha č. 11 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.
ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREVÁDZKY VEREJNÉHO VODOVODU
Príloha č. 12 k v vyhláške č. 88/2015 Z. z.
ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREVÁDZKY VEREJNEJ KANALIZÁCIE
1)
§ 2 písm. b) prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 100/2014 Z. z.
3)
§ 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.