87/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.2015 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

87
ZÁKON
z 23. apríla 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 357/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
6.
V § 66 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca.“.
7.
Za § 67 sa vkladajú § 67a až 67k, ktoré vrátane nadpisov znejú:
8.
V § 93 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Spoločnosť nesmie komanditistom vrátiť ich vklady.“.
10.
V § 121 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Spoločník alebo osoba podľa § 67c ods. 2 môže poskytnúť spoločnosti úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá, ak ho poskytne inak ako finančnými prostriedkami v hotovosti.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
11.
V § 121 odsek 3 znie:
„(3)
Splnenie povinnosti uvedenej v odseku 1 alebo poskytnutie plnenia podľa odseku 2 nemajú vplyv na výšku vkladu spoločníka.“.
12.
V § 123 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti nespôsobí svoj úpadok.“.
13.
V § 123 ods. 3 prvá veta znie: „Spoločnosť nesmie vrátiť spoločníkom ich vklady.“.
14.
V § 127a ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak sa na zasadnutí valného zhromaždenia člen orgánu spoločnosti vzdal funkcie“.
15.
V § 135a ods. 3 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „alebo ak ide o povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu.“.
16.
V § 148 odsek 1 znie:
„(1)
Spoločník nemôže zo spoločnosti vystúpiť. Ak nejde o spoločnosť s jediným spoločníkom, môže spoločník navrhnúť, aby súd zrušil jeho účasť v spoločnosti, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval. Ustanovenia § 113 ods. 5 a 6 platia obdobne.“.
17.
V § 148 ods. 2 sa slovo „Vyhlásenie“ nahrádza slovami „Ak nejde o spoločnosť s jediným spoločníkom, vyhlásenie“ a za slovo „spoločníka“ sa vkladá čiarka a slová „zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku“.
18.
V § 148 ods. 3 sa slová „Ak spoločenská zmluva“ nahrádzajú slovami „Ak nejde o spoločnosť s jediným spoločníkom a ak spoločenská zmluva“ a slovo „exekúcia“ sa nahrádza slovami „doručenie exekučného príkazu spoločnosti“.
19.
V § 152a ods. 6 prvej vete sa za slová „alebo zlúčení“ vkladá čiarka a slová „alebo ak aspoň jedna z týchto spoločností je v kríze“.
20.
V § 179 ods. 4 sa za slová „zdroje spoločnosti,“ vkladajú slová „ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti nespôsobí svoj úpadok, a“.
21.
V § 194 ods. 7 druhej vete na konci a v § 243a ods. 2 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak ide o povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu“.
22.
V § 223 odsek 8 znie:
„(8)
Družstvo nesmie vrátiť svojim členom členské vklady ani vyplácať úroky z členských vkladov, ak zákon neustanovuje inak.“.
23.
Za § 768l sa vkladajú § 768m a 768n, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠768m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
(1)
Ručenie podľa § 59a ods. 7 vzniká pri zmluvách uzatvorených po 1. júli 2015.
(2)
Ručenie podľa § 67k ods. 3 a 4 vzniká pri vklade vrátenom po 1. júli 2015.
§ 768n
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Pomer podľa § 67a ods. 2 sa prvýkrát použije v roku 2018; pomer podľa § 67a ods. 2 v roku
a)
2016 je 4 ku 100,
b)
2017 je 6 ku 100.“.
Čl. IV
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z. a zákona č. 77/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. d) sa za slovo „zamestnanca“ vkladá čiarka a slová „na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu podľa osobitného predpisu2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 13 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 33a sa vypúšťa citácia „o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 41a sa citácia „o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „v znení zákona č. 348/2011 Z. z.“.
4.
V § 165 ods. 1 prvej vete sa za slová „dávky garančného poistenia“ vkladá čiarka a slová „na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu podľa osobitného predpisu2a)“.
Čl. V
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z. a zákona č. 204/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5a ods. 1 sa slová „ktorá sa zverejní na internetových stránkach ústredného portálu verejnej správy6b) a ktorá“ nahrádzajú slovami „ktoré je zverejnené na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy6b) a špecializovaného portálu6ba) a ktoré“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6b a 6ba znejú:
„6b)
§ 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
6ba)
§ 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z.“.
2.
V § 7 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Registrový súd rovnako preverí, či voči zanikajúcej spoločnosti a spoločnosti, na ktorú prechádza imanie zanikajúcej spoločnosti nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie, vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia.“.
5.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Po uložení listín do zbierky listín registrový súd bez zbytočného odkladu zverejní oznámenie o uložení listín do zbierky listín. Pri listinách, ktoré sa ukladajú do registra účtovných závierok15c) zabezpečí bez zbytočného odkladu zverejnenie oznámenia o uložení listín do zbierky listín ministerstvo.“.
6.
V § 15 odsek 4 znie:
„(4)
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
7.
Názov prílohy znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.
Čl. VIII
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z. a zákona č. 371/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa slová „rozumie sa tým“ nahrádzajú slovami „predpokladá sa“.
2.
V § 3 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak peňažnú pohľadávku nie je voči dlžníkovi možné vymôcť exekúciou, alebo ak dlžník nesplnil povinnosť uloženú mu výzvou podľa § 19 ods. 1 písm. a), predpokladá sa, že je platobne neschopný.“.
3.
V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ani záväzky prislúchajúce pohľadávkam podľa § 155a“.
7.
V § 12 ods. 2 písm. c) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
8.
V § 12 ods. 2 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
9.
V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
písomným vyhlásením s úradne osvedčenými podpismi najmenej piatich zamestnancov alebo bývalých zamestnancov dlžníka, ktorí nie sú jeho spriaznenými osobami, o nesplnení ich pohľadávky na mzde, odstupnom alebo odchodnom 30 dní po lehote splatnosti; navrhovateľom v tomto prípade môže byť len zamestnanec alebo bývalý zamestnanec dlžníka, ktorý nie je osobou spriaznenou s dlžníkom, a ktorý je zastúpený odborovou organizáciou, aj keď nie je jej členom.“.
10.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Povinnosť zaplatiť preddavok nemá navrhovateľ, ktorý doložil pohľadávku podľa § 12 ods. 2 písm. e). Ak súd v tomto prípade po tom, čo dlžníkovi ustanovil predbežného správcu, konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastavil, odmenu a výdavky predbežného správcu platí Sociálna poisťovňa. O nároku predbežného správcu súd rozhodne v uznesení o určení odmeny a výdavkov predbežného správcu; proti tomuto uzneseniu je oprávnená podať odvolanie Sociálna poisťovňa.“.
11.
V § 14 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.“.
12.
V § 21 ods. 3 piatej vete sa za slová „predbežného správcu,“ vkladajú slová „alebo ak bolo konkurzné konanie začaté bez zaplatenia preddavku podľa § 13 ods. 3,“.
13.
V § 27 ods. 1 písm. f) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
14.
V § 27 ods. 1 písm. g) sa na konci pripája slovo „alebo“.
16.
V § 32 sa vypúšťa odsek 20.
17.
Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32a
Priznanie hlasovacích práv
(1)
Správca na podnet popretého veriteľa bez zbytočného odkladu predloží súdu prihlášku
a)
pohľadávky, ktorá bola účinne popretá iným veriteľom, bez ohľadu na to, či bola zároveň popretá aj správcom,
b)
pohľadávky priznanej rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého by inak bolo možné nariadiť výkon rozhodnutia, alebo vykonať exekúciu,
c)
pohľadávky, v ktorej bolo uplatnené zabezpečovacie právo registrované v registri záložných práv, registrované v osobitnom registri, alebo zapísané v katastri nehnuteľností.
(2)
Správca spolu s prihláškou pohľadávky predloží súdu listiny, ktoré predložil prihlasujúci veriteľ, prípadne popierajúci veriteľ a uvedie zároveň svoje stanovisko, či pohľadávka je a v akom rozsahu evidovaná v účtovníctve úpadcu, či je a v akom rozsahu namietaná úpadcom a či ju uznáva alebo ju poprel a v akom rozsahu a z akého dôvodu.
(3)
Súd na základe predložených listín bez zbytočného odkladu rozhodne, či a v akom rozsahu veriteľovi prizná hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s popretou pohľadávkou.
(4)
Rozhodnutie podľa odseku 3 súd doručí správcovi a veriteľovi, o ktorého právach spojených s popretou pohľadávkou rozhodoval; rozhodnutie sa nezverejňuje v Obchodnom vestníku. Proti rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie veriteľ, o ktorého právach spojených s popretou pohľadávkou súd rozhodoval.“.
20.
V § 56 sa na konci pripája táto veta: „Oprávnenie podľa prvej vety má správca aj vtedy, ak koná za úpadcu v pracovnoprávnych vzťahoch vo vzťahu k zamestnancom úpadcu podľa osobitného predpisu.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 234 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
21.
Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠56a
Zmeny v obchodnej spoločnosti
Zmluva o zlúčení, zmluva o splynutí alebo projekt rozdelenia úpadcu podlieha súhlasu správcu. Splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie úpadcu možno zapísať do obchodného registra iba so súhlasom správcu.“.
22.
V § 72 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Časť čistej mzdy, ktorá by inak mohla byť zrazená na uspokojenie prednostných pohľadávok,14a) podlieha konkurzu len v rozsahu, v ktorom sa uhrádza pohľadávka proti podstate podľa § 87 ods. 2 písm. d).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
§ 279 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, § 71 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
24.
V § 87 ods. 2 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „odmena správcu“ sa vkladajú slová „a odmena a výdavky predbežného správcu“.
27.
V § 105 sa za slovo „základe“ vkladajú slová „výpisu zo“.
28.
V § 109 ods. 3 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c)
účtovné závierky dlžníka poskytujú verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii dlžníka,
d)
od skončenia ostatnej reštrukturalizácie dlžníka alebo jeho právneho predchodcu uplynuli aspoň dva roky.“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená e) a f).“.
29.
V § 110 ods. 1 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
„g)
podrobné zhodnotenie právnych úkonov dlžníka so spriaznenými osobami, ktoré mohli viesť k úpadku, uskutočnených počas hroziaceho úpadku alebo v úpadku, najmä vo vzťahu k predpisom obchodného práva upravujúcim zákaz konkurencie, zákaz vrátenia vkladov, zákaz vrátenia plnení nahradzujúcich vlastné zdroje, transakcie s konfliktom záujmov, zákaz vyplácania zisku a rozdeľovania iných vlastných zdrojov,
h)
označenie osôb, ktoré ručia za záväzky dlžníka, alebo svojím majetkom záväzky dlžníka zabezpečujú a opis tohto majetku,“.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená i) a j).
30.
V § 110 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
údaj o výške čistého zisku a iných vlastných zdrojov dlžníka, rozdelených jeho členom v posledných dvoch rokoch,
f)
vyjadrenie audítora alebo súdneho znalca, či účtovná závierka dlžníka, pripojená k návrhu na povolenie reštrukturalizácie, poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii dlžníka.“.
31.
V § 112 odsek 2 znie:
„(2)
Navrhovateľ je povinný k návrhu na povolenie reštrukturalizácie pripojiť
a)
posudok správcu,
b)
zoznam majetku dlžníka,
c)
zoznam záväzkov dlžníka,
d)
zoznam osôb spriaznených s dlžníkom,
e)
zoznam právnych úkonov dlžníka so spriaznenými osobami, uskutočnených v posledných dvoch rokoch, týkajúcich sa majetku dlžníka v hodnote
1.
vyššej ako 10 % hodnoty základného imania dlžníka,
2.
vyššej ako 5 % najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť, ak dlžník nevytvára základné imanie,
f)
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku dlžníka spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka; ak bola individuálna účtovná závierka predmetom overovania audítorom, k návrhu je povinný pripojiť aj správu audítora.“.
32.
V § 114 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.“.
33.
V § 116 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
posudok vypracoval správca zapísaný do zoznamu správcov, ktorý má kanceláriu zriadenú v obvode odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd,“.
35.
V § 124 odsek 1 znie:
„(1)
Každú prihlásenú pohľadávku správca s odbornou starostlivosťou preskúma a porovná s účtovnou a inou dokumentáciou dlžníka a so zoznamom záväzkov dlžníka; správca pritom prihliadne aj na vyjadrenia dlžníka a iných osôb, v rozsahu, v akom ich možno považovať za vecne preukázané a právne odôvodnené. Správca vykoná aj vlastné šetrenie s cieľom nestranne zistiť stav a dôvody spornosti prihlásenej pohľadávky. Správca prihlásenú pohľadávku poprie v spornom rozsahu len ak pri skúmaní pohľadávky zistí, že prihlásená pohľadávka je čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva sporná v miere, ktorý odôvodňuje predpoklad, že veriteľ prihlásenej pohľadávky nebude v prípade konania podľa odseku 4 úspešný. Dôvodom popretia prihlásenej pohľadávky nemôže byť len skutočnosť, že spornosť vyplýva z účtovnej dokumentácie dlžníka, vyjadrení dlžníka alebo vyjadrení osôb, ktorých záujmy môžu byť ovplyvnené záujmami dlžníka, najmä jeho súčasných alebo predchádzajúcich právnych, účtovných alebo daňových poradcov.“.
36.
V § 124 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu po zapísaní do zoznamu pohľadávok písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“.
37.
§ 125 vrátane nadpisu znie:
㤠125
Priznanie hlasovacích práv
(1)
Správca na podnet popretého veriteľa bez zbytočného odkladu predloží súdu prihlášku
a)
pohľadávky priznanej rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého by inak bolo možné nariadiť výkon rozhodnutia, alebo vykonať exekúciu,
b)
pohľadávky, v ktorej bolo uplatnené zabezpečovacie právo registrované v registri záložných práv, registrované v osobitnom registri, alebo zapísané v katastri nehnuteľností.
(2)
Správca spolu s prihláškou pohľadávky predloží súdu listiny, ktoré predložil prihlasujúci veriteľ, uvedie zároveň svoje stanovisko, či pohľadávka je a v akom rozsahu evidovaná v účtovníctve dlžníka, či je a v akom rozsahu a z akého dôvodu namietaná dlžníkom alebo inými osobami.
(3)
Súd na základe predložených listín bez zbytočného odkladu rozhodne, či a v akom rozsahu veriteľovi prizná hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s popretou pohľadávkou.
(4)
Rozhodnutie podľa odseku 3 súd doručí správcovi a veriteľovi, o ktorého právach spojených s popretou pohľadávkou rozhodoval; rozhodnutie sa nezverejňuje v Obchodnom vestníku.“.
38.
§ 131 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Správca sa počas reštrukturalizácie môže vzdať svojej funkcie v príslušnom konaní z iných dôvodov, pre ktoré ho môže súd i bez návrhu odvolať; v takom prípade súd správcu bezodkladne odvolá a ustanoví správcu na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom. Uznesenie o odvolaní doterajšieho správcu a ustanovení nového správcu súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tiež doručí správcovi, ktorého v uznesení ustanovil.
(6)
Ustanovenie odseku 5 sa primerane použije aj na vzdanie sa funkcie správcu počas dozornej správy.“.
39.
V § 137 ods. 4 sa slová „Pre každú zabezpečenú pohľadávku, pri ktorej“ nahrádzajú slovami „Pre každého zabezpečeného veriteľa, pri ktorého zabezpečenej pohľadávke“.
40.
V § 145 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
o nižšie uspokojenie svojej pohľadávky oproti jej uspokojeniu navrhnutému v záväznej časti plánu v prospech inej skupiny pohľadávok vytvorenej v záväznej časti plánu.“.
41.
§ 145 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak žiadosť podľa odseku 1 písm. f) bola doručená neskôr ako siedmy deň pred konaním schvaľovacej schôdze avšak najneskôr v deň pred konaním schvaľovacej schôdze, správca o tejto žiadosti informuje predkladateľa plánu a veriteľov prítomných na schvaľovacej schôdzi veriteľov a predkladateľ plánu žiadosť do plánu zapracuje.“.
42.
V § 146 ods. 5 prvá a druhá veta znejú:
„Schvaľovacia schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden účastník plánu. Právo hlasovať má každý účastník plánu zaradený do niektorej zo skupín.“.
43.
V § 146 ods. 5 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Právo hlasovať nemá účastník plánu zaradený do skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky v rozsahu takejto pohľadávky a veriteľ pohľadávky popretej čo do právneho dôvodu alebo vymáhateľnosti v rozsahu takejto pohľadávky, ak mu nebolo priznané hlasovacie právo.“.
44.
V § 147 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Predkladateľ plánu môže najneskôr do skončenia rozpravy upraviť plán v prospech niektorej zo skupín veriteľov.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
45.
§ 147 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak ide o úpravu plánu podľa odseku 2, schôdza môže pokračovať v ten istý deň alebo v nasledujúci pracovný deň; ustanovenie odseku 4 sa v tomto prípade nepoužije.“.
46.
V § 148 ods. 1 písm. b) sa slová „ich hlasy“ nahrádzajú slovami „hlasy hlasujúcich veriteľov“.
47.
V § 148 ods. 2 sa slová „nehlasoval žiaden veriteľ“ nahrádzajú slovami „nikto nehlasoval z dôvodu neprítomnosti“.
48.
§ 148 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na účely hlasovania o prijatí plánu sa veriteľ, ktorému boli priznané hlasovacie práva považuje za veriteľa, ktorého pohľadávka bola zistená, v rozsahu priznaných hlasovacích práv.“.
49.
V § 152 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Súhlas v niektorej zo skupín pre nezabezpečené pohľadávky nemožno nahradiť, ak veriteľom tejto skupiny podľa záväznej časti plánu majú byť poskytované plnenia počas obdobia dlhšieho ako päť rokov; to neplatí pre skupinu podľa § 137 ods. 5.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
50.
V § 152 ods. 4 sa slová „alebo 2“ nahrádzajú slovami „alebo 3“.
51.
V § 154 ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
„d)
ak podľa plánu nemá dôjsť k vydaniu akcií alebo iných majetkových účastí na dlžníkovi alebo na preberajúcej osobe za nové peňažné vklady, alebo výmenou pohľadávok veriteľov skupiny pre nezabezpečené pohľadávky s výnimkou veriteľov skupiny pre nezabezpečené pohľadávky vytvorenej podľa § 137 ods. 5, a to aspoň vo výške podľa § 110 ods. 2 písm. e),
e)
plán nie je spravodlivý vo vzťahu ku skupinám veriteľov tým, že predpokladá taký vznik, zmenu alebo zánik práva alebo záväzkov obsiahnutých v pláne, že veritelia skupín pre nezabezpečené pohľadávky budú uspokojení v dlhšej dobe ako zabezpečení veritelia bez toho, aby pre to existoval spravodlivý dôvod.“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno f).
52.
§ 155 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Plánom zostáva nedotknuté právo veriteľa v rozsahu zistenej pohľadávky domáhať sa jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku.“.
53.
Za § 155 sa vkladá § 155a, ktorý znie:
㤠155a
(1)
Dlžník alebo preberajúca osoba, nemôže po skončení reštrukturalizácie medzi svojich členov rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje skôr ako dôjde k uspokojeniu pohľadávok veriteľov skupiny pre nezabezpečené pohľadávky do výšky ich zistených pohľadávok; na tieto účely pôvodná pohľadávka do výšky 50 % nezaniká a vo zvyšnej časti sa má za to, že je iným majetkovým právom veriteľa byť uspokojený v rozsahu zisku alebo iných vlastných zdrojov. Pohľadávka podľa predchádzajúcej vety je do splnenia plánu alebo do neúčinnosti plánu nevymáhateľná.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije na veriteľov skupiny pre nezabezpečené pohľadávky vytvorenej podľa § 137 ods. 5.
(3)
Plnenie poskytnuté veriteľom podľa odseku 1 nad rozsah určený plánom sa nepovažuje za bezdôvodné obohatenie.
(4)
Ustanovenie odseku 1 platí aj pre právnych nástupcov dlžníka alebo preberajúcej osoby.“.
54.
V § 157 ods. 1 uvádzacej vete sa za slová „námietku proti prijatiu plánu“ vkladá čiarka a slová „alebo účastník plánu, ktorý môže byť poskytovateľom štátnej pomoci“.
55.
V § 157 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
splnením potvrdeného plánu dôjde k poskytnutiu neoprávnenej štátnej pomoci.“.
56.
Za § 159 sa vkladajú § 159a a 159b, ktoré znejú:
㤠159a
(1)
Porušením povinnosti podľa § 155a sa stáva plán voči veriteľom skupiny pre dotknuté nezabezpečené pohľadávky neúčinným; rozdeleniu zisku alebo iných vlastných zdrojov možno v konkurze odporovať.
(2)
Veriteľ podľa § 155a ods. 1 je oprávnený domáhať sa na súde, ktorý potvrdil plán, aby určil, že došlo k porušeniu povinnosti podľa § 155a. Proti rozhodnutiu súdu je prípustné odvolanie. Právoplatné rozhodnutie súd zverejní v Obchodnom vestníku. Zverejnením je rozhodnutie, ktorým sa určilo, že došlo k porušeniu povinnosti podľa § 155a účinné voči všetkým účastníkom plánu.
§ 159b
(1)
Ak dlžník alebo preberajúca osoba vytvorí zisk vykázaný v účtovnej závierke, ktorý nepotrebuje k zachovaniu prevádzky podniku alebo jej podstatnej časti predpokladanej plánom, veriteľ podľa § 155a ods. 1 má právo domáhať sa uspokojenia svojej pôvodnej pohľadávky z takto vytvoreného zisku v rozsahu rozdielu medzi výškou uspokojenia pohľadávky podľa § 155a ods. 1 a plnením, ktoré bolo tomuto veriteľovi poskytnuté podľa plánu; nemožno mu však priznať viac ako mu z vytvoreného zisku pomerne pripadá k ostatným veriteľom v jeho skupine.
(2)
Veriteľ má právo podľa odseku 1 aj voči právnym nástupcom dlžníka alebo preberajúcej osoby.“.
57.
V § 161 ods. 3 písm. c) sa za slovo „podklade“ vkladajú slová „výpisu zo“.
58.
V § 161 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
na podklade výpisu zo zoznamu pohľadávok uloženého na súde a právoplatného rozhodnutia súdu podľa § 159a ods. 2, ak ide o neúčinnosť plánu podľa § 159a.“.
59.
§ 161 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Pôvodná pohľadávka sa nepremlčí skôr ako uplynie desať rokov od neúčinnosti plánu.“.
60.
Za § 161 sa vkladá § 161a, ktorý znie:
㤠161a
Ak sa dlžník alebo preberajúca osoba dohodne s veriteľom z plánu počas plnenia plánu na vydaní akcií alebo iných majetkových účastí na dlžníkovi alebo preberajúcej osobe na účel ich výmeny za pohľadávku, plán sa na tento účel považuje za neúčinný voči veriteľovi vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa má vymeniť za akcie alebo iné majetkové účasti na dlžníkovi alebo preberajúcej osobe.“.
61.
V § 164 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
pravidelne vyhodnocovať, či veriteľom vznikol nárok podľa § 159b; túto skutočnosť bez zbytočného odkladu zverejní v Obchodnom vestníku,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
63.
V § 198 ods. 4 sa vypúšťajú slová „podľa § 32 ods. 16,“.
64.
Za § 206a sa vkladá § 206b a 206c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠206b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Konania začaté predo dňom účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa predpisov účinných do dňa účinnosti tohto zákona.
(2)
Ustanovenia § 155a, § 159a a 159b, § 161 ods. 3 písm. c) a d) a odseku 5 a § 161a sa použijú aj na konania začaté predo dňom účinnosti tohto zákona, ak ku dňu účinnosti tohto zákona nebol súdu predložený návrh na potvrdenie plánu.
(3)
Ustanovenia § 131 ods. 5 a 6, § 145 ods. 1 písm. f), § 145 ods. 4, § 147 ods. 2 a 5 a § 164 ods. 1 písm. d) sa použijú aj na konania začaté predo dňom účinnosti tohto zákona, ak ku dňu účinnosti tohto zákona sa neuskutočnila schvaľovacia schôdza.
§ 206c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Konania začaté pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.“.
Čl. IX
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z., zákona č. 158/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 550/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 28/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 13/2015 Z. z. a zákona č. 31/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 26 ods. 1 písm. c) sa za slová „vyhlásený konkurz,“ vkladajú slová „nie je v reštrukturalizácii,“.
2.
Za § 155o sa vkladá § 155p, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠155p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, koncesia, súťaž návrhov alebo postup zadávania podlimitnej zákazky, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie predo dňom účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2)
Priame rokovacie konanie, ktoré sa preukázateľne začalo predo dňom účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(3)
V konaní a pri výkone kontroly, ktoré začal úrad predo dňom účinnosti tohto zákona, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(4)
V konaní a pri výkone kontroly, ktoré začne úrad po účinnosti tohto zákona a vzťahuje sa na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 a 2, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(5)
Konanie o žiadosti o nápravu a konanie o námietkach, ktoré sa vzťahujú na verejné obstarávanie podľa odseku 1 alebo odseku 2, sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
Čl. X
Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 233/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Tieto štátne finančné aktíva možno použiť aj na posilnenie vlastných zdrojov financovania právnických osôb so 100 % majetkovou účasťou štátu.“.
2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu, výšku, účel a spôsob použitia posilnených vlastných zdrojov podľa odseku 3 poslednej vety ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.“.
Čl. XI
Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 14 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Poverená osoba môže vykonávať aj iné činnosti, ak tak rozhodne vláda Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.“.
Čl. XII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 3 a § 67k v bode 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015 a čl. I bodov 1, 2, 4, 5, § 67a až 67j v bode 7 a bodu 9, čl. II a III, čl. V bodov 3 a 4, čl. VI a VII a čl. VIII bodov 4 až 6, 15, 18, 19, 23, 25, 26, 34 a 62, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.