79/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016 do 30.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

79
ZÁKON
zo 17. marca 2015
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,
b)
opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu,
c)
práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi,
d)
rozšírenú zodpovednosť výrobcov,
e)
nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov,
f)
nakladanie s komunálnym odpadom,
g)
cezhraničný pohyb odpadov,
h)
informačný systém odpadového hospodárstva,
i)
pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
j)
zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a
k)
činnosť Recyklačného fondu, proces jeho zrušenia a zániku.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
hnoj,1) slamu alebo iný prírodný poľnohospodársky materiál alebo lesnícky materiál, ktorý nevykazuje nebezpečné vlastnosti a používa sa v poľnohospodárstve, lesníctve alebo na získanie energie z tohto materiálu procesmi alebo spôsobmi, ktoré nepoškodzujú životné prostredie ani neohrozujú zdravie ľudí,
b)
nakladanie s látkami znečisťujúcimi ovzdušie,2)
c)
nakladanie, zachytávanie, prepravu a trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu,3)
d)
nakladanie s odpadmi z drahých kovov,4)
e)
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,5)
f)
nakladanie s vyradenými výbušninami a zvyškami z výroby výbušnín,6)
g)
pôdu (in situ) vrátane nevykopanej kontaminovanej zeminy a stavby7) trvalo spojené so zemou,
h)
nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný,
i)
sedimenty premiestňované v rámci povrchových vôd na účely vodného hospodárstva a riadenia vodných tokov alebo na zabránenie záplavám, alebo na zmiernenie účinkov povodní a období sucha, alebo na rekultiváciu pôdy, ak sa preukáže, že sedimenty nevykazujú nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe osobitného predpisu,8)
(3)
Ak osobitné predpisy9) neustanovujú inak, tento zákon sa vzťahuje aj na
a)
nakladanie s ťažobným odpadom,10)
b)
ukladanie odpadov na odkaliská,
c)
nakladanie s telami zvierat a ich časťami, ktoré uhynuli iným spôsobom ako zabitím pre ľudskú spotrebu vrátane zvierat usmrtených na účely eradikácie epizootických chorôb a ktoré sú zneškodňované podľa osobitného predpisu,11)
d)
nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi vrátane odvodených produktov upravených v osobitnom predpise,12)
e)
nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými vodami.13)
(4)
Ak sa vedľajšie živočíšne produkty vrátane odvodených produktov podľa odseku 3 písm. d) spaľujú, skládkujú alebo použijú v zariadeniach na výrobu bioplynu alebo kompostu, tento zákon sa uplatní vždy.
Vymedzenie základných pojmov
§ 2
Odpad
(1)
Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi14) povinný sa jej zbaviť.
(2)
Odpadom nie je
a)
látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,
b)
špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,
c)
odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom,15) alebo
d)
odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.
(3)
Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich ďalšie spoločné nakladanie.
(4)
Vedľajší produkt je látka alebo hnuteľná vec, ktorá spĺňa tieto podmienky:
a)
je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto látky alebo veci,
b)
jej ďalšie používanie je zabezpečené,
c)
môže sa použiť priamo bez ďalšieho spracovania iného ako bežný priemyselný postup,
d)
vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu,
e)
jej ďalšie použitie je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky na výrobok,15) ochranu životného prostredia a ochranu zdravia ľudí z hľadiska jeho konkrétneho použitia, a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí,
f)
spĺňa osobitné kritériá, ak boli pre látku alebo vec ustanovené osobitným predpisom, a
g)
bol udelený súhlas [§ 97 ods. 1 písm. o)].
(5)
Stav konca odpadu je stav, ktorý dosiahne niektorý špecifický odpad, ak prejde niektorou z činností zhodnocovania odpadu vrátane recyklácie a ak zároveň ide o odpad, pre ktorý boli ustanovené osobitné kritériá v osobitnom predpise16) alebo vo vykonávacom predpise [§ 105 ods. 3 písm. p)] a ktorý spĺňa tieto kritériá.
(6)
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
(7)
Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.
(8)
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady [§ 105 ods. 3 písm. b)].
(9)
Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu.8)
§ 3
Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom
(1)
Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.
(2)
Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
(3)
Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený.
(4)
Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.
(5)
Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
(6)
Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.
(7)
Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
(8)
Triedený zber je zber vytriedených odpadov.
(9)
Úprava odpadu je činnosť, ktorá vedie k zmene chemických vlastností, biologických vlastností alebo fyzikálnych vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo uľahčenia jeho prepravy, zhodnotenia, spracovania alebo za účelom zmenšenia objemu alebo zníženia jeho nebezpečných vlastností.
(10)
Príprava odpadu na opätovné použitie je činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.
(11)
Spracovanie odpadu je činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane prípravy odpadu pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.
(12)
Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktorý nie je odpadom, znova použije na ten istý účel, na ktorý bol určený.
(13)
Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1.
(14)
Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania, ak nie je v § 42 ods. 12, § 52 ods. 18 a 19 a § 60 ods. 15 ustanovené inak.
(15)
Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2.
(16)
Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
(17)
Najlepšie dostupné techniky sú uvedené v osobitnom predpise.17)
§ 4
Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom
(1)
Pôvodca odpadu je
a)
každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
b)
ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
(2)
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
(3)
Obchodník na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane obchodníka, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe.
(4)
Sprostredkovateľ na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane sprostredkovateľa, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe.
§ 5
Zariadenia na nakladanie s odpadom
(1)
Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.
(2)
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 1, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.
(3)
Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 2, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zneškodňovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.
(4)
Mobilné zariadenie na účely tohto zákona je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré
a)
je konštrukčne a technicky prispôsobené na častý presun z miesta na miesto,
b)
vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou,
c)
je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov najmä v mieste ich vzniku a
d)
nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu.18)
(5)
Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie alebo miesto so zariadením, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo čas ich uloženia pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok.
§ 6
Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva
(1)
Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:
a)
predchádzanie vzniku odpadu,
b)
príprava na opätovné použitie,
c)
recyklácia,
d)
iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e)
zneškodňovanie.
(2)
Od hierarchie odpadového hospodárstva je možné odkloniť sa iba pre určité prúdy odpadov, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle výrobku vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví tento zákon.
(3)
Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú
a)
množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov,
b)
nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo
c)
obsah škodlivých látok v materiáloch a vo výrobkoch.
(4)
Predchádzaním vzniku odpadu z obalov je znižovanie
a)
množstva materiálov a látok obsiahnutých v obaloch a odpadoch z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie a
b)
množstva obalov a odpadov z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie v etape výrobného procesu, predaja, distribúcie, využitia a ich eliminácia; prevencia sa uplatňuje osobitne pri vývoji výrobkov a technológií priaznivejších pre životné prostredie.
(5)
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vyrába výrobky, prihliada
a)
pri ich výrobe na potrebu uprednostniť technológie a postupy šetriace prírodné zdroje a obmedzujúce vznik nevyužiteľného odpadu z týchto výrobkov, obzvlášť nebezpečného odpadu,
b)
na potrebu informovanosti verejnosti o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu z výrobku a jeho častí, predovšetkým pri vyhotovovaní obalu výrobku, návodu na použitie alebo inej dokumentácie k výrobku.
(6)
Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je možné zabrániť, musí byť zhodnotený, prípadne zneškodnený v súlade s odsekom 1 spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie a ktorý je v súlade s týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(7)
Materiály a výrobky je potrebné využívať opätovným použitím, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie vzniku odpadu.
(8)
Zhodnocovať odpad recykláciou umožňujúcou získavanie surovín je prípustné, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie jeho vzniku alebo nie je možný a účelný postup podľa odseku 7.
(9)
Odpad je možné využívať ako zdroj energie, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie jeho vzniku alebo nie je možný a účelný postup podľa odsekov 7 a 8.
(10)
Zneškodňovať odpad je možné spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, ak nie je možné a účelné predchádzať jeho vzniku alebo nie je možný a účelný postup podľa odsekov 7 až 9.
(11)
Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva sú ustanovené v prílohe č. 3.
DRUHÁ ČASŤ
PROGRAMOVÉ DOKUMENTY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
§ 7
Program predchádzania vzniku odpadu
(1)
Program predchádzania vzniku odpadu je programový dokument, ktorý vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy. Program predchádzania vzniku odpadu po posúdení jeho vplyvov na životné prostredie19) schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) a po jeho schválení ho ministerstvo uverejňuje vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) a na svojom webovom sídle.
(2)
Program predchádzania vzniku odpadu vypracúva ministerstvo spravidla na obdobie desiatich rokov.
(3)
Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje ciele predchádzania vzniku odpadu vrátane odpadu z obalov, existujúce opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov a v prípade potreby návrhy nových opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. Ciele a opatrenia v tomto programe sú zamerané na vylúčenie priamej väzby medzi hospodárskym rastom a negatívnymi environmentálnymi vplyvmi spojenými so vznikom odpadu. Súčasťou programu predchádzania vzniku odpadu je aj vyhodnotenie efektívnosti opatrení uvedených v prílohe č. 4 alebo iných existujúcich opatrení.
(4)
Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje špecifické kvalitatívne alebo kvantitatívne referenčné hodnoty pre opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, ktoré sú ustanovené za účelom monitorovania a posudzovania pokroku, ako aj kvalitatívne alebo kvantitatívne ciele a ukazovatele.
(5)
Ministerstvo najneskôr do šiestich rokov od nadobudnutia platnosti programu predchádzania vzniku odpadu predloží vláde vyhodnotenie priebežného plnenia cieľov programu predchádzania vzniku odpadu na základe vyhodnotenia kvalitatívnych alebo kvantitatívnych cieľov a ukazovateľov.
(6)
Ministerstvo v prípade potreby zabezpečí aktualizáciu programu predchádzania vzniku odpadu.
Programy odpadového hospodárstva
§ 8
Základné ustanovenia
(1)
Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohto zákona.
(2)
Program sa vypracúva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov a pre polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly.
(3)
Program obsahuje
a)
názov orgánu, ktorý program vypracúva a základné údaje o území, pre ktoré sa program vypracúva, alebo základné údaje o držiteľovi polychlórovaných bifenylov alebo o obci, ktorí program vypracúvajú,
b)
charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva,
c)
záväznú časť a smernú časť,
d)
vyhodnotenie predchádzajúceho programu.
§ 9
Program Slovenskej republiky a program kraja
(1)
Program Slovenskej republiky vypracúva ministerstvo spravidla na obdobie desiatich rokov, a to najmä na základe podkladov od okresných úradov v sídle kraja, okresných úradov a územnej samosprávy. Program Slovenskej republiky po posúdení jeho vplyvov na životné prostredie19) schvaľuje vláda a po jeho schválení ho ministerstvo uverejňuje vo vestníku a na svojom webovom sídle.
(2)
Program Slovenskej republiky obsahuje najmä
a)
charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva a odhad budúceho vývoja určených prúdov odpadu,
b)
informácie o druhu, množstve a zdroji odpadu vzniknutého na území Slovenskej republiky s rozlíšením na kraje, informácie o odpade, ktorý sa pravdepodobne vyvezie z územia Slovenskej republiky, prepraví alebo dovezie na územie Slovenskej republiky,
c)
opis existujúcich systémov zberu odpadov,
d)
rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov,
e)
cieľové smerovanie nakladania s určenými prúdmi odpadov a množstvami odpadov v určenom čase a opatrenia na ich dosiahnutie,
f)
cieľové smerovanie nakladania s polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly v určenom čase a opatrenia na ich dosiahnutie,
g)
opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov,
h)
opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálnych odpadov,
i)
opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie stavebných odpadov a odpadov z demolácií,
j)
osobitnú kapitolu o nakladaní s obalmi a odpadom z obalov vrátane podpory preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov,
k)
posúdenie potreby budovania nových zariadení na spracovanie odpadov, potreby zvýšenia kapacity alebo uzatvorenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov,
l)
posúdenie potreby budovania nových systémov zberu odpadov,
m)
návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadmi nadregionálneho významu,
n)
vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení,
o)
informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti nakladania s odpadmi,
p)
rozsah finančnej náročnosti programu.
(3)
Záväzná časť programu Slovenskej republiky obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. e) až j). Smerná časť programu Slovenskej republiky obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. k) až p).
(4)
Okresný úrad v sídle kraja predloží do troch mesiacov od schválenia programu Slovenskej republiky podľa odseku 1 návrh programu kraja na posúdenie jeho vplyvov na životné prostredie;19) návrh programu kraja vypracúva najmä na základe podkladov od okresných úradov a územnej samosprávy. Po posúdení vplyvov na životné prostredie19) záväznú časť programu kraja vydáva okresný úrad v sídle kraja vyhláškou na obdobie zhodné s obdobím platnosti programu Slovenskej republiky a zašle ho na uverejnenie ministerstvu.
(5)
Program kraja musí byť v súlade s programom Slovenskej republiky a obsahuje skutočnosti uvedené v odseku 2 okrem písm. g), m) a o) so zameraním na územie kraja, pre ktorý sa vypracúva. Záväzná časť programu kraja obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. e), f), h), i) a j). Smerná časť programu kraja obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. k), l), n) a p) a návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadmi regionálneho významu.
(6)
Platný program Slovenskej republiky a program kraja sú podkladom pre opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, nakladanie s odpadmi, dekontamináciu a na spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie.
(7)
Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vydávané podľa tohto zákona nesmú byť v rozpore s programom príslušného kraja.
(8)
Ak sa v čase po vydaní programu Slovenskej republiky a programu kraja zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah programu Slovenskej republiky a programu kraja, ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja sú povinné aktualizovať nimi vypracovaný program. Na aktualizáciu týchto programov platia rovnako ustanovenia odsekov 1 až 6.
(9)
Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverené osoby sú oprávnené od každého, kto nakladá s obalmi, je držiteľom odpadu, nakladá s odpadmi alebo je držiteľom polychlórovaných bifenylov, požadovať informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu. Osobitné predpisy na ochranu údajov20) nie sú dotknuté.
(10)
Ministerstvo predloží vláde na schválenie vyhodnotenie plnenia platného programu Slovenskej republiky raz za päť rokov odo dňa jeho schválenia.
§ 10
Program obce
(1)
Obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracúvať program obce.
(2)
Program obce obsahuje najmä
a)
charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva,
b)
predpokladané množstvo vzniku komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
c)
údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a o zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov,
d)
ciele a opatrenia zamerané na zníženie množstva vzniknutých komunálnych odpadov a na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného zhodnotenia,
e)
opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov,
f)
opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť,
g)
informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov a o tom, aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je vhodné vybudovať,
h)
informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi,
i)
rozsah finančnej náročnosti programu.
(3)
Záväzná časť programu obce obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. d) až f). Smerná časť programu obce obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. g) až i). Program obce musí byť v súlade so záväznou časťou programu príslušného kraja.
(4)
Obec je povinná predložiť vypracovaný program obce do štyroch mesiacov od vydania programu kraja príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na posúdenie súladu s ustanoveniami tohto zákona a so záväznou časťou programu príslušného kraja. Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva oznámi obci výsledok posúdenia do 30 dní od doručenia programu obce; výsledok posúdenia je pre obec záväzný. Ak je výsledok posúdenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva kladný, obec
a)
predloží program obce na posúdenie jeho vplyvu na životné prostredie,19) ak program obce podlieha tomuto posúdeniu, a následne po ukončení tohto posúdenia ho schváli,
b)
schváli program obce, ktorý nepodlieha posúdeniu vplyvu na životné prostredie.
(5)
Ak príslušný orgán štátnej správy v posúdení podľa odseku 4 upozorní obec na nesúlad s ustanoveniami tohto zákona alebo so záväznou časťou programu príslušného kraja, obec program upraví. Schválenie programu obce, ktorý nie je v súlade s týmto zákonom je neplatné.
(6)
Vydaním nového programu obce platnosť predchádzajúceho programu obce zanikne.
(7)
Obec je povinná vypracovať program obce tak, aby jeho obdobie platnosti bolo zhodné s obdobím platnosti programu kraja; v prípade podľa odseku 8 je obec povinná zabezpečiť zhodu konca obdobia platnosti svojho programu s koncom obdobia platnosti programu kraja.
(8)
Ak obci vznikla povinnosť podľa odseku 1 počas platnosti programu kraja, je povinná plniť uvedenú povinnosť v súlade s odsekmi 4 a 5, v lehotách v ňom uvedených a so začiatkom ich plynutia od vzniku tejto povinnosti.
(9)
Ak sa v čase po schválení programu obce zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre jeho obsah, obec je povinná svoj program aktualizovať a bezodkladne ho predložiť na posúdenie príslušnému orgánu štátnej správy.
(10)
Obec môže vypracovať program obce v spolupráci s jednou obcou alebo viacerými obcami na základe zmluvnej spolupráce.21) V spoločnom programe si obce môžu určiť ciele jednotlivo pre každú obec.
(11)
Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu obce oprávnená bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu alebo nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na jej území, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu obce. Osobitné predpisy na ochranu údajov20) nie sú dotknuté.
(12)
Obec je povinná schválený program obce zverejniť do 30 dní od jeho schválenia na svojom webovom sídle.
§ 11
Program držiteľa polychlórovaných bifenylov
(1)
Držiteľ polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa nachádzajú polychlórované bifenyly alebo zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly, je povinný bezodkladne vypracovať program držiteľa polychlórovaných bifenylov so zameraním na dekontamináciu zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a na nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi a predložiť vypracovaný program na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Schválený program držiteľa polychlórovaných bifenylov je držiteľ polychlórovaných bifenylov povinný dodržiavať.
(2)
Program držiteľa polychlórovaných bifenylov obsahuje ustanovené údaje [§ 105 ods. 3 písm. a)].
(3)
Ak dôjde k zmene skutočností uvedených v programe držiteľa polychlórovaných bifenylov v súlade s odsekom 2, je držiteľ polychlórovaných bifenylov povinný do štyroch mesiacov vypracovať a predložiť na schválenie nový program držiteľa polychlórovaných bifenylov, ak je napriek zmene skutočností uvedených v súlade s odsekom 2 stále držiteľom polychlórovaných bifenylov.
TRETIA ČASŤ
POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB
§ 12
Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi
(1)
Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím.
(2)
Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k
a)
riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
b)
obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c)
nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.22)
(3)
Povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom a činnosti k nim smerujúce sú povinné plniť osoby v nasledujúcom poradí, ak nie je v odseku 4 ustanovené inak:
a)
držiteľ odpadu, pre ktorého sa nakladanie s odpadom vykonáva, ak je známy, alebo
b)
posledný známy držiteľ odpadu.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu odpadu (§ 27 ods. 3), na ktoré sa v ustanovenom rozsahu vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov znášajúcich náklady na činnosti nakladania s odpadom a na činnosti k nim smerujúce.
(5)
Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí nakladanie s odpadom na náklady držiteľa odpadu orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, na ktorého území sa odpad nachádza.
(6)
Fyzické osoby nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom s výnimkou zaobchádzania podľa § 63 ods. 1 a § 72.
§ 13
Zákazy
Zakazuje sa
a)
uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom,
b)
zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
c)
zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a D7 uvedenými v prílohe č. 2,
d)
vykonávať bez súhlasu podľa § 97 ods. 1 alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
e)
zneškodňovať skládkovaním
1.
kvapalné odpady,
2.
odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
3.
odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8; spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
4.
odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
5.
odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5,
7.
vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
8.
biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
f)
riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5,
g)
zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b),
h)
spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.
§ 14
Povinnosti držiteľa odpadu
(1)
Držiteľ odpadu je povinný
a)
správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
b)
zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c)
zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,23)
d)
zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
1.
prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
2.
recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
3.
zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
4.
zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
e)
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nie je v odseku 5, § 38 ods. 1 písm. a) a d), § 49 písm. a) a b) a § 72 ustanovené inak a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
f)
viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
g)
ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
h)
predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov,
i)
skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu,
k)
umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté,24)
l)
vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116 ods. 3),
m)
zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny zušľachťovací styk,25) alebo ich vývoz podľa tohto zákona,
n)
na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu alebo programu predchádzania vzniku odpadu.
(2)
Na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, sa ustanovenia odseku 1 nevzťahujú s výnimkou písmena j).
(3)
Ak je držiteľom odpadov osoba prevádzkujúca dopravu pre cudziu potrebu alebo vlastnú potrebu (ďalej len „dopravca“), vzťahujú sa na neho pri preprave odpadov iba ustanovenia odseku 1 písm. h) a j) až l).
(4)
Povinnosti držiteľa odpadu uvedené v odseku 1 písm. b), c), i) a j) sa nevzťahujú na obchodníka a sprostredkovateľa, ktorí nemajú tento odpad vo fyzickej držbe. Na obchodníka a sprostredkovateľa, ktorí majú tento odpad vo fyzickej držbe, sa vzťahujú povinnosti uvedené v odseku 1.
(5)
Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n), je oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. e), ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti, ako je materiál, palivo26) alebo iná vec určená na konečnú spotrebu okrem nebezpečného odpadu, elektroodpadu, odpadových pneumatík a použitých batérií a akumulátorov; konečnou spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. Pri takomto postupe sa na držiteľa odpadov nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1 písm. d) a e). Ustanovenia osobitných predpisov27) týmto nie sú dotknuté.
(6)
Osoba, ktorej bol odovzdaný odpad podľa odseku 5, je povinná s ním zaobchádzať spôsobom a na účel podľa odseku 5; po prevzatí od držiteľa odpadu podľa odseku 5 sa táto vec nepovažuje za odpad.
(7)
Ak je držiteľom odpadových pneumatík, elektroodpadu alebo použitých batérií a akumulátorov distribútor, ktorý vykonáva ich spätný zber, ale ktorý nevykonáva servis, vzťahujú sa na neho iba ustanovenia odseku 1 písm. b), e), i), k) a l).
(8)
Ak bol udelený súhlas podľa odseku 1 písm. i) pôvodcovi odpadu, nepovažuje sa miesto zhromažďovania odpadu u pôvodcu odpadu za skládku odpadov.
§ 15
Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu
(1)
Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s týmto zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
(2)
Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu uvedenému v odseku 1.
(3)
O oznámeniach podaných podľa odsekov 1 a 2 sa obec a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva navzájom informujú najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa oznámenia.
(4)
Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 vyplýva, že ide o nezákonné umiestnenie odpadu do vodného toku, na pobrežných pozemkoch alebo v inundačných územiach, je ten, kto oznámenie prijal, povinný bezodkladne o uvedenej skutočnosti informovať príslušný orgán štátnej vodnej správy.
(5)
Na podklade oznámenia vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti, na ktorej bol nezákonne umiestnený odpad, z vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu štátnej správy príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva overí, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu28) nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin,29) a vydá o tom odborné vyjadrenie.30)
(6)
Ak z oznámenia inej osoby ako uvedenej v odseku 5 možno predpokladať, že bol spáchaný trestný čin, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postupuje podľa odsekov 5 a 7.
(7)
Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zistí skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, vykoná jej oznámenie podľa osobitného predpisu31) a konanie o určenie zodpovednej osoby nezačne.
(8)
Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nezistí skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, začne konanie o určenie zodpovednej osoby, v ktorom postupuje podľa odsekov 9 až 12.
(9)
Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby
a)
zisťuje osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu,
b)
zisťuje, či vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému umiestneniu odpadu, zanedbal povinnosť urobiť všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu32) alebo povinnosť podľa rozhodnutia súdu,33) alebo či mal z tohto umiestnenia odpadu majetkový prospech alebo iný prospech, ak nezistí osobu podľa písmena a).
(10)
Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby zistí osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu podľa odseku 9 písm. a), určí ju za osobu povinnú zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom.
(11)
Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby zistí, že nastali skutočnosti uvedené v odseku 9 písm. b), určí vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému umiestneniu odpadu, za osobu povinnú zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom.
(12)
Ak výsledkom postupu podľa odsekov 10 a 11 nebola určená osoba povinná zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva ukončí konanie o určenie zodpovednej osoby rozhodnutím, v ktorom konštatuje uvedenú skutočnosť.
(13)
Osoba určená ako zodpovedná za nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom v súlade s odsekom 10 alebo 11 je povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu v súlade s týmto zákonom na vlastné náklady; ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, urobí tak výlučne prostredníctvom osoby, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou podľa § 81 ods. 13 alebo prostredníctvom obce, ak túto činnosť obec zabezpečuje sama.
(14)
V prípade uvedenom v odseku 12 zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v súlade s týmto zákonom na vlastné náklady
a)
obec, na ktorej území bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady,
b)
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o iné odpady ako odpady uvedené v písmene a).
(15)
Ak po oznámení podľa odseku 7 orgán policajného zboru oznámi orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že pre nezákonne umiestnený odpad je možné zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie, postupuje sa podľa odseku 14.
(16)
Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 14, má nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za nezákonné umiestnenie odpadu.
(17)
Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže požiadať v konaní podľa odseku 9 o súčinnosť orgány policajného zboru pri objasňovaní nezákonného umiestnenia odpadu.
(18)
Obec je oprávnená zabezpečiť v súlade s týmto zákonom zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu, ktorý je komunálnym odpadom alebo drobným stavebným odpadom, bezodkladne po jeho zistení, pričom v tomto prípade sa postup podľa odsekov 3 až 17 neuplatní; obec je povinná o tom informovať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr do troch pracovných dní.
§ 16
Zber odpadu a výkup odpadu
(1)
Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu, je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinný
a)
zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu odpadov alebo výkupu odpadov,
b)
označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov.
(2)
Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je okrem povinností podľa odseku 1 povinný
a)
zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík,
b)
oznamovať obci, na ktorej území sa zber odpadu alebo výkup odpadu uskutočňuje, údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného odpadu [§ 105 ods. 3 písm. d)].
(3)
Ten, kto vykonáva zber vyhradeného prúdu odpadu (§ 27 ods. 3) v zariadení na zber odpadov alebo bez zariadenia na zber odpadov, je povinný mať uzatvorenú zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov, príslušnou treťou osobou, alebo výrobcom príslušného vyhradeného výrobku; toto ustanovenie sa nevzťahuje na zber starých vozidiel, na osobu uvedenú v odseku 4 a na distribútorov vykonávajúcich spätných zber.
(4)
Ten, kto vykonáva výkup vyhradeného prúdu odpadu, je povinný najneskôr do 15 pracovných dní po ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo vykúpeného odpadu a informácie o jeho zhodnotení v prvom zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťami R1 až R11 podľa prílohy č. 1 alebo v prvom inom zariadení na zhodnocovanie odpadu na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z činností R 1 až R 11 podľa prílohy č. 1,
a)
v prípade odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov (§ 73 ods. 3) príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov, ktorá má podpísanú zmluvu s obcou, v ktorej sa výkup realizuje,
b)
v prípade elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov príslušnému koordinačnému centru, ak je zriadené.
(5)
Zakazuje sa zbierať a vykupovať kovový odpad inak, ako je uvedené v odsekoch 6 až 8.
(6)
Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu, je povinný zbierať alebo vykupovať kovový odpad
a)
pochádzajúci zo súčiastok a častí zariadení z koľajových vedení, zabezpečovacej techniky a oznamovacej techniky, koľajových vozidiel a výstroja tratí alebo javiace znaky, že z takýchto zariadení pochádzajú, iba od prevádzkovateľov dráh a podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe,
b)
pochádzajúci z dopravných značiek a dopravných zariadení, zvodidiel, alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od správcov pozemných komunikácií a podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe,
c)
pochádzajúci z kanalizačných poklopov a krytov kanalizačných vpustí iba od vlastníka alebo prevádzkovateľa vodovodu a kanalizácie,
d)
pochádzajúci zo závlahových detailov, závlahových čerpacích staníc, poľnohospodárskych strojov a lesníckych strojov a ich súčastí, poľnohospodárskych technických zariadení a kovové časti konštrukčných celkov stavieb alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od poľnohospodárskych a lesných subjektov, súkromne hospodáriacich roľníkov alebo od podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe,
e)
pozostávajúci z elektrických rozvodov, elektrických transformátorov a ich súčastí alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od subjektov, ktoré sú oprávnené s nimi pracovať, alebo od podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe.
(7)
Ten, kto vykonáva výkup kovového odpadu, je povinný vykupovať kovový odpad pochádzajúci
a)
zo starých vozidiel a ich častí a súčiastok alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od osôb, ktoré sú oprávnené s nimi nakladať a z vozidiel a ich častí a súčiastok alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od držiteľa vozidla alebo od podnikateľských subjektov vykonávajúcich servis vozidiel,
b)
z elektroodpadu (§ 32 ods. 6) a jeho častí a súčiastok alebo javiaci znaky, že z neho pochádza, iba od osôb, ktoré sú oprávnené s ním nakladať, alebo od podnikateľských subjektov spolupracujúcich s nimi na zmluvnom základe.
(8)
Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu podľa odseku 6 alebo výkup kovového odpadu podľa odseku 7, je povinný
a)
vyžadovať od osoby, od ktorej sa odpad zbiera alebo vykupuje, ak ide o
1.
fyzickú osobu, preukázanie totožnosti predložením jej dokladu totožnosti, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a číslo dokladu totožnosti,
2.
fyzickú osobu, ktorá je zodpovedným zástupcom právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo je osobou oprávnenou konať v ich mene alebo ide o fyzickú osobu – podnikateľa, preukázanie totožnosti predložením jej dokladu totožnosti v rovnakom rozsahu ako v prvom bode a obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
viesť a uchovávať evidenciu o osobách, od ktorých odpad zbiera alebo vykupuje, v rozsahu uvedenom podľa písmena a), o druhoch a množstve kovových odpadov od nich odobratých alebo vykúpených,
c)
viesť a uchovávať opis a dokumentáciu, ktorú tvorí fotodokumentácia alebo videodokumentácia o kovovom odpade od vstupu do zariadenia na zber odpadov až po jeho konečné umiestnenie v zariadení na zber odpadov,
d)
uhrádzať platbu za výkup kovového odpadu formou peňažného poukazu na výplatu alebo formou bezhotovostného platobného styku,
e)
pri platbách za výkup kovového odpadu od fyzickej osoby vypočítať a odviesť daň podľa osobitného predpisu,34)
f)
používať pri zisťovaní hmotnosti preberaného kovového odpadu výlučne váhy zaradené do skupiny určených meradiel a spĺňajúce požiadavky na určené meradlo,35)
g)
zhromažďovať prevzatý kovový odpad aspoň sedem dní odo dňa jeho prevzatia pred jeho odovzdaním ďalšiemu držiteľovi na ďalšie nakladanie,
h)
monitorovať priestor s umiestneným kovovým odpadom kamerovým systémom, uchovávať záznam z kamerového systému počas 14 dní odo dňa jeho zhotovenia a na vyžiadanie tento záznam poskytnúť orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.
(9)
Na zber kovového odpadu uvedeného v odseku 7, ktorý nie je výkupom, sa vzťahuje odsek 8 písm. c), f), g) a h).
§ 17
Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov
(1)
Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov (ďalej len „zariadenie“) je okrem plnenia povinností podľa § 14 povinný
a)
zhodnocovať odpady alebo zneškodňovať odpady v súlade s rozhodnutím, ktoré ho oprávňuje na prevádzkovanie zariadenia,
b)
prevádzkovať zariadenie v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom,
c)
viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia,
d)
zverejniť podmienky, za ktorých preberá odpad do zariadenia,
e)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje, technológiu a vykonávať oprávnenú činnosť v súlade s platnou dokumentáciou a s technickými požiadavkami,
f)
plniť evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a uchovávania ohlasovaných údajov; ak ide o zariadenie na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, aj o obsahu polychlórovaných bifenylov v týchto odpadoch,
g)
plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,
h)
ak ide o prevádzkovateľa mobilného zariadenia, najneskôr sedem dní vopred písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude zhodnocovať alebo zneškodňovať odpady, miesto, kde bude túto činnosť vykonávať, druh, kategóriu a predpokladané množstvo odpadu, ktorý bude zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, a predpokladaný čas výkonu činnosti,
i)
zverejňovať druhy odpadov, na ktorých zneškodňovanie alebo zhodnocovanie je oprávnený [§ 105 ods. 3 písm. d)],
j)
ak ide o zariadenie na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, vydať držiteľovi použitých polychlórovaných bifenylov alebo držiteľovi zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly, ktorý ich do tohto zariadenia dodal, potvrdenie o ich prijatí,
k)
na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu,
l)
oznamovať bezodkladne príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva neprevzatie odpadov do zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťami D1, D5 a D10 uvedenými v prílohe č. 2,
m)
zverejniť všetky platné rozhodnutia, ktoré mu boli vydané podľa tohto zákona, na svojom webovom sídle.
(2)
Ak podľa odseku 1 písm. k) je držiteľ odpadu neznámy alebo ak nemôže uhradiť náklady spojené so zneškodnením odpadov alebo zhodnotením odpadov v primeranom čase a v plnej výške, považuje sa tento prípad za haváriu a pri úhrade nákladov možno postupovať podľa osobitného predpisu.36)
§ 18
Spaľovanie odpadov
(1)
Spaľovanie komunálneho odpadu v spaľovniach komunálnych odpadov sa považuje za zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1, ak sa energia vo forme tepla alebo elektriny vyrába na komerčné účely a ak energetická účinnosť takéhoto zariadenia sa rovná alebo je vyššia ako
a)
0,60, ak ide o zariadenie, ktoré získalo povolenie na prevádzku do 31. decembra 2008 v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,37) alebo
b)
0,65, ak ide o zariadenie, ktoré získalo povolenie na prevádzku po 31. decembri 2008.
(2)
Spaľovanie iného ako komunálneho odpadu v spaľovniach odpadov sa považuje za energetické zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1, ak sú splnené uvedené podmienky:
a)
ide o činnosť uvedenú v § 3 ods. 13,
b)
účelom spaľovania odpadu je výroba energie,
c)
energia získaná týmto spaľovaním odpadu je väčšia ako energia spotrebovaná počas procesu jeho spaľovania,
d)
počas spaľovania odpadu sa musí spotrebovať väčšia časť odpadu a
e)
väčšia časť energie získanej počas spaľovania odpadu sa musí zhodnotiť a skutočne využiť, pričom uvedené využitie je buď okamžité v podobe tepla získaného spaľovaním, alebo po spracovaní v podobe elektrickej energie.
§ 19
Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov
(1)
Prevádzkovateľ skládky odpadov je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný
a)
spracovať a mať schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie skládky odpadov a zabezpečovať starostlivosť o skládku odpadov po jej uzavretí; spracovanú projektovú dokumentáciu prikladá žiadateľ o udelenie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) k žiadosti o udelenie tohto súhlasu,
b)
zabezpečovať prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu38) s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov,
c)
zabezpečovať odborné vzdelávanie a technické vzdelávanie personálu skládky odpadov,
d)
skládku odpadov uzavrieť, rekultivovať, monitorovať a zabezpečiť starostlivosť o ňu po jej uzavretí v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou,
e)
oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva negatívne stavy a vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí,
f)
odstraňovať negatívne stavy a vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom skládky odpadov,
g)
preukázať na žiadosť príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obce, v katastrálnom území ktorej sa skládka odpadov nachádza, do troch pracovných dní aktuálnu výšku účelovej finančnej rezervy (§ 24),
h)
doručiť každoročne do 15. februára kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva ním podpísaný výpis z osobitného účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom sústreďuje finančné prostriedky viazané ako účelová finančná rezerva, ktorý dokladuje pohyby na tomto účte za predchádzajúci kalendárny rok,
i)
uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
j)
plniť evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie o ohlasovaných údajoch a o umiestnení nebezpečných odpadov na skládke odpadov,
k)
zabezpečiť podľa potreby kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu.
(2)
Návrh riešenia spôsobu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí musí byť predložený ako súčasť dokumentácie pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie.19)
(3)
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia kapacity skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie vydaného podľa § 97 ods. 1 písm. a) požiadať o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j).
Nakladanie s kovovou ortuťou
§ 20
Základné ustanovenia
(1)
Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s kovovou ortuťou sa vzťahujú na kovovú ortuť uvedenú v osobitnom predpise,39) ktorá sa od 15. marca 2011 považuje za odpad (ďalej len „ortuť“) a ktorá sa musí zneškodniť.
(2)
Ortuť sa zneškodňuje činnosťami D 12 alebo D 15 podľa prílohy č. 2 tak, aby bola zabezpečená vysoká úroveň ochrany životného prostredia a zdravia ľudí.
(3)
Ortuť sa dočasne uskladňuje na viac ako rok v povrchových zariadeniach určených a vybavených na tento účel, v soľných baniach na to prispôsobených alebo v hlboko položených podzemných masívoch tvrdých hornín s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako soľné bane (ďalej len „úložisko dočasného uskladnenia ortuti“) za podmienok ustanovených v tomto zákone.
(4)
Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa skládky odpadov a účelovej finančnej rezervy (§ 24) sa primerane uplatnia aj na úložisko dočasného uskladnenia ortuti, ak nie je v § 2022 ustanovené inak.
§ 21
Povinnosti prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia ortuti
(1)
Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je povinný nakladať s ortuťou a prevádzkovať úložisko dočasného uskladnenia ortuti v súlade s rozhodnutím udeleným na jeho prevádzkovanie [§ 97 ods. 1 písm. q)] a týmto zákonom.
(2)
Zakazuje sa prevádzkovať úložisko dočasného uskladnenia ortuti, ktoré nespĺňa požiadavky podľa odseku 1.
(3)
Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je okrem povinností prevádzkovateľa zariadenia podľa § 17 povinný
a)
spracovať a mať schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o úložisko dočasného uskladnenia ortuti po jeho uzavretí; spracovanú projektovú dokumentáciu prikladá žiadateľ o udelenie súhlasu na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti podľa § 97 ods. 1 písm. q) k žiadosti o udelenie tohto súhlasu,
b)
prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti zabezpečovať osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu38) s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ úložiska,
c)
zabezpečovať odborné vzdelávanie a technické vzdelávanie personálu úložiska dočasného uskladnenia ortuti,
d)
zabezpečiť nepretržité monitorovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti počas celej doby jeho prevádzky, v čase, keď sú vykonávané úkony na ukončenie jeho prevádzky a po ukončení jeho prevádzky,
e)
oznámiť bezodkladne príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva únik ortuti, negatívne stavy a vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom počas prevádzkovania úložiska dočasného uskladnenia ortuti a po jeho uzavretí,
f)
odstraňovať bezodkladne negatívne stavy a vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom úložiska dočasného uskladnenia ortuti a únikom ortuti a obnoviť bezpečnosť dočasného uskladnenia ortuti,
g)
bezodkladne prijať opatrenia v prípade zistenia úniku ortuti, ktorými sa predíde akýmkoľvek ďalším emisiám ortuti do životného prostredia,
h)
preukázať na žiadosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obce, v katastrálnom území ktorej sa úložisko dočasného uskladnenia ortuti nachádza, do troch pracovných dní aktuálnu výšku účelovej finančnej rezervy,
i)
doručiť každoročne do 15. februára kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva ním podpísaný výpis z osobitného účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom sústreďuje finančné prostriedky viazané ako účelová finančná rezerva, ktorý dokladuje pohyby na tomto účte za predchádzajúci kalendárny rok,
j)
uskladňovať kontajnery, v ktorých sa nachádza ortuť tak, aby
1.
bol zaistený ľahký a bezpečný prístup ku všetkým kontajnerom, v ktorých sa nachádza ortuť bez ohrozenia zdravia a života ľudí, a
2.
sa nachádzali v zberných nádržiach bez prasklín a netesností s povrchom, ktorý neprepúšťa ortuť a ich objem zodpovedá množstvu uskladnenej ortuti,
k)
oznamovať bezodkladne príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva neprevzatie kontajnera, v ktorom sa nachádza ortuť,
l)
zabezpečiť aspoň raz mesačne kontrolu úložiska dočasného uskladnenia ortuti a kontajnerov osobou zodpovednou za jeho prevádzku,
m)
úložisko dočasného uskladnenia ortuti uzavrieť, rekultivovať, monitorovať a zabezpečiť starostlivosť oň po jeho uzavretí v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou,
n)
návrh riešenia spôsobu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti po jeho uzavretí predložiť ako súčasť dokumentácie pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie,19)
o)
uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania úložiska dočasného uskladnenia ortuti a po jeho uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
p)
plniť evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a ohlasovaných údajov,
q)
uchovávať doklady potrebné na prevzatie ortuti na úložisko podľa § 22 ods. 3 a 4,
r)
vyhotoviť záznam o vyskladnení a odovzdaní ortuti, bezodkladne ho zaslať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ho,
s)
požiadať o predloženie dokladov uvedených v § 23 ods. 6 a uchovávať ich,
t)
uskladňovať ortuť oddelene od iného odpadu.
(4)
Každý únik ortuti je udalosťou s významným vplyvom na životné prostredie.
§ 22
Odovzdanie ortuti a prevzatie ortuti na úložisko dočasného uskladnenia ortuti
(1)
Ten, kto je pôvodcom ortuti, je povinný odovzdať ortuť na úložisko dočasného uskladnenia ortuti alebo zabezpečiť jej trvalé uloženie v súlade s ustanoveniami tohto zákona o nakladaní s ortuťou.
(2)
Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je oprávnený prevziať na dočasné uskladnenie výlučne ortuť s obsahom vyšším ako 99,9 hmotnostného percenta, ktorá je zbavená nečistôt, ktoré môžu spôsobiť koróziu uhlíkovej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele, akou sú predovšetkým roztok kyseliny dusičnej a roztoky chloridových solí.
(3)
Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je oprávnený prevziať ortuť iba na dočasné uskladnenie, a to po predložení
a)
dokladu o množstve ortuti,
b)
sprievodného listu a identifikačného listu nebezpečného odpadu,
c)
údajov o vlastnostiach a zložení ortuti a
d)
potvrdenia o kontajneri.
(4)
Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti a ten, kto je pôvodcom ortuti, sú povinní uzavrieť písomnú zmluvu o dočasnom uskladnení ortuti. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to najviac na obdobie piatich rokov s možnosťou jej predĺženia najviac o ďalších päť rokov.
(5)
Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je oprávnený prevziať na dočasné uskladnenie iba ortuť, ktorá sa nachádza v nepoškodenom, utesnenom a neskorodovanom kovovom kontajneri.
(6)
Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je povinný kontajner, v ktorom sa nachádza ortuť, pred jeho prevzatím vizuálne skontrolovať. Poškodené, netesniace alebo skorodované kontajnery je povinný odmietnuť prevziať na dočasné uskladnenie.
§ 23
Vyskladnenie ortuti
(1)
Ten, kto ortuť odovzdal na dočasné uskladnenie (ďalej len „pôvodný držiteľ ortuti“) je povinný zabezpečiť spätné prevzatie ortuti od prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia ortuti a jej následné trvalé uloženie.
(2)
Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je povinný najneskôr ku koncu doby dočasného uskladnenia ortuti vyskladniť a odovzdať túto ortuť pôvodnému držiteľovi ortuti, jeho právnemu nástupcovi alebo s jeho súhlasom inej osobe oprávnenej na nakladanie s touto ortuťou, a to výlučne iba na účely jej následného trvalého uloženia.
(3)
Ak pôvodný držiteľ ortuti zomrel alebo zanikol bez právneho nástupcu, prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti splní povinnosť podľa odseku 2 vyskladnením a odovzdaním tejto ortuti osobe oprávnenej na nakladanie s ňou na účel jej následného trvalého uloženia.
(4)
Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je povinný vyskladniť ortuť pred uplynutím doby, na ktorú bola dočasne uskladnená, na žiadosť pôvodného držiteľa ortuti alebo jeho právneho nástupcu alebo s jeho súhlasom na žiadosť inej osoby oprávnenej na nakladanie touto ortuťou a tejto osobe ju odovzdať na účely jej následného trvalého uloženia.
(5)
Vyskladnenú ortuť je prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti povinný odovzdať výlučne osobne, v areáli úložiska dočasného uskladnenia ortuti, a to osobe uvedenej v odseku 2 alebo 3 alebo osobe, ktorá o vyskladnenie požiadala podľa odseku 4, ak sú ako prijímatelia vyskladnenej ortuti oprávnení na nakladanie s ňou a túto skutočnosť prevádzkovateľovi úložiska dočasného uskladnenia ortuti náležite preukázali; v prípade nepreukázania tejto skutočnosti sa primerane uplatní postup podľa odseku 3.
(6)
Ten, komu sa podľa odseku 5 odovzdáva vyskladnená ortuť, je povinný prevádzkovateľovi úložiska dočasného uskladnenia ortuti preukázať, že má zmluvne zabezpečené trvalé uloženie tejto ortuti a na jeho žiadosť predložiť o tom doklad vystavený a podpísaný osobou, ktorá trvalé uloženie ortuti vykoná.
(7)
Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti je povinný zabezpečiť, aby sa vyskladnenie ortuti, jej odovzdanie a prevzatie prijímateľom, vrátane vyhotovenia súvisiaceho záznamu, vykonalo v jeden deň.
Účelová finančná rezerva
§ 24
(1)
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky. Ten, kto prevádzkuje viac ako jednu skládku odpadov, vytvára účelovú finančnú rezervu pre každú skládku odpadov osobitne.
(2)
Účelová finančná rezerva sa vytvára ročne na ťarchu výdavkov (nákladov)40) vo výške určeného podielu z celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí.
(3)
Ročná výška účelovej finančnej rezervy sa vypočíta ustanoveným spôsobom [§ 105 ods. 3 písm. h)].
(4)
Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu sa vedú na osobitnom účte alebo osobitných účtoch prevádzkovateľa skládky odpadov. Prevádzkovateľ skládky odpadov je pred odvedením prvej splátky účelovej finančnej rezervy povinný zabezpečiť vytvorenie osobitného účtu alebo osobitných účtov, ktoré sú viazané v prospech ministerstva v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktoré bude prostriedky účelovej finančnej rezervy každoročne odvádzať, a zároveň zabezpečiť viazanosť použitia odvedených prostriedkov účelovej finančnej rezervy na účel uvedený v odseku 1.
(5)
Prevádzkovateľ skládky odpadov nesmie disponovať s prostriedkami účelovej finančnej rezervy, ktoré ním boli odvedené na tvorbu účelovej finančnej rezervy a pripísané na osobitný účet. Uvedené sa nevzťahuje na disponovanie s úrokmi ako výnosmi z prostriedkov účelovej finančnej rezervy.
(6)
Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno použiť po vydaní súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) na činnosť, na ktorú bol tento súhlas vydaný. Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno čerpať do výšky určenej v písomnom potvrdení, ktorým príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vopred potvrdí oprávnenosť čerpania týchto prostriedkov.
(7)
Prevádzkovateľ skládky odpadov odvádza ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Účelová finančná rezerva ku dňu podania žiadosti o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) musí dosiahnuť výšku celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov alebo jej časti po jej uzavretí.
(8)
Ak sa prevádzkovateľ skládky odpadov rozhodol pred ukončením uzavretia, rekultivácie, monitorovania alebo zabezpečenia starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí ukončiť svoje podnikanie bez právneho nástupcu, prechádzajú ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie alebo deň zrušenia živnostenského oprávnenia všetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov na obec, na ktorej území sa prevažná časť skládky odpadov nachádza; na túto obec prejde dňom prechodu práv a povinností aj právo nakladať s prostriedkami vytvorenej účelovej finančnej rezervy v súlade s odsekom 6. Povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov prechádzajú na obec len do výšky reálne vytvorenej účelovej finančnej rezervy.
(9)
Ak bol na prevádzkovateľa skládky odpadov vyhlásený konkurz, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ak bola prevádzkovateľovi skládky odpadov povolená reštrukturalizácia41) pred ukončením uzavretia, rekultivácie, monitorovania alebo zabezpečenia starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí, prechádzajú ku dňu predchádzajúcemu deň právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, uznesenia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo uznesenia o povolení reštrukturalizácie všetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov na obec, na ktorej území sa prevažná časť skládky odpadov nachádza; na túto obec prejde dňom prechodu práv a povinností aj právo nakladať s prostriedkami vytvorenej účelovej finančnej rezervy v súlade s odsekom 6. Povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov prechádzajú na obec len do výšky reálne vytvorenej účelovej finančnej rezervy.
(10)
Prevádzkovateľ skládky odpadov uvedený v odseku 8 alebo 9 je povinný ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie alebo deň zrušenia živnostenského oprávnenia alebo deň právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, uznesenia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo uznesenia o povolení reštrukturalizácie previesť prostriedky vytvorenej účelovej finančnej rezervy na účet obce, na ktorú prechádza právo nakladať s týmito prostriedkami v súlade s odsekom 6.
(11)
V deň nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu,42) uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie43) prechádzajú na prevádzkovateľa skládky odpadov späť všetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov vrátane práva nakladať s prostriedkami účelovej finančnej rezervy, ktoré prešli na obec podľa odseku 9; to neplatí, ak sa v dôsledku zrušenia konkurzu prevádzkovateľ zrušuje podľa osobitného predpisu.44) Prechod práv a povinností súvisiacich s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov vrátane prechodu práva nakladať s prostriedkami účelovej finančnej rezervy z obce na prevádzkovateľa skládky oznámi obci prevádzkovateľ skládky odpadov bezodkladne.
(12)
Obec, na ktorú prešli práva a povinnosti vrátane práva nakladať s prostriedkami účelovej finančnej rezervy podľa odseku 9, je povinná previesť prevedené prostriedky účelovej finančnej rezervy na osobitný účet prevádzkovateľa skládky odpadov do 14 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 11.
(13)
Vlastník prostriedkov účelovej finančnej rezervy je po skončení monitorovania skládky odpadov v lehote určenej v súhlase podľa § 97 ods. 1 písm. j) oprávnený na základe potvrdenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva s nevyčerpanou časťou účelovej finančnej rezervy voľne nakladať.
(14)
Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo obec, na ktorú prešli práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov, sú povinní umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve a príslušným orgánom štátnej správy v oblasti daní a poplatkov kontrolu správnosti tvorby účelovej finančnej rezervy a správnosti jej čerpania.
(15)
Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu nemôžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia ani exekúciou podľa osobitných predpisov.45)
(16)
Pri zmene prevádzkovateľa skládky odpadov je predchádzajúci prevádzkovateľ skládky odpadov povinný prostriedky účelovej finančnej rezervy previesť v plnej výške na účet účelovej finančnej rezervy nového prevádzkovateľa skládky odpadov, a to do 45 dní odo dňa, keď ku zmene prevádzkovateľa skládky odpadov došlo.
(17)
Pred začatím prevádzky skládky odpadov je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný jednorazovo zložiť časť účelovej finančnej rezervy vo výške minimálne 5 % z rozpočtových nákladov na uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov.
(18)
Povinnosť vytvárať účelovú finančnú rezervu sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia ortuti, a to za účelom uzavretia, rekultivácie, monitorovania a zabezpečenia starostlivosti o úložisko po jeho uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí úložiska.
§ 25
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi
(1)
Zakazuje sa riediť a zmiešavať
a)
jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom,
b)
nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, a
c)
nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, ktoré nie sú odpadom.
(2)
Odsek 1 sa neuplatní, ak zmiešavanie nebezpečných odpadov
a)
je potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu,
b)
je v súlade s najlepšími dostupnými technikami,
c)
nebude viesť k ohrozeniu zdravia ľudí a životného prostredia a sú dodržané podmienky uvedené v § 12 ods. 2 a
d)
je v súlade so súhlasom udeleným podľa § 97 ods. 1 písm. i).
(3)
Ak v rozpore s odsekmi 1 a 2 došlo k zmiešaniu odpadov, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva rozhodne o povinnosti nebezpečné odpady oddeliť, ak je to technicky a ekonomicky možné a ak je to nevyhnutné na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia.
(4)
Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale46) a riadne označený podľa osobitného predpisu.47)
(5)
Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou,48) s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku49) alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.
(6)
Nebezpečné odpady sa zhodnocujú a zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi.
(7)
Nebezpečné odpady sa v ustanovených prípadoch [§ 105 ods. 3 písm. d)] zakazuje skládkovať bez ich predchádzajúcej úpravy, ktorá zabezpečí podstatné zníženie ich nebezpečnosti, objemu alebo hmotnosti; zákaz podľa § 13 písm. f) nie je týmto dotknutý.
(8)
Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s nebezpečnými odpadmi sa vzťahujú na nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú jednu alebo viac škodlivých látok a spĺňajú aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností podľa Katalógu odpadov.
(9)
Odbornou spôsobilosťou50) na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi je vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa technického, prírodovedného, farmaceutického, poľnohospodárskeho, veterinárneho alebo lekárskeho smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi alebo skončené stredoškolské vzdelanie technického, poľnohospodárskeho alebo zdravotníckeho smeru a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi.
(10)
Prevádzkovateľ skládky odpadov na nebezpečný odpad musí vypracovať havarijný plán tak, aby zabezpečoval
a)
včasnú a primeranú reakciu na bezprostredne hroziacu alebo vzniknutú haváriu alebo inú mimoriadnu udalosť (ďalej len „udalosť“),
b)
vykonanie opatrení potrebných na zaistenie ochrany života, zdravia, majetku a životného prostredia pred účinkami udalostí a na obmedzenie týchto účinkov vrátane obnovy poškodeného životného prostredia,
c)
dostatočnú informovanosť zamestnancov, verejnosti, ktorá môže byť dotknutá následkami udalosti, ako aj príslušných orgánov a iných subjektov, s ktorých súčinnosťou sa uvažuje.
(11)
Havarijným plánom podľa odseku 10 môže byť aj havarijný plán vypracovaný podľa osobitných predpisov,51) ak spĺňa požiadavky podľa tohto zákona.
(12)
Prevádzkovateľ skládky odpadov na nebezpečný odpad je povinný aktualizovať havarijný plán a podklady pri každej závažnej zmene podmienok alebo najmenej raz za tri roky.
§ 26
Povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území Slovenskej republiky
(1)
Ten, kto uzatvoril s dopravcom zmluvu, ktorej predmetom je preprava nebezpečného odpadu,52) alebo ten, kto vykoná prepravu nebezpečného odpadu sám prostredníctvom vlastnej dopravy (ďalej len „odosielateľ nebezpečného odpadu“), je povinný
a)
zabezpečiť prepravu nebezpečného odpadu v súlade s týmto zákonom, a ak sa na prepravu nebezpečného odpadu vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f), aj v súlade s týmto súhlasom,
b)
vykonať prepravu nebezpečného odpadu dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam medzinárodných zmlúv o preprave nebezpečných vecí;53) ak nevykonáva prepravu sám, je povinný zabezpečiť ju u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov.54)
(2)
Odosielateľ nebezpečného odpadu a ten, komu je nebezpečný odpad určený (ďalej len „príjemca nebezpečného odpadu“), sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena a) okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu; ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu,
c)
umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112) kontrolu nakladania s odpadom v priebehu prepravy; na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu55) a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,
d)
vykonať opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116 ods. 3).
(3)
Odosielateľ nebezpečného odpadu, príjemca nebezpečného odpadu a dopravca sú pri preprave nebezpečného odpadu povinní potvrdiť sprievodný list nebezpečného odpadu.
(4)
Odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný zaslať fotokópiu sprievodného listu nebezpečného odpadu okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu; ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu.
(5)
Príjemca nebezpečného odpadu je povinný zaslať sprievodný list nebezpečného odpadu potvrdený podľa odseku 3 odosielateľovi nebezpečného odpadu, okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu; ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu.
(6)
Povinnosti uvedené v odseku 2 písm. b) a v odsekoch 3 až 5 sa nevzťahujú na prepravu starých vozidiel z miesta zberu starých vozidiel a z určeného parkoviska ku spracovateľovi starých vozidiel.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV
Prvý oddiel
§ 27
Základné ustanovenia
(1)
Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom až treťom oddiele tejto časti zákona, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.
(2)
Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení (§ 32), výrobca batérií a akumulátorov (§ 42), výrobca obalov (§ 52), výrobca vozidiel (§ 60), výrobca pneumatík (§ 69), výrobca neobalového výrobku (§ 73).
(3)
Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených v tejto časti zákona alebo v osobitnom predpise,56) vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.
(4)
Výrobca vyhradeného výrobku je povinný
a)
zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
b)
ustanoviť splnomocneného zástupcu v súlade s odsekmi 18 až 20, ak je výrobcom vyhradeného výrobku uvedeným v odseku 18,
c)
zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, pokiaľ mu táto povinnosť z nej vyplýva,
d)
plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona,
e)
zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených v prílohe č. 3,
f)
zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom v osobitnom oddiele tejto časti zákona,
g)
zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 3,
h)
viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje,
i)
plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona a ustanoveným spôsobom [§ 105 ods. 3 písm. i)],
j)
vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, na základe údajov, ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do 30. apríla,
k)
zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu; ustanovenia písmen e) a g) týmto nie sú dotknuté.
(5)
Výrobca vyhradeného výrobku znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu s výnimkou, ak tieto povinnosti plní osoba podľa § 37 ods. 3, § 48 ods. 3, § 56 ods. 8, § 71 ods. 2 a § 73 ods. 10. Ak sa uvedená povinnosť realizuje formou úhrady nákladov osobe oprávnenej na zber odpadov alebo zhodnocovanie odpadov, rozsah tejto úhrady sa zníži o výnosy tejto osoby získané z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu. Za finančné náklady, ktoré podľa prvej vety znáša výrobca vyhradeného výrobku, sa nepovažujú výdavky na vybudovanie alebo výstavbu zariadenia na zber odpadov, zariadenia na zhodnocovanie odpadov, zariadenia na zneškodňovanie odpadov vrátane mobilného zariadenia, ako aj náklady na obstaranie techniky a technológie na vykonávanie uvedených činností; ustanovenie § 81 ods. 4 nie je týmto dotknuté.
(6)
Ak v osobitnom oddiele tejto časti zákona nie je ustanovené inak, zabezpečuje výrobca vyhradeného výrobku plnenie povinností ustanovených v odseku 4 písm. d) až k) (ďalej len „vyhradené povinnosti“) jedným z týchto spôsobov:
a)
vytvorením systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „individuálne“) alebo
b)
prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „kolektívne“).
(7)
Na výrobcu vyhradeného výrobku, okrem výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov, sa nevzťahujú povinnosti uvedené v odseku 6 a v odseku 4 okrem písmen a), c), g) a h), ak
a)
tento výrobok uvádza na trh Slovenskej republiky výlučne pre potrebu vlastného podnikania,
b)
zabezpečí zotrvanie tohto výrobku po celú jeho dobu životnosti vo svojej držbe,
c)
sa stane pôvodcom odpadu z tohto vyhradeného výrobku a
d)
ako jeho držiteľ zabezpečí nakladanie s odpadom z tohto výrobku v súlade s týmto zákonom.
(8)
Výrobca vyhradeného výrobku uvedený v odseku 7 je povinný ohlasovať koordinačnému centru pre vyhradený prúd odpadu:
a)
údaje o objeme svojej výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky alebo vývozu vyhradeného výrobku,
b)
druh a množstvo odpadu z vyhradeného výrobku a
c)
druh a množstvo odpadu z vyhradeného výrobku, pre ktorý ako jeho držiteľ zabezpečil zber a zhodnotenie v prvom zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 až R11 podľa prílohy č. 1 alebo v prvom inom zariadení na zhodnocovanie odpadov na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1.
(9)
Systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu je súbor na seba nadväzujúcich, vzájomne súvisiacich a podmienených aktivít účastníkov hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve, ktorých cieľom je komplexné zabezpečenie zberu a spracovania vyhradeného prúdu odpadu vrátane prípravy na opätovné použitie a recyklácie vyhradeného prúdu odpadu, ktorý je vytvorený zmluvnými vzťahmi, ktoré na účel zabezpečenia plnenia vyhradených povinností v rozsahu udelenej autorizácie uzavrel výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, s ostatnými účastníkmi hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve okrem organizácie zodpovednosti výrobcov.
(10)
Systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu je súbor na seba nadväzujúcich, vzájomne súvisiacich a podmienených aktivít účastníkov hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve, ktorých cieľom je komplexné zabezpečenie zberu a spracovania vyhradeného prúdu odpadu vrátane prípravy na opätovné použitie a recyklácie vyhradeného prúdu odpadu, ktorý je vytvorený zmluvnými vzťahmi, ktoré na účel zabezpečenia plnenia vyhradených povinností v rozsahu udelenej autorizácie uzavrela organizácia zodpovednosti výrobcov s ostatnými účastníkmi hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve.
(11)
Uzatvorením zmluvy o plnení vyhradených povinností medzi výrobcom vyhradeného výrobku a príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov prechádza zodpovednosť výrobcu vyhradeného výrobku za splnenie vyhradených povinností na túto organizáciu zodpovednosti výrobcov, okrem povinností podľa odseku 4 písm. e) a g).
(12)
Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý si vyhradené povinnosti plní kolektívne, je povinný organizácii zodpovednosti výrobcov, s ktorou uzavrel zmluvu o plnení vyhradených povinností,
a)
uhradiť skutočné náklady, po odpočítaní výnosov z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, vzniknuté zo zabezpečenia zberu, prepravy, prípravy na opätovné použitie, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu z jeho výrobkov,
b)
poskytovať pravdivé a úplné údaje a informácie potrebné na plnenie vyhradených povinností za tohto výrobcu a nevyhnutne potrebnú súčinnosť,
c)
bezodkladne oznámiť každú zmenu v identifikačných údajoch, právnom postavení či v predmete činnosti alebo v druhu, zložení, množstve a vlastnostiach vyhradeného výrobku, pokiaľ to môže mať vplyv na riadne plnenie vyhradených povinností,
d)
predložiť na vyžiadanie doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov o množstve vyhradeného výrobku uvedeného na trh Slovenskej republiky, a to do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti.
(13)
Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá nezverejní riadne a včas údaje zo správy o činnosti podľa § 28 ods. 4 písm. p), je povinná výrobcovi vyhradeného výrobku, s ktorým uzavrela zmluvu o plnení vyhradených povinností, umožniť na jeho náklady riadny výkon kontroly efektivity ňou vynaložených prostriedkov, a to do 30 dní odo dňa doručenia jeho písomnej žiadosti.
(14)
Výrobca vyhradeného výrobku je oprávnený vypovedať zmluvný vzťah s organizáciu zodpovednosti výrobcov, s ktorou uzavrel zmluvu o plnení vyhradených povinností,
a)
do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov vyplývajúcich z § 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g, k) alebo o); výpovedná doba je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede,
b)
k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu.
(15)
Obec je oprávnená vypovedať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu.
(16)
Výpoveď podľa odseku 14 písm. b) a odseku 15 sa musí doručiť organizácii zodpovednosti výrobcov najneskôr 60 kalendárnych dní pred ukončením zmluvného vzťahu.
(17)
Ten, kto vykonáva alebo zabezpečuje zber vyhradeného prúdu odpadu z komunálneho odpadu a zároveň aj z iného odpadu ako komunálneho odpadu, je povinný zabezpečiť, aby zber príslušného vyhradeného prúdu odpadu z komunálneho odpadu bol finančne a evidenčne oddelený a nezávislý od jeho zberu z iného ako komunálneho odpadu; krížové financovanie nákladov na zber príslušného vyhradeného prúdu odpadu sa zakazuje.
(18)
Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, ustanoví na plnenie povinností uložených týmto zákonom, prostredníctvom splnomocnenia podľa odseku 19, splnomocneného zástupcu, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ a ktorá má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike.
(19)
Splnomocnenie musí byť udelené v písomnej forme a v rozsahu, ktorý zabezpečí vstup splnomocneného zástupcu do všetkých práv a povinností výrobcu vyhradeného výrobku vyplývajúcich mu z tohto zákona. Splnomocnenie sa udeľuje najmenej na dobu jedného roka.
(20)
Na základe splnomocnenia podľa odseku 19 zodpovedá za plnenie všetkých povinností výrobcu vyhradeného výrobku podľa tohto zákona splnomocnený zástupca, ktorý pri tom koná vo vlastnom mene.
(21)
Odovzdať odpady za účelom ich zhodnotenia a recyklácie do iného členského štátu alebo iného ako členského štátu je možné, iba ak ten, kto zabezpečuje cezhraničnú prepravu alebo vývoz,57) preukáže, že preprava alebo vývoz odpadov je v súlade s osobitným predpisom58) a existuje písomný doklad o tom, že ich zhodnotenie a recyklácia sa uskutoční za podmienok rovnocenných s podmienkami podľa tohto zákona pri rešpektovaní potreby zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu. Takéto odovzdanie sa považuje za zhodnotenie a recykláciu podľa tohto zákona.
§ 28
Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností
(1)
Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku.
(2)
Zakladateľom, vlastníkom ani prevádzkovateľom organizácie zodpovednosti výrobcov nesmie byť osoba, ktorá
a)
má priamo alebo nepriamo akýkoľvek podiel na vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach k vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi zariadenia na zber, zhodnocovanie, recykláciu, spracovanie alebo zneškodňovanie takého vyhradeného prúdu odpadu, ktorý patrí do predmetu jej autorizácie; uvedené sa nevzťahuje na zariadenie na úpravu odpadu činnosťou R12 podľa prílohy č. 1, ktorý pochádza z jeho vlastnej činnosti,
b)
má priamo alebo nepriamo akýkoľvek podiel na vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach v inej organizácii zodpovednosti výrobcov oprávnenej pôsobiť pre zhodný vyhradený prúd odpadu,
c)
je s organizáciou podľa písmena b) prepojená prostredníctvom osôb pôsobiacich v akomkoľvek orgáne tejto organizácie,
d)
má priamo alebo nepriamo akýkoľvek podiel na vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach k vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi zariadenia uvedenom v písmene a), ktorý pôsobí v inom členskom štáte.
(3)
Organizácia zodpovednosti výrobcov nesmie založiť alebo mať majetkovú účasť alebo osobnú účasť alebo účasť na hlasovacích právach alebo byť majetkovo alebo personálne prepojená vo vzťahu k
a)
osobe, ktorá vykonáva nakladanie so zhodným vyhradeným prúdom odpadu,
b)
inej organizácii zodpovednosti výrobcov pre zhodný vyhradený prúd odpadu.
(4)
Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná
a)
vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu počas celej doby jej oprávneného pôsobenia,
b)
uzavrieť za nediskriminačných podmienok s výrobcom vyhradeného výrobku patriaceho do predmetu jej autorizácie, ak o to tento výrobca prejaví záujem, zmluvu o plnení vyhradených povinností, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 8,
c)
dodržiavať podmienky udelenej autorizácie,
d)
plniť spoločne za všetkých zastúpených výrobcov ich vyhradené povinnosti a v prípade
1.
evidenčných a ohlasovacích povinností
1.1.
viesť evidenciu aj samostatne za jednotlivých zastúpených výrobcov,
1.2.
podávať sumárne hlásenie za všetkých zastúpených výrobcov a uchovávať ohlasované údaje,
1.3.
na vyžiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva predložiť evidenciu vedenú samostatne za jednotlivého zastúpeného výrobcu,
2.
zabezpečenia nakladania s vyhradeným prúdom odpadu za zastúpených výrobcov v rozsahu, ktorý zodpovedá súhrnnému objemu týchto povinností jednotlivých zastúpených výrobcov prenesených na organizáciu zodpovednosti výrobcov a ktorý im zabezpečí splnenie povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) až g),
e)
zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu,
f)
uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu, ak je zriadené, a plniť povinnosti z nej vyplývajúce,
g)
vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity s celoslovenským pôsobením so zameraním na konečného používateľa o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a predchádzaní vzniku odpadov,
h)
doručiť ministerstvu každoročne do 31. januára kalendárneho roka aktuálny zoznam zastúpených výrobcov,
i)
najneskôr do 31. marca kalendárneho roka informovať zastúpeného výrobcu o rozsahu splnenia vyhradených povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) a g), ktoré za neho plnila v predchádzajúcom kalendárnom roku,
j)
vykonávať pravidelne overenie správnosti údajov poskytnutých zastúpenými výrobcami podľa § 27 ods. 12 písm. b) a c) v rozsahu minimálne päť percent z počtu zastúpených výrobcov v priebehu troch rokov a následne ohlasovať koordinačnému centru a Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) nedostatky zistené týmto overením,
k)
každoročne najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka zaslať ministerstvu zoznam obcí, s ktorými má na príslušný kalendárny rok uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu; v prípade elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov a odpadových pneumatík aj zoznam miest ich zberu,
l)
bezodkladne informovať ministerstvo o tom, že nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu jej činnosti,
m)
prípadný zisk hospodárenia z činností súvisiacich so združeným nakladaním s vyhradeným prúdom odpadov v zmysle tohto zákona použiť výlučne na plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona,
n)
doručiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok správu podľa odseku 9,
o)
uchovávať údaje, ktoré boli podkladom na vypracovanie správy podľa odseku 9, najmenej počas troch rokov od jej doručenia ministerstvu,
p)
zverejniť údaje zo správy podľa odseku 9 v rozsahu podľa odseku 10 na svojom webovom sídle každoročne do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
q)
plniť povinnosti, vyplývajúce z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom vo vzťahu k tej časti vyhradeného prúdu odpadu odobratej z obce príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov v súlade s písmenom e), výrobcom vyhradeného výrobku, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne alebo treťou osobou, ktorá presahuje súhrnný zberový podiel zastúpených výrobcov príslušnej organizácie zodpovednosti výrobcov alebo zastúpených výrobcov tretej osoby alebo zberový podiel výrobcu vyhradeného výrobku, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne (ďalej len „presahujúce množstvo“), a plniť povinnosti vyplývajúce z jej určenia za povinnú osobu koordinačným centrom v súlade s postupmi podľa § 31 ods. 11 písm. d) a ods. 12 písm. a) a c),
r)
oznámiť presahujúce množstvá koordinačnému centru; na základe zmluvných podmienok podľa písmena f) môže tieto množstvá poskytnúť v prospech organizácií zodpovedností výrobcov, výrobcov zastúpených treťou osobou a výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne a ktorí sú členmi koordinačného centra (ďalej len „klienti“),
s)
bezodkladne informovať zastúpených výrobcov o sankcii, ktorá jej bola uložená za porušenie tohto zákona,
t)
ohlasovať koordinačnému centru každého zastúpeného výrobcu, ktorý mešká s úhradou záväzku vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu s ňou v trvaní dlhšom ako 30 kalendárnych dní,
u)
zakotviť v zmluve organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia so zastúpeným výrobcom povinnosť odpočtu úhrady, ktorú platí výrobca za výkon vyhradených povinností, za množstvá elektrozariadení, pri ktorých preukáže cezhraničnú prepravu do členského štátu alebo vývoz do iného ako členského štátu,
(5)
Vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu preukazuje organizácia zodpovednosti výrobcov počas celej doby jej oprávneného pôsobenia ministerstvu, prvýkrát však pri žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov, najmä
a)
predložením právneho aktu preukazujúceho založenie a vznik organizácie zodpovednosti výrobcov vrátane preukázania splnenia podmienky uvedenej v odseku 1,
b)
špecifikovaním vyhradeného prúdu odpadu, ktorý bude predmetom systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, s rozlíšením komunálneho odpadu a iného ako komunálneho odpadu,
c)
predložením zoznamu zastúpených výrobcov,
d)
uvedením údajov o činnostiach zabezpečovaných v rámci systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, a to
1.
opisom spôsobu ich zabezpečenia, vrátane opisu technických kapacít, ktoré preukazujú technickú spôsobilosť na realizáciu činnosti vykonávanej minimálne v rozsahu zberu, prepravy, spracovania, zhodnotenia a zneškodnenia vyhradeného prúdu odpadu vrátane jeho prípravy na opätovné použitie a recyklácie,
2.
vo vzťahu k zberu, okrem skutočností uvedených v prvom bode, uvedením spôsobu zberu, zberových kapacít a miest zberu, ako aj preukázaním spôsobu plnenia cieľov zberu a záväzných limitov ustanovených pre vyhradené prúdy odpadu v prílohe č. 3,
e)
predložením zoznamu zmluvných partnerov zabezpečujúcich pre organizáciu zodpovednosti výrobcov zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie vyhradeného prúdu odpadu,
f)
predložením zoznamu obcí, s ktorými je organizácia zodpovednosti výrobcov v zmluvnom vzťahu vo veci zabezpečenia združeného nakladania s oddelene vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu; organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly preukazuje, že uvedené zmluvné zabezpečenie zodpovedá objemu zberu, ktorý zaručuje splnenie vyhradených povinností v rozsahu súhrnného zberového podielu zastúpených výrobcov podľa § 52 ods. 25,
g)
špecifikáciou nákladov na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu v súlade s udelenou autorizáciou; na vyžiadanie ministerstva predložiť aj ďalšiu špecifikáciu nákladov na činnosti vykonávané v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu; ustanovenia osobitného predpisu20) týmto nie sú dotknuté,
h)
špecifikovaním opatrení na podporu budovania systémov triedeného zberu komunálneho odpadu a preukázanie ich realizácie, ak zabezpečuje nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu patriaceho do komunálneho odpadu; ustanovenia osobitného predpisu20) nie sú týmto dotknuté,
i)
údajmi o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného prúdu odpadu.
(6)
Pri podaní žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov sa preukázanie podmienok uvedených v odseku 5 písm. d) až i) uskutočňuje vo vzťahu k podmienke podľa
a)
písm. d) uvedením zamýšľaného spôsobu plnenia týchto podmienok, a to najmä uzavretím zmlúv o budúcej zmluve,
b)
písm. e) predložením zoznamu zmluvných partnerov podľa zmlúv uvedených v písmene a),
c)
písm. f) preukázaním uzavretia zmlúv o budúcej zmluve so zmluvnými partnermi,
d)
písm. g) špecifikáciou predpokladaných nákladov,
e)
písm. h) špecifikáciou zamýšľaných opatrení,
f)
písm. i) údajmi o predpokladanom rozsahu územného pokrytia.
(7)
Po preukázaní splnenia podmienok postupom podľa odseku 6 je organizácia zodpovednosti výrobcov povinná do troch mesiacov odo dňa platnosti autorizácie udelenej ministerstvom preukázať splnenie podmienok postupom podľa odseku 5 písm. d) až i).
(8)
Organizácia zodpovednosti výrobcov nie je povinná uzavrieť zmluvu o plnení vyhradených povinností v zmysle odseku 4 písm. b) s výrobcom vyhradeného výrobku patriaceho do predmetu jej autorizácie, ak výrobca vyhradeného výrobku
a)
nie je ochotný akceptovať jej všeobecné zmluvné podmienky jednotne uplatňované vo vzťahu k zastúpeným výrobcom,
b)
je v úpadku,
c)
má voči akejkoľvek organizácii zodpovednosti výrobcov neuhradené záväzky evidované v registri vedenom príslušným koordinačným centrom, alebo
d)
vykonáva svoju činnosť v takom rozsahu, ktorý by pre organizáciu zodpovednosti výrobcov predstavoval odôvodnené riziko, že nebude môcť riadne a včas plniť svoje zmluvné záväzky voči zastúpeným výrobcom vyhradených výrobkov, najmä však príslušné ciele zberu a záväzné limity odpadového hospodárstva podľa prílohy č. 3.
(9)
Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná doručiť ministerstvu podľa odseku 4 písm. n) Správu o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje najmä
a)
údaje o množstve vyhradeného prúdu odpadu, pre ktorý zabezpečila zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie s rozlíšením na jednotlivé druhy odpadov,
b)
identifikáciu osôb, prostredníctvom ktorých zabezpečila činnosti uvedené v písmene a) s konkrétnym uvedením druhu a množstva odpadu pri jednotlivej osobe; uvedené sa vzťahuje aj na identifikáciu osôb pôsobiacich mimo územia Slovenskej republiky, ak si prostredníctvom nich zabezpečila plnenie uvedených činností,
c)
informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia vyhradeného prúdu odpadu,
d)
informácie o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3 a o presahujúcom množstve,
e)
informácie o množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh ňou zastúpenými výrobcami,
f)
informácie o spôsobe financovania systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a nákladoch na činnosti vykonávané v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu,
g)
informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnaní straty,
h)
výšku finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity a stručný popis týchto aktivít,
i)
zoznam miest a zariadení, prostredníctvom ktorých zabezpečuje zber vyhradeného prúdu odpadu.
(10)
Organizácia zodpovednosti výrobcov zverejní správu podľa odseku 9 v rozsahu písm. a) a c) až h). Týmto nie sú dotknuté osobitné predpisy o ochrane osobných údajov.59)
(11)
Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná umožniť obci, v ktorej zabezpečuje zber vyhradeného prúdu odpadu pochádzajúceho z komunálneho odpadu, zapojenie jej miestneho systému nakladania s komunálnym odpadom do systému združeného nakladania s týmto vyhradeným prúdom odpadu prevádzkovaného organizáciou zodpovednosti výrobcov.
§ 29
Individuálne plnenie vyhradených povinností
(1)
Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, je vo vzťahu k vyhradenému prúdu odpadu pochádzajúcemu z jeho vyhradeného výrobku okrem povinností podľa § 27 ods. 4 ďalej povinný
a)
vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu počas celej doby individuálneho plnenia si povinností,
b)
dodržiavať podmienky udelenej autorizácie,
c)
uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu pochádzajúceho z jeho vyhradeného výrobku, ak je zriadené, a plniť povinnosti z nej vyplývajúce,
d)
vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity v okrese, v ktorom zabezpečuje zber odpadu, so zameraním na konečného používateľa o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a prevencii vzniku odpadov,
e)
predložiť na vyžiadanie ministerstva a koordinačného centra doklady preukazujúce správnosť údajov a informácií poskytnutých podľa § 27 ods. 4 písm. h),
f)
bezodkladne informovať ministerstvo o tom, že nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu jeho činnosti,
g)
doručiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok Správu o funkčnosti systému individuálneho nakladania,
h)
zverejniť v ustanovenom rozsahu údaje zo správy podľa písmena g) na svojom webovom sídle každoročne do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
i)
uchovávať údaje, ktoré boli podkladom na vypracovanie správy podľa písmena g), najmenej počas troch rokov od jej doručenia ministerstvu,
j)
oznámiť ministerstvu každú zmenu v systéme individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu do 30 dní odo dňa vzniku zmeny a na vyžiadanie ministerstva oznámenú zmenu preukázať,
k)
plniť povinnosti, ktoré vyplývajú z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom vo vzťahu k presahujúcemu množstvu podľa § 31 ods. 11 písm. c) a z jeho určenia za osobu zodpovednú za zabezpečenie náhradného odvozu podľa § 31 ods. 11 písm. d),
l)
oznámiť presahujúce množstvá koordinačnému centru; na základe zmluvných podmienok podľa písmena c) môže tieto množstvá poskytnúť v prospech ostatných klientov koordinačného centra.
(2)
Vytvorenie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému individuálneho nakladania a zaobchádzania s vyhradeným prúdom odpadu preukazuje výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, počas celej doby jeho individuálneho plnenia vyhradených povinností ministerstvu, prvýkrát však pri žiadosti o udelenie autorizácie individuálneho plnenia povinností, najmä
a)
špecifikovaním vyhradeného výrobku, pre ktorý bude zabezpečovať plnenie vyhradených povinností,
b)
špecifikovaním vyhradeného prúdu odpadu, ktorý bude predmetom jeho systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu,
c)
uvedením údajov o činnostiach zabezpečovaných v rámci systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, a to
1.
opisom spôsobu ich zabezpečenia, vrátane opisu technických kapacít, ktoré preukazujú technickú spôsobilosť na realizáciu činnosti vykonávanej minimálne v rozsahu zberu, prepravy, spracovania, zhodnotenia a zneškodnenia vyhradeného prúdu odpadu vrátane jeho prípravy na opätovné použitie a recyklácie,
2.
vo vzťahu k zberu, okrem skutočností uvedených v prvom bode uvedením spôsobu zberu, zberových kapacít a miest zberu, ako aj preukázaním spôsobu plnenia cieľov a záväzných limitov ustanovených pre vyhradené prúdy odpadu v prílohe č. 3,
d)
predložením zoznamu zmluvných partnerov zabezpečujúcich pre jeho systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie vyhradeného prúdu odpadu,
e)
špecifikáciou nákladov na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu v súlade s udelenou autorizáciou; na vyžiadanie ministerstva predložiť aj špecifikáciu nákladov; ustanovenia osobitného predpisu20) týmto nie sú dotknuté,
f)
údajmi o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného prúdu odpadu,
g)
v prípade výrobcu elektrozariadení preukázaním výšky a druhu záruky, a to formou potvrdenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o zodpovedajúcej výške finančných prostriedkov na viazanom bankovom účte v prospech Environmentálneho fondu60) alebo potvrdenia poisťovne o uzatvorení zodpovedajúceho poistenia.
(3)
Pri podaní žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností sa preukázanie podmienok uvedených v odseku 2 písm. c) až f) uskutočňuje vo vzťahu k podmienke podľa
a)
písm. c) uvedením zamýšľaného spôsobu plnenia týchto podmienok, a to najmä uzavretím zmlúv o budúcej zmluve,
b)
písm. d) predložením zoznamu zmluvných partnerov podľa zmlúv uvedených v písmene a),
c)
písm. e) špecifikáciou predpokladaných nákladov,
d)
písm. f) údajmi o predpokladanom rozsahu územného pokrytia.
(4)
Po preukázaní splnenia podmienok postupom podľa odseku 3 je výrobca vyhradeného výrobku povinný do troch mesiacov odo dňa platnosti autorizácie udelenej ministerstvom preukázať splnenie podmienok postupom podľa odseku 2 písm. c) až f).
§ 30
Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku
(1)
Výrobca vyhradeného výrobku je povinný doručiť na ministerstvo pred uvedením vyhradeného výrobku na trh Slovenskej republiky písomnú žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a zároveň priložiť vyhlásenie výrobcu, že bude plniť vyhradené povinnosti individuálne alebo priložiť potvrdenie podľa odseku 3. Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní povinnosti vo vzťahu k vyhradenému výrobku podľa § 27 ods. 7, je povinný k žiadosti o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku priložiť vyhlásenie podľa odseku 4. Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného prúdu odpadu, nesmie uvádzať vyhradený výrobok na trh v Slovenskej republike.
(2)
Ak výrobca vyhradeného výrobku bude plniť vyhradené povinnosti individuálne, je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zápisu do Registra výrobcov vyhradeného výrobku získať autorizáciu na činnosť individuálneho plnenia povinností. Ak v tejto lehote výrobca vyhradeného výrobku nezískal uvedenú autorizáciu, jeho registrácia platí, ak v tejto lehote predloží potvrdenie podľa odseku 3.
(3)
Ak výrobca vyhradeného výrobku bude plniť vyhradené povinnosti kolektívne, je povinný k žiadosti podľa odseku 1 priložiť potvrdenie o uzavretí zmluvy o plnení vyhradených povinností s organizáciou zodpovednosti výrobcov. Ak výrobca batérií a akumulátorov bude plniť vyhradené povinnosti prostredníctvom tretej osoby, je povinný súčasne k žiadosti podľa odseku 1 priložiť potvrdenie o uzavretí zmluvy o plnení vyhradených povinností s treťou osobou.
(4)
Vyhlásenie, ktoré prikladá výrobca vyhradeného výrobku, ktorý bude plniť povinnosti vo vzťahu k vyhradenému výrobku podľa § 27 ods. 7, musí obsahovať
a)
údaj o tom, pre ktoré vyhradené výrobky bude uplatňovať plnenie povinností osobitným spôsobom,
b)
preukázanie schopnosti dodržiavania podmienok uvedených v § 27 ods. 7.
(5)
Ministerstvo vykoná zápis výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ktorá je v súlade s odsekom 1, a výrobcovi vyhradeného výrobku vydá do desiatich pracovných dní odo dňa vykonania zápisu potvrdenie o vykonanom zápise.
(6)
Výrobca vyhradeného výrobku je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu registrovaných údajov, ktoré uviedol v žiadosti podľa odseku 1 alebo v jej prílohách, do 30 dní odo dňa vzniku zmeny a na vyžiadanie ministerstva oznámenú zmenu náležite preukázať.
(7)
Ak sa zmena údajov uvedených v odseku 6 týka prechodu na individuálne plnenie vyhradených povinností, kolektívne plnenie vyhradených povinností, plnenie vyhradených povinností prostredníctvom tretej osoby alebo na plnenie povinností podľa § 27 ods. 7, je výrobca vyhradeného výrobku povinný takúto zmenu oznámiť v lehote 15 dní odo dňa vzniku zmeny. Ak ide o zmenu, ktorou je prechod na kolektívne plnenie povinností alebo na plnenie povinností prostredníctvom tretej osoby, je výrobca vyhradeného výrobku povinný súčasne s týmto oznámením predložiť potvrdenie podľa odseku 3. Ak ide o zmenu, ktorou je prechod na plnenie povinností podľa § 27 ods. 7, je výrobca vyhradeného výrobku povinný súčasne s týmto oznámením predložiť vyhlásenie podľa odseku 4.
(8)
Ministerstvo vykoná zmenu registrovaných údajov na základe oznámenia výrobcu vyhradeného výrobku podľa odseku 6 alebo z vlastného podnetu, ak registrované údaje nie sú v súlade so skutočným stavom. Ministerstvo vydá výrobcovi vyhradeného výrobku nové potvrdenie o vykonaní registrácie, ak ide o zmenu registrovaných údajov uvedených v potvrdení o vykonaní registrácie.
(9)
Ministerstvo vykoná výmaz výrobcu vyhradeného výrobku z Registra výrobcov vyhradeného výrobku v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nastala nasledujúca skutočnosť:
a)
ministerstvo zistilo zánik registrovaného výrobcu vyhradeného výrobku,
b)
registrovaný výrobca vyhradeného výrobku požiadal o tento výmaz,
c)
výrobca vyhradeného výrobku nesplnil povinnosť podľa odseku 2,
d)
výrobca vyhradeného výrobku nesplnil povinnosť podľa odseku 7,
e)
výrobca vyhradeného výrobku prestal plniť vyhradené povinnosti v súlade s ustanoveniami § 27 ods. 6, 7 alebo § 44 ods. 2 a
1.
nepredložil potvrdenie podľa odseku 3,
2.
nezískal autorizáciu na individuálne plnenie povinností alebo
3.
nestal sa alebo nie je osobou spĺňajúcou podmienky uvedené v § 27 ods. 7.
(10)
Register výrobcov vyhradeného výrobku je verejne prístupný na webovom sídle ministerstva s výnimkou údajov chránených podľa osobitných predpisov.20)
§ 31
Koordinačné centrum
(1)
Koordinačné centrum je právnická osoba založená podľa osobitných predpisov61) na plnenie povinností ustanovených podľa tohto zákona pre vyhradený prúd odpadu, nezaložená na dosahovanie zisku.
(2)
Pre každý vyhradený prúd odpadu môže byť založené iba jedno koordinačné centrum; ak ide o elektroodpad, bez ohľadu na kategórie uvedené v prílohe č. 6, ak ide o použité batérie a akumulátory, bez ohľadu na členenie uvedené v § 42 ods. 3. Pre odpad z obalov a neobalových výrobkov môže byť založené iba jedno spoločné koordinačné centrum.
(3)
Zakladateľmi koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu môžu byť výlučne organizácie zodpovednosti výrobcov a výrobcovia vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne pre tento vyhradený prúd odpadu; ak ide o použité batérie a akumulátory, môže byť zakladateľom aj tretia osoba (§ 44).
(4)
Koordinačné centrum pre vyhradený prúd odpadu spoločne zakladajú všetky osoby podľa odseku 3, ktoré v lehote jedného mesiaca odo dňa zverejnenia výzvy ministerstva na jeho webovom sídle písomne oznámili ministerstvu svoj záujem podieľať sa na zakladaní koordinačného centra. Ministerstvo bezodkladne po uplynutí tejto lehoty oznámi všetkým prihláseným výrobcom vyhradených výrobkov a organizáciám zodpovednosti výrobcov identifikačné a kontaktné údaje prihlásených osôb.
(5)
Ak v lehote štyroch mesiacov odo dňa zverejnenia výzvy podľa odseku 4 nebude koordinačné centrum pre vyhradený prúd odpadu založené, ministerstvo uloží povinnosť založenia koordinačného centra pre tento prúd odpadov určeným organizáciám zodpovednosti výrobcov a výrobcom vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, tak aby spolu zastupovali výrobcov vyhradených výrobkov so súhrnným trhovým podielom v minimálnej výške 60 %. Pri koordinačnom centre pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov sa do určenia tohto trhového podielu započítavajú iba trhové podiely podľa § 52 ods. 24.
(6)
Zakladatelia koordinačného centra sú povinní bezodkladne informovať ministerstvo o jeho založení.
(7)
Ak nevznikne koordinačné centrum podľa odsekov 4 a 5, ministerstvo poverí po predchádzajúcom súhlase plnením funkcie koordinačného centra nezávislú tretiu stranu.
(8)
Zmluva o založení koordinačného centra musí obsahovať najmä
a)
názov a sídlo koordinačného centra,
b)
vymedzenie pôsobnosti na plnenie povinností podľa odsekov 11 až 14,
c)
orgány, ich právomoc a spôsob ich vzniku,
d)
zoznam osôb zakladajúcich koordinačné centrum a spôsob preukázania splnenia podmienky podľa odseku 3,
e)
identifikačné údaje prvých členov orgánov koordinačného centra,
f)
systém určenia podielov výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí si plnia vyhradené povinnosti individuálne, organizácií zodpovednosti výrobcov a tretej osoby na financovaní činnosti koordinačného centra,
g)
spôsob poskytnutia presahujúceho množstva v prospech ostatných klientov koordinačného centra a následného rozdelenia zodpovednosti vo vzťahu k presahujúcemu množstvu,
h)
zásady hospodárenia a správy majetku koordinačného centra,
i)
spôsob a formu vzniku a zániku členstva v koordinačnom centre,
j)
spôsob a formu dobrovoľného zániku koordinačného centra,
(9)
Zmluvu uzatvorenú medzi koordinačným centrom pre vyhradený prúd odpadu a výrobcom vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne [§ 29 ods. 1 písm. c)], organizáciou zodpovednosti výrobcov združujúcou výrobcov vyhradených výrobkov [§ 28 ods. 4 písm. f)] alebo treťou osobou [§ 44 ods. 8 písm. d)] možno ukončiť výlučne z dôvodu zrušenia alebo zániku autorizácie podľa § 94 ods. 2 až 5.
(10)
Podrobnosti o organizačnej štruktúre koordinačného centra upraví jeho štatút, ktorý koordinačné centrum zverejní na svojom webovom sídle.
(11)
Koordinačné centrum je povinné
a)
vytvoriť a prevádzkovať klientskú linku pre obce, pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu,
b)
na základe údajov od výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, tretích osôb a organizácií zodpovednosti výrobcov evidovať a vyhodnocovať rozsah plošného pokrytia územia Slovenskej republiky systémami tretích osôb, systémami individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a systémami združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu s cieľom identifikácie obcí, ktoré nie sú zahrnuté do týchto systémov,
c)
rozdeliť zodpovednosť vrátane finančnej zodpovednosti vo vzťahu k ponúknutému presahujúcemu množstvu medzi organizácie zodpovednosti výrobcov, tretie osoby a výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, určením podielu ich zodpovednosti v súlade so zmluvou o založení koordinačného centra a za nediskriminačných podmienok a podľa ich trhového podielu,
d)
prijímať informácie o nezabezpečení odvozu vrátane prerušenia kontinuity odvozu oddelene zbieraného odpadu z miest ich zberu určených v súlade s týmto zákonom a zabezpečiť nápravu takéhoto stavu formou určenia osoby zodpovednej za zabezpečenie náhradného odvozu; ak nebol odvoz zabezpečený v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti, znáša náklady takéhoto odvozu osoba, ktorá zmluvnú povinnosť porušila; táto povinnosť sa nevzťahuje na staré vozidlá,
e)
prijímať a spracovávať údaje od organizácií zodpovednosti výrobcov, tretích osôb a od výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia povinnosti individuálne, o množstve vyhradených výrobkov, ktoré uviedli na trh, a o množstve odpadu pochádzajúceho z ich výrobkov, pre ktorý zabezpečili zber,
f)
viesť a aktualizovať register neplatičov oznámených podľa § 28 ods. 4 písm. t) a poskytovať z neho informácie na požiadanie organizácie zodpovednosti výrobcov na účely overenia finančnej spoľahlivosti konkrétneho výrobcu vyhradeného výrobku,
g)
poskytovať ministerstvu podklady na účely plnenia jeho ohlasovacích povinností vo vzťahu k Európskej únii, a to na základe údajov od organizácií zodpovednosti výrobcov, tretích osôb a výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne,
h)
spolupracovať s ministerstvom a inšpekciou pri zisťovaní výrobcov vyhradených výrobkov nezapísaných do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí neplnia vyhradené povinnosti ustanovené týmto zákonom,
i)
bezodkladne informovať ministerstvo a inšpekciu o zistených nezrovnalostiach v činnosti jednotlivých organizácií zodpovednosti výrobcov, tretích osôb a v evidencii a vykazovaní údajov u výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne,
j)
zaviazať mlčanlivosťou každú osobu, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom právnom vzťahu ku koordinačnému centru, ktorá v rámci tohto vzťahu prichádza do kontaktu s údajmi o jeho klientoch.
(12)
Koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov je okrem povinností podľa odseku 11 povinné
a)
na žiadosť obce určiť spôsobom podľa písmena c), ktorá organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečí odvoz oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, ktorá nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou organizáciou zodpovednosti výrobcov,
b)
na žiadosť obce sprostredkovať a koordinovať komunikáciu so všetkými organizáciami zodpovednosti výrobcov pre vyhradený prúd odpadu s cieľom umožniť obci uzatvorenie zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov,
c)
organizovať zlosovanie, ktorým sa určuje zmluvný partner obce spomedzi organizácií zodpovednosti výrobcov pre vyhradený prúd odpadu, v prípade obce, s ktorou žiadna organizácia zodpovednosti výrobcov zmluvu o zapojení sa do systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov dobrovoľne neuzavrela,
d)
zabezpečiť, ak je to potrebné, nezávislú osobu62) na riešenie sporov pri uzatváraní zmluvy medzi obcou a organizáciou zodpovednosti výrobcov, vylosovanou podľa písmena c),
(13)
Koordinačné centrum pre prúd elektroodpadov je okrem povinností podľa odseku 11 povinné
a)
rozdeliť zodpovednosť vo vzťahu k historickému elektroodpadu z domácností určením podielov zodpovednosti jednotlivých organizácií zodpovednosti výrobcov a výrobcov vyhradených výrobkov podľa ich trhového podielu,
b)
množstvá elektroodpadu ohlásené podľa § 16 ods. 4 písm. b) a § 41 písm. n) rozdeliť medzi príslušné organizácie zodpovednosti výrobcov elektrozariadení a príslušných výrobcov elektrozariadení, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, na základe trhového podielu podľa § 32 ods. 28; tieto osoby sú oprávnené im pridelené množstvá použiť na preukázanie plnenia povinnosti uvedenej v § 27 ods. 4 písm. e).
(14)
Koordinačné centrum pre prúd použitých batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa odseku 11 povinné
a)
zverejniť do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo použitých batérií a akumulátorov, ktoré sa v danom kalendárnom štvrťroku vyzbierali a zrecyklovali, v členení podľa § 42 ods. 3,
b)
množstvá použitých batérií a akumulátorov ohlásené podľa § 16 ods. 4 písm. b) rozdeliť medzi príslušné organizácie zodpovednosti výrobcov batérií a akumulátorov, príslušné tretie osoby a príslušných výrobcov batérií a akumulátorov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, na základe trhového podielu podľa § 42 ods. 20; tieto osoby sú oprávnené im pridelené množstvá použiť na preukázanie plnenia povinnosti uvedenej v § 27 ods. 4 písm. e),
(15)
Ak dôjde k zániku koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu, ministerstvo zverejní výzvu podľa odseku 4 a na ďalší postup zriaďovania koordinačného centra sa uplatní postup podľa odsekov 4 až 7.
Druhý oddiel
Elektrozariadenia a elektroodpad
§ 32
Základné ustanovenia
(1)
Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia tohto zákona na spracovanie elektroodpadu, na nakladanie s elektroodpadom a na nakladanie s odpadmi zo spracovania elektroodpadu. Ustanoveniami tohto oddielu nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia,63) chemické látky64) a ekodizajn.56)
(2)
Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú
a)
do 14. augusta 2018 na elektrické a elektronické zariadenia (ďalej len „elektrozariadenie“) uvedené v prílohe č. 6 časti I,
b)
od 15. augusta 2018 na všetky elektrozariadenia uvedené v prílohe č. 6 časti II.
(3)
Ustanovenia tohto oddielu sa nevzťahujú na nakladanie s elektrozariadeniami,
a)
ktoré sú potrebné na ochranu dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, vrátane zbraní, munície a vojenského materiálu určeného na osobitné vojenské účely,
b)
osobitne navrhnutými a nainštalovanými ako súčasť iného typu zariadenia, ktoré je vyňaté z rozsahu pôsobnosti tohto oddielu alebo doň nepatrí, ktoré môžu plniť svoju funkciu, len ak sú súčasťou takéhoto zariadenia,
c)
ktorými sú žiarovky.
(4)
Od 15. augusta 2018 sa ustanovenia tohto oddielu nevzťahujú, popri elektrozariadeniach uvedených v odseku 3, ani na nakladanie s nasledujúcimi elektrozariadeniami
a)
elektrozariadenia navrhnuté na vypustenie do vesmíru,
b)
veľké stacionárne priemyselné zariadenia,
c)
veľké pevné inštalácie s výnimkou zariadení, ktoré nie sú osobitne navrhnuté a namontované ako súčasť uvedených inštalácií,
d)
osobné alebo nákladné dopravné prostriedky s výnimkou elektrických dvojkolesových vozidiel, ktoré nie sú typovo schválené,
e)
necestné pojazdné stroje sprístupnené výlučne na profesionálne používanie,
f)
elektrozariadenia osobitne navrhnuté výlučne na účely výskumu a vývoja, sprístupnené len medzi podnikmi,
g)
zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, ak sa očakáva, že tieto pomôcky budú infekčné pred koncom životného cyklu, a aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky.
(5)
Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
(6)
Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
(7)
Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.
(8)
Elektroodpad iný ako z domácností je každý elektroodpad, ktorý nie je uvedený v odseku 7.
(9)
Historický elektroodpad je elektroodpad, ktorý pochádza z elektrozariadenia uvedeného na trh do 13. augusta 2005.
(10)
Veľké stacionárne priemyselné náradia sú veľké zostavy strojov, zariadení a súčiastok, ktoré spoločne fungujú na špecifické použitie, natrvalo ich na určenom mieste nainštalovali a z neho odinštalovali osoby zabezpečujúce profesionálnu činnosť a používajú a udržiavajú ich osoby zabezpečujúce profesionálnu činnosť v rámci priemyselnej výrobnej prevádzky alebo výskumnej a vývojovej inštitúcie.
(11)
Veľká pevná inštalácia je rozsiahla kombinácia niekoľkých typov prístrojov a prípadne iných zariadení, ktoré
a)
zostavili, nainštalovali a odinštalovali osoby zabezpečujúce profesionálnu činnosť,
b)
sú určené na stále používanie ako súčasť budovy alebo konštrukcie na vopred určenom a vyhradenom mieste a
c)
je možné nahradiť len rovnakým osobitne navrhnutým zariadením.
(12)
Necestné pojazdné stroje sú strojové zariadenia s palubným zdrojom energie, ktorých prevádzka si pri práci vyžaduje pohybovanie alebo nepretržitý či takmer nepretržitý pohyb medzi sledom pevných pracovných umiestnení.
(13)
Odstránenie je manuálne, mechanické, chemické alebo metalurgické zaobchádzanie, výsledkom ktorého je, že nebezpečné látky, zmesi a súčiastky je možné v rámci procesu spracovania kontrolovať ako identifikovateľný prúd alebo identifikovateľnú súčasť prúdu. Látka, zmes alebo súčiastka je identifikovateľná, ak je možné jej monitorovanie s cieľom overiť, či je spracovanie bezpečné z hľadiska vplyvu na životné prostredie.
(14)
Sprístupnenie elektrozariadenia na trhu je dodanie elektrozariadenia na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikania, či už za poplatok alebo bezplatne.
(15)
Uvedenie elektrozariadenia na trh je prvé sprístupnenie elektrozariadenia na trhu v Slovenskej republike v rámci podnikateľskej činnosti.
(16)
Výrobca elektrozariadení je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane zásielkového obchodu a internetového predaja
a)
má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a vyrába elektrozariadenia pod svojím menom alebo ochrannou známkou, prípadne si dá elektrozariadenia navrhnúť alebo vyrobiť, a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou,
b)
má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky opätovne predáva pod svojím menom alebo ochrannou známkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý ďalej predáva, sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na elektrozariadení nachádza značka výrobcu podľa písmena a),
c)
má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti na trh Slovenskej republiky elektrozariadenia z iného členského štátu alebo z iného ako členského štátu,
d)
predáva na území Slovenskej republiky elektrozariadenia prostriedkami diaľkovej komunikácie priamo domácnostiam alebo aj iným používateľom a má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte alebo v inom ako v členskom štáte (ďalej len „zahraničný výrobca elektrozariadení“),
e)
má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzatváranej na diaľku predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v inom členskom štáte (ďalej len „diaľkový výrobca elektrozariadení“).
(17)
Vyhradeným výrobkom, ak ide o elektrozariadenia, sa na účely tohto zákona rozumie kategória elektrozariadení podľa prílohy č. 6.
(18)
Osoba, ktorá poskytuje financovanie výlučne na základe alebo v rámci zmluvy o financovaní podľa odseku 19, sa nepovažuje za výrobcu elektrozariadení, ak súčasne nekoná ako výrobca elektrozariadení podľa odseku 16.
(19)
Zmluva o financovaní je každá zmluva o pôžičke, nájme, prenájme, predaji na splátky alebo iná dohoda týkajúca sa akéhokoľvek zariadenia bez ohľadu na to, či podmienky takej zmluvy, dohody, dodatočnej zmluvy alebo dodatočnej dohody ustanovujú, že sa uskutoční alebo sa môže uskutočniť prevod vlastníctva takéhoto zariadenia.
(20)
Distribútor elektrozariadenia je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, ktorá sprístupňuje elektrozariadenie v rámci svojej podnikateľskej činnosti na trhu; distribútor môže byť súčasne výrobcom elektrozariadení.
(21)
Spracovanie elektroodpadu je činnosť nasledujúca po tom, čo bol elektroodpad odovzdaný spracovateľovi elektroodpadu na odstránenie nebezpečných látok, demontáž, šrotovanie, zhodnotenie, environmentálne vhodné zneškodnenie a ďalšie činnosti vedúce k zhodnoteniu a environmentálne vhodnému zneškodneniu častí elektroodpadu, ktoré nie je možné inak opätovne materiálovo zhodnotiť.
(22)
Veľmi malý elektroodpad je elektroodpad s vonkajším rozmerom najviac 25 cm.
(23)
Spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia
a)
pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,
b)
v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
(24)
Oddelený zber je zber elektroodpadu v členení podľa prílohy č. 6.
(25)
Zberné miesto elektroodpadu je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať veľmi malý elektroodpad alebo elektroodpad zo svetelných zdrojov do nádoby určenej na tento účel; zberné miesto nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber elektroodpadu.
(26)
Osvetľovacie telesá a fotovoltaické panely sa nepovažujú za súčasť veľkých pevných inštalácií.
(27)
Spracovateľ elektroodpadu je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie elektroodpadu.
(28)
Trhový podiel výrobcu elektrozariadenia je percentuálny podiel množstva elektrozariadení uvedených výrobcom elektrozariadení na trh v danom kalendárnom roku k celkovému množstvu elektrozariadení uvedených na trh v danom kalendárnom roku.
(29)
Zberový podiel výrobcu elektrozariadení pre príslušný kalendárny rok je súčin celkového množstva vyzbieraného elektroodpadu v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu elektrozariadení za predchádzajúci kalendárny rok.
(30)
Zdravotnícka pomôcka je uvedená v osobitnom predpise.65)
(31)
Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro je uvedená v osobitnom predpise.66)
(32)
Aktívna implantovateľná zdravotnícka pomôcka je uvedená v osobitnom predpise.67)
§ 33
Zákazy
Zakazuje sa
a)
zneškodňovať elektroodpad odovzdaný do systému spätného zberu elektroodpadu alebo oddeleného zberu elektroodpadu pred jeho spracovaním,
b)
zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,
c)
rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu alebo spracovateľovi elektroodpadu; uvedený zákaz sa nevzťahuje na osobu oprávnenú na opätovné použitie elektroodpadu a spracovateľa elektroodpadu.
§ 34
Povinnosti výrobcov elektrozariadení
(1)
Výrobca elektrozariadení je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný
a)
zabezpečiť, aby elektrozariadenie bolo vyrobené a navrhnuté v súlade s osobitným predpisom68) tak, aby sa uľahčila demontáž a zhodnotenie, najmä opätovné použitie a recyklácia elektroodpadu, nesmie použiť špecifické konštrukčné prvky alebo výrobné postupy, ktoré by bránili opätovnému použitiu elektroodpadu, ak takéto špecifické konštrukčné prvky alebo výrobné postupy neposkytujú dôležité výhody vo vzťahu k ochrane životného prostredia alebo k požiadavkám na zaistenie bezpečnosti a zdravia,
b)
označiť elektrozariadenie pri jeho uvedení na trh ochrannou známkou alebo označením, ktoré výrobca používa na svoju identifikáciu, a časovým údajom, že elektrozariadenie bolo uvedené na trh po 13. auguste 2005; povinnosť označiť elektrozariadenie časovým údajom možno splniť aj označením elektrozariadenia grafickým symbolom podľa písmena c),
c)
uvádzať na trh elektrozariadenie označené grafickým symbolom,
d)
pri predaji elektrozariadenia uvádzať na jeho obale alebo etikete alebo na daňovom či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jeho predaji výšku recyklačného poplatku určeného na úhradu nákladov na zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu z domácností pochádzajúceho z týchto elektrozariadení; výška recyklačného poplatku nesmie presiahnuť najlepší odhad skutočných nákladov a príjem z recyklačného poplatku nesmie výrobca elektrozariadenia použiť v rozpore s jeho účelom,
e)
zabezpečiť zber elektroodpadu na celom území Slovenskej republiky nasledujúcimi formami:
1.
ak ide o elektroodpad z domácností,
1.1
spätným zberom elektroodpadu,
1.2
oddeleným zberom z komunálnych odpadov v obciach,
1.3
oddeleným zberom prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber elektroodpadu, s ktorým má uzavretý zmluvný vzťah, a to najmenej na jednom mieste v každom okrese,
1.4
zberom na zbernom mieste elektroodpadu,
2.
ak ide o elektroodpad iný ako z domácností,
2.1
výrobcom elektrozariadenia dodávajúceho elektrozariadenie nahrádzajúce odovzdávaný historický elektroodpad, ak nie je v tomto oddiele ustanovené inak (§ 36 ods. 2),
2.2
oddeleným zberom prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber elektroodpadu, s ktorým má uzavretý zmluvný vzťah, a to najmenej na jednom mieste v každom okrese,
3.
ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov,
3.1
spätným zberom elektroodpadu, a to najmenej na jednom mieste spätného zberu na 5000 obyvateľov,
3.2
oddeleným zberom prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber elektroodpadu, s ktorým má uzavretý zmluvný vzťah, a to najmenej na jednom mieste v každom okrese,
3.3
oddeleným zberom z komunálnych odpadov v obciach,
3.4
zberom na zbernom mieste elektroodpadu, a to najmenej na jednom zbernom mieste na 5000 obyvateľov,
f)
zabezpečiť prednostné opätovné použitie elektroodpadu prostredníctvom jeho prípravy na opätovné použitie elektroodpadu,
g)
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu, ktorý nie je vhodný na prípravu na opätovné požitie na spracovanie podľa tohto zákona,
h)
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu spracovateľovi elektroodpadu,
i)
zabezpečiť, aby sa zber, spracovanie a recyklácia elektroodpadov vykonávala s použitím najlepších dostupných techník z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia,
j)
zabezpečiť v rozsahu podľa prílohy č. 3 kompletné spracovanie elektroodpadu vrátane zabezpečenia opätovného použitia častí elektroodpadu vhodných na opätovné použitie, zhodnotenia odpadov zo spracovania elektroodpadu najmä recykláciou a zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov,
k)
zabezpečiť plynulú nadväznosť výkonu jednotlivých foriem zberu, prepravy, odovzdania spracovateľovi elektroodpadu a spracovania elektroodpadu,
l)
plniť povinnosti podľa písmen b) až g) tak, aby nedochádzalo k sťaženiu opätovného použitia alebo recyklácie elektroodpadu a bola podporená príprava na opätovné použitie, recyklácia komponentov alebo elektroodpadu ako celku a izolácia nebezpečných látok, a ak je to možné, zabezpečiť oddelenie elektroodpadu vhodného na prípravu na opätovné použitie od ostatného elektroodpadu pred jeho ďalšou prepravou,
m)
zabezpečiť bezplatné poskytnutie informácií o príprave na opätovné použitie a správne a environmentálne šetrné spracovanie elektroodpadu pre každý typ nového elektrozariadenia, ktoré prvýkrát uviedol na trh, najneskôr do jedného roku od uvedenia elektorozariadenia na trh všetkým spracovateľom elektroodpadov s vydanou autorizáciou podľa § 89 ods. 1 písm. a) bodov 4 až 6; tieto informácie poskytnú výrobcovia príslušným subjektom vo forme manuálu alebo prostredníctvom elektronických médií.
(2)
Na diaľkového výrobcu elektrozariadení sa nevzťahujú povinnosti výrobcu elektrozariadení uvedené v odseku 1 a v prvom oddiele štvrtej časti okrem povinnosti uvedenej v § 27 ods. 4 písm. b) a c).
(3)
Diaľkový výrobca elektrozariadení, ktorý uvádza elektrozariadenia na trh iného členského štátu, je povinný na účely zabezpečenia plnenia povinností uložených mu ako výrobcovi elektrozariadení v uvedenom členskom štáte a vždy výhradne len pre jeden členský štát, na ktorého trh elektrozariadenia uvádza, splnomocniť ním vybranú právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa so sídlom alebo miestom podnikania v tomto členskom štáte na plnenie týchto povinností.
(4)
Výrobca elektrozariadení môže mať zmluvu iba s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení pre každú kategóriu elektrozariadenia podľa prílohy č. 6.
(5)
Ak výrobca elektrozariadení dodáva elektrozariadenia konečnému používateľovi v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja, je povinný zabezpečiť minimálne jedno miesto spätného zberu elektroodpadu v mieste skladu alebo výdaja tovaru.
(6)
Výrobca elektrozariadení, ktorý uvádza na trh osvetľovacie zariadenia, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s elektroodpadom bez ohľadu na miesto vzniku a dátum uvedenia elektrozariadenia na trh.
§ 35
Nakladanie s elektroodpadom z domácností
(1)
Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností [§ 34 ods. 1 písm. e) prvý a tretí bod], ak pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005.
(2)
Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady kolektívne nakladanie s historickým elektroodpadom z domácností, podľa podielu výrobcov elektrozariadení na trhu, ktorý určí koordinačné centrum podľa § 31 ods. 13 pre každú kategóriu elektrozariadení v kalendárnom roku na základe hlásení podľa § 27 ods. 4 písm. h).
(3)
Výrobca elektrozariadení nesmie na úkor ostatných výrobcov elektrozariadení zabezpečovať kolektívne nakladanie s historickým elektroodpadom z domácností nad rozsah svojho podielu na trhu pre každú kategóriu a podkategóriu elektrozariadení v kalendárnom roku v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 písm. j), § 28 ods. 4 písm. q).
§ 36
Nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností
(1)
Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne nakladanie alebo kolektívne nakladanie s odovzdaným novým elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností [§ 34 ods. 1 písm. e) druhý bod], ak pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005.
(2)
Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne nakladanie s historickým elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností, ak takýto elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie alebo rovnakého funkčného určenia, ako je nahradzujúce elektrozariadenie, a to pri jeho predaji [§ 34 ods. 1 písm. e) druhý bod].
(3)
Nakladanie s historickým elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností a nie je uvedený v odseku 2, zabezpečí jeho držiteľ.
(4)
Výrobca elektrozariadení a používateľ elektrozariadenia môžu na základe písomnej zmluvy pri predaji elektrozariadenia vzájomne dohodnúť podiel zodpovednosti výrobcu elektrozariadení a držiteľa elektroodpadu z neho pochádzajúceho za nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácnosti inak, ako je ustanovené v odsekoch 1 až 3.
§ 37
Povinnosti a práva distribútora elektrozariadení
(1)
Distribútor elektrozariadení je povinný
a)
uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok [§ 34 ods. 1 písm. d)], ak bol uvedený výrobcom elektrozariadení pri uvedení elektrozariadenia na trh,
b)
informovať na mieste, ktoré je pri predaji elektrozariadení viditeľné a pre verejnosť prístupné, konečných používateľov o možnosti bezplatného spätného zberu elektroodpadu,
c)
zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber elektroodpadu po celú prevádzkovú dobu,
d)
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu v súlade so zmluvou s výrobcom elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zabezpečujúcou nakladanie s elektroodpadom na zberné miesto elektroodpadu, alebo spracovateľovi elektroodpadu; na žiadosť výrobcu elektrozariadení vždy zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu z domácností pochádzajúceho z výroby, predaja, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu elektrozariadení ním uvedených na trh po 13. auguste 2005 tomuto výrobcovi elektrozariadení alebo ním poverenej organizácii zodpovednosti výrobcov,
e)
plniť povinnosti podľa písmen c) a d) tak, aby nedochádzalo k sťaženiu opätovného použitia alebo recyklácie elektroodpadu a bola podporená príprava na opätovné použitie, recyklácia komponentov alebo elektroodpadu ako celku a izolácia nebezpečných látok, a ak je to možné, zabezpečiť oddelenie elektroodpadu vhodného na prípravu na opätovné použitie (§ 40) od ostatného elektroodpadu pred jeho ďalšou prepravou,
f)
zabezpečiť spätný zber elektroodpadu v mieste, kde vydáva elektrozariadenia, alebo na mieste, kde má sklad, ak distribuuje elektrozariadenia konečnému používateľovi v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja; ak takýto sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom elektrozariadení.
(2)
Distribútor elektrozariadenia je oprávnený
a)
odmietnuť prevzatie elektroodpadu v rámci spätného zberu, ak odovzdávaný elektroodpad neobsahuje základné komponenty elektrozariadenia, z ktorého pochádza, alebo ak z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu alebo ak obsahuje iný odpad ako elektroodpad; na ďalšie nakladanie s odmietnutým elektroodpadom sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu podľa tretej časti tohto zákona,
b)
uskutočňovať spätný zber elektroodpadu podľa § 32 ods. 23 písm. b) v maloobchodnej predajni alebo v jej bezprostrednej blízkosti, ak jej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je menej ako 400 m2, ak to vyplýva z jeho zmluvného vzťahu s výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení.
(3)
Na distribútora elektrozariadení, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi elektrozariadenia pochádzajúce od výrobcu elektrozariadení, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, prechádzajú vo vzťahu k týmto elektrozariadeniam a odpadu z nich pochádzajúcemu povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa tohto zákona.
§ 38
Povinnosti držiteľa elektroodpadu
(1)
Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad
a)
distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu,
b)
na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych odpadov, ktorý bol zavedený v obci výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení,
c)
osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,
d)
ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad, okrem miest uvedených v písmenách a) až c) aj na zberné miesto elektroodpadu.
(2)
Držiteľ elektroodpadu iného ako z domácností je povinný zabezpečiť nakladanie s týmto elektroodpadom, ak
a)
výrobca elektrozariadení pri jeho predaji s jeho konečným používateľom písomne dohodol podiel zodpovednosti výrobcu elektrozariadení a držiteľa elektroodpadu z neho pochádzajúceho za nakladanie s týmto elektroodpadom inak než je plná zodpovednosť výrobcu elektrozariadení za toto nakladanie alebo
b)
ide o historický elektroodpad uvedený v § 36 ods. 3.
(3)
Držiteľ elektroodpadu iného ako z domácností je povinný odovzdať tento elektroodpad iba osobe oprávnenej na zber elektroodpadu. Ak je takýmto držiteľom elektroodpadu osoba uvedená v odseku 2, môže odovzdať tento elektroodpad aj spracovateľovi elektroodpadu.
§ 39
Zber elektroodpadu
(1)
Zber odpadu možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov odpadov.
(2)
Na vykonávanie spätného zberu elektroodpadu distribútorom elektrozariadení a na prevádzkovanie zberného miesta elektroodpadu sa nevyžaduje súhlas podľa § 97 ani registrácia podľa § 98.
(3)
Zber elektroodpadu zo zberných miest elektroodpadu, od distribútorov vykonávajúcich spätný zber elektroodpadu alebo priamo od konečných používateľov môže vykonávať len ten, kto má uzavretú zmluvu s výrobcom elektrozariadení, ktorý zabezpečuje nakladanie s elektroodpadom individuálne, alebo s organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, a to v rozsahu tejto zmluvy.
(4)
Ten, kto vykonáva zber elektroodpadu zo zberných miest elektroodpadu, od distribútorov vykonávajúcich spätný zber elektroodpadu alebo priamo od konečných používateľov, je okrem povinností podľa § 14 a 16 povinný
a)
zabezpečiť odovzdanie prevzatého elektroodpadu, ktorý sa zaviazal prevziať na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení, ktorý zabezpečuje nakladanie s elektroodpadom individuálne, alebo s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, ktorá zabezpečuje združené nakladanie s elektroodpadom, spracovateľovi elektroodpadu; ustanovenie písmena c) nie je týmto dotknuté,
b)
zabezpečiť, aby počas zberu a prepravy elektroodpadu boli vytvorené optimálne podmienky a bola podporená príprava na opätovné použitie, recyklácia komponentov alebo elektroodpadu ako celku a izolácia nebezpečných látok,
c)
zabezpečiť oddelenie elektroodpadu vhodného na prípravu na opätovné použitie od ostatného elektroodpadu pred jeho ďalšou prepravou a odovzdať ho osobe oprávnenej na výkon prípravy na opätovné použitie elektroodpadu,
d)
viesť a uchovávať evidenciu o množstve vyzbieraného elektroodpadu v kilogramoch podľa kategórií; množstvo a kategóriu elektroodpadu z domácností uvádzať samostatne,
e)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena d) štvrťročne výrobcovi elektrozariadení alebo organizácii zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, s ktorými má uzavretú zmluvu.
(5)
Výrobca elektrozariadení a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia je povinná zabezpečiť, aby vykonávanie zberu elektroodpadu na zbernom mieste elektroodpadu, určenom na základe zmluvy s ňou, bolo v súlade s týmto zákonom.
§ 40
Príprava na opätovné použitie elektroodpadu
(1)
Zariadenie na výkon prípravy na opätovné použitie elektroodpadu (ďalej len „zariadenie prípravy na opätovné použitie“) je zariadenie prevádzkované fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, v ktorom sa elektroodpad vhodný na prípravu na opätovné použitie, pripravuje na opätovné použitie, vrátane jeho skladovania, triedenia alebo testovania, alebo jeho vytrieďovania od elektroodpadu, ktorý sa nedá opätovne použiť.
(2)
Prevádzkovateľ zariadenia prípravy na opätovné použitie je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný
a)
prevziať elektroodpad podľa odseku 1 do zariadenia prípravy na opätovné použitie a podrobiť ho uvedenej činnosti,
b)
plniť vo vzťahu k elektroodpadu, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a je ako elektrozariadenie opätovne uvádzané na trh, povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa tohto zákona a podmienky elektrickej a environmentálnej bezpečnosti elektrozariadení podľa osobitných predpisov,15)
§ 41
Spracovateľ elektroodpadu
Spracovateľ elektroodpadu je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný
a)
spracovávať elektroodpad v súlade s udeleným súhlasom [§ 97 ods. 1 písm. c)] a udelenou autorizáciou [§ 89 ods. 1 písm. a) bod 4] a dodržiavať požiadavky na spracovanie elektroodpadu,
b)
viesť evidenciu a na základe evidencie ohlasovať ustanovené údaje orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, výrobcovi elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácii zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, s ktorými má uzavretú zmluvu, a uchovávať evidenciu vrátane ohlasovaných údajov,
c)
viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní elektroodpadu a uchovávať ju v písomnej forme alebo elektronickej forme najmenej päť rokov,
d)
zverejniť podmienky, za ktorých preberá elektroodpad na spracovanie,
e)
plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,
f)
voliť pri výstavbe zariadenia na spracovanie elektroodpadu alebo jeho modernizácii najlepšie dostupné techniky s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku,
g)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a technológiu zariadenia na spracovanie elektroodpadu v súlade s platnou dokumentáciou, s podmienkami určenými v udelenom súhlase a v udelenej autorizácii,
h)
zabezpečiť spracovanie všetkého elektroodpadu, ktorý sa zaviazal spracovať na základe zmluvného vzťahu s výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia,
i)
spracovať kompletne elektroodpad uvedený v písmene h) vrátane zabezpečenia opätovného použitia častí elektroodpadu vhodných na prípravu na opätovné použitie, zhodnotenia odpadov zo spracovania elektroodpadu najmä recykláciou a zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov,
j)
nakladať s elektroodpadom tak, aby bol predovšetkým zbavený látok nebezpečných pre životné prostredie, prednostne odobrať z elektroodpadu všetky kvapaliny a komponenty, vykonať ďalšie opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie,
k)
skladovať a zaobchádzať s elektroodpadom pred jeho spracovaním a počas jeho spracovania v súlade s technickými požiadavkami,
l)
prednostne odobrať z elektroodpadu použité batérie a akumulátory, ak sú jeho súčasťou, a zabezpečiť ich odovzdanie spracovateľovi určenému v zmluve podľa písmena h),
m)
ohlasovať štvrťročne koordinačnému centru pre prúd použitých batérií a akumulátorov množstvo odobratých použitých batérií a akumulátorov podľa písmena l), ich členenie na typy podľa § 42 ods. 3 a názov spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, ktorým ich odovzdal, a to do 20 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka a bez nároku na odplatu,
n)
ohlasovať štvrťročne koordinačnému centru pre prúd elektroodpadov množstvo a kategóriu elektroodpadu iného ako z domácností odobratého od jeho držiteľa v súlade s § 38 ods. 3 do 20 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka a bez nároku na odplatu.
Tretí oddiel
Batérie a akumulátory
§ 42
Základné ustanovenia
(1)
Tento oddiel sa vzťahuje na všetky batérie a akumulátory uvádzané na trh bez ohľadu na ich tvar, objem, hmotnosť, materiálové zloženie alebo použitie bez toho, aby bola dotknutá právna úprava starých vozidiel a elektroodpadu. Táto časť zákona sa nevzťahuje na nakladanie s batériami a akumulátormi použitými v zariadeniach, ktoré sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, v zbraniach, munícii a vojenskom materiáli, okrem výrobkov, ktoré nie sú osobitne určené na vojenské účely, a v zariadeniach určených na vyslanie do vesmíru a na nakladanie s odpadom z týchto batérií a akumulátorov.
(2)
Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia tohto zákona na batérie a akumulátory podľa odseku 1, na spracovanie použitých batérií a akumulátorov, na nakladanie s použitými batériami a akumulátormi a na nakladanie s odpadmi zo spracovania použitých batérií a akumulátorov.
(3)
Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov. Batérie a akumulátory sa členia na
a)
prenosné,
b)
automobilové,
c)
priemyselné.
(4)
Vyhradeným výrobkom, ak ide o batérie a akumulátory, sa na účely tohto zákona rozumie každý jednotlivý typ batérií a akumulátorov v členení podľa odseku 3.
(5)
Sada batérií je súbor batérií alebo akumulátorov navzájom prepojených alebo uzavretých vo vonkajšom obale tak, aby tvorili jeden celok, ktorý nie je určený na rozoberanie konečným používateľom.
(6)
Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. 1.
(7)
Prenosná batéria alebo akumulátor je batéria, gombíkový článok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré
a)
sú hermeticky uzavreté,
b)
môžu sa ručne prenášať,
c)
nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.
(8)
Gombíkový článok je malá okrúhla prenosná batéria alebo akumulátor s priemerom väčším ako ich výška, ktoré sa používajú na osobitné účely, najmä v prístrojoch pre nepočujúcich, hodinách, malých prenosných zariadeniach a záložných zdrojoch.
(9)
Automobilová batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sa používajú pre štartér, osvetlenie alebo spúšťanie motora vozidla69) a jeho osvetlenie.
(10)
Priemyselná batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú určené výhradne na priemyselné alebo profesionálne použitie alebo sú použité v dopravnom prostriedku poháňanom elektrickou energiou.
(11)
Spracovanie použitých batérií a akumulátorov znamená akúkoľvek činnosť vykonávanú na použitých batériách a akumulátoroch po tom, ako boli odovzdané do zariadenia na triedenie, prípravu na recykláciu alebo prípravu na zneškodnenie.
(12)
Recyklácia použitých batérií a akumulátorov je opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na ich pôvodný účel alebo na iné účely okrem spätného získavania energie.
(13)
Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov.
(14)
Výrobca batérií a akumulátorov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku,70) uvádza prvýkrát na trh batérie alebo akumulátory vyrobené na území Slovenskej republiky alebo získané zo zahraničia vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel.
(15)
Distribútor batérií a akumulátorov je osoba, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi.
(16)
Uvedenie batérií a akumulátorov na trh je dodávanie alebo sprístupnenie batérií a akumulátorov inej osobe, za úhradu alebo bezplatne v Slovenskej republike.
(17)
Prístroj je elektrozariadenie, ktoré je úplne alebo čiastočne napájané z batérií alebo akumulátorov alebo tak môže byť napájané.
(18)
Bezšnúrový elektrický nástroj je ručný prístroj napájaný z batérie alebo akumulátora a určený na údržbu, výstavbu alebo záhradnícke činnosti.
(19)
Hospodársky subjekt je výrobca batérií a akumulátorov, distribútor batérií a akumulátorov, prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov, podnikateľ, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých batérií a akumulátorov, a spracovateľ použitých batérií a akumulátorov.
(20)
Trhový podiel výrobcu batérií a akumulátorov pre príslušný kalendárny rok je podiel množstva batérií a akumulátorov ním uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového množstva batérií a akumulátorov uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku. Trhový podiel výrobcu batérií a akumulátorov sa vypočítava samostatne pre jednotlivý typ batérií a akumulátorov podľa členenia uvedeného v odseku 3.
(21)
Miera zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov na území Slovenskej republiky je percentuálny podiel na zbere pre daný kalendárny rok vypočítaný tak, že sa celková hmotnosť použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v danom kalendárnom roku vydelí priemernou hmotnosťou prenosných batérií a akumulátorov, ktoré výrobcovia batérií a akumulátorov priamo predali konečným používateľom alebo dodali distribútorom batérií a akumulátorov počas daného kalendárneho roka a počas dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokov. Do miery zberu sa započítavajú aj prenosné batérie a akumulátory, ktoré sú uvádzané na trh ako súčasť prístrojov.
(22)
Zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom batérií a akumulátorov, treťou osobou alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory do nádoby určenej na tento účel; zberným miestom nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber.
(23)
Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je bezplatný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od ich držiteľa a použitých automobilových batérií z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.
§ 43
Zákaz
(1)
Zakazuje sa uvádzať na trh
a)
batérie alebo akumulátory vrátane tých, ktoré sú súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,0005 hmotnostného percenta ortuti; tento zákaz sa do 1. októbra 2015 nevzťahuje na gombíkové články s obsahom ortuti neprevyšujúcim dve hmotnostné percentá,
b)
prenosné batérie alebo akumulátory vrátane tých, ktoré sú súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,002 hmotnostného percenta kadmia; tento zákaz sa nevzťahuje na prenosné batérie a akumulátory určené na použitie v núdzových a poplašných systémoch vrátane núdzového osvetlenia, zdravotníckych prístrojov a do 31. decembra 2016 na prenosné batérie určené na použitie v bezšnúrových elektrických nástrojoch,
c)
batérie alebo akumulátory, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto zákona.
(2)
Batérie a akumulátory, ktoré boli uvedené na trh pred 26. septembrom 2008 a nespĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1, sa môžu uvádzať do obehu až do vyčerpania zásob.
(3)
Zakazuje sa
a)
zmiešavať použité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov,
b)
zneškodňovať alebo energeticky zhodnocovať použité batérie a akumulátory okrem zneškodňovania nezhodnotiteľných zvyškov použitých batérií a akumulátorov, ktoré prešli procesom spracovania a recyklácie, činnosťami D1 a D10 podľa prílohy č. 2,
c)
narúšať celistvosť batérií a akumulátorov vrátane použitých batérií a akumulátorov; zákaz neplatí pre spracovateľa použitých batérií a akumulátorov.
§ 44
Osobitné ustanovenia o plnení vyhradených povinností
(1)
Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov.
(2)
Uzatvorením zmluvy o plnení vyhradených povinností medzi treťou osobou a výrobcom batérií a akumulátorov prechádza zodpovednosť tohto výrobcu za splnenie vyhradených povinností na túto tretiu osobu, s výnimkou povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) a g).
(3)
Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý si vyhradené povinnosti plní prostredníctvom tretej osoby, je voči nej povinný plniť povinnosti uvedené v § 27 ods. 12.
(4)
Výrobca batérií a akumulátorov je oprávnený vypovedať zmluvu o plnení vyhradených povinností s treťou osobou
a)
do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia jej povinnosti vyplývajúcej z odseku 8 písm. a), b), e), f), k) alebo l); výpovedná doba je 30 kalendárnych dní,
b)
k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu.
(5)
Ak má obec uzavretú zmluvu s treťou osobou a ide o nakladanie s použitými prenosnými batériami a akumulátormi alebo použitými automobilovými batériami a akumulátormi, vzťahuje sa na tento zmluvný vzťah ustanovenie § 27 ods. 15.
(6)
Výpoveď podľa odseku 4 písm. b) a odseku 5 musí byť doručená tretej osobe najneskôr 60 kalendárnych dní pred ukončením zmluvného vzťahu.
(7)
Povinnosť uvedená v § 27 ods. 17 sa vzťahuje aj na tretiu osobu, ak ide o nakladanie s použitými prenosnými batériami a akumulátormi a s použitými automobilovými batériami a akumulátormi.
(8)
Tretia osoba je povinná
a)
vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém nakladania s použitými batériami a akumulátormi počas celej doby jej oprávneného pôsobenia,
b)
dodržiavať podmienky udelenej autorizácie,
c)
plniť spoločne za všetkých zastúpených výrobcov ich vyhradené povinnosti a v prípade
1.
evidenčných a ohlasovacích povinností
1.1.
viesť evidenciu aj samostatne za jednotlivých zastúpených výrobcov,
1.2.
podávať sumárne hlásenie za všetkých zastúpených výrobcov a uchovávať ohlasované údaje,
1.3.
na vyžiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva predložiť evidenciu vedenú samostatne za jednotlivého zastúpeného výrobcu,
2.
zabezpečenie nakladania s použitými batériami a akumulátormi za zastúpených výrobcov spôsobom uvedeným v tomto oddiele a v rozsahu, ktorý zodpovedá súhrnnému objemu týchto vyhradených povinností a ktorý im zabezpečí splnenie povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) až g),
d)
uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu, ak je zriadené, a plniť povinnosti z nej vyplývajúce,
e)
vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity s celoslovenským pôsobením so zameraním na konečného používateľa o nakladaní s týmto odpadom,
f)
doručiť ministerstvu každoročne do 31. januára kalendárneho roka aktuálny zoznam zastúpených výrobcov,
g)
informovať do 31. marca kalendárneho roka zastúpeného výrobcu o rozsahu splnenia vyhradených povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) až g), ktoré za neho zabezpečila v predchádzajúcom kalendárnom roku,
h)
doručiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok Správu o činnosti tretej osoby podľa odseku 12,
i)
bezodkladne informovať ministerstvo o tom, že nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu jej činnosti,
j)
uchovávať údaje, ktoré boli podkladom na vypracovanie správy podľa odseku 12, najmenej počas troch rokov od jej doručenia ministerstvu,
k)
zverejniť údaje zo správy podľa odseku 12 v rozsahu odseku 13 na svojom webovom sídle každoročne do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
l)
bezodkladne informovať zastúpených výrobcov o sankcii, ktorá jej bola uložená za porušenie tejto časti zákona,
m)
uzavrieť za nediskriminačných podmienok s výrobcom batérií a akumulátorov patriacich do predmetu jeho autorizácie, ak o to tento výrobca prejaví záujem, zmluvu o plnení vyhradených povinností; ustanovenie § 28 ods. 8 sa uplatní primerane,
n)
každoročne, najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka zaslať ministerstvu zoznam obcí, s ktorými má na príslušný kalendárny rok uzatvorené zmluvy o účasti v systéme nakladania s použitými batériami a akumulátormi a zoznam miest, z ktorých zabezpečuje zber použitých batérií a akumulátorov,
o)
ohlasovať príslušnému koordinačnému centru každého zastúpeného výrobcu, ktorý mešká s úhradou záväzku vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu s ňou v trvaní dlhšom ako 30 kalendárnych dní,
p)
zabezpečiť odobratie celého množstva použitých batérií a akumulátorov oddelene vyzbieraných z komunálneho odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za tento vyhradený prúd odpadu,
q)
oznámiť presahujúce množstvá koordinačnému centru; na základe zmluvných podmienok podľa písmena d) môže tieto množstvá poskytnúť v prospech ostatných klientov koordinačného centra,
r)
splniť úlohy vyplývajúce z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom vo vzťahu k presahujúcemu množstvu použitých batérií a akumulátorov podľa § 31 ods. 11 písm. c) a z jej určenia za osobu zodpovednú za zabezpečenie náhradného odvozu podľa § 31 ods. 11 písm. d),
(9)
Vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému nakladania s použitými batériami a akumulátormi preukazuje tretia osoba počas celej doby jej oprávneného pôsobenia ministerstvu, prvýkrát však pri žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť tretej osoby, najmä
a)
špecifikovaním typu použitých batérií a akumulátorov v členení podľa § 42 ods. 3, pre ktoré zabezpečuje nakladanie,
b)
predložením zoznamu zastúpených výrobcov,
c)
uvedením údajov o činnostiach zabezpečovaných v rámci systému nakladania s použitými batériami a akumulátormi, a to
1.
opisom spôsobu ich zabezpečenia vrátane opisu technických kapacít, ktoré preukazujú technickú spôsobilosť na realizáciu činnosti vykonávanej minimálne v rozsahu zberu, prepravy, spracovania, recyklácie, zhodnotenia a zneškodnenia použitých batérií a akumulátorov vrátane ich prípravy na opätovné použitie a recykláciu,
2.
vo vzťahu k zberu, okrem skutočností uvedených v prvom bode, uvedením spôsobu zberu, zberových kapacít a miest zberu, ako aj preukázaním spôsobu plnenia cieľov zberu alebo záväzných limitov ustanovených pre použité batérie a akumulátory v prílohe č. 3,
d)
predložením zoznamu zmluvných partnerov zabezpečujúcich pre tretiu osobu zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a zneškodnenie vyhradeného prúdu odpadu,
e)
predložením zoznamu obcí, s ktorými je tretia osoba v zmluvnom vzťahu vo veci zabezpečenia nakladania s použitými batériami a akumulátormi oddelene vyzbieranými z komunálneho odpadu z obce,
f)
špecifikáciou nákladov na zabezpečenie nakladania s použitými batériami a akumulátormi v súlade s udelenou autorizáciou; na vyžiadanie ministerstva predložiť aj špecifikáciu nákladov na činnosti vykonávané v systéme nakladania s použitými batériami a akumulátormi; ustanovenia osobitného predpisu20) týmto nie sú dotknuté,
g)
špecifikovaním opatrení na podporu budovania systémov triedeného zberu komunálneho odpadu a preukázanie ich realizácie, ak zabezpečuje nakladanie s použitými batériami a akumulátormi patriacimi do komunálneho odpadu; ustanovenia osobitného predpisu20) nie sú týmto dotknuté,
h)
údajmi o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu použitých batérií a akumulátorov.
(10)
Pri podaní žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť tretej osoby sa preukázanie podmienok uvedených v odseku 9 písm. c) až h) uskutočňuje vo vzťahu k podmienke podľa
a)
písm. c) uvedením zamýšľaného spôsobu plnenia týchto podmienok, a to najmä uzavretím zmlúv o budúcej zmluve,
b)
písm. d) predložením zoznamu zmluvných partnerov podľa zmlúv uvedených v písmene a),
c)
písm. e) preukázaním uzavretia zmlúv o budúcej zmluve so zmluvnými partnermi,
d)
písm. f) špecifikáciou predpokladaných nákladov,
e)
písm. g) špecifikáciou zamýšľaných opatrení,
f)
písm. h) údajmi o predpokladanom rozsahu územného pokrytia.
(11)
Po preukázaní splnenia podmienok postupom podľa odseku 10 je tretia osoba povinná do troch mesiacov odo dňa platnosti autorizácie udelenej ministerstvom preukázať splnenie podmienok podľa odseku 9 písm. c) až h).
(12)
Tretia osoba je povinná doručiť ministerstvu Správu o činnosti tretej osoby za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje najmä
a)
údaje o množstve použitých batérií a akumulátorov s rozlíšením na prenosné, priemyselné a automobilové, pre ktoré zabezpečila zber, prepravu, recykláciu a spracovanie použitých batérií a akumulátorov,
b)
identifikáciu osôb, prostredníctvom ktorých zabezpečila činnosti uvedené v písmene a) s konkrétnym uvedením druhu a množstva použitých batérií a akumulátorov pri jednotlivej osobe; uvedené sa vzťahuje aj na identifikáciu osôb pôsobiacich mimo územia Slovenskej republiky, ak si prostredníctvom nich zabezpečila plnenie uvedených činností,
c)
informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov,
d)
informácie o množstve batérií a akumulátorov uvedených na trh ňou zastúpenými výrobcami v členení podľa § 42 ods. 3,
e)
výšku finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity a stručný popis týchto aktivít,
f)
zoznam miest a zariadení, prostredníctvom ktorých zabezpečuje zber použitých batérií a akumulátorov,
g)
informácie o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3 a o presahujúcom množstve,
h)
informácie o spôsobe financovania systému nakladania s použitými batériami a akumulátormi tretej osoby a nákladoch na činnosti vykonávané v tomto systéme.
(13)
Tretia osoba je povinná zverejniť Správu o činnosti tretej osoby v rozsahu odseku 12 okrem písm. b) a f). Tým nie sú dotknuté osobitné predpisy o ochrane osobných údajov.59)
(14)
Tretia osoba je povinná umožniť obci, v ktorej zabezpečuje zber použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich z komunálneho odpadu, zapojenie jej miestneho systému nakladania s komunálnym odpadom do systému nakladania s použitými batériami a akumulátormi tretej osoby.
§ 45
Povinnosti výrobcov batérií a akumulátorov
(1)
Výrobca batérií a akumulátorov je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný
a)
označovať batérie, akumulátory a sady batérií grafickým symbolom [§ 105 ods. 3 písm. l)],
b)
uvádzať na automobilových batériách a akumulátoroch a prenosných batériách a akumulátoroch údaj o ich kapacite viditeľne, čitateľne a neodstrániteľne podľa osobitného predpisu,71)
c)
uvádzať na trh označované batérie, akumulátory a gombíkové články chemickou značkou Hg, Cd alebo Pb v ustanovených prípadoch a ustanoveným spôsobom vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. l)],
d)
pri uvedení batérií a akumulátorov na trh bezodkladne na žiadosť spracovateľa použitých batérií a akumulátorov dodať chemické zloženie a materiálové zloženie batérií a akumulátorov pre potreby určenia technologického postupu a technického postupu ich spracovania a recyklácie,
e)
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov,
f)
zabezpečiť, aby sa zber, spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov vykonávala s použitím najlepších dostupných techník z hľadiska ochrany zdravia ľudí a životného prostredia,
g)
bezodkladne oznámiť koordinačnému centru splnenie cieľa zberu uvedeného v prílohe č. 3 na príslušný kalendárny rok.
(2)
Výrobca prístrojov je povinný
a)
zabezpečiť, aby bol prístroj, ktorý je uvádzaný na trh, navrhnutý a vyrobený tak, aby sa použité batérie a akumulátory dali jednoducho vybrať,
b)
ak sa použité batérie a akumulátory nedajú jednoducho vybrať konečným používateľom, zabezpečiť, aby ich mohol jednoducho vybrať kvalifikovaný odborník nezávislý od výrobcu,
c)
priložiť k prístroju návod, ako možno v prípadoch podľa písmen a) a b) batérie a akumulátory z prístroja bezpečne vybrať, a ak je to potrebné aj informácie pre konečného spotrebiteľa o type batérie a akumulátora, ktoré sú súčasťou prístroja.
(3)
Povinnosti podľa odseku 2 sa nevzťahujú na výrobcu prístrojov, pri ktorých je z dôvodov bezpečnosti, výkonu, z medicínskych dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov potrebný stály prísun elektrickej energie a vyžaduje sa stále spojenie medzi prístrojom a batériou alebo akumulátorom.
(4)
Výrobca batérií a akumulátorov zabezpečuje plnenie vyhradených povinností individuálne, kolektívne alebo prostredníctvom tretej osoby; výrobca si môže zvoliť iba jeden spôsob plnenia vyhradených povinností pre tento vyhradený výrobok, pričom zvolený spôsob ich plnenia je výlučným spôsobom.
§ 46
Povinnosti výrobcu prenosných batérií a akumulátorov
(1)
Výrobca prenosných batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 45 a v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť
a)
zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od konečných používateľov v každom okrese Slovenskej republiky
1.
spätným zberom použitých prenosných batérií,
2.
zberom na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov,
b)
zber všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov odovzdaných na miestach podľa písmena a) a ďalšie nakladanie s nimi,
c)
splnenie svojho zberového podielu, ktorý zodpovedá cieľu zberu uvedenému v prílohe č. 3,
d)
spracovanie a recykláciu všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov, ktorých zber je povinný zabezpečiť,
e)
spracovanie a recykláciu použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v Slovenskej republike nad súhrnný rozsah zberových povinností výrobcov prenosných batérií a akumulátorov podľa písmena c) a ohlásených koordinačnému centru, a to v rozsahu svojho trhového podielu.
(2)
Výrobca prenosných batérií a akumulátorov nesmie pri predaji nových prenosných batérií a akumulátorov konečnému používateľovi uvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu.
§ 47
Povinnosti výrobcu automobilových batérií a akumulátorov a priemyselných batérií a akumulátorov
(1)
Výrobca automobilových batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 45 a v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť
a)
zber použitých automobilových batérií a akumulátorov od konečných používateľov v každom okrese Slovenskej republiky
1.
spätným zberom použitých automobilových batérií a akumulátorov,
2.
zberom najmenej jednou osobou oprávnenou na zber použitých automobilových batérií a akumulátorov, ktorou je iná osoba ako distribútor automobilových batérií a akumulátorov,
b)
zber všetkých použitých automobilových batérií a akumulátorov odovzdávaných na miestach podľa písmena a) a ďalšie nakladanie s nimi,
c)
splnenie svojho zberového podielu, ktorý zodpovedá cieľu zberu uvedenému v prílohe č. 3,
d)
spracovanie a recykláciu všetkých použitých automobilových batérií a akumulátorov, ktorých zber je povinný zabezpečiť,
e)
spracovanie a recykláciu použitých automobilových batérií a akumulátorov zozbieraných v Slovenskej republike nad súhrnný rozsah zberových povinností výrobcov automobilových batérií a akumulátorov podľa písmena c) a ohlásených koordinačnému centru, a to v rozsahu svojho trhového podielu.
(2)
Výrobca priemyselných batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 45 a v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť
a)
zber použitých priemyselných batérií a akumulátorov odobratím od konečného používateľa na celom území Slovenskej republiky bez ohľadu na ich chemické zloženie a pôvod prostredníctvom osoby oprávnenej na zber týchto použitých batérií a akumulátorov,
b)
zber všetkých použitých priemyselných batérií a akumulátorov odovzdávaných osobe podľa písmena a) a ďalšie nakladanie s nimi,
c)
splnenie svojho zberového podielu, ktorý zodpovedá cieľu zberu uvedenému v prílohe č. 3,
d)
spracovanie a recykláciu všetkých použitých priemyselných batérií a akumulátorov, ktorých zber je povinný zabezpečiť,
e)
spracovanie a recykláciu použitých priemyselných batérií a akumulátorov zozbieraných v Slovenskej republike nad súhrny rozsah zberových povinností výrobcov priemyselných batérií a akumulátorov podľa písmena c) a ohlásených koordinačnému centru, a to v rozsahu svojho trhového podielu.
§ 48
Povinnosti distribútorov batérií a akumulátorov
(1)
Distribútor prenosných batérií a akumulátorov je povinný vo vzťahu k použitým prenosným batériám a akumulátorom
a)
zabezpečiť ich spätný zber na svojich predajných miestach bez ohľadu na ich výrobnú značku a na dátum ich uvedenia na trh po celú prevádzkovú dobu,
b)
informovať konečných používateľov o možnosti ich bezplatného spätného zberu na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji prenosných batérií a akumulátorov viditeľné a pre verejnosť prístupné,
c)
zabezpečiť ich spätný zber v mieste, kde vydáva prenosné batérie a akumulátory alebo na mieste, kde má sklad, ak distribuuje prenosné batérie a akumulátory konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja; ak také miesto alebo taký sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom prenosných batérií a akumulátorov,
d)
neuvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu použitých prenosných batérií a akumulátorov pri predaji prenosných batérií a akumulátorov,
e)
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých prenosných batérií a akumulátorov v súlade so zmluvou s výrobcom prenosných batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, príslušnou treťou osobou alebo príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov na zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov, alebo spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov; ak takú zmluvu nemá, tak na ktorékoľvek zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov alebo ktorémukoľvek spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov.
(2)
Distribútor automobilových batérií a akumulátorov je povinný vo vzťahu k použitým automobilovým batériám a akumulátorom
a)
plniť povinnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až c),
b)
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých automobilových batérií a akumulátorov v súlade so zmluvou s výrobcom automobilových batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, príslušnou treťou osobou alebo príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov osobe oprávnenej na ich zber alebo spracovateľovi použitých automobilových batérií a akumulátorov; ak takú zmluvu nemá, tak ktorejkoľvek osobe oprávnenej na ich zber alebo ktorémukoľvek spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov.
(3)
Na distribútora batérií a akumulátorov, ktorý dodáva priamo konečnému používateľovi batérie a akumulátory, pochádzajúce od výrobcu batérií a akumulátorov nezapísaného v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, prechádzajú vo vzťahu k týmto batériám a akumulátorom a odpadu z nich pochádzajúcemu povinnosti výrobcu batérií a akumulátorov podľa tohto zákona.
§ 49
Povinnosti držiteľa použitých batérií a akumulátorov
Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať, ak ide o použité
a)
prenosné batérie a akumulátory, na mieste uvedenom v § 46 ods. 1 písm. a) alebo osobe oprávnenej na ich zber,
b)
automobilové batérie a akumulátory, na mieste uvedenom v § 47 ods. 1 písm. a),
c)
priemyselné batérie a akumulátory, osobe uvedenej v § 47 ods. 2 písm. a).
§ 50
Zber použitých batérií a akumulátorov
(1)
Použité batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa zbierajú spolu s týmto odpadom.
(2)
Zber použitých automobilových batérií a akumulátorov z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby nemožno viazať na kúpu novej batérie alebo akumulátora, alebo iného tovaru a musí byť pre konečného používateľa bezplatný.
(3)
Na vykonávanie spätného zberu použitých batérií a akumulátorov distribútorom batérií a akumulátorov a na prevádzkovanie zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov sa nevyžaduje súhlas podľa § 97 ani registrácia podľa § 98.
(4)
Prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a osoba oprávnená na zber použitých batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 14 a 16 povinná
a)
viesť a uchovávať evidenciu o množstvách vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov v kilogramoch v členení batérií a akumulátorov podľa § 42 ods. 3,
b)
ohlasovať štvrťročne ustanovené údaje z evidencie podľa písmena a) do 20 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka výrobcovi batérií a akumulátorov, príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov alebo tretej osobe, s ktorými má uzavretú zmluvu, a koordinačnému centru.
§ 51
Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov
Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný
a)
spracovávať a recyklovať použité batérie a akumulátory v súlade s udeleným súhlasom [§ 97 ods. 1 písm. c)] a udelenou autorizáciou [§ 89 ods. 1 písm. a) prvý bod] a dodržiavať požiadavky na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
b)
zvoliť pri výstavbe nových zariadení na spracovanie a recykláciu použitých batérií akumulátorov alebo pri modernizácii existujúcich zariadení najlepšie dostupné techniky s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku,
c)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a zariadenia na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov v súlade s platnou dokumentáciou, s podmienkami určenými v udelenom súhlase a v udelenej autorizácii,
d)
vykonať opatrenia na nápravu uložené príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva,
e)
viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov,
f)
viesť evidenciu a na základe evidencie ohlasovať ustanovené údaje orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácii zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretej osobe, s ktorými má uzavretú zmluvu,
g)
uchovávať evidenciu podľa písmena f) vrátane ohlasovaných údajov,
h)
plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,
i)
vypočítať a zabezpečiť minimálnu recyklačnú efektivitu,72)
j)
oznamovať recyklačnú efektivitu ministerstvu.
Štvrtý oddiel
Obaly a odpady z obalov
§ 52
Základné ustanovenie
(1)
Tento oddiel upravuje požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov a práva a povinnosti pri nakladaní s obalmi s cieľom
a)
predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov a znižovať ich množstvo a nebezpečnosť pre životné prostredie,
b)
zamedziť prekážkam v obchodovaní, narušeniu a obmedzeniu hospodárskej súťaže.
(2)
Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia tohto zákona na všetky druhy obalov a na nakladanie s odpadmi z obalov, ktoré sa uvádzajú na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike, bez ohľadu na miesto ich vzniku, na ich používanie a na použitý materiál.
(3)
Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.
(4)
Spotrebiteľským obalom je obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý v mieste nákupu tvorí tovarovú jednotku pre konečného používateľa alebo pre spotrebiteľa.
(5)
Skupinovým obalom je obal určený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových jednotiek bez ohľadu na to, či sa predáva konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi, alebo slúži ako prostriedok na dopĺňanie tovarov do ponuky počas predaja; môže sa z tovaru odstrániť bez porušenia jeho vlastností.
(6)
Prepravným obalom je obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravu určitého množstva tovarových jednotiek alebo skupinových balení s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri manipulácii a preprave; prepravným obalom nie je cestný kontajner, železničný kontajner, lodný kontajner ani letecký kontajner.
(7)
Opakovane použiteľným obalom je obal určený na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol určený; taký obal sa stane odpadom z obalov, ak sa už opakovane nepoužije, a to okamihom jeho vyradenia.
(8)
Opakovaným použitím je činnosť s použitým opakovane použiteľným obalom, pri ktorej sa taký obal opakovane naplní alebo použije na ten istý účel, na ktorý bol pred prvým použitím určený, a to s využitím alebo bez využitia pomocných výrobkov prítomných na trhu, ktoré umožňujú opakované naplnenie alebo použitie obalu.
(9)
Zálohovaným obalom je obal tovaru, pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje osobitná peňažná čiastka viazaná na obal tovaru (ďalej len „záloh“), ktorej účelom je zabezpečiť vrátenie použitého obalu. Zálohujú sa
a)
opakovane použiteľné obaly na nápoje,
b)
obaly na nápoje, ktoré nie sú opakovane použiteľné a ktoré sú z hľadiska ich množstva a vlastností alebo množstva a zloženia nebezpečné pre životné prostredie.
(10)
Zálohovaním obalu je činnosť pri predaji tovaru v zálohovanom obale, ktorou je naúčtovanie zálohu osobe uhrádzajúcej cenu tovaru a činnosť pri vrátení zálohovaného obalu spočívajúca vo vydaní tohto zálohu osobe, ktorá zabezpečuje vrátenie použitého obalu; za vrátenie zálohu sa považuje aj jeho započítanie na účely vysporiadania inej peňažnej pohľadávky.
(11)
Výrobcom obalov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá
a)
používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou,
b)
je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh,
c)
uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b),
d)
ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru,
e)
ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo
f)
uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b).
(12)
Uvedením obalov na trh v Slovenskej republike je okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie alebo použitia.
(13)
Distribúciou obalov je odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu alebo tovaru v obale inej osobe na účely dodania, predaja alebo použitia obalu alebo tovaru v obale v obchodnej sieti vrátane predaja konečnému používateľovi s výnimkou uvedenia na trh.
(14)
Distribútorom obalov je ten, kto v rámci predmetu svojej činnosti uskutočňuje distribúciu obalov.
(15)
Odpadom z obalov je obal alebo obalový materiál, ktorý sa stal odpadom, okrem odpadu z výroby obalov a odpadu z procesu balenia tovarov.
(16)
Nakladaním s obalmi je výroba obalov, uvedenie obalov alebo tovarov v obaloch na trh, ich distribúcia, použitie obalov, odber opakovane použiteľných obalov, úprava obalov a opakované použitie obalov.
(17)
Odberom použitých opakovane použiteľných obalov je ich odber od spotrebiteľov alebo konečných používateľov na území Slovenskej republiky na účely ich opakovaného použitia alebo vyradenia z procesu opakovaného používania.
(18)
Recykláciou odpadov z obalov je každé opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na pôvodné určenie alebo na iné účely vrátane organickej recyklácie, ale okrem energetického zhodnocovania.
(19)
Organickou recykláciou je aeróbne (kompostovanie) alebo anaeróbne (biometanizácia) nakladanie s biodegradovateľnou časťou odpadov z obalov za riadených podmienok s využitím mikroorganizmov, ktoré produkujú stabilizované organické zvyšky alebo metán; ukladanie na skládku sa nepovažuje za formu organickej recyklácie.
(20)
Energetické zhodnocovanie je použitie spaľovateľných odpadov z obalov s cieľom získavať energiu prostredníctvom priameho spaľovania s iným odpadom alebo bez neho s využitím tepla.
(21)
Materiálový tok odpadov z obalov je pohyb odpadu z obalov z miesta jeho pôvodu do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1 alebo do prvého iného zariadenia na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1.
(22)
Miesto pôvodu odpadov z obalov je miesto jeho vzniku u pôvodného pôvodcu odpadu; ak ide o súčasť komunálnych odpadov, je takým miestom obec.
(23)
Hospodárske subjekty vo vzťahu k obalom sú dodávatelia obalových materiálov, osoby, ktoré dovážajú alebo menia povahu a vlastnosti obalov, výrobcovia obalov, distribútori obalov, obchodníci s obalmi, používatelia obalov, orgány a verejnoprávne organizácie.
(24)
Trhový podiel výrobcu obalov pre príslušný kalendárny rok je percentuálny podiel množstva obalov uvedených na trh výrobcom obalov v predchádzajúcom kalendárnom roku k celkovému množstvu obalov uvedených na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(25)
Zberový podiel pre odpady z obalov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok, je súčin celkového množstva vyzbieraných odpadov z obalov z komunálnych odpadov v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu obalov za predchádzajúci kalendárny rok.
(26)
Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle celkové množstvo obalov uvedených na trh Slovenskej republiky, ako aj celkové množstvo vyzbieraných odpadov z obalov z komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok, a to vždy do 30. apríla.
§ 53
Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov
(1)
Obaly musia byť navrhnuté, vyrábané a uvádzané na trh alebo do distribúcie tak, aby spĺňali základné požiadavky na ich zloženie a vlastnosti a aby umožňovali ich opakované použitie alebo zhodnocovanie vrátane energetického využitia, recyklácie a organickej recyklácie a spĺňali požiadavky ustanovené harmonizovanými normami.73)
(2)
Zámerným zavedením olova, kadmia, ortuti a zlúčenín šesťmocného chrómu (ďalej len „ťažké kovy“) je ich použitie pri výrobe z dôvodu potreby ich prítomnosti v obale na zabezpečenie požadovanej vlastnosti, vzhľadu alebo kvality obalu; za zámerné zavedenie ťažkých kovov sa nepovažuje využívanie recyklovaných materiálov s obsahom ťažkých kovov ako suroviny na výrobu obalových materiálov.
(3)
Zakazuje sa vyrábať a uvádzať na trh obaly, v ktorých obsah ťažkých kovov presahuje sumárne 100 mg/kg hmotnosti (ďalej len „limitná hodnota“).
(4)
Zákaz podľa odseku 3 sa nevzťahuje na
a)
obaly vyrábané výlučne z oloveného krištáľového skla,
b)
plastové debny a plastové palety, ak
1.
počas výrobného procesu nedochádza k zámernému zavedeniu ťažkých kovov,
2.
boli vyrobené v kontrolovanom recyklačnom procese, v ktorom recyklovaný materiál pochádza len z takých plastových debien alebo plastových paliet a v ktorom použitie iných materiálov tvorí najviac 20 % z celkovej hmotnosti alebo
3.
je limitná hodnota ťažkých kovov prekročená výlučne pridávaním recyklovaných materiálov s obsahom ťažkých kovov,
c)
obaly zo skla, ak
1.
počas výrobného procesu nedochádza k zámernému zavedeniu ťažkých kovov,
2.
je limitná hodnota ťažkých kovov prekročená výlučne pridávaním recyklovaných materiálov s obsahom ťažkých kovov alebo
3.
ten, kto obaly vyrába, vykonáva pravidelné mesačné kontroly výrobnej činnosti na sklárskej peci zamerané na zistenie koncentrácie ťažkých kovov; výsledky meraní a použité metódy merania musia byť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na požiadanie kedykoľvek k dispozícii.
(5)
Plastové debny a plastové palety s obsahom ťažkých kovov vyšším ako je limitná hodnota musia byť viditeľne a trvalo označené v súlade s osobitným predpisom.74)
(6)
Plastové debny a plastové palety s obsahom ťažkých kovov podľa odseku 4 písm. b), ktoré sa stanú odpadom, musia byť recyklované v recyklačnom procese, v ktorom sa recyklovaný materiál vyrába len z plastových debien alebo plastových paliet a v ktorom použitie iných materiálov tvorí najviac 20 % z celkovej hmotnosti.
(7)
Ten, kto obaly uvedené v odseku 4 písm. b) vyrába alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný uchovávať technickú dokumentáciu56) potrebnú na preukázanie splnenia požiadaviek na uvedenie obalov na trh po dobu najmenej štyroch rokov.
(8)
Osoba vyrábajúca obaly zo skla, alebo ak taká osoba nie je v Slovenskej republike, tak výrobca tovarov plnených do obalov zo skla je povinný podávať hlásenie o množstvách ťažkých kovov v obaloch zo skla orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ak priemerné úrovne koncentrácie ťažkých kovov počas 12 po sebe nasledujúcich kontrol vykonaných podľa odseku 4 písm. c) tretieho bodu prekročia limit 200 mg/kg hmotnosti. V hlásení o množstvách ťažkých kovov v obaloch zo skla sa uvedú namerané hodnoty súčtu obsahu ťažkých kovov, použité metódy merania, predpokladané zdroje prítomnosti hladiny súčtu obsahu ťažkých kovov a podrobný opis prijatých opatrení na zníženie úrovne obsahu ťažkých kovov.
(9)
Osobitné požiadavky na vlastnosti obalov a obalových materiálov a požiadavky na podmienky ich používania ustanovujú osobitné predpisy.75)
§ 54
Povinnosti výrobcu obalov
(1)
Výrobca obalov je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť
a)
označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu v súlade s osobitným predpisom,74) ak sa rozhodne obal označiť; obal môže označiť aj údajom o spôsobe nakladania s ním [§ 105 ods. 3 písm. m)],
b)
označenie obalu ako zálohovaný obal, ak uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch na nápoje okrem zálohovaných obalov, ktorých výška zálohu je 0 eur,
c)
aby označenie podľa písmen a) a b) bolo viditeľné a ľahko čitateľné, pričom musí byť primerane trvalé a stále aj po otvorení obalu,
d)
zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov, ktoré uviedol na trh alebo distribuoval, a to v plnom rozsahu, najmenej vo výške miery zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3,
e)
zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, v plnom rozsahu, najmenej vo výške jeho zberového podielu,
f)
informovanie spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.
(2)
Ak výrobca obalov nepreukáže, že ním uvedené obaly na trh alebo do distribúcie nebudú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov, považuje sa odpad z týchto obalov za súčasť komunálnych odpadov.
(3)
Výrobca obalov môže plniť vyhradené povinnosti individuálne, len ak odpad z obalov ním uvedených na trh alebo do distribúcie nebude súčasťou komunálneho odpadu; možnosť plnenia vyhradených povinností v súlade s § 27 ods. 7 nie je tým dotknutá.
(4)
Opakovane použiteľné obaly sa na účel plnenia povinností podľa odseku 1 písm. d) započítavajú do množstva obalov, ktoré výrobca obalov uviedol na trh alebo distribuoval, len raz, a to v čase ich prvého použitia; uvedené sa nevzťahuje na drevené palety, ktoré sa započítavajú do množstva obalov, až keď sa stanú odpadom.
§ 55
Povinnosti výrobcu obalov pri zálohovaní obalov
(1)
Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch, je povinný zálohovať obaly a dodržiavať ustanovenú výšku zálohu [§ 105 ods. 3 písm. m)].
(2)
Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly rovnakého druhu a rovnakého typu, ktoré uviedol na trh, bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru a vrátiť záloh v plnej výške; to platí aj vtedy, ak prestane používať doteraz zálohovaný obal, a to po dobu najmenej šiestich mesiacov odo dňa zverejnenia oznamu podľa odseku 5.
(3)
Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi v prevádzkarni, je povinný zabezpečiť odber obalov podľa odseku 2 v tejto prevádzkarni po celý čas prevádzky a vhodným spôsobom informovať spotrebiteľa o výške zálohu pre jednotlivé druhy zálohovaných opakovane použiteľných obalov a o zmenách druhov zálohovaných opakovane použiteľných obalov. Vrátenie zálohu spotrebiteľovi sa pri vrátení zálohovaného obalu zaručuje a spotrebiteľ nie je pri vrátení zálohovaného obalu na nápoje povinný preukázať úhradu zálohu.
(4)
Ak výrobca obalov, ktorý uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch inak ako predajom spotrebiteľovi, pripravuje zmenu druhu obalov tých tovarov, je povinný informovať distribútorov obalov, ktorí distribuujú tovary v takých obaloch, o pripravovanej zmene druhu obalu najmenej tri mesiace pred vykonaním takej zmeny.
(5)
Ak výrobca obalov, ktorý uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch, prestane používať doteraz zálohovaný obal, je povinný túto skutočnosť bezodkladne zverejniť vhodným spôsobom, najmä v médiách a oznamom priamo v predajni.
(6)
Výrobca obalov, ktorý uvádza na trh tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný zabezpečiť opakované použitie odobratých obalov, ak sú spôsobilé na ďalšie opakované použitie.
§ 56
Povinnosti distribútora obalov
(1)
Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných obaloch, je povinný zálohovať obaly a dodržiavať ustanovenú výšku zálohu [§ 105 ods. 3 písm. m)].
(2)
Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly rovnakého druhu a rovnakého typu, ktoré distribuuje, bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru a vrátiť záloh v plnej výške; to platí aj vtedy, ak prestane používať doteraz zálohovaný obal, a to po dobu najmenej šiestich mesiacov odo dňa zverejnenia oznamu podľa odseku 5. Pri plnení povinnosti podľa prvej vety je distribútor obalov povinný postupovať tak, aby zabezpečil dostatočné množstvo miest odberu a ich dostupnosť, ktoré musí zodpovedať množstvu miest predaja tovarov v obaloch.
(3)
Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi v prevádzkarni, je povinný zabezpečiť odber obalov podľa odseku 2 v tejto prevádzkarni po celý čas prevádzky a vhodným spôsobom informovať spotrebiteľa o výške zálohu pre jednotlivé druhy zálohovaných opakovane použiteľných obalov a o zmenách druhov zálohovaných opakovane použiteľných obalov. Vrátenie zálohu spotrebiteľovi sa pri vrátení zálohovaného obalu zaručuje a spotrebiteľ nie je pri vrátení zálohovaného obalu na nápoje povinný preukázať úhradu zálohu.
(4)
Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch inak ako predajom spotrebiteľovi, je povinný informovať iných distribútorov obalov, ktorí distribuujú tovary v takých obaloch, o pripravovanej zmene druhu zálohovaného opakovane použiteľného obalu najmenej tri mesiace pred vykonaním takej zmeny.
(5)
Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných obaloch na nápoje, prestane používať doteraz zálohovaný obal, je povinný túto skutočnosť bezodkladne zverejniť vhodným spôsobom, najmä v médiách a oznamom priamo v predajni. Oznam musí byť zverejnený počas celej doby odberu týchto obalov.
(6)
Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný zabezpečiť odovzdanie odobratých opakovane použiteľných obalov tomu výrobcovi obalov alebo distribútorovi obalov, ktorý mu účtoval záloh.
(7)
Distribútor obalov, ktorý distribuuje nápoje v iných ako opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi, je povinný v mieste ich predaja distribuovať nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch, ak sa také nápoje v nich na trh v Slovenskej republike uvádzajú. Táto povinnosť sa nevzťahuje na distribútora obalov, ktorý distribuuje tieto nápoje na predajnej ploche menšej ako 200 m2.
(8)
Na distribútora obalov, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi obalov pochádzajúcich od výrobcu obalov, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, prechádzajú vo vzťahu k týmto obalom a odpadu z nich povinnosti výrobcu obalov podľa tohto zákona.
(9)
Na účely plnenia povinností podľa odseku 8 je výrobca obalov povinný na základe písomného vyžiadania poskytnúť distribútorovi obalov, ktorý za neho zabezpečuje plnenie povinností podľa odseku 8, údaje podľa § 27 ods. 4 písm. h).
(10)
Distribútor obalov, ktorý zabezpečil vývoz opakovane použiteľného obalu mimo územia Slovenskej republiky alebo jeho vyradenie z opakovaného používania, je povinný o tom bezodkladne informovať výrobcu obalov, ktorý tento obal uviedol na trh alebo do distribúcie, za predpokladu, že identifikačné údaje o výrobcovi obalov je možné zistiť z tohto obalu.
§ 57
Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov
(1)
Miesto pôvodu odpadov z obalov a ich množstvo vykazuje na účely preukázania zberu a na účely preukázania materiálového toku priamo pôvodný pôvodca odpadov, obec, ak ide o komunálny odpad, alebo osoba uvedená v § 16 ods. 4, ak ide o vykúpený komunálny odpad; jedno množstvo odpadu z obalov možno vykázať len v jednom materiálovom toku.
(2)
Na účely plnenia povinnosti podľa § 54 ods. 1 písm. d) sa zber, zhodnocovanie a recyklácia preukazuje dokladmi o materiálovom toku odpadov z obalov; množstvo zozbieraných odpadov z obalov možno zahrnúť do materiálového toku odpadu z obalov len v roku ich zhodnotenia alebo recyklácie. Na účely plnenia povinnosti podľa § 54 ods. 1 písm. e) slúžia výlučne množstvá vykázané obcou ako množstvá v nej vyzbierané a množstvá komunálneho odpadu, o ktorých bolo doručené oznámenie podľa § 16 ods. 4; množstvo zozbieraných odpadov z obalov možno zahrnúť do zberového podielu pre odpady z obalov len v roku ich zozbierania.
(3)
Množstvo odpadov z obalov prevzatých do zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa považuje za množstvo zhodnotených odpadov z obalov na účely plnenia povinností podľa odseku 2, pokiaľ prevádzkové a technické opatrenia v tomto zariadení zabezpečujú, že sa vytriedené množstvo odpadov z obalov dostane do procesu zhodnotenia alebo recyklácie bez väčších strát.
(4)
S opakovane použiteľným obalom, ktorý nie je spôsobilý na opakované použitie, sa nakladá ako s odpadom.
(5)
Pri ustanovení miery zhodnocovania a miery recyklácie podľa prílohy č. 3 sa zohľadní podpora energetického zhodnocovania, ak sa z environmentálnych dôvodov a ekonomických dôvodov uprednostní pred recykláciou.
§ 58
Povinnosti držiteľa odpadu z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu
(1)
Pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov, ich môže odovzdať iba osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov.
(2)
Pôvodca odpadu z obalov podľa odseku 1 je povinný bez nároku na akúkoľvek formu odplaty mesačne, do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, ohlasovať údaje o materiálovom toku tohto odovzdaného odpadu koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov. Pôvodca odpadu je na vyžiadanie povinný predložiť koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov. Tieto povinnosti neplatia, ak údaje o materiálovom toku ohlási výrobcovi obalov, od ktorého nadobudol tieto obaly, ak tento výrobca plní vyhradené povinnosti individuálne.
(3)
Ak koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov zistí, že pôvodca odpadu z obalov nepostupuje v súlade s odsekmi 1 a 2, je povinné oznámiť túto skutočnosť inšpekcii.
(4)
Koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov je povinné množstvá, ktoré mu boli ohlásené podľa odseku 2, rozdeliť medzi organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a výrobcov obalov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, na základe ich trhového podielu podľa § 52 ods. 24; organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly a výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, sú oprávnení im pridelené množstvá použiť na preukázanie plnenia povinnosti uvedenej v § 54 ods. 1 písm. d).
§ 59
Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly
(1)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov je okrem povinností podľa § 28 ods. 4 povinná
a)
zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z neobalových výrobkov podľa siedmeho oddielu tejto časti zákona,
b)
zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, vrátane ich zberu,
c)
zabezpečiť činnosti podľa § 27 ods. 4 písm. f) a k) prostredníctvom toho, kto vykonáva v obci triedený zber,
(2)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov, môže takú činnosť zabezpečovať v obci len na základe zmluvy s obcou.
(3)
Zmluva podľa odseku 2 musí okrem všeobecných náležitostí zmluvy obsahovať najmä
a)
popis systému triedeného zberu vrátane požiadaviek na výkon činností triedeného zberu,
b)
spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov; uvedené zisťovanie sa uskutočňuje na náklady tejto organizácie zodpovednosti výrobcov,
c)
spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,
d)
podmienky uskutočňovania informačných aktivít na území obce,
e)
výšku nákladov na triedený zber v obci,
(4)
Zmluva medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a tým, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, sa uzatvára v rozsahu výšky nákladov dohodnutých v zmluve podľa odseku 2, pri dodržaní bežných obchodných zvyklostí, a obsahuje najmä
a)
dohodu o špecifikácii nákladov na triedený zber, ich výške, podmienkach úhrad a spôsob fakturácie,
b)
spôsob verifikovania množstva oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu a vykonaných činností v rámci triedeného zberu,
c)
spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.
(5)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená vykonávať v obci, v ktorej bola ako zmluvný partner určená podľa § 31 ods. 12 písm. c), overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu obce (ďalej len „overenie funkčnosti triedeného zberu“) u toho, kto vykonáva v tejto obci zber podľa odseku 1 písm. b), s cieľom zistenia primeranosti vynakladaných nákladov na triedený zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nachádzajúcich sa v oddelene zbieraných zložkách komunálnych odpadov.
(6)
Ten, kto vykonáva v obci podľa odseku 5 zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov patriacich medzi oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, je povinný pri overovaní funkčnosti triedeného zberu umožniť jeho výkon a poskytnúť súčinnosť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá vykonáva overenie funkčnosti triedeného zberu.
(7)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená na základe vykonaného overenia funkčnosti triedeného zberu podľa odseku 5 navrhovať obci a tomu, kto vykonáva na jej území triedený zber, zmeny systému triedeného zberu podľa odseku 1 písm. b) za účelom zlepšenia jeho funkčnosti.
(8)
Ak obec alebo ten, kto vykonáva v obci triedený zber komunálneho odpadu, neuskutoční zmeny v systéme triedeného zberu navrhnuté podľa odseku 7, je organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly oprávnená uhrádzať tomu, kto v tejto obci vykonáva triedený zber, iba náklady zodpovedajúce výške obvyklých nákladov v príslušnom regióne; náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov v príslušnom regióne je povinná tejto osobe uhradiť obec.
(9)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej; ak zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je zberná nádoba určená, v rozsahu viac ako 50 %, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe nezodpovedá táto organizácia zodpovednosti výrobcov.
(10)
Návrhy na zlepšenie funkčnosti triedeného zberu v obci podľa odseku 7 nemôžu byť v rozpore s ustanovenými požiadavkami na triedený zber komunálneho odpadu.
Piaty oddiel
Vozidlá a staré vozidlá
§ 60
Základné ustanovenia
(1)
Tento oddiel sa vzťahuje na vozidlá a na staré vozidlá vrátane ich častí a materiálov bez ohľadu na to, aká údržba a aké opravy sa vykonávali na vozidle počas jeho používania, ako aj bez ohľadu na to, či je vybavené časťami, ktoré dodal výrobca vozidla, alebo inými časťami, ktorých použitie ako náhradných súčiastok je v súlade s osobitnými predpismi76) na údržbu alebo opravu motorových vozidiel.
(2)
Ak v tomto oddiele zákona nie je uvedené inak, vzťahujú sa na spracovanie starých vozidiel, na nakladanie s nimi a na nakladanie s odpadmi zo spracovania starých vozidiel všeobecné ustanovenia tohto zákona.
(3)
Na trojkolesové motorové vozidlá sa nevzťahujú ustanovenia § 61, § 64 ods. 2 písm. c) a § 65 ods. 1 písm. l) a n).
(4)
Na špeciálne jednoúčelové vozidlá77) sa nevzťahuje § 65 ods. 1 písm. h) a m).
(5)
Vozidlo na účely tohto zákona je vozidlo kategórie M1 alebo N1,78) ako aj trojkolesové motorové vozidlo okrem motorových trojkoliek.79)
(6)
Staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.
(7)
Kompletné staré vozidlo na účely tohto zákona je staré vozidlo, ktorého hmotnosť je najmenej 90 % z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a ktoré obsahuje motor, prevodovku, nápravu, karosériu, batériu alebo akumulátor a katalyzátor, ak boli súčasťou vozidla pri jeho uvedení na trh Slovenskej republiky.
(8)
Držiteľ starého vozidla je osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.
(9)
Výrobca vozidiel je výrobca80) alebo zástupca výrobcu.81)
(10)
Uvedenie vozidla na trh Slovenskej republiky na účely tohto zákona je okamih, keď prvýkrát odplatne alebo bezodplatne prejde vozidlo z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu do etapy distribúcie alebo používania.
(11)
Prevencia sú opatrenia smerujúce k zníženiu množstva a škodlivosti starých vozidiel, ich materiálov a látok pre životné prostredie.
(12)
Zber starých vozidiel je ich zhromažďovanie pred odovzdaním spracovateľovi starých vozidiel.
(13)
Spracovateľ starých vozidiel je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel.
(14)
Spracovanie starých vozidiel je činnosť nasledujúca po tom, ako bolo staré vozidlo odovzdané spracovateľovi starých vozidiel na odstránenie znečistenia, rozobratie, rozdelenie, zošrotovanie, zhodnotenie alebo na prípravu na zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho zariadenia vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia starých vozidiel alebo ich častí.
(15)
Recyklácia starých vozidiel je opätovné spracovanie odpadových materiálov zo spracovania starých vozidiel alebo ich častí vo výrobnom procese na pôvodný účel alebo na iné účely okrem energetického zhodnocovania.
(16)
Opätovné použitie častí a súčiastok starých vozidiel je akýkoľvek úkon, následkom ktorého sa časti a súčiastky starých vozidiel použijú na rovnaký účel, na aký boli vyrobené.
(17)
Separačné zariadenie je zariadenie, ktoré sa používa na delenie na časti alebo rozdelenie starých vozidiel vrátane zariadenia používaného na účely priameho získavania opätovne využiteľného kovového odpadu.
(18)
Hospodárski operátori sú výrobcovia vozidiel, distribútori, osoby oprávnené vykonávať zber starých vozidiel, poisťovne, ktoré poisťujú motorové vozidlá, osoby oprávnené na zhodnocovanie, recyklovanie starých vozidiel a iné osoby oprávnené na spracovanie starých vozidiel vrátane ich súčiastok a materiálov.
(19)
Informácie o rozobratí sú všetky informácie potrebné na správne a environmentálne vhodné spracovanie starých vozidiel.
(20)
Určené parkovisko je parkovacia plocha prevádzkovaná osobou, ktorá je oprávnená na zber starých vozidiel, alebo spracovateľom starých vozidiel, pričom parkovacia plocha bola určená za určené parkovisko príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva na základe ich žiadosti.
§ 61
Povinnosti výrobcu vozidiel
(1)
Výrobca vozidiel je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný
a)
používať kódovanie na uľahčenie identifikácie častí vozidiel, materiálov v nich používaných a vybavenia v nich používaného, ktoré sú vhodné na opätovné použitie alebo zhodnocovanie,
b)
nepoužívať pri výrobe vozidiel materiály a súčiastky a neuvádzať na trh vozidlá pozostávajúce z materiálov a súčiastok, ktoré obsahujú ťažké kovy, okrem ustanovených prípadov [§ 105 ods. 3 písm. n)],
c)
nepoužívať pri výrobe vozidiel také materiály, časti a konštrukčné prvky, ktorých použitie je dôsledkom nesplnenia povinnosti podľa osobitného predpisu,82)
d)
zabezpečiť zber starých vozidiel od konečných používateľov na celom území Slovenskej republiky najmenej v rozsahu jedného zariadenia na zber starých vozidiel v každom okrese,
e)
zabezpečiť, aby osoba prevádzkujúca zariadenie na zber starých vozidiel,
1.
neodmietla prevziať staré vozidlo od jeho držiteľa,
2.
prevzala staré vozidlo bez požadovania poplatku, ak je staré vozidlo kompletné,
f)
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných starých vozidiel podľa písmena d) spracovateľovi starých vozidiel, ktorý spĺňa podmienky tohto zákona,
g)
publikovať informácie o
1.
návrhu vozidiel a ich častí z hľadiska možnosti zhodnocovania starých vozidiel a ich častí vrátane spôsobov recyklácie,
2.
rozvoji a optimalizácii možností a spôsobov opätovného použitia starých vozidiel, ich častí a konštrukčných prvkov, ako aj ich zhodnocovania vrátane recyklácie, pokroku, ktorý sa dosiahol v súvislosti s nárastom objemu zhodnocovania a recyklovania častí a konštrukčných prvkov starých vozidiel, s cieľom znižovania množstva odpadu zo spracovania starých vozidiel určeného na zneškodnenie,
3.
environmentálne vhodnom spracovaní starých vozidiel, najmä o ich rozoberaní a odstránení všetkých kvapalín a nebezpečných častí,
h)
sprístupňovať informácie uvedené v písmene g) potenciálnym kupujúcim vozidla spravidla v propagačnej literatúre,
i)
poskytovať spracovateľovi starých vozidiel informácie o environmentálne vhodnom spracovaní starých vozidiel na technickom nosiči údajov alebo prostriedkami elektronickej komunikácie, a to do šiestich mesiacov po uvedení na trh ním vyrábaného alebo dovážaného nového typu vozidla,
j)
informovať konečných používateľov vozidiel o potrebe ich odovzdania na spracovanie a dostupnosti miest ich zberu.
(2)
Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom83) so značkou, ktorá sa zapisuje do osvedčenia o evidencii, ktorej majiteľ nie je výrobcom vozidla so sídlom alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, alebo jednotlivo vyrobeným vozidlom84) je na požiadanie osoby uvedenej v § 62 ods. 3 povinné vystaviť koordinačné centrum pre prúd starých vozidiel. Ak koordinačné centrum pre prúd starých vozidiel nie je zriadené, uvedené potvrdenie pre také vozidlo vystaví ktorýkoľvek výrobca vozidiel.
(3)
Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom83) s výrobnou značkou, ktorá sa zapisuje do osvedčenia o evidencii, ktorej majiteľ je výrobcom vozidla so sídlom alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, je na požiadanie osoby uvedenej v § 62 ods. 3 povinný vystaviť tento výrobca vozidla.
(4)
Vystavenie a vydanie osvedčenia o evidencii časť II k vozidlu výrobcom vozidla podľa osobitného predpisu85) alebo prihlásenie vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel podľa osobitného predpisu86) sa považuje za úkon, ktorým výrobca vozidla potvrdzuje svoju zodpovednosť za plnenie povinností uvedených v odseku 1 vo vzťahu k tomuto vozidlu.
(5)
Potvrdenie vystavené podľa odsekov 2 a 3 zakladá zodpovednosť toho, kto ho vystavil, za splnenie povinností uvedených v odseku 1 písm. d) až f) vo vzťahu k tomuto vozidlu.
(6)
Vystavenie potvrdenia podľa odsekov 2 až 4 môže byť za odplatu alebo bezodplatné. Ak je vystavenie tohto potvrdenia odplatné, výška odplaty nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov na zabezpečenie spracovania starého vozidla po odpočítaní možných výnosov zo spracovania starého vozidla, najviac však výšku, ktorú uhrádza tento výrobca vozidla organizácii zodpovednosti výrobcov pre vozidlá na zabezpečenie jeho spracovania.
(7)
Ustanoveniami odseku 1 písm. h) až j) nie je dotknutá ochrana údajov podľa osobitných predpisov.20)
(8)
Povinnosti výrobcu vozidla uvedené v odseku 1 písm. d) až f) sa uplatňujú aj na tie vozidlá, ktoré boli uvedené na trh pred účinnosťou tohto zákona.
§ 62
Povinnosti a práva ďalších subjektov
(1)
Povinnosti výrobcu vozidiel uvedené v § 61 ods. 1 písm. g) sa primerane vzťahujú aj na výrobcu častí vozidiel, výrobcu materiálov v nich používaných a výrobcu vybavenia v nich používaného.
(2)
Výrobca častí vozidiel, ktoré sú použité vo vozidlách, je povinný bezodkladne na žiadosť spracovateľa starých vozidiel poskytnúť mu na technickom nosiči alebo prostriedkami elektronickej komunikácie informácie týkajúce sa rozoberania, zneškodňovania a testovania súčiastok, ktoré sa môžu opätovne použiť.
(3)
Osoba, ktorá žiada o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla,87) a osoba, ktorá žiada o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla,88) je povinná zabezpečiť vystavenie potvrdenia podľa § 61 ods. 2 a 3 pre toto vozidlo.
(4)
Osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 a prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenia na zneškodňovanie odpadov pochádzajúcich zo spracovania starých vozidiel sú povinné na požiadanie poskytnúť potrebnú súčinnosť výrobcovi vozidiel pri plnení jeho povinností podľa § 61 ods. 1 písm. g) druhý bod.
(5)
Ustanoveniami odsekov 1, 2 a 4 nie je dotknutá ochrana údajov podľa osobitných predpisov.20)
(6)
Zakazuje sa rozoberanie starých vozidiel; uvedený zákaz sa nevzťahuje na spracovateľa starých vozidiel.
§ 63
Povinnosti držiteľa starého vozidla
(1)
Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
(2)
Vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel sa uskutočňuje postupom podľa osobitného predpisu.89)
§ 64
Zber starých vozidiel
(1)
Zber starých vozidiel môže vykonávať spracovateľ starých vozidiel v rozsahu udelenej autorizácie podľa § 89 ods. 1 tretieho bodu alebo ten, kto má súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber starých vozidiel podľa § 97 ods. 1 písm. d) a uzavretú zmluvu so spracovateľom starých vozidiel.
(2)
Osoba oprávnená na zber starých vozidiel je okrem povinností podľa § 14 a 16 povinná
a)
viesť a uchovávať evidenciu o prevzatých starých vozidlách a uchovávať ohlasované údaje,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena a) štvrťročne príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
c)
prevziať každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku alebo inej služby,
d)
vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a jeden exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla,
e)
vykonávať zber výhradne na účel prepravy starých vozidiel na ich spracovanie k spracovateľovi starých vozidiel okrem prípadu, ak zber vykonáva sám spracovateľ starých vozidiel,
f)
odovzdať spracovateľovi starých vozidiel, ktorý spĺňa podmienky tohto zákona, každé odobrané staré vozidlo do 30 dní,
g)
vykonávať zber starých vozidiel výlučne v zariadení, ktoré je zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia ani k odcudzeniu starých vozidiel alebo ich častí,
h)
prevziať od držiteľa starého vozidla tabuľku s evidenčným číslom, osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a bezodkladne znehodnotiť tabuľku s evidenčným číslom a zabezpečiť jej úplné spracovanie,
i)
zaslať po prevzatí starého vozidla na spracovanie v elektronickej forme orgánu policajného zboru údaje o odovzdaní starého vozidla na jeho spracovanie a následne mu doručiť osvedčenie o evidencii časť I a časť II,
j)
vykonávať pri evidenčných úkonoch previerku osôb, dokladov a vozidiel vo verejne prístupných pátracích informačných systémoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).
§ 65
Povinnosti spracovateľa starých vozidiel
(1)
Spracovateľ starých vozidiel je povinný okrem povinností podľa § 14 a 17
a)
spracovávať staré vozidlá v súlade s udeleným súhlasom a dodržiavať požiadavky ustanovené v autorizácii na spracovanie starých vozidiel,
b)
mať uzavretú zmluvu o spracovaní starých vozidiel s výrobcom vozidiel alebo príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre vozidlá,
c)
voliť pri výstavbe zariadenia na spracovanie starých vozidiel alebo pri jeho modernizácii najlepšie dostupné techniky s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku,
d)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a zariadenia na spracovanie starých vozidiel v súlade s platnou dokumentáciou, s podmienkami určenými v udelenom súhlase a v súlade s udelenou autorizáciou,
e)
viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní starých vozidiel,
f)
viesť evidenciu častí a súčiastok, ktoré sa použijú na opätovné použitie,
g)
nakladať so starým vozidlom tak, aby bolo predovšetkým zbavené látok nebezpečných pre životné prostredie, a vykonať ďalšie opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie,
h)
zabezpečiť úplné spracovanie starého vozidla v lehote do jedného roka od jeho prevzatia na spracovanie vrátane zabezpečenia opätovného použitia častí a súčiastok starého vozidla a zhodnotenia odpadov zo spracovania starých vozidiel, najmä recyklácie starých vozidiel, ako aj zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov,
i)
prednostne odobrať použitú automobilovú batériu a akumulátor, ak je súčasťou tohto starého vozidla a zabezpečiť ich odovzdanie spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov určenému v zmluve podľa písmena b),
j)
odobrať použité prevádzkové kvapaliny a odovzdať osobe oprávnenej na nakladanie s nimi určenej v zmluve podľa písmena b),
k)
ohlasovať koordinačnému centru pre prúd použitých batérií a akumulátorov množstvo odobratých použitých batérií a akumulátorov podľa písmena i), ich členenie podľa § 42 ods. 3 a názov spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, ktorému ich odovzdal,
l)
zabezpečiť pri svojej činnosti dodržanie požiadaviek na recykláciu, opätovné použitie častí a súčiastok starých vozidiel a zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel ustanovených vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. n)],
m)
zabezpečiť pri svojej činnosti dodržanie ustanovených záväzných limitov a termínov uvedených v prílohe č. 3 na opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel,
n)
prevziať vo svojej prevádzke na spracovanie každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku alebo inej služby,
o)
vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie [§ 105 ods. 3 písm. n)] a jeden exemplár odovzdať osobe, od ktorej staré vozidlo prevzal; uvedená povinnosť sa neuplatní, ak staré vozidlo preberá od osoby oprávnenej na zber starých vozidiel,
p)
publikovať informácie uvedené v § 61 ods. 1 písm. g) druhý a tretí bod,
q)
poskytnúť na požiadanie potrebnú súčinnosť výrobcovi vozidiel pri plnení jeho povinností podľa § 61 ods. 1 písm. g) druhý a tretí bod,
r)
viesť a uchovávať evidenciu o spracovaní starých vozidiel,
s)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena r) príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a výrobcovi vozidiel a organizácii zodpovednosti výrobcov pre vozidlá, s ktorými má uzavretú zmluvu, a uchovávať ohlasované údaje,
t)
plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,
u)
prevziať od držiteľa starého vozidla tabuľku s evidenčným číslom, osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a bezodkladne znehodnotiť tabuľku s evidenčným číslom a zabezpečiť jej úplné spracovanie,
v)
po prevzatí starého vozidla na spracovanie zaslať v elektronickej forme orgánu policajného zboru údaje o spracovaní starého vozidla a následne mu doručiť osvedčenie o evidencii časť I a časť II,
w)
vykonávať pri evidenčných úkonoch previerku osôb, dokladov a vozidiel vo verejne prístupných pátracích informačných systémoch ministerstva vnútra,
(2)
Ustanoveniami odseku 1 písm. p) a q) nie je dotknutá ochrana údajov podľa osobitných predpisov.20)
§ 66
Určené parkovisko
(1)
Určené parkovisko určuje príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva na základe písomnej žiadosti osoby, ktorej bol vydaný súhlas na zber starých vozidiel podľa § 97 ods. 1 písm. d) alebo na spracovanie starých vozidiel podľa § 97 ods. 1 písm. c); ak je žiadosť o určenie určeného parkoviska súčasťou žiadosti o vydanie súhlasu na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel, tento orgán môže určené parkovisko určiť v rozhodnutí, ktorým súhlas na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel vydáva.
(2)
Určené parkovisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia ani k odcudzeniu vozidiel alebo ich častí.
(3)
Prevádzkovateľ určeného parkoviska je povinný
a)
zriadiť a prevádzkovať určené parkovisko podľa odseku 2,
b)
viesť evidenciu o vozidlách prevzatých a odovzdaných na určené parkovisko,
c)
vykonávať pri evidenčných úkonoch previerku vozidiel vo verejne prístupných pátracích informačných systémoch ministerstva vnútra.
(4)
Prevádzkovateľ určeného parkoviska je oprávnený požadovať úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich s dopravou vozidla a jeho umiestnením na určenom parkovisku od
a)
držiteľa vozidla,90)
b)
osoby, ktorá rozhodla o umiestnení vozidla na určené parkovisko, ak sa jeho držiteľa nepodarilo zistiť alebo ak jeho držiteľ neexistuje.
(5)
Prevzatie starého vozidla z určeného parkoviska a spracovanie starého vozidla sú povinní zabezpečiť
a)
výrobca vozidla, ktorý vystavil potvrdenie podľa § 61 ods. 2 alebo 3,
b)
výrobca vozidla, ktorý vystavil a vydal osvedčenie o evidencii časť II k vozidlu alebo vykonal prihlásenie vozidla do evidencie podľa § 61 ods. 6,
c)
koordinačné centrum pre prúd starých vozidiel, ak vystavilo potvrdenie podľa § 61 ods. 2.
§ 67
Umiestnenie vozidla na určené parkovisko a súvisiace povinnosti držiteľa vozidla
(1)
Držiteľ vozidla90) je povinný
a)
zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny91) a
b)
umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
(2)
Ak držiteľ vozidla nesplní povinnosť uvedenú v odseku 1 písm. a) a vozidlo poškodzuje životné prostredie, uplatní sa postup podľa odsekov 3 a 4.
(3)
Vozidlo podľa odseku 2 je povinný odstrániť a následne umiestniť na určené parkovisko
a)
správca cesty, ak sa vozidlo odstraňuje z cesty alebo verejného priestranstva,
b)
obec so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, z ktorej sa vozidlo odstraňuje, ak ide o iné miesto než podľa písmena a) alebo
c)
vlastník nehnuteľnosti uvedenej v písmene b), ak nedal súhlas na odstránenie vozidla obcou.
(4)
Osoba povinná podľa odseku 3 bezodkladne po zistení, že ide o prípad podľa odseku 2, zabezpečí splnenie povinnosti podľa odseku 3; náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ tohto vozidla. O odstránení a umiestnení vozidla na určené parkovisko ten, kto túto činnosť vykonal, bezodkladne písomne upovedomí
a)
držiteľa vozidla, ak je známy, a súčasne ho oboznámi aj s dôsledkami jeho nečinnosti,
b)
vlastníka vozidla, ak je známy, a nie je držiteľom tohto vozidla, o skutočnosti podľa písmena a) a dôsledkoch nečinnosti držiteľa vozidla,
c)
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva,
d)
obec, s výnimkou prípadu, ak povinnosť podľa odseku 3 a tohto odseku plní obec sama.
(5)
Ak je držiteľ vozidla známy a ak si do jedného mesiaca od jeho upovedomenia neprevezme vozidlo z určeného parkoviska a súčasne ho v tejto lehote neprevezme ani vlastník vozidla, ktorý nie je držiteľom tohto vozidla, bezodkladne po uplynutí tejto lehoty príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát. Ak príslušný orgán odpadového hospodárstva rozhodne o tom, že vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, vlastníkom vozidla sa štát stáva dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(6)
Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v rámci konania rozhodne o tom, že vlastníctvo k vozidlu nenadobúda štát, v rozhodnutí zároveň určí, že vozidlo je starým vozidlom.
(7)
Ten, koho vozidlo nadobudol podľa odseku 5 štát, má nárok na náhradu vo výške rozdielu ceny vozidla určenej ku dňu, keď sa štát stal vlastníkom vozidla, a súčtu nákladov spojených s určením tejto ceny, trov konania podľa odseku 5 a neuhradených nákladov spojených s postupom podľa odseku 4, ktoré príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva oznámil ten, kto tieto náklady vynaložil. Uvedený nárok na náhradu možno uplatniť na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý vydal rozhodnutie podľa odseku 5, a to do jedného roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(8)
Ten, komu držiteľ vozidla neuhradil náklady spojené s postupom podľa odseku 4, môže nárok na náhradu týchto nákladov uplatniť na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý vydal rozhodnutie podľa odseku 5, a to do jedného roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia a vo výške nákladov oznámených podľa odseku 7; uspokojením tohto nároku sa povinnosť držiteľa vozidla uhradiť náklady podľa odseku 4 považuje za splnenú.
(9)
Ak sa držiteľa vozidla ani vlastníka vozidla, ktorý nie je držiteľom tohto vozidla, nepodarilo jednoznačne určiť ani zisťovaním s pomocou orgánu Policajného zboru92) z dôvodu, že to neumožňuje evidenčné číslo vozidla ani identifikačné číslo vozidla VIN, postup podľa odsekov 5 až 8 sa neuplatní a príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva rozhodnutím určí, že vozidlo je starým vozidlom.
(10)
Ak držiteľ vozidla nesplní povinnosť uvedenú v odseku 1 písm. a) a vozidlo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny, osoba uvedená v odseku 3 vyzve takého držiteľa vozidla na splnenie povinnosti podľa odseku 1 písm. a). O tejto výzve osoba uvedená v odseku 3 informuje vlastníka vozidla, ak nie je zároveň držiteľom tohto vozidla.
(11)
Ak po uplynutí 60 dní od výzvy podľa odseku 10 držiteľ vozidla nevykoná nápravu, uplatní sa postup podľa odsekov 3 až 9.
(12)
Ustanovenia odsekov 1 až 8 platia rovnako aj v prípade, ak sa o vyradení vozidla z evidencie vozidiel koná bez žiadosti jeho držiteľa.93)
§ 68
Rozhodnutie o neexistencii vozidla
(1)
Držiteľ vozidla, ktoré prestalo existovať pred jeho vyradením z evidencie vozidiel podľa osobitného predpisu,89) alebo držiteľ vozidla, ktorý nevie preukázať, ako naložil s vozidlom, ktoré podľa jeho tvrdenia už neexistuje, je oprávnený na účely takého vyradenia podať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla.
(2)
Žiadateľ je povinný po podaní žiadosti podľa odseku 1 zaplatiť príspevok do Environmentálneho fondu.94)
(3)
Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva na základe žiadosti podľa odseku 1 a po zaplatení príspevku do Environmentálneho fondu vydá rozhodnutie o neexistencii vozidla, ak v konaní zásadným spôsobom nevznikla odôvodnená pochybnosť o neexistencii vozidla ani o pravdivosti žiadateľom uvádzaných údajov o dôvodoch neexistencie vozidla, v opačnom prípade konanie zastaví.
(4)
Rozhodnutie o neexistencii vozidla obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
identifikačné údaje o vozidle vrátane údaja o kategórii vozidla,
c)
podané vysvetlenie o dôvode neexistencie vozidla,
d)
údaj o tom, že v konaní nedošlo k spochybneniu žiadateľom uvádzaných údajov o dôvodoch neexistencie vozidla.
(5)
Ak držiteľ nadobudne neexistujúce vozidlo dedením, odsek 2 sa na neho nevzťahuje.
Šiesty oddiel
Pneumatiky a odpadové pneumatiky
§ 69
Základné ustanovenia
(1)
Tento oddiel sa vzťahuje na pneumatiky, ktoré boli na trh Slovenskej republiky uvedené samostatne alebo na kolesách motorových vozidiel95) a nemotorových vozidiel96) bez ohľadu na ich výrobnú značku a dátum ich uvedenia na trh, ako aj na použité pneumatiky pre motorové a nemotorové vozidlá, ktoré boli uvedené na trh Slovenskej republiky ich cezhraničnou prepravou z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozom na účel ich protektorovania a na nakladanie s odpadovými pneumatikami.
(2)
Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na pneumatiky podľa odseku 1 a na nakladanie s odpadovými pneumatikami všeobecné ustanovenia tohto zákona.
(3)
Pneumatika na účely tohto zákona je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika.
(4)
Protektorovaná pneumatika je pneumatika, ktorej opotrebované časti boli obnovené studenou metódou protektorovania alebo teplou metódou protektorovania.
(5)
Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.
(6)
Výrobca pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza pneumatiky na trh Slovenskej republiky. Za výrobcu pneumatík sa nepovažuje osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti dodáva pre výrobu motorových vozidiel alebo nemotorových vozidiel pneumatiky, ktoré boli následne namontované na tieto vozidlá ako súčasť štandardnej výbavy.
(7)
Uvedenie pneumatiky na trh sa na účely tohto zákona rozumie prvé dodanie pneumatiky z etapy výroby, protektorovania a cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo bezplatne.
(8)
Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.
(9)
Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.
(10)
Trhový podiel výrobcu pneumatík pre príslušný kalendárny rok sa vypočíta ako podiel množstva ním uvedených pneumatík na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového množstva pneumatík uvedených na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku; množstvo pneumatík sa vyjadruje v hmotnostných jednotkách.
§ 70
Povinnosti výrobcu pneumatík
Výrobca pneumatík je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť
a)
nakladanie s odpadovými pneumatikami vyzbieranými v príslušnom kalendárnom roku v Slovenskej republike v rozsahu svojho trhového podielu pre príslušný kalendárny rok,
b)
spätný zber odpadových pneumatík prostredníctvom distribútora pneumatík,
c)
prevzatie odpadových pneumatík vyzbieraných v rámci spätného zberu odpadových pneumatík,
d)
odovzdanie odpadových pneumatík prevzatých podľa písmena c) prednostne do zariadenia na materiálové zhodnocovanie odpadových pneumatík, ktoré spĺňa podmienky podľa tohto zákona; ak nie je možný taký postup, tak ich odovzdať do zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadových pneumatík, ktoré spĺňa podmienky podľa tohto zákona; tým nie je dotknuté ustanovenie písmena e),
e)
aby podiel materiálovo zhodnotených a podiel energeticky zhodnotených odpadových pneumatík z celkového množstva odpadových pneumatík prevzatých v súlade s písmenom c) bol najmenej vo výške podielov určených v platnom programe Slovenskej republiky; ak na príslušné obdobie nebol program schválený, uplatňuje sa do jeho schválenia podiel určený v predošlom platnom programe Slovenskej republiky.
§ 71
Povinnosti distribútora pneumatík
(1)
Distribútor pneumatík je povinný
a)
zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu,
b)
informovať konečných používateľov odpadových pneumatík na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji pneumatík viditeľné a pre verejnosť prístupné, o možnosti bezplatného spätného zberu,
c)
zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík najmenej na jednom mieste v každom okrese, ak distribuuje pneumatiky konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja,
d)
dohodnúť s konečným používateľom náhradný čas a spôsob prevzatia odpadových pneumatík, ak množstvo odpadových pneumatík, ktoré mu odovzdáva konečný používateľ, presahuje jeho skladové možnosti,
e)
odovzdať vyzbierané odpadové pneumatiky preberané v súlade s § 70 písm. c) do zariadenia na zhodnocovanie odpadových pneumatík alebo zariadenia na zneškodňovania odpadových pneumatík,
f)
ohlásiť k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka koordinačnému centru pre prúd odpadových pneumatík, ak je zriadené, a ministerstvu množstvo vyzbieraných odpadových pneumatík.
(2)
Na distribútora pneumatík, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi pneumatiky pochádzajúce od výrobcu pneumatík, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, prechádzajú vo vzťahu k týmto pneumatikám a odpadu z nich pochádzajúcemu povinnosti výrobcu pneumatík podľa tohto zákona.
(3)
Na vykonávanie spätného zberu odpadových pneumatík distribútorom pneumatík sa nevyžaduje súhlas podľa § 97 ani registrácia podľa § 98.
§ 72
Povinnosti iných osôb
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
Siedmy oddiel
Neobalové výrobky a odpad z nich
§ 73
Základné ustanovenia
(1)
Tento oddiel sa vzťahuje na neobalové výrobky uvedené v odseku 3, ktoré sa uvádzajú na trh v Slovenskej republike, a na nakladanie s odpadom z nich, ktorý bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu.
(2)
Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na neobalové výrobky uvedené v odseku 3 a odpad z nich všeobecné ustanovenia tohto zákona.
(3)
Neobalový výrobok na účely tohto zákona je výrobok [§ 105 ods. 3 písm. i)], ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu,
a)
výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie,
b)
papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem
1.
hygienického a sanitárneho papiera,
2.
výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,
3.
cigaretového papiera,
4.
karbónového kopírovacieho papiera,
5.
filtračného papiera,
6.
papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,
7.
cenín,
c)
sklo vrátane tabuľového obločného skla.
d)
viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze lepenky.
(4)
Výrobca neobalových výrobkov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza na trh neobalový výrobok.
(5)
Uvedenie neobalového výrobku na trh je na účely tohto oddielu zákona prvé dodanie neobalového výrobku z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo bezplatne.
(6)
Za priemyselné použitie surovín, predliskov, vlákien alebo výrobkov sa na účely tohto oddielu zákona považuje ich pevné zapracovanie do iného charakterovo odlišného výrobku, ktorého sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou, ich zabudovanie do konštrukcie alebo ich použitie ako komponentov alebo dielcov určených na montáž alebo skladanie iných výrobkov.
(7)
Zberový podiel pre odpady z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok, je súčin celkového množstva vyzbieraných odpadov z neobalových výrobkov z komunálnych odpadov v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu neobalových výrobkov za predchádzajúci kalendárny rok.
(8)
Materiálový tok odpadov z neobalových výrobkov je pohyb odpadu z neobalových výrobkov z miesta jeho pôvodu do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1 alebo do prvého iného zariadenia na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1.
(9)
Distribútor neobalových výrobkov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje neobalové výrobky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi.
(10)
Na distribútora neobalových výrobkov, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi neobalové výrobky pochádzajúce od výrobcu neobalových výrobkov, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, prechádzajú vo vzťahu k týmto neobalovým výrobkom a odpadom z nich pochádzajúcim povinnosti výrobcu neobalových výrobkov.
(11)
Na účely plnenia povinností podľa odseku 10 je výrobca neobalových výrobkov povinný na základe písomného vyžiadania poskytnúť distribútorovi neobalových výrobkov, ktorý za neho zabezpečuje plnenie povinností podľa odseku 10, údaje podľa § 27 ods. 4 písm. h).
(12)
Za viacvrstvové kombinované materiály sa na účely tohto zákona považujú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru.
§ 74
Povinnosti výrobcu neobalových výrobkov
(1)
Výrobca neobalových výrobkov je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť
a)
zber, prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie odpadov z neobalových výrobkov, ktoré uviedol na trh a sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu v plnom rozsahu, najmenej vo výške svojho zberového podielu a
b)
informovanie konečných používateľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov.
(2)
Ak výrobca neobalových výrobkov nevie preukázať že, neobalové výrobky ním uvedené na trh nebudú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov, považujú sa tieto odpady za súčasť komunálnych odpadov.
(3)
Výrobca neobalového výrobku plní vyhradené povinnosti ustanovené týmto zákonom výlučne kolektívne na základe zmluvy uzatvorenej s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly zabezpečujúcou systém združeného nakladania s odpadmi z obalov.
§ 75
Zber a zhodnocovanie odpadov z neobalových výrobkov
(1)
Miesto pôvodu odpadov z neobalových výrobkov a ich množstvo vykazuje na účely preukázania zberu priamo pôvodný pôvodca odpadov alebo obec.
(2)
Na účely plnenia povinnosti podľa § 74 ods. 1 sa zber, zhodnocovanie a recyklácia preukazuje dokladmi o materiálovom toku odpadov z neobalových výrobkov; množstvo zozbieraných odpadov z neobalových výrobkov možno zahrnúť do materiálového toku odpadov z neobalových výrobkov len v roku ich zhodnotenia alebo recyklácie. Na účely plnenia povinnosti podľa § 74 ods. 1 slúžia výlučne množstvá vykázané obcou ako množstvá v nej vyzbierané a množstvá komunálneho odpadu, o ktorých bolo doručené oznámenie podľa § 16 ods. 4; množstvo zozbieraných odpadov z neobalových výrobkov možno zahrnúť do zberového podielu pre odpady z neobalových výrobkov len v roku ich zozbierania.
(3)
Množstvo odpadov z neobalových výrobkov prevzatých do zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa považuje za množstvo zhodnotených odpadov z neobalových výrobkov na účely plnenia povinností podľa odseku 2, ak prevádzkové a technické opatrenia v tomto zariadení zabezpečujú, že sa vytriedené množstvo odpadov z neobalových výrobkov dostane do procesu zhodnotenia alebo recyklácie bez väčších strát.
PIATA ČASŤ
OSOBITNÉ PRÚDY ODPADOV
§ 76
Nakladanie s odpadovými olejmi
(1)
Odpadové oleje na účely tohto zákona sú všetky minerálne mazacie oleje, syntetické mazacie oleje alebo priemyselné oleje, ktoré už nie sú vhodné na použitie, na ktoré boli pôvodne určené, a to najmä použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.
(2)
Regenerácia odpadových olejov je každá činnosť recyklácie, pri ktorej možno rafináciou odpadových olejov vyrobiť základné oleje, najmä odstránením kontaminantov, produktov oxidácie a prísad, ktoré také oleje obsahujú.
(3)
Spracovateľ odpadových olejov je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov.
(4)
Zakazuje sa
a)
zmiešavanie
1.
odpadových olejov s inými druhmi odpadov,
2.
jednotlivých druhov odpadových olejov navzájom, ak zmiešavanie bráni ďalšiemu spracovaniu odpadových olejov,
3.
odpadových olejov s inými látkami,
b)
vypúšťanie odpadových olejov a zostatkov po ich spracovaní do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
c)
uloženie alebo vypúšťanie odpadových olejov a zostatkov po ich spracovaní do pôdy,
d)
spaľovanie odpadových olejov v iných zariadeniach, ako je spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov.97)
(5)
Zákaz zmiešavania podľa odseku 4 písm. a) druhý bod sa neuplatní, ak zmiešavanie nebráni ďalšiemu spracovaniu odpadových olejov.
(6)
Odpadové oleje možno zbierať, prepravovať, zhodnocovať a zneškodňovať len oddelene od ostatných druhov odpadov.
(7)
Držiteľ odpadových olejov je povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie regeneráciou, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Ak nie je možná ich regenerácia, držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť ich energetické zhodnotenie. Ak nie je možné ich zhodnotenie, držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie.
(8)
Držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť nakladanie s nimi podľa odseku 7 spracovateľom odpadových olejov.
(9)
Pôvodca odpadových olejov je povinný odpadové oleje odovzdať
a)
na zberný dvor alebo miesto určené obcou, ak ide o komunálny odpad,
b)
osobe oprávnenej na zber odpadových olejov alebo
c)
spracovateľovi odpadových olejov.
(10)
Odovzdať odpadové oleje za účelom ich zhodnotenia do iného členského štátu alebo do iného ako členského štátu je možné, iba ak ten, kto zabezpečuje cezhraničnú prepravu alebo vývoz57) preukáže, že preprava alebo vývoz odpadov je v súlade s osobitným predpisom58) a existuje písomný doklad o tom, že ich zhodnotenie a recyklácia sa uskutoční za podmienok rovnocenných s podmienkami tohto zákona. Také odovzdanie sa považuje za zhodnotenie a recykláciu podľa tohto zákona.
§ 77
Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií
(1)
Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác,98) zabezpečovacích prác,99) ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb,100) pri úprave stavieb101) alebo odstraňovaní stavieb102) (ďalej len „stavebné a demolačné práce“).
(2)
Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14.
(3)
Za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a plní povinnosti podľa § 14; ustanovenie odseku 2 sa neuplatní.
(4)
Osoba uvedená v odseku 3 je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
§ 78
Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého
(1)
Zneškodňovaním odpadu z výroby oxidu titaničitého sú nasledujúce činnosti zneškodňovania podľa prílohy č. 2
a)
skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 podľa položky D15,
b)
činnosť D1,
c)
činnosť D3; zneškodňovaním odpadu z výroby oxidu titaničitého je aj jeho zber vrátane triedenia, preprava a úprava vrátane úpravy potrebnej na jeho opätovné využitie, zhodnocovanie a recykláciu.
(2)
Znečisťovaním životného prostredia odpadom z výroby oxidu titaničitého je priame alebo nepriame vypúšťanie zvyškov z procesu výroby oxidu titaničitého do životného prostredia, ktorého následky predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, poškodzujú prírodu, prírodné prostredie a ekosystémy, osobitne chránené časti prírody a krajiny alebo bránia užívaniu životného prostredia alebo jeho zložiek v súlade s osobitnými predpismi.103)
(3)
Zakazuje sa zneškodniť vypustením a vhodením do vodného recipienta, mora a oceánu
a)
tuhý odpad,
b)
matečné lúhy, ktoré vznikajú vo fáze filtrácie po hydrolýze roztoku TiOSO4 zo zariadení, ktoré používajú sulfátový proces; vrátane kyslých odpadov spojených s takými lúhmi, ktoré obsahujú celkovo viac ako 0,5 % voľnej kyseliny sírovej a rôznych ťažkých kovov, a vrátane takých matečných lúhov, ktoré sa riedia, až kým neobsahujú 0,5 % alebo menej voľnej kyseliny sírovej,
c)
odpady zo zariadení, ktoré používajú chloridový proces, ktoré obsahujú viac ako 0,5 % voľnej kyseliny chlorovodíkovej a rôznych ťažkých kovov, vrátane takých odpadov, ktoré sa riedia, až kým neobsahujú 0,5 % alebo menej voľnej kyseliny chlorovodíkovej,
d)
filtračné soli, kaly a kvapalný odpad, ktoré vznikajú pri úprave (zahusťovaní alebo neutralizácii) odpadu uvedeného v písmenách b) a c) a obsahujú rôzne ťažké kovy, avšak nezahŕňajú neutralizovaný a prefiltrovaný či dekantovaný odpad, ktorý obsahuje len stopy ťažkých kovov a má pred akýmkoľvek zriedením hodnotu pH vyššiu ako 5,5.
(4)
Ten, kto vykonáva zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého, je povinný postupovať v súlade s osobitnými predpismi104) na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia tak, aby nedošlo k ohrozeniu zložiek životného prostredia a škodlivému ovplyvneniu výletných miest alebo krajiny a najmä
a)
dodržiavať ustanovené limity akútnej toxicity,
b)
vykonávať periodické monitorovanie tohto odpadu, prostredia, do ktorého sa odpad vypúšťa, ukladá alebo hĺbkovo injektuje a
c)
postupovať pri svojej činnosti tak, aby nedošlo k porušeniu podmienok súhlasu [§ 97 ods. 8 písm. c)].
(5)
Prevádzkovateľ zariadenia, v ktorom sa vyrába oxid titaničitý, je povinný postupovať v súlade s osobitnými predpismi103) na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia tak, aby nedošlo k ohrozeniu zložiek životného prostredia a škodlivému ovplyvneniu výletných miest alebo krajiny a najmä
a)
predchádzať emisiám kvapôčok kyseliny zo zariadenia,
b)
vo vzťahu k emisiám zo zariadenia do ovzdušia a vody v súlade s osobitnými predpismi105) plniť monitorovacie povinnosti a povinnosť dodržiavania emisných limitov,
c)
zabezpečiť súlad zariadenia s požiadavkami najlepšej dostupnej techniky a pri výrobe používať materiály, ktoré sú najmenej škodlivé pre životné prostredie a nespôsobujú znečisťovanie životného prostredia odpadom z výroby oxidu titaničitého.
(6)
Pri zneškodňovaní odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou D15, ukladaním na skládku odpadov činnosťou D1 alebo činnosťou D3 uvedených v prílohe č. 2 vykonáva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo ním poverená osoba periodické monitorovanie tohto odpadu, ako aj prostredia, do ktorého sa odpad vypúšťa, ukladá alebo injektuje; ustanovenia § 112 ods. 3 a 4 nie sú týmto dotknuté.
§ 79
Nakladanie s polychlórovanými bifenylmi
(1)
Polychlórované bifenyly sú polychlórované bifenyly, polychlórované terfenyly, monometyl-tetrachlór-difenylmetán, monometyl-dichloro-difenylmetán, mo-nometyl-dibromo-difenylmetán alebo zmes obsahujúca aspoň jednu z týchto látok v koncentrácii väčšej ako 0,005 hmotnostného percenta.
(2)
Ak v tomto paragrafe nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi, so zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly a so zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly v objeme menšom ako 5 dm3 (ďalej len „malé zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly“) všeobecné ustanovenia tohto zákona.
(3)
Dekontaminácia na účely tohto zákona je činnosť alebo súbor činností, ktoré umožňujú za bezpečných podmienok opätovné použitie, recykláciu alebo zneškodnenie zariadení, objektov, materiálov alebo kvapalín kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi vrátane činností, pri ktorých sú polychlórované bifenyly nahradené vhodnými kvapalinami neobsahujúcimi polychlórované bifenyly.
(4)
Zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly je zariadenie, ktoré obsahuje polychlórované bifenyly alebo ktoré obsahovalo polychlórované bifenyly a nebolo dekontaminované, najmä transformátory, kondenzátory, nádoby obsahujúce zvyškové množstvo náplne; zariadenie, ktoré podľa svojho typu môže obsahovať polychlórované bifenyly, sa musí považovať za zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly, až kým nie je dôvod predpokladať opak.
(5)
Použité polychlórované bifenyly sú polychlórované bifenyly, ktoré sú odpadom.
(6)
Držiteľ polychlórovaných bifenylov je osoba, ktorá má v držbe polychlórované bifenyly, použité polychlórované bifenyly alebo zariadenie uvedené v odseku 4.
(7)
Zneškodnenie polychlórovaných bifenylov je zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov a zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly činnosťami D8, D9, D10 a D15 uvedenými v prílohe č. 2. Zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly, ktoré nemôžu byť dekontaminované, možno zneškodňovať aj činnosťou D12 uvedenou v prílohe č. 2, ak sa táto činnosť vykonáva v bezpečných hlbokých podzemných skladoch nachádzajúcich sa v suchých horninových masívoch.
(8)
Držiteľ zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly v objeme väčšom ako 5 dm3 je povinný
a)
oznámiť ministerstvu držbu tohto zariadenia v lehote jedného mesiaca odo dňa jeho nadobudnutia a každú zmenu v objeme a koncentrácii polychlórovaných bifenylov v lehote do desiatich dní odo dňa zistenia zmeny,
b)
označiť také zariadenie a vstup do priestoru, v ktorom je také zariadenie umiestnené.
(9)
Hranicu objemu 5 dm3 tvorí v prípade silových kondenzátorov súčet oddelených objemov kombinovaného prístroja.
(10)
Držiteľ zariadenia uvedeného v odseku 8, o ktorom sa možno domnievať, že sa v ňom nachádza kvapalina s koncentráciou polychlórovaných bifenylov od 0,005 do 0,05 hmotnostného percenta, je povinný
a)
oznámiť ministerstvu držbu tohto zariadenia v lehote jedného mesiaca odo dňa jeho nadobudnutia a každú zmenu v objeme a koncentrácii polychlórovaných bifenylov v lehote do desiatich dní odo dňa zistenia zmeny,
b)
označiť také zariadenie,
c)
také zariadenie zneškodniť postupom podľa odseku 7 alebo dekontaminovať.
(11)
Ministerstvo na základe oznámení podľa odsekov 8 a 10 vedie a priebežne aktualizuje zoznam zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly. Zoznam zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly obsahuje okrem oznámených údajov aj dátum doručenia oznámenia.
(12)
Ministerstvo zašle do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 8 alebo 10 držiteľovi zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly potvrdenie o zapísaní do zoznamu podľa odseku 11; ak je zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly súčasťou prenosovej sústavy,106) zašle kópiu potvrdenia aj Slovenskej obchodnej inšpekcii.
(13)
Polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly je potrebné dekontaminovať alebo zneškodniť a použité polychlórované bifenyly je potrebné zneškodniť čo najskôr.
(14)
Držiteľ zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly uvedeného v odseku 8, ktorý nezabezpečil jeho dekontamináciu alebo zneškodnenie do 31. decembra 2010, je povinný urobiť tak bezodkladne, a to iba v zariadeniach, ktoré majú na túto činnosť vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. k) alebo l), ak sa dekontaminácia alebo zneškodnenie nevykonáva v zariadení oprávnenom na takú činnosť a nachádzajúcom sa v niektorom z členských štátov; uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na držiteľa takého zariadenia, ktorý sa ním stal po uvedenom dátume.
(15)
Pri nakladaní s polychlórovanými bifenylmi, použitými polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly sa do ich odovzdania do zariadenia na zneškodňovanie odpadov postupuje tak, aby sa zamedzilo riziku vzniku požiaru, najmä aby sa zamedzil ich styk s horľavinami.
(16)
Je zakázané zhodnocovať zariadenia, v ktorých sa nachádzajú polychlórované bifenyly, alebo pri ktorých je podozrenie, že sa v nich môžu nachádzať malé zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly.
(17)
Malé zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly možno zneškodňovať len činnosťou D10 uvedenou v prílohe č. 2.
(18)
Na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly spaľovaním sa vzťahuje osobitný predpis.107) Iné spôsoby zneškodnenia možno použiť, len ak je zabezpečená aspoň taká úroveň ochrany životného prostredia ako pri spaľovaní a ak sa použije technológia zodpovedajúca úrovni najlepšej dostupnej techniky.
(19)
Údržbu transformátorov obsahujúcich polychlórované bifenyly možno vykonávať len do ich dekontaminácie, vyradenia z činnosti alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom, a to, len ak je zabezpečené, že transformátory sú v prevádzkyschopnom stave, nepresakujú, a ak cieľom údržby je zabezpečenie súladu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých so slovenskými technickými normami a požiadavkami týkajúcimi sa dielektrickej kvality.
(20)
Ak je malé zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly súčasťou iného zariadenia, ktoré je hlavným zariadením, možno ho používať až do ukončenia prevádzky hlavného zariadenia. Po ukončení prevádzky tohto hlavného zariadenia je jeho držiteľ v čase jeho vyradenia z činnosti, recyklácie alebo zneškodňovania povinný vo vzťahu k malým zariadeniam obsahujúcim polychlórované bifenyly zabezpečiť ich odstránenie z hlavného zariadenia, ich osobitné zhromaždenie a zneškodnenie činnosťou D10 uvedenou v prílohe č. 2 alebo odovzdať ich ako odpad osobe, ktorá je oprávnená na nakladanie s takým odpadom.
(21)
Transformátory obsahujúce polychlórované bifenyly v koncentrácii väčšej ako 0,05 hmotnostného percenta možno dekontaminovať, ak
a)
cieľom dekontaminácie je zníženie koncentrácie polychlórovaných bifenylov na menej ako 0,05 hmotnostného percenta a ak to je možné, tak na nie viac ako na 0,005 hmotnostného percenta,
b)
náhradná kvapalina neobsahuje polychlórované bifenyly a vykazuje výrazne menšie riziká,
c)
výmena kvapaliny neznemožní následné zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov,
d)
je zabezpečené, že pôvodné označenie o obsahu polychlórovaných bifenylov nachádzajúce sa na transformátore bude bezodkladne po jeho dekontaminácii vymenené za ustanovené označenie [§ 105 ods. 3 písm. o)].
(22)
Transformátory, ktorých kvapaliny obsahujú polychlórované bifenyly v koncentrácii od 0,005 do 0,05 hmotnostného percenta možno dekontaminovať v súlade s podmienkami v odseku 21 písm. b) až d); ak nedôjde k dekontaminácii, je držiteľ týchto transformátorov povinný po skončení ich životnosti zabezpečiť ich zneškodnenie postupom podľa odseku 7.
(23)
Držiteľ polychlórovaných bifenylov je povinný umožniť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo ním poverenej osobe vykonať monitorovanie množstva polychlórovaných bifenylov, ktoré oznámil ministerstvu podľa odseku 8 alebo 10; ustanovenie § 112 ods. 4 nie je týmto dotknuté.
(24)
Zakazuje sa
a)
oddeľovať polychlórované bifenyly alebo použité polychlórované bifenyly od ostatných látok alebo odpadov na účel ich opätovného použitia,
b)
dopĺňať transformátory polychlórovanými bifenylmi,
c)
spaľovať polychlórované bifenyly alebo použité polychlórované bifenyly na lodiach.
ŠIESTA ČASŤ
KOMUNÁLNY ODPAD
§ 80
Základné ustanovenia
(1)
Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
(2)
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
(3)
Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.
(4)
Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
(5)
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.108)
(6)
Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.
(7)
Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.
(8)
Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu108) vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas; tým nie je dotknuté ustanovenie § 81 ods. 12.
§ 81
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
(1)
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20.
(3)
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady.
(4)
Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
(5)
Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(6)
Zakazuje sa
a)
ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,
b)
ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
c)
vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona.
(7)
Obec je okrem povinností podľa § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1 povinná
a)
zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci,
b)
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
1.
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania109) (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) (§ 83 ods. 1),
2.
jedlých olejov a tukov z domácností a
3.
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
c)
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov,
d)
umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady
1.
zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov,
2.
užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov,
e)
umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s ňou; ustanovenie odseku 22 tým nie je dotknuté,
f)
na žiadosť organizácie zodpovednosti výrobcov poskytnúť údaje podľa § 28 ods. 5 písm. d) druhého bodu,
g)
zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor,
h)
zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci,
(8)
Obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o
a)
nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b)
spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c)
nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d)
nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
e)
spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
1.
elektroodpadov z domácností,
2.
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
3.
použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
4.
veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,
5.
jedlých olejov a tukov,
f)
spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
g)
spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
h)
prevádzkovaní zberného dvora,
i)
spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
j)
dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s odsekom 21 pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
(9)
Pôvodca komunálnych odpadov je povinný
a)
nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,
b)
zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c)
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d)
ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
(10)
Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.108)
(11)
Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore, znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v tejto obci.
(12)
Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad108) vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vrátane nákladov uvedených v odseku 10. Do miestneho poplatku obec nemôže zahrnúť náklady uvedené v odseku 11. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije obec výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
(13)
Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 ods. 4 s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu podľa § 59 ods. 2.
(14)
Zmluva medzi obcou a tým, kto na jej území vykonáva triedený zber komunálnych odpadov pre zložku papier, plasty, kovy a sklo, musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať aj spôsob a podmienky úhrady nákladov uhrádzaných obcou podľa § 59 ods. 8.
(15)
Obec v zmluve podľa odseku 13 podrobne upraví spôsob a podmienky zberu a prepravy odpadov uvedených v odseku 13 tak, aby boli v súlade s platným programom obce a so všeobecne záväzným nariadením obce podľa odseku 8. Zmluva sa uzatvára na určitý čas, obvykle na päť rokov alebo na dobu neurčitú s výpovednou dobou obvykle 12 mesiacov.
(16)
Obec je oprávnená požadovať potrebné informácie na plnenie povinností podľa § 14 ods. 1 písm. f) a g) od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
(17)
Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
(18)
Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov, je povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber týka
a)
individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou podľa odseku 9 písm. d), pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže byť tento interval aj dlhší ako 14 dní, alebo
b)
výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení podľa odseku 8; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa tí nedohodnú, rozhodne obec.
(19)
Obec, na ktorej území nie je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, je na základe žiadosti povinná zaviesť množstvový zber u takej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý preukáže, že
a)
množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
b)
komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
(20)
Obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu.
(21)
Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá
a)
zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1,
b)
preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad,
c)
preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach; uvedená výnimka sa uplatní iba pre túto časť obce,
d)
preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.
(22)
Obec môže pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov uzavrieť zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly na obdobie najmenej jedného kalendárneho roka.
(23)
Ak ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci neuzatvorí zmluvu podľa § 59 ods. 4 ani do 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy obce s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 59 ods. 2 napriek tomu, že financovanie triedeného zberu komunálnych odpadov podľa tohto zákona je zabezpečené, je obec oprávnená vypovedať zmluvu podľa odseku 13 alebo jej časť, na základe ktorej je na jej území zabezpečený triedený zber; výpovedná doba je 45 dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede.
(24)
Obec je povinná umožniť tomu, kto vykonáva zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne, na jeho náklady a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obce
a)
zaviesť a prevádzkovať na jej území systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu,
b)
užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.
§ 82
Zberný dvor
(1)
Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore
a)
ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom,
b)
ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom.
(2)
Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou ako uvedenou v odseku 1 môže byť odplatné.
(3)
Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný okrem povinností podľa § 14
a)
viesť evidenciu komunálnych odpadov odovzdaných na zbernom dvore, ohlasovať obci, na území ktorej sa zberný dvor nachádza, alebo združeniu obcí údaje z evidencie a uchovávať ohlasované údaje,
b)
informovať príslušnú obec o zložkách a množstve komunálneho odpadu, ktorý prevzala od jej obyvateľov, na tomto zbernom dvore,
c)
vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie,
d)
odobrať od osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.
§ 83
Prevádzkovateľ kuchyne
(1)
Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
(2)
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
(3)
Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne
a)
uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu,
c)
zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
SIEDMA ČASŤ
CEZHRANIČNÝ POHYB ODPADOV
§ 84
Základné ustanovenie
(1)
Cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky, cezhraničnú prepravu odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu, dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky, vývoz odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu a tranzit odpadov cez územie Slovenskej republiky (ďalej len „cezhraničný pohyb odpadov“) ustanovujú osobitné predpisy.58)
(2)
Na území Slovenskej republiky je príslušným orgánom111) pre cezhraničný pohyb odpadov ministerstvo. Ministerstvo zároveň plní funkciu korešpondenta.112)
(3)
Cezhraničná preprava odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky za účelom zneškodnenia tohto odpadu sú zakázané, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
(4)
Odpad vzniknutý v Slovenskej republike sa prednostne zneškodní v Slovenskej republike.
(5)
Zakazuje sa
a)
sprostredkovať alebo iným spôsobom sa podieľať na cezhraničnom pohybe odpadov, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami tejto časti zákona,
b)
dopraviť alebo prepraviť na územie Slovenskej republiky alebo z územia Slovenskej republiky odpad v rozpore s ustanoveniami tejto časti zákona.
§ 85
Oznámenie
(1)
Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov podáva oznamovateľ113) podľa osobitných predpisov.114)
(2)
Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov vrátane dodatočných informácií a dodatočnej dokumentácie115) podáva oznamovateľ na ministerstvo v slovenskom jazyku alebo s úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. Doklad o oznámení pre cezhraničné pohyby/prepravy odpadu a Doklad o pohybe pre cezhraničné pohyby/prepravy odpadu podľa osobitného predpisu116) možno na účel oznámenia cezhraničnej prepravy odpadu z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu odpadu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky a tranzitu odpadov cez územie Slovenskej republiky podať aj v inom ako slovenskom jazyku.
(3)
Ak oznamovateľ nedoplní svoje oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov do 60 dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie oznámenia, ministerstvo môže oznámenie vrátiť oznamovateľovi.
§ 86
Námietky
(1)
Ministerstvo môže uplatniť námietky117) voči oznámeniu o preprave odpadu určeného na zneškodnenie a voči oznámeniu o preprave odpadu určeného na zhodnotenie.
(2)
Ak ministerstvo uplatňuje námietky,118) vychádza zo záväznej časti programu Slovenskej republiky.
(3)
Ministerstvo môže zakázať cezhraničný pohyb odpadov, ak oznamovateľ, príjemca alebo osoba oprávnená konať v mene oznamovateľa alebo príjemcu, ktorý sa podieľa na tomto cezhraničnom pohybe odpadov, bol právoplatným rozhodnutím
a)
uznaný vinným zo spáchania priestupku v dôsledku konania, ktorým sa dopustil nezákonnej prepravy,144)
b)
uznaný vinným v posledných troch rokoch zo spáchania priestupku v dôsledku iného protiprávneho konania na úseku nakladania s odpadmi ako uvedeného v písmene a) alebo
c)
odsúdený v posledných troch rokoch za trestný čin proti životnému prostrediu.118)
§ 87
Finančné zabezpečenie
(1)
Ministerstvo určí finančné zabezpečenie formou finančnej zábezpeky (ďalej len „kaucia“) alebo rovnocenného poistenia podľa osobitného predpisu119) v prípade, ak ide o cezhraničnú prepravu odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu a vývoz odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu; ministerstvo určí dodatočné finančné zabezpečenie v prípade ustanovenom v osobitnom predpise.120)
(2)
Výšku kaucie určí ministerstvo po preskúmaní preukázateľných nákladov na dopravu, na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu vrátane všetkých potrebných predbežných činností a na skladovanie počas 90 dní, a to vo výške jedenapolnásobku týchto nákladov. Kauciu určenú ministerstvom skladá oznamovateľ v banke alebo v pobočke zahraničnej banky viazaním finančných prostriedkov na neurčitý čas v prospech ministerstva. Oznamovateľ predloží ministerstvu originál dokladu o zložení kaucie pred vydaním rozhodnutia, ktorým sa udeľuje súhlas na cezhraničný pohyb odpadov podľa odseku 1.
(3)
Za rovnocenné poistenie sa považuje poistenie, pri ktorom výška poistného plnenia kryje preukázateľné náklady na dopravu, na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu vrátane všetkých potrebných predbežných činností a na skladovanie počas 90 dní, a to vo výške jedenapolnásobku týchto nákladov; toto poistenie musí oznamovateľ uzavrieť pred vydaním rozhodnutia, ktorým sa udeľuje súhlas na cezhraničný pohyb odpadov podľa odseku 1. Oznamovateľ predloží ministerstvu originál dokladu o uzavretí poistenia pred vydaním rozhodnutia, ktorým sa udeľuje súhlas na cezhraničný pohyb odpadov podľa odseku 1.
(4)
Kaucia podľa odseku 2 sa vráti oznamovateľovi okrem prípadov uvedených v osobitnom predpise,119) ak oznamovateľ
a)
predloží žiadosť o vrátenie alebo zrušenie kaucie a potvrdenie, že zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadov sa uskutočnilo, a to vo forme potvrdeného Dokladu o pohybe pre cezhraničné pohyby/prepravy odpadu alebo sa potvrdenie k nemu priloží,
b)
preukáže, že cezhraničná preprava odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu alebo vývoz odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu sa neuskutočnila alebo neuskutoční alebo
c)
preukáže, že cezhraničná preprava odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky sa neuskutočnila alebo neuskutoční.
§ 88
Cezhraničná preprava elektroodpadu a použitých elektrozariadení
(1)
Ak sa má uskutočniť alebo uskutočňuje preprava použitých elektrozariadení, ktorých držiteľ tvrdí, že predmetom tejto plánovanej alebo uskutočňovanej prepravy nie je elektroodpad a vzniklo podozrenie, že ide o elektroodpad (ďalej len „podozrivé elektrozariadenie“), príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva túto prepravu monitoruje a vyžiada si od držiteľa podozrivých elektrozariadení predloženie dokumentácie podľa odseku 2.
(2)
Držiteľ použitých elektrozariadení, ktoré sú predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy, je povinný pre prípad, že sa stanú podozrivými elektrozariadeniami, v záujme preukázania skutočnosti, že nejde o elektroodpad, vo vzťahu k nim zabezpečiť, uchovávať počas troch rokov a na výzvu príslušného orgánu odpadového hospodárstva bezodkladne predložiť
a)
ustanovené sprievodné doklady a výsledky testovania alebo hodnotenia,
b)
príslušný prepravný doklad podľa osobitného predpisu,120)
c)
vyhlásenie o prevzatí zodpovednosti,
d)
vyhlásenie, že žiaden z materiálov a zariadení, ktoré sú predmetom cezhraničnej prepravy, nie je odpadom.
(3)
Dokumentáciu podľa odseku 2 písm. a) môže držiteľ použitých elektrozariadení nahradiť dokumentáciou, ktorá jednoznačne preukazuje, že cezhraničná preprava použitých elektrozariadení sa uskutočňuje alebo uskutoční v rámci dohody o preprave medzi podnikateľskými subjektmi a je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
a)
použité elektrozariadenia sa posielajú späť výrobcovi alebo tretej strane konajúcej v jeho mene ako chybné na opravu v záruke s úmyslom ich opätovného použitia alebo
b)
použité elektrozariadenia na profesionálne použitie sa posielajú výrobcovi, tretej strane konajúcej v jeho mene alebo do zariadenia tretej strany v krajinách, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,121) na modernizáciu alebo opravu na základe platnej zmluvy s úmyslom ich opätovného použitia, alebo
c)
chybné použité elektrozariadenia na profesionálne použitie ako napríklad zdravotnícke pomôcky alebo ich časti sa posielajú výrobcovi alebo tretej strane konajúcej v jeho mene na analýzu základnej príčiny na základe platnej zmluvy v prípadoch, že takú analýzu môže vykonať len výrobca alebo tretie strany konajúce v jeho mene.
(4)
Držiteľ použitých elektrozariadení, ktoré sú predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy, je povinný zabezpečiť vhodnú ochranu použitých elektrozariadení pred ich poškodením počas prepravy, nakladania a vykládky, najmä prostredníctvom dostatočného obalu a riadneho uloženia nákladu.
(5)
Ak držiteľ použitých elektrozariadení, ktoré sa stali podozrivými elektrozariadeniami, nepreukáže prostredníctvom dokumentácie uvedenej v odsekoch 2 a 3, že nejde o elektroodpad alebo ak nesplnil povinnosť podľa odseku 4, považujú sa podozrivé elektrozariadenia za elektroodpad a náklad sa považuje za nezákonnú zásielku. Od tohto okamihu sa na takú zásielku uplatňuje postup podľa osobitného predpisu58) upravujúceho cezhraničnú prepravu odpadov.
ÔSMA ČASŤ
ADMINISTRATÍVNE NÁSTROJE
Prvý oddiel
Autorizácia
§ 89
Autorizované činnosti a udelenie autorizácie
(1)
Autorizácia je udelenie oprávnenia
a)
podnikateľovi na výkon niektorej z činností spracovania odpadu (ďalej len „autorizácia na spracovateľskú činnosť“), a to na
1.
spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
2.
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,
3.
spracovanie starých vozidiel,
4.
spracovanie elektroodpadu,
5.
prípravu na opätovné použitie elektroodpadu,
6.
prípravu na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov,
b)
právnickej osobe na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „autorizácia na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov“) alebo tretej osobe (ďalej len „autorizácia na činnosť tretej osoby“),
c)
výrobcovi vyhradeného výrobku na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „autorizácia na činnosť individuálneho plnenia povinností“).
(2)
Činnosti uvedené v odseku 1 sa vykonávajú len na základe autorizácie udelenej ministerstvom.
(3)
Autorizáciu ministerstvo udeľuje na dobu určitú, najviac na päť rokov; v prípade autorizácie podľa odseku 1 písm. b) tak, aby doba platnosti uplynula k 31. decembru kalendárneho roka.
(4)
Ak o udelenie autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností požiada výrobca vyhradeného výrobku, ktorý si plní vyhradené povinnosti kolektívne, ministerstvo túto autorizáciu udelí v súlade s týmto zákonom najskôr s účinnosťou ku dňu, keď došlo k ukončeniu zmluvy o plnení vyhradených povinností organizáciou zodpovednosti výrobcov.
(5)
Ministerstvo vedie a priebežne aktualizuje zoznam osôb, ktorým bola udelená autorizácia uvedená v odseku 1 (ďalej len „držiteľ autorizácie“). Aktuálny zoznam držiteľov autorizácie ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.
§ 90
Podmienky udelenia autorizácie
(1)
Podmienkou udelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť fyzickej osobe – podnikateľovi je
a)
bezúhonnosť,
b)
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo bydlisko v niektorom z členských štátov alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru,
c)
ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ak ňou nie je sám žiadateľ o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť alebo jeho zodpovedný zástupca,122)
d)
technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej spracovateľskej činnosti,
e)
zabezpečenie systému zmluvných vzťahov.
(2)
Podmienkou udelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť právnickej osobe je
a)
bezúhonnosť osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,
b)
sídlo alebo organizačná zložka na území Slovenskej republiky,
c)
ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť,
d)
technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu autorizovanej spracovateľskej činnosti,
e)
zabezpečenie systému zmluvných vzťahov.
(3)
Podmienkou udelenia autorizácie podľa § 89 ods. 1 písm. b) je
a)
v prípade organizácie zodpovednosti výrobcov
1.
bezúhonnosť osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,
2.
sídlo na území Slovenskej republiky,
3.
splnenie podmienok ustanovených v § 28 ods. 1 až 3 a 6,
b)
v prípade tretej osoby
1.
bezúhonnosť fyzickej osoby – podnikateľa alebo bezúhonnosť osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,
2.
miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky,
3.
oprávnenie na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov.
(4)
Podmienkou udelenia autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností výrobcovi vyhradeného výrobku je
a)
bezúhonnosť fyzickej osoby – podnikateľa alebo štatutárneho orgánu alebo jeho členov,
b)
miesto podnikania, sídlo alebo organizačná zložka na území Slovenskej republiky,
c)
splnenie podmienok ustanovených v § 29 ods. 3.
(5)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin proti životnému prostrediu.118)
(6)
Technické, materiálne a personálne zabezpečenie činnosti uvedenej v § 89 ods. 1 písm. a), na ktorú sa udeľuje autorizácia, sa preukazuje odborným posudkom osoby oprávnenej na jeho vydanie podľa tohto zákona (§ 100 ods. 1).
(7)
Pri autorizácii na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) druhý bod, v rámci ktorej sa vykonáva zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov, je súčasťou technického, materiálneho a personálneho zabezpečenia aj zabezpečenie opatrení na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí; ak ide o zariadenia povolené a prevádzkované podľa osobitného predpisu,123) musí použitá technológia zodpovedať úrovni najlepšej dostupnej techniky.17)
§ 91
Rozhodnutie o udelení autorizácie
(1)
Žiadosť o udelenie autorizácie žiadateľ podáva ministerstvu písomne v štátnom jazyku.
(2)
Ministerstvo autorizáciu na každú činnosť podľa § 89 ods. 1 udeľuje samostatným rozhodnutím.
(3)
Rozhodnutie o udelení autorizácie na spracovateľskú činnosť fyzickej osobe – podnikateľovi obsahuje
a)
obchodné meno a miesto podnikania,
b)
osobné údaje fyzickej osoby a jej zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, a osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť,
c)
činnosti a druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia,
d)
doba, na ktorú sa autorizácia udeľuje,
e)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti,
f)
spôsob a postupy vykonávania autorizovanej činnosti,
(4)
Rozhodnutie o udelení autorizácie na spracovateľskú činnosť právnickej osobe obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo,
b)
osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, osobné údaje jej zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, ako aj osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť,
c)
činnosti a druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia,
d)
doba, na ktorú sa autorizácia udeľuje,
e)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti,
f)
spôsob a postupy vykonávania autorizovanej činnosti,
(5)
Rozhodnutie o udelení autorizácie podľa § 89 ods. 1 písm. b) obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo,
b)
osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,
c)
označenie vyhradeného výrobku, pre odpad z ktorého bude zabezpečovať nakladanie ako tretia osoba alebo organizácia zodpovednosti výrobcov v systéme združeného nakladania; v prípade elektrozariadení sa uvedie kategória elektrozariadení podľa prílohy č. 6 a v prípade batérií a akumulátorov sa uvedie typ batérií a akumulátorov v členení podľa § 42 ods. 3,
d)
doba, na ktorú sa autorizácia udeľuje,
e)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti,
f)
spôsob a postupy zabezpečenia autorizovanej činnosti,
g)
povinnosť plniť povinnosti vyplývajúce z výsledkov zlosovania podľa § 31 ods. 12 písm. c) a § 135 ods. 26,
(6)
Rozhodnutie o udelení autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností výrobcovi vyhradeného výrobku obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania,
b)
osobné údaje fyzickej osoby – podnikateľa a jej zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, alebo osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,
c)
označenie vyhradeného výrobku, pre odpad z ktorého bude zabezpečovať nakladanie v systéme individuálneho nakladania; v prípade elektrozariadení sa uvedie kategória elektrozariadení podľa prílohy č. 6 a v prípade batérií a akumulátorov sa uvedie typ batérií a akumulátorov v členení podľa § 42 ods. 3,
d)
doba, na ktorú sa autorizácia udeľuje,
e)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti,
f)
spôsob a postupy vykonávania autorizovanej činnosti,
(7)
Ministerstvo pri vydávaní rozhodnutí o udelení autorizácie podľa § 89 ods. 1 písm. b) na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly sleduje, či je zabezpečený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zo všetkých obcí.
§ 92
Predĺženie platnosti autorizácie
(1)
Platnosť autorizácie možno predĺžiť najviac v rozsahu, v akom bola udelená, ak nie je ustanovené inak. Autorizáciu možno predĺžiť opakovane.
(2)
Držiteľ autorizácie môže požiadať o predĺženie jej platnosti najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím času, na ktorý bola udelená. V žiadosti o predĺženie platnosti autorizácie sa uvedú dôvody žiadosti. Pri každej žiadosti o predĺženie autorizácie je potrebné preukazovať bezúhonnosť podľa § 90 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a).
(3)
Ministerstvo predĺži platnosť autorizácie uvedenej v § 89 ods. 1 písm. a) na dobu zhodnú s dobou platnosti certifikovaného systému environmentálneho manažérstva a auditu podľa osobitného predpisu,124) ak o predĺženie platnosti požiada držiteľ tejto autorizácie, ktorý má zavedený uvedený systém v prevádzke, ktorá je miestom výkonu činnosti, a ak predloží ministerstvu ustanovené podklady.
(4)
Držiteľ autorizácie na spracovateľskú činnosť musí raz za päť rokov zabezpečiť odborný posudok oprávnenej osoby o stave plnenia požiadaviek ustanovených týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, ako aj o stave plnenia podmienok a požiadaviek ustanovených v rozhodnutí o udelení autorizácie pri výkone činnosti, na ktorú bola autorizácia udelená. Kópiu odborného posudku doručí ministerstvu do 14 dní od jeho prijatia od oprávnenej osoby.
(5)
Povinnosť uvedená v odseku 4 sa nevzťahuje na držiteľa autorizácie na spracovateľskú činnosť, ktorý má zavedený systém uvedený v odseku 3; ak je takému držiteľovi autorizácie pozastavená alebo zrušená registrácia tohto systému, je povinný zabezpečiť odborný posudok a doručiť ho ministerstvu najneskôr do troch rokov odo dňa, od ktorého mu bola pozastavená alebo zrušená registrácia tohto systému, uvedené neplatí, ak do uplynutia tejto lehoty mu bude systém uvedený v odseku 3 znova udelený.
(6)
Ak došlo k predĺženiu autorizácie postupom podľa odseku 3 a počas doby platnosti autorizácie bola jej držiteľovi pozastavená alebo zrušená registrácia systému uvedeného v odseku 3, je povinný do 30 dní od jeho odňatia, pozastavenia alebo zrušenia podať novú žiadosť o predĺženie platnosti autorizácie; lehota uvedená v odseku 2 sa v tomto prípade neuplatní.
§ 93
Zmena autorizácie
(1)
Držiteľ autorizácie je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie, a to do 30 dní od vzniku zmeny.
(2)
Ministerstvo na základe oznámenia podľa odseku 1 alebo z vlastného podnetu rozhodnutie o udelení autorizácie zmení, ak
a)
ide o zmenu obchodného mena, sídla, miesta podnikania alebo osobných údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie a tieto údaje nie sú v súlade so skutočným stavom,
b)
držiteľ autorizácie požiada o zúženie rozsahu činností, na ktorých výkon mu bola udelená autorizácia,
c)
dôjde k zmene technológie v spôsobe nakladania s odpadom a držiteľ autorizácie k žiadosti priloží odborný posudok preukazujúci technické zabezpečenie autorizovanej činnosti alebo
d)
ide o zmenu spôsobu a postupov pri vykonávaní alebo zabezpečovaní autorizovanej činnosti.
§ 94
Zrušenie a zánik autorizácie
(1)
Ministerstvo autorizáciu na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zruší, ak
a)
držiteľ autorizácie o to požiada,
b)
dedič nepostupuje podľa odseku 7,
c)
ustanovená odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť prestala spĺňať požiadavku odbornej spôsobilosti,
d)
držiteľ autorizácie prestane spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia,
e)
držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú spracovateľskú činnosť v lehote do 12 mesiacov od dátumu začatia vykonávania autorizovanej spracovateľskej činnosti uvedeného v rozhodnutí o udelení autorizácie, alebo
f)
držiteľ autorizácie predložil ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách podľa § 91 ods. 1 alebo podľa § 92 ods. 2, alebo v oznámení podľa § 93 ods. 1, ktoré majú podstatný vplyv na udelenie autorizácie.
(2)
Ministerstvo autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. b) na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov zruší, ak
a)
držiteľ autorizácie o to požiada,
b)
držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú činnosť v lehote do šiestich mesiacov od dátumu začatia vykonávania autorizovanej činnosti uvedeného v rozhodnutí o udelení autorizácie,
c)
držiteľ autorizácie prestal spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia a v určenej lehote nedôjde k náprave,
d)
držiteľ autorizácie predložil ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách podľa § 91 ods. 1 alebo podľa § 92 ods. 2, alebo v oznámení podľa § 93 ods. 1, ktoré majú podstatný vplyv na udelenie autorizácie,
e)
držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 28 ods. 4 písm. a), c), d), e) až g), h) alebo r) alebo
f)
držiteľ autorizácie nepreukáže splnenie povinností uvedených v § 28 ods. 7,
(3)
Ministerstvo autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. b) na činnosť tretej osoby zruší, ak
a)
držiteľ autorizácie o to požiada,
b)
držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú činnosť v lehote do šiestich mesiacov od dátumu začatia vykonávania autorizovanej činnosti uvedeného v rozhodnutí o udelení autorizácie,
c)
držiteľ autorizácie prestal spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia a v určenej lehote nedôjde k náprave,
d)
držiteľ autorizácie predložil ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách podľa § 91 ods. 1 alebo podľa § 92 ods. 2, alebo v oznámení podľa § 93 ods. 1, ktoré majú podstatný vplyv na udelenie autorizácie, alebo
e)
držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 44 ods. 8 písm. a), c), d)e) alebo f),
(4)
Ministerstvo autorizáciu na činnosť individuálneho plnenia povinností zruší, ak
a)
držiteľ autorizácie o to požiada,
b)
držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú činnosť lehote do šiestich mesiacov od dátumu začatia vykonávania autorizovanej činnosti uvedeného v rozhodnutí o udelení autorizácie,
c)
držiteľ autorizácie prestal spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia a v určenej lehote nedôjde k náprave,
d)
držiteľ autorizácie predložil ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách podľa § 91 ods. 1 alebo podľa § 92 ods. 2, alebo v oznámení podľa § 93 ods. 1, ktoré majú podstatný vplyv na udelenie autorizácie,
e)
držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 29 ods. 1 písm. a) a c), e) alebo k),
f)
dedič nepostupuje podľa odseku 7 alebo
g)
výrobcovi vyhradeného výrobku bola opakovane uložená sankcia za nesplnenie povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) až g) alebo podľa § 29 ods. 1 písm. b),
(5)
Autorizácia udelená na činnosti podľa § 89 ods. 1 zaniká
a)
smrťou fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je držiteľom autorizácie, alebo jej vyhlásením za mŕtveho, ak vo výkone autorizovanej činnosti nepokračuje ustanovený správca dedičstva alebo dedič za podmienok podľa odsekov 6 a 7,
b)
zánikom právnickej osoby, ktorá je držiteľom autorizácie,
c)
rozhodnutím ministerstva o zrušení autorizácie,
d)
uplynutím času, na ktorý bola udelená,
e)
zrušením konkurzu vyhláseného na držiteľa autorizácie po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok držiteľa autorizácie nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na držiteľa autorizácie pre nedostatok majetku,
f)
uplynutím troch mesiacov odo dňa platnosti rozhodnutia o udelení autorizácie bez splnenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 29 ods. 4 alebo § 44 ods. 11,
g)
v prípade autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností nadobudnutím účinnosti zmluvy o plnení vyhradených povinností uzavretej medzi výrobcom vyhradeného výrobku, ktorému bola táto autorizácia udelená, a príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov alebo treťou osobou.
(6)
Ak v prípade smrti fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá bola držiteľom autorizácie a ktorá nemala ustanoveného zodpovedného zástupcu, nebude ustanovený správca dedičstva, ministerstvo rozhodne o pozastavení výkonu činnosti, na ktorú bola udelená autorizácia na spracovateľskú činnosť, až do skončenia konania o prejednanie dedičstva.
(7)
Ak chce dedič fyzickej osoby - podnikateľa pokračovať vo vykonávaní činnosti, na ktorú bola udelená autorizácia, musí preukázať splnenie podmienok podľa § 90 ods. 1, ods. 3 písm. b) alebo ods. 4; zároveň je povinný predložiť ministerstvu do 30 dní od ukončenia konania o dedičstve právoplatný doklad o tom, že je dedičom.
§ 95
Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť
(1)
Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zodpovedá za odborné prevádzkovanie činnosti, na ktorú bola udelená autorizácia.
(2)
Na výkon činnosti odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť sa vyžaduje
a)
bezúhonnosť; bezúhonnosť sa preukazuje každé tri roky,
b)
druhý stupeň vysokoškolského vzdelania technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom alebo druhý stupeň vysokoškolského vzdelania iného ako technického alebo prírodovedného smeru, alebo stredoškolské vzdelanie technického smeru ukončené maturitou a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, alebo stredoškolské vzdelanie iného ako technického smeru ukončené maturitou a najmenej osem rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom; do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia,
c)
absolvovanie odbornej prípravy zabezpečovanej organizáciou poverenou ministerstvom,
d)
úspešne vykonaná skúška podľa odseku 3.
(3)
Predmetom skúšky je overenie súhrnu teoretických vedomostí a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich odpadové hospodárstvo a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a súvisiacich technických noriem. Skúšku zabezpečuje ministerstvo najmenej raz za rok.
(4)
Odbornú spôsobilosť na autorizovanú spracovateľskú činnosť potvrdí ministerstvo, po úspešnom vykonaní skúšky, vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť (ďalej len „osvedčenie na autorizovanú činnosť“). Osvedčenie na autorizovanú činnosť možno vydať najviac na desať rokov. Doba platnosti osvedčenia na autorizovanú činnosť sa nepredlžuje. Po uplynutí platnosti osvedčenia na autorizovanú činnosť môže fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 2, opätovne požiadať o vydanie osvedčenia na autorizovanú činnosť.
(5)
Ministerstvo vedie a priebežne aktualizuje register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť na webovom sídle ministerstva.
(6)
Odborne spôsobilé osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť sa zúčastňujú na základe výzvy ministerstva preškolenia alebo nového overenia odbornej spôsobilosti, ak dôjde k zásadným zmenám stavu techniky odpadového hospodárstva alebo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.
§ 96
Zmena, zrušenie a zánik osvedčenia na autorizovanú činnosť
(1)
Ministerstvo osvedčenie na autorizovanú činnosť zmení, ak odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť písomne požiada o zmenu osobných údajov uvedených v osvedčení na autorizovanú činnosť a ak tieto údaje nie sú v súlade so skutočným stavom alebo ak požiada o zúženie rozsahu udeleného osvedčenia na autorizovanú činnosť.
(2)
Ministerstvo osvedčenie na autorizovanú činnosť zruší, ak odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť
a)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
b)
prestala byť bezúhonnou,
c)
získala osvedčenie na autorizovanú činnosť na základe uvedenia nepravdivých údajov v žiadosti alebo jej prílohách,
d)
písomne požiada o jeho zrušenie,
e)
sa na základe výzvy ministerstva nezúčastní preškolenia alebo nového overenia odbornej spôsobilosti podľa § 95 ods. 6 alebo
f)
nemôže predmetnú činnosť riadne vykonávať.
(3)
Účinky zmeny alebo zrušenia osvedčenia na autorizovanú činnosť nastávajú dňom ich zápisu do registra odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť.
(4)
Odborná spôsobilosť na autorizovanú spracovateľskú činnosť zaniká smrťou odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť alebo uplynutím doby platnosti osvedčenia na autorizovanú činnosť. Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ktorej odborná spôsobilosť zanikla, sa z registra odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť vyčiarkne.
Druhý oddiel
Súhlasy
§ 97
Udeľovanie súhlasu
(1)
Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na
a)
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,125)
b)
zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a), a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c) okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zhodnocovania odpadov vo vodných stavbách, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,125)
c)
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem
1.
spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov,
2.
vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,125)
3.
zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, a
4.
zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton,
d)
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora,
e)
vydanie prevádzkového poriadku
1.
zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
2.
zariadenia na zhodnocovanie odpadov a
3.
mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov,
f)
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov,
g)
zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov,
h)
zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením; v tom prípade sa ustanovenia písmen a) až c) nepoužijú,
i)
zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné,
j)
uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,
k)
dekontamináciu,
l)
zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly, ak nie je súčasťou súhlasu podľa písmen a), b) alebo f),
m)
zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého,
n)
odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,
o)
to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,
p)
vykonávanie prípravy na opätovné použitie; v tomto prípade sa ustanovenia písmen b) a c) nepoužijú,
q)
prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti; v tomto prípade sa ustanovenie písmena a) nepoužije,
r)
uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie,
s)
využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu,
t)
zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením,
(2)
Súhlas podľa odseku 1 okrem súhlasu podľa odseku 1 písm. k), o) a p) obsahuje
a)
druh a kategóriu odpadov, a ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. a) až c), f), g), l), m), n), s) a t) aj množstvo odpadov,
b)
určenie miesta nakladania s odpadmi; to neplatí, ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. h), n) a o),
c)
spôsob nakladania s odpadmi, alebo ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. n), účel, na ktorý sa odpady odovzdávajú,
d)
dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,
e)
pri zariadeniach aj spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu,
f)
podľa potreby podmienky kontroly a monitorovania výkonu činnosti,
g)
ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(3)
Súhlas podľa odseku 1 písm. a), c), d), h) a q) obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 2 aj
a)
technické požiadavky prevádzky zariadenia,
b)
bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia.
(4)
Súhlas podľa odseku 1 písm. h) okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 obsahuje aj požiadavky na umiestnenie mobilného zariadenia, ak predmetom zhodnocovania alebo zneškodňovania bude nebezpečný odpad.
(5)
Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 ďalej obsahuje
a)
triedu skládky odpadov,
b)
podmienky prevádzkovania skládky odpadov, monitorovania skládky odpadov, postupov kontroly prevádzky skládky odpadov vrátane havarijného plánu,
c)
parametre, ktoré sa majú merať, a látky, ktoré sa majú analyzovať v priesakových vodách a vo vzorkách z pozorovacích objektov,
d)
schválenie projektovej dokumentácie na uzavretie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí,
e)
povinnosť podávať príslušnému okresnému úradu správu o druhoch a množstvách ukladaného odpadu a o výsledkoch monitorovania skládky odpadov každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
f)
skutočnú výšku účelovej finančnej rezervy.
(6)
Súhlas podľa odseku 1 písm. j) obsahuje aj lehotu, dokedy je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný najneskôr začať s uzatváraním a rekultiváciou skládky odpadov; táto lehota nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto súhlasu.
(7)
Súhlas podľa odseku 1 písm. k) obsahuje
a)
typ a počet zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú dekontaminovať,
b)
určenie miesta a spôsobu dekontaminácie,
c)
dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje a spôsob ukončenia činnosti zariadenia, ktorým sa dekontaminácia vykonáva,
d)
ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(8)
Súhlas na zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou D15, ukladaním na skládku odpadov činnosťou D1 alebo činnosťou D3 uvedenými v prílohe č. 2 možno vydať, len ak
a)
odpad nemôže byť zneškodnený vhodnejším spôsobom,
b)
hodnotenie vplyvu na životné prostredie19) preukázalo, že zneškodňovanie nebude mať žiaden okamžitý ani neskorší škodlivý vplyv na podzemné vody, pôdu a ovzdušie,
c)
zneškodňovanie nebude mať škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny a živočíchy, lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého významu22) alebo iné oprávnené využívanie dotknutého územia.
(9)
Súhlas podľa odseku 1 písm. o) obsahuje
a)
opis vedľajšieho produktu a popis činnosti, pri ktorej vzniká,
b)
dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,
c)
požiadavku na informovanie ohľadne akejkoľvek zmeny týkajúcej sa plnenia podmienky podľa § 2 ods. 4 písm. d), ktorá vedie k zníženiu zabezpečenia použitia vedľajšieho produktu,
d)
spôsob nakladania s vedľajším produktom alebo účel, na ktorý sa vedľajší produkt odovzdáva,
e)
ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(10)
Súhlas podľa odseku 1 písm. p) obsahuje
a)
druh, kategóriu odpadov a množstvo odpadov,
b)
určenie miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,
c)
opis činností súvisiacich s prípravou na opätovné použitie,
d)
dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,
e)
spôsob použitia výrobkov alebo zložiek výrobkov, ktoré prešli prípravou na opätovné použitie,
f)
ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(11)
Súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad podľa odseku 1 písm. o), sa nevyžaduje, ak ide o zariadenie povolené a prevádzkované podľa osobitného predpisu.126)
(12)
Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov a súhlas na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti vydá príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva až po vykonaní miestnej obhliadky na preverenie skutočného stavu veci v rozsahu podanej žiadosti o tento súhlas.
(13)
Uzavretie skládky odpadov v súlade s odsekom 1 písm. j) overí príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzavretí skládky odpadov vydá potvrdenie.
(14)
Uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti v súlade s odsekom 1 písm. r) overí príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzavretí úložiska dočasného uskladnenia ortuti vydá potvrdenie.
(15)
Súhlas na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením vydá príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadu až po preukázaní, že sa na území Slovenskej republiky nenachádza vhodné zariadenie na zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu alebo je to pre pôvodcu z kapacitných dôvodov hospodárne.
(16)
Súhlas podľa odseku 1 možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov.
(17)
Platnosť súhlasu podľa odseku 16 sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.
(18)
Ak navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi nie je v súlade s týmto zákonom a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo so záväznou časťou programu kraja, súhlas podľa odseku 1 sa neudelí alebo sa platnosť súhlasu podľa odseku 17 nepredĺži.
Tretí oddiel
§ 98
Registrácia
(1)
Ten, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov alebo prepravu odpadov ako svoj predmet podnikania, je povinný v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti sa zaregistrovať na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste svojho sídla alebo miesta podnikania; to neplatí, ak je na vykonávanie zberu odpadov alebo prepravy odpadov potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje rovnako aj na obchodníka a sprostredkovateľa, ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú mu bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton.
(4)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vykoná registráciu podľa odsekov 1 až 3 na základe písomného oznámenia podnikateľa o začatí vykonávania činnosti, na základe ktorej mu vzniká povinnosť registrácie; podnikateľovi vydá o tom potvrdenie.
(5)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vedie zoznam registrovaných osôb podľa odsekov 1 až 3.
Štvrtý oddiel
§ 99
Vyjadrenia
(1)
Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa vyjadrujú k
a)
zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, alebo k ich zmenám ako podklad na udelenie súhlasu podľa osobitného predpisu,127)
b)
výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to
1.
k dokumentácii v územnom konaní,128)
2.
k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní,129) ak sa neuskutočnilo územné konanie,
3.
k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby,130)
4.
k dokumentácii v konaní o povolení terénnych úprav,131) ak sa pri ich uskutočňovaní predpokladá použitie stavebného odpadu a odpadu z demolácie podľa § 77 ods. 1,
5.
k dokumentácii v kolaudačnom konaní,132)
c)
pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi,
d)
prepusteniu odpadov, ktoré vznikli pri spracovaní dovezeného materiálu v colnom režime aktívneho zušľachťovacieho styku, do colného režimu voľný obeh v Slovenskej republike,133)
e)
dokumentácii alebo plánu likvidácie banských diel a lomov a k plánu likvidácie starých banských diel predkladaných v konaní o povolení banskej činnosti,134) ak sa pri likvidácii banských diel alebo starých banských diel plánuje použitie odpadu,
f)
územnoplánovacej dokumentácii pri jej prerokovaní.135)
(2)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v odseku 1 písm. b) postavenie dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa v prípadoch konania podľa osobitného predpisu125) považujú za záväzné stanovisko.136)
Piaty oddiel
Odborná posudková spôsobilosť
§ 100
Vydanie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti
(1)
Súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia a vydanie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa tohto zákona je v ustanovených prípadoch [§ 105 ods. 3 písm. v)] odborný posudok osoby oprávnenej na vydávanie odborných posudkov.
(2)
Osobu oprávnenú na vydávanie odborných posudkov ustanovuje ministerstvo po overení jej odbornej posudkovej spôsobilosti skúškou.
(3)
Za osobu oprávnenú na vydávanie odborných posudkov možno ustanoviť fyzickú osobu, ktorá
a)
je bezúhonná,
b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe vo vzťahu k oblasti posudkovej činnosti, v ktorej žiada o vydanie osvedčenia, alebo má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa technického alebo prírodovedného smeru, alebo má stredoškolské vzdelanie technického smeru ukončené maturitou a najmenej päť rokov praxe vo vzťahu k oblasti posudkovej činnosti, v ktorej žiada o vydanie osvedčenia, alebo má vysokoškolské vzdelanie a najmenej šesť rokov praxe vo vzťahu k oblasti posudkovej činnosti, v ktorej žiada o vydanie osvedčenia, alebo má stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou a najmenej desať rokov praxe vo vzťahu k oblasti posudkovej činnosti, v ktorej žiada o vydanie osvedčenia; do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia,
c)
úspešne vykonala skúšku,
d)
absolvovala odbornú prípravu zabezpečovanú organizáciou poverenou ministerstvom.
(4)
Odbornou posudkovou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie vzdelanie, odborná prax a súhrn teoretických vedomostí a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov a súčasného stavu techniky v oblasti odpadového hospodárstva.
(5)
Odbornú posudkovú spôsobilosť ministerstvo potvrdí vydaním osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti.
(6)
Doba platnosti osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti je najviac päť rokov. Dobu platnosti osvedčenia môže ministerstvo predĺžiť len raz, najviac o obdobie, na ktoré bolo osvedčenie pôvodne vydané, ak oprávnená osoba o predĺženie požiada najneskôr tri mesiace pred uplynutím doby platnosti a súčasne predloží ministerstvu výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; pri posudzovaní žiadosti je ministerstvo povinné prihliadať na kvalitu a úroveň doterajšieho výkonu odbornej posudkovej spôsobilosti oprávnenou osobou, ako aj na plnenie povinností podľa § 101.
(7)
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia môžu vydávať odborné posudky iba prostredníctvom osoby oprávnenej na vydávanie odborných posudkov.
(8)
Vo výnimočných prípadoch, ak nemožno zabezpečiť vydanie odborného posudku osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov, môže ministerstvo na základe odporúčania Skúšobnej komisie na overenie odbornej spôsobilosti povoliť vydanie odborného posudku na základe jednorazového povolenia aj osobe, ktorá nie je oprávnenou osobou, ak má na vydanie odborného posudku potrebné odborné predpoklady.
(9)
Ministerstvo vedie a priebežne aktualizuje register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov. Aktuálny zoznam osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.
§ 101
Povinnosti osoby oprávnenej na vydávanie odborných posudkov
Osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov je povinná
a)
oznamovať ministerstvu bezodkladne zmenu údajov, na základe ktorých jej bolo vydané osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti,
b)
dodržiavať podmienky výkonu posudkovej činnosti ustanovené podľa tohto zákona,
c)
zúčastniť sa na základe výzvy ministerstva preškolenia alebo nového overenia odbornej posudkovej spôsobilosti, ak dôjde k zásadným zmenám stavu techniky odpadového hospodárstva alebo všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,
d)
na požiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doplniť odborný posudok, ktorý vydala,
e)
zaslať ministerstvu do 31. januára kalendárneho roka rovnopisy všetkých odborných posudkov vrátane ich doplnkov vydaných v predchádzajúcom kalendárnom roku.
§ 102
Zmena a zrušenie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti
(1)
Ministerstvo môže zmeniť osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti, ak
a)
nastanú skutočnosti, pre ktoré osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov nemôže posudkovú činnosť riadne vykonávať vo všetkých oblastiach udelených v rámci rozsahu osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti, alebo
b)
osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov preukázateľne opakovane vydala odborný posudok pre danú oblasť v rámci rozsahu svojho osvedčenia na nedostatočnej odbornej úrovni.
(2)
Ministerstvo môže zrušiť osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti, ak osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov
a)
nesplnila povinnosť podľa § 101 písm. a), b), d) alebo e),
b)
vydala odborný posudok v rozpore s udeleným osvedčením o odbornej posudkovej spôsobilosti.
(3)
Ministerstvo zmení osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti, ak
a)
ide o zmenu osobných údajov uvedených v osvedčení o odbornej posudkovej spôsobilosti a tieto údaje nie sú v súlade so skutočným stavom alebo
b)
oprávnená osoba požiada o zúženie jeho rozsahu.
(4)
Ministerstvo zruší osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti, ak osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov
a)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
b)
na základe právoplatného rozsudku prestala byť bezúhonnou,
c)
získala osvedčenie na základe uvedenia nepravdivých údajov,
d)
vyhotovila odborný posudok v rozpore so skutočným stavom alebo v nedostatočnej odbornej kvalite a uvedené bolo preukázané kontrolným odborným posudkom, ktorý je ministerstvo oprávnené zabezpečiť prostredníctvom inej osoby oprávnenej na vydávanie odborných posudkov,
e)
nesplnila povinnosť podľa § 101 písm. c) alebo
f)
písomne požiadala o zrušenie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti.
(5)
Ak má ministerstvo pochybnosť, že osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov nevyhotovila odborný posudok v súlade so skutočným stavom alebo v dostatočnej odbornej kvalite, je oprávnené si dať vyhotoviť k tomuto odbornému posudku kontrolný odborný posudok prostredníctvom inej osoby oprávnenej na vydávanie odborných posudkov.
(6)
Ak sa vyhotovením kontrolného odborného posudku preukáže skutočnosť, ktorá je dôvodom zrušenia osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti podľa odseku 4 písm. d), náklady na vyhotovenie kontrolného odborného posudku znáša odborne spôsobilá osoba, ktorej sa z uvedeného dôvodu osvedčenie o odbornej posudkovej činnosti zrušilo.
(7)
Účinky osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti, predĺženia času jeho platnosti, jeho zmeny alebo zrušenia osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti nastávajú dňom ich zápisu do registra osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov.
(8)
Odborná posudková spôsobilosť zaniká smrťou oprávnenej osoby alebo uplynutím času platnosti osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti. Oprávnenú osobu, ktorej odborná posudková spôsobilosť zanikla, ministerstvo z registra osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov vyčiarkne.
Šiesty oddiel
§ 103
Informačný systém odpadového hospodárstva
(1)
Zriaďuje sa informačný systém odpadového hospodárstva (ďalej len „informačný systém“), ktorý zabezpečuje zhromažďovanie údajov v oblasti odpadového hospodárstva a ich poskytovanie v ustanovenom rozsahu. Informačný systém je súčasťou jednotného informačného systému životného prostredia.
(2)
Informačný systém zriaďuje ministerstvo. Prevádzku informačného systému a sprístupňovanie údajov z neho zabezpečuje ministerstvo alebo ním poverená organizácia.
(3)
V informačnom systéme sa vedú
a)
ohlasované údaje z evidencie pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu,
b)
ohlasované údaje z evidencie o vnútroštátnej preprave nebezpečného odpadu a o cezhraničnom pohybe odpadov,
c)
ohlasované údaje z evidencie prevádzkovateľov zariadení na nakladanie s odpadom,
d)
informácie o súhlasoch udelených orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 a podľa osobitných predpisov126) a o predĺžení ich platnosti,
e)
ohlasované údaje z evidencie výrobcov vyhradených výrobkov,
f)
ohlasované údaje z evidencie organizácií zodpovednosti výrobcov a tretích osôb,
g)
informácie o udelení autorizácie, predĺžení jej platnosti, zmene autorizácie, zániku a zrušení autorizácie a o pozastavení výkonu činnosti,
h)
údaje o výške miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,108)
i)
údaje o uložených sankciách orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
j)
údaje o nových prevádzkovateľoch, na ktorých prešli práva a povinnosti podľa § 114 ods. 4.
(4)
Súčasťou informačného systému je register
a)
odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť,
b)
osôb, ktorým bola udelená autorizácia podľa § 89 ods. 1 písm. a),
c)
výrobcov vyhradeného výrobku,
d)
organizácií zodpovednosti výrobcov,
e)
výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne,
f)
tretích osôb,
g)
zariadení na zhodnocovanie odpadov,
h)
zariadení na zneškodňovanie odpadov,
i)
zariadení na zber odpadov,
j)
zberných dvorov,
k)
osôb registrovaných podľa § 98 ods. 1 a 2,
l)
osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov,
m)
orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva,
n)
cezhraničného pohybu odpadov,
o)
vnútroštátnej prepravy nebezpečného odpadu,
p)
zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly.
(5)
Do informačného systému sú povinní ohlasovať
a)
ustanovené údaje z evidencie
1.
pôvodcovia odpadu a držitelia odpadu,
2.
prevádzkovatelia zariadení na nakladanie s odpadom,
3.
výrobcovia vyhradených výrobkov,
4.
organizácie zodpovednosti výrobcov,
5.
príjemcovia a odosielatelia nebezpečných odpadov,
6.
oznamovatelia, príjemcovia a zariadenia podľa siedmej časti tohto zákona,
b)
orgány štátnej správy odpadového hospodárstva údaje o
1.
udelených súhlasoch podľa § 97 ods. 1 a predĺžení ich platnosti,
2.
udelených autorizáciách, predĺžení ich platnosti, zmene autorizácií, zániku a zrušení autorizácií a pozastavení výkonu činnosti,
3.
registráciách,
4.
uložených sankciách,
c)
obce o výške miestneho poplatku za komunálne odpady a o zberných dvoroch na ich území,
d)
nový prevádzkovateľ zariadenia podľa § 114 ods. 4 zmenu prevádzkovateľa a identifikačné údaje nového prevádzkovateľa.
(6)
Subjekty povinné ohlasovať údaje do informačného systému podľa odseku 5 písm. a) sú povinné bezplatne ohlásiť ustanovené údaje do informačného systému podľa ustanovených podmienok.
(7)
Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sú povinné ohlasovať údaje podľa odseku 5 písm. b) bezodkladne. Obce sú povinné ohlasovať údaje podľa odseku 5 písm. c) raz ročne, najneskôr do 31. januára alebo pri každej zmene ohlasovaných údajov najneskôr do 30 kalendárnych dní po dni, v ktorom nastala zmena.
(8)
Ministerstvo alebo ním poverená organizácia je povinná z informačného systému verejne sprístupniť údaje v ustanovenom rozsahu; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.137)
DEVIATA ČASŤ
Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva
§ 104
Základné ustanovenie
(1)
Orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva sú
a)
ministerstvo,
b)
inšpekcia,
c)
okresný úrad v sídle kraja,
d)
okresný úrad.
(2)
Štátnu správu v odpadovom hospodárstve vykonávajú aj obce (§ 109), Slovenská obchodná inšpekcia (§ 110), orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva (§ 111).
§ 105
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
b)
vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje Program Slovenskej republiky a Program predchádzania vzniku odpadu,
c)
dáva námietky, povolenia a určuje podmienky pri cezhraničnom pohybe odpadov podľa siedmej časti tohto zákona,
d)
vedie a aktualizuje Register výrobcov vyhradeného výrobku, zoznam zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly (§ 79 ods. 11) a vydáva potvrdenie podľa § 79 ods. 12,
e)
spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými právnickými osobami pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,
f)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
g)
konzultuje s príslušnými orgánmi členských štátov opatrenia podľa § 112 ods. 3, ak ide o vplyvy činnosti vykonávanej v inom štáte, a môže požiadať o zastavenie zneškodňovania odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou D15, ukladaním na skládku odpadov činnosťou D1 alebo činnosťou D3 uvedenými v prílohe č. 2,
h)
vedie evidenciu o cezhraničnom pohybe odpadov podľa siedmej časti tohto zákona a monitoruje cezhraničnú prepravu podozrivého elektrozariadenia, vyzýva na predloženie dokladov podľa § 88 ods. 2,
i)
udeľuje, predlžuje, mení a zrušuje autorizáciu podľa § 89 až 94 a pozastavuje výkon činností, na ktoré bola udelená autorizácia (§ 94 ods. 6),
j)
vedie register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 ods. 5), register osôb, ktorým bola udelená autorizácia (§ 89 ods. 5) a register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov (§ 100 ods. 9),
k)
zabezpečuje vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 ods. 3) a skúšok osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov [§ 100 ods. 3 písm. c)], zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie odbornú prípravu pre odborne spôsobilé osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť [§ 95 ods. 2 písm. c) a ods. 6] a pre osoby oprávnené na vydávanie odborných posudkov, ustanovuje odborne spôsobilú osobu na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 ods. 4) a osobu oprávnenú na vydávanie odborných posudkov (§ 100 ods. 2 a 5),vydáva, mení a ruší osvedčenie o odbornej spôsobilosti na autorizovanú činnosť podľa § 95 ods. 4 a § 96 ods. 1 a 2,
l)
zabezpečuje poskytovanie informácií z oblasti odpadového hospodárstva medzinárodným inštitúciám, ktorých je Slovenská republika členom, alebo ak taká povinnosť vyplýva z medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,
m)
zabezpečuje činnosť ohniskového bodu pri preprave odpadov cez štátnu hranicu,138)
n)
na požiadanie informuje o zariadeniach na zhodnocovanie odpadov a zariadeniach na zneškodňovanie odpadov,
o)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie odbornú prípravu na výkon činnosti osoby oprávnenej na vydávanie odborných posudkov (§ 100), vydáva, mení a ruší osvedčenia o odbornej posudkovej činnosti podľa § 100 ods. 5 a 6 a § 102, povoľuje vydanie odborného posudku osobe podľa § 100 ods. 8 a dáva si vyhotoviť kontrolný odborný posudok podľa § 102 ods. 5,
p)
oznamuje Európskej komisii program Slovenskej republiky týkajúci sa polychlórovaných bifenylov a zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a zoznam kontaminovaných zariadení podľa § 79 ods. 11,
q)
vykoná zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a vydá mu potvrdenie o tom (§ 30),
r)
vedie evidenciu údajov ohlásených podľa § 27 ods. 4 písm. h), § 28 ods. 4 písm. d), § 41 písm. b), § 44 ods. 8 písm. c), § 51 písm. f), § 65 ods. 1 písm. s), na základe ohlásených údajov kontroluje plnenie povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. e) a g) a raz ročne súhrnne vyhodnocuje ich plnenie na účely notifikácie vo vzťahu k Európskej únii (§ 105 ods. 4),
s)
vyjadruje sa ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska,139)
t)
určuje podiel výrobcov elektrozariadení na trhu na základe údajov ohlásených podľa § 27 ods. 4 písm. h),
u)
rozhoduje v prípade pochybností, či zariadenie je alebo nie je elektrozariadením, na ktoré sa vzťahuje druhý oddiel štvrtej časti tohto zákona,
v)
vedie evidenciu údajov o recyklačnej efektivite ohlásených podľa § 51 písm. j),
w)
sleduje splnenie určených cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3,
x)
rozhoduje v prípade pochybností, či výrobok je, alebo nie je obalom,
y)
zabezpečuje činnosť kontaktného bodu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republiky viazaná,140)
z)
zverejňuje údaje potrebné pre výpočet trhového a zberového podielu podľa § 27 ods. 4 písm. j) na svojom webovom sídle,
aa)
zverejňuje program odpadového hospodárstva kraja podľa § 9 ods. 4,
ab)
vyzýva organizáciu zodpovednosti výrobcov na preukázanie funkčnosti systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu podľa § 28 ods. 5,
ac)
vyzýva tretiu osobu na preukázanie funkčnosti systému nakladania s použitými batériami a akumulátormi podľa § 44 ods. 9,
ad)
vyzýva výrobcu vyhradeného výrobku na preukázanie funkčnosti systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu podľa § 29 ods. 2,
ae)
vedie evidenciu hlásení o objeme, cezhraničnej preprave z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovoze, cezhraničnej preprave do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývoze výrobcu podľa § 125 ods. 6 písm. b),
af)
zverejňuje rozhodnutia o udelení autorizácie,
ag)
zverejňuje výzvu na založenie koordinačného centra, prijíma písomné oznámenia a plní ďalšie úlohy podľa § 31 ods. 4, určuje organizácie zodpovednosti výrobcov a výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, ktorí sú povinní založiť koordinačné centrum.
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
podrobnosti o obsahu programov a o spôsobe vypracúvania programu kraja, obce, držiteľa polychlórovaných bifenylov a o obsahu programu predchádzania vzniku odpadu,
b)
zoznam odpadov, zoznam nebezpečných vlastností podľa Bazilejského dohovoru, zoznam skupín odpadov a zoznam škodlivých látok podľa Bazilejského dohovoru, ako aj zoznam kritérií na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov, ktoré tvoria Katalóg odpadov,
c)
obsah a spôsob vedenia evidencie, uchovávanie evidencie odpadov a ohlasovanie údajov z evidencie držiteľa odpadu, odosielateľa, príjemcu a prepravcu nebezpečných odpadov, prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov, prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov a prevádzkovateľa zariadenia na zber a výkup odpadov, obsah a spôsob vedenia evidencie a uchovávanie evidencie o zbere odpadov a výkupe niektorých odpadov, a ohlasovanie údajov z nej, podrobnosti o ohlasovacej povinnosti voči koordinačnému centru,
d)
podrobnosti o nakladaní s odpadmi, požiadavky na zariadenia na nakladanie s odpadmi a na prevádzkovanie zariadenia, označovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi, technológii nakladania s nebezpečnými odpadmi, zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov, podrobnosti o prevádzkovaní zariadenia na nakladanie s odpadmi, zverejnenie podmienok, za ktorých preberá odpad na spracovanie, zhodnotenie alebo zneškodnenie, označovanie zariadenia na zber odpadov alebo výkup odpadov, podrobnosti o oznámení pri zbere alebo výkupe odpadu od fyzických osôb, zverejňovanie druhov odpadov, na ktorých zneškodňovanie alebo zhodnocovanie je oprávnené, vzorec na výpočet energetickej účinnosti, rozsah a spôsob monitorovania odpadov z výroby oxidu titaničitého a prostredia, do ktorého sa tento odpad vypúšťa, ukladá alebo vstrekuje, limity toxicity, zoznam odpadov, ktoré sa zakazuje skládkovať bez ich predchádzajúcej úpravy,
e)
jednotné metódy analytickej kontroly odpadov,
f)
podrobnosti o skládkach odpadov, o ich prevádzkovaní, postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí, postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov, podrobnosti o evidenčnej, ohlasovacej povinnosti a o povinnosti uchovávania evidencie,
g)
podrobnosti o prevádzkovaní úložiska dočasného uskladnenia ortuti, podrobnosti a náležitosti prevádzkového poriadku, ktorý podlieha schváleniu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, rozsah a spôsob monitorovania ortuti, obsah, spôsob vedenia, ohlasovania a uchovávania evidencie o ortuti, ktorá je odpadom, prevádzkovateľom úložiska dočasného uskladnenia ortuti, podmienky pre uskladnenie ortuti, potvrdenie o kontajneri,
h)
vzorec pre výpočet ročnej výšky účelovej finančnej rezervy,
i)
podrobnosti žiadosti o zápise do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a vzor potvrdenia o zápise, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku, obsah a spôsob vedenia a uchovávania evidencie o objeme výroby, cezhraničnej preprave z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoze vyhradených výrobkov a odpadov z nich a čas jej uchovávania, podrobnosti o ohlasovacej povinnosti podľa § 125 ods. 7 písm. a), podrobnosti o informačnej povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku, podrobnosti o propagačných a vzdelávacích aktivitách s celoslovenským pôsobením so zameraním na konečného používateľa o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a prevencii vzniku odpadov, podrobnosti o obsahu Správy o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov a o rozsahu údajov zverejňovaných z tejto správy, podrobnosti o obsahu Správy o funkčnosti systému individuálneho nakladania a o rozsahu údajov zverejňovaných z tejto správy, podrobnosti o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného prúdu odpadu, podrobnosti o výpočte výšky a druhu záruky podľa § 29 ods. 2 písm. g) a jej preukazovaní ministerstvu, podrobnosti o nakladaní s odpadom z neobalových výrobkov, zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom,
j)
podrobnosti o spôsobe preukazovania zhodnotenia v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov na území členských štátov, ako aj mimo územia členských štátov,
k)
podrobnosti o nakladaní s elektrozariadením a s elektroodpadom, podrobnosti o členení elektroodpadu na účely oddeleného zberu a skladovania pred jeho spracovaním, podrobnosti o označovaní elektrozariadenia uvádzaného na trh grafickým symbolom, podrobnosti o nádobe na zbernom mieste, podrobnosti o skladovaní elektroodpadu vrátane dočasného skladovania, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti spracovateľa elektroodpadu, podrobnosti o technických požiadavkách na spracovanie elektroodpadu, podrobnosti o vedení prevádzkovej dokumentácie o spracovaní elektroodpadu, podmienky, ktoré musí spĺňať zariadenie na výkon prípravy na opätovné použitie, podrobnosti o informáciách poskytnutých spracovateľom o príprave na opätovné použitie a spracovanie pre každý typ nového elektrozariadenia, kategórie elektroodpadu, ktoré sú vhodné na prípravu na opätovné použitie a oprávnenosť osoby vykonávajúcej prípravu na opätovné použitie elektroodpadu, nádoba určená na odovzdanie veľmi malého elektroodpadu alebo elektroodpadu zo svetelných zdrojov, príklady elektroodpadu z domácností a iného ako z domácností, podrobnosti o cezhraničnej preprave použitých elektrozariadení, podrobnosti o sprievodných dokladoch, testovaní a hodnotení použitých elektrozariadení, vrátane výsledkov testovania, obsahu, umiestnení a uchovávaní záznamu,
l)
podrobnosti o označovaní batérií, akumulátorov a sady batérií grafickým symbolom, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, požiadavky na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o prevádzkovej dokumentácii o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov, podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia recyklačnej efektivity v zariadení na zhodnocovanie odpadu na území iných členských štátov, ako aj mimo územia členských štátov, mieru recyklačnej efektivity použitých batérií a akumulátorov,
m)
výšku zálohu zálohovaných opakovane použiteľných obalov na nápoje a výšku zálohu zálohovaných obalov na nápoje, ktoré nie sú opakovane použiteľné, požiadavky na vlastnosti a zloženie obalov, podrobnosti o označovaní údajom o materiálovom zložení obalu, podrobnosti o označovaní obalu ako zálohovaný obal, podrobnosti o spôsobe a preukazovaní materiálového toku,
n)
podrobnosti o požiadavkách na zariadenie na spracovanie starých vozidiel a na zariadenie na zber starých vozidiel, podrobnosti o podmienkach nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní, podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti spracovateľa starých vozidiel, podrobnosti o vedení prevádzkovej dokumentácie o spracovaní starých vozidiel, podrobnosti o vedení dokumentácie o starých vozidlách umiestnených na určenom parkovisku, podrobnosti o spôsobe kódovania častí vozidiel, materiálov používaných vo vozidlách a vybavenia používaného vo vozidlách a zoznam kódov, požiadavky na recykláciu, zhodnocovanie starých vozidiel a opätovné použitie častí starých vozidiel, zoznam materiálov a súčiastok podľa § 61 ods. 1 písm. b), vrátane najvyšších prípustných limitov obsahu ťažkých kovov v nich obsiahnutých, lehoty na uplatňovanie výnimky a prípady, keď sa tieto materiály a súčiastky oddelia pred ďalším spracovaním vrátane spôsobu ich označenia, vzor potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie, podrobnosti o rozsahu publikačnej a informačnej povinnosti výrobcu vozidiel, podrobnosti o publikačnej povinnosti spracovateľa starých vozidiel [§ 65 ods. 1 písm. p)], podrobnosti o žiadosti o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla, podrobnosti o výške príspevku do Environmentálneho fondu pri žiadosti o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla,
o)
podrobnosti o dekontaminácii polychlórovaných bifenylov, referenčné metódy zistenia obsahu polychlórovaných bifenylov v dekontaminovaných zariadeniach, objektoch, materiáloch a kvapalinách, spôsob označovania vstupu do priestoru, v ktorom je zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly umiestnené, spôsob označovania týchto zariadení, spôsob označovania dekontaminovaných zariadení a technické požiadavky na metódy zneškodnenia polychlórovaných bifenylov okrem spaľovania, spôsob a obsah oznámenia o držbe zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly, vzor potvrdenia o prijatí polychlórovaných bifenylov podľa § 17 ods. 1 písm. j),
p)
osobitné kritériá pre určenie stavu konca odpadu,
q)
vymedzenie lokalít výskytu medveďa hnedého, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zabezpečiť odpad osobitným spôsobom a podrobnosti o spôsobe zabezpečenia odpadu,
r)
obsah a spôsob vedenia zoznamu registrovaných osôb (§ 98),
s)
podrobnosti o obsahu žiadostí o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
t)
požiadavky udeľovania súhlasu na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu vrátane podrobností o odpadoch vhodných na tento účel,
u)
podrobnosti o obsahu žiadosti o udelenie autorizácie a jej vzor, podrobnosti o podkladoch na účely predĺženia platnosti autorizácie, náležitosti a podrobnosti o obsahu a spôsobe vedenia registra osôb, ktorým bola udelená autorizácia,
v)
podrobnosti o technickom, materiálnom a personálnom zabezpečení autorizovanej spracovateľskej činnosti a o obsahu a spôsobe overovania odbornej spôsobilosti, zabezpečenie systému zmluvných vzťahov, obsah a spôsob vedenia registra odborne spôsobilých osôb na autorizáciu, prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a udelenia autorizácie odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie, podrobnosti o postupe pri ustanovovaní oprávnených osôb, náležitosti odborného posudku, podrobnosti o podmienkach výkonu posudkovej činnosti, podrobnosti o vedení registra oprávnených osôb,
w)
podrobnosti o vybavení zberných dvorov, požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov, výpočet obvyklých nákladov na zber v obci,
x)
podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi,
y)
podmienky ohlasovania údajov do informačného systému, rozsah sprístupnenia údajov z informačného systému,
z)
sadzby pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu a podrobnosti o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu,
(4)
Ministerstvo vo vzťahu k Európskej únii je notifikačným orgánom vo veciach nakladania s odpadmi a oznamuje Európskej komisii najmä
a)
každý druhý rok údaje z evidencie vedenej podľa odseku 2 písm. r),
b)
údaje a správy podľa dotazníka, návodu alebo osnovy Európskej komisie,
c)
každoročne údaje o dosiahnutej miere zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a spôsobe získania týchto údajov do šiestich mesiacov od ukončenia kalendárneho roka,
d)
každoročne údaje o efektivite a dosiahnutej miere zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov na území Slovenskej republiky.
§ 106
Inšpekcia
Inšpekcia
a)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112),
b)
ukladá pokuty (§ 117),
c)
rozhoduje v sporných prípadoch, či je daný tovar v prípade prepravy cez štátnu hranicu odpadom,
d)
je oprávnená v oblasti cezhraničného pohybu odpadov vykonávať kontroly dokladov podľa osobitných predpisov58) a podľa tohto zákona, vykonávať fyzickú kontrolu odpadu, odoberať a analyzovať vzorky odpadu, a to na mieste vzniku odpadu, u oznamovateľa, príjemcu odpadu, v zariadeniach, na hraničných priechodoch a na celom území Slovenskej republiky,
§ 107
Okresný úrad v sídle kraja
Okresný úrad v sídle kraja vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a)
vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje program kraja a uskutočňuje verejné prerokovanie návrhu tohto programu,
b)
poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie a zneškodnenie odpadov na území kraja,
c)
rozhoduje v prípade pochybností, či vec je, alebo nie je odpadom, s výnimkou prípadu podľa § 106 písm. c),
d)
posudzuje program obce a schvaľuje program držiteľa polychlórovaných bifenylov, ktoré presahujú územný obvod okresného úradu,
e)
dáva vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a k ich zmenám podľa § 99 ods. 1 písm. a),
f)
dáva vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b), ak svojím vplyvom presahuje územný obvod okresného úradu,
g)
udeľuje súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu a súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, ak si jeho vydanie ministerstvo nevyhradilo,
h)
rozhoduje o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov,
i)
je oprávnený do odstránenia závady zakázať činnosť
1.
pôvodcovi odpadu, ak nemá zabezpečené zhodnotenie odpadov alebo zneškodnenie odpadov a ak by v dôsledku toho mohlo dôjsť k závažnému poškodeniu životného prostredia alebo závažnej ekologickej ujme,141)
2.
prevádzkovateľovi zariadenia na nakladanie s odpadmi, ak ten neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a ak by v dôsledku toho mohlo dôjsť k závažnému poškodeniu životného prostredia alebo k závažnej ekologickej ujme,
j)
vedie evidenciu sprievodných listov nebezpečných odpadov podľa § 26 ods. 2 písm. b),
k)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
l)
ukladá pokuty (§ 117),
m)
ukladá prevádzkovateľovi zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkovateľovi zariadenia na zneškodňovanie odpadov v mimoriadnych prípadoch zhodnotiť alebo zneškodniť odpad [§ 17 ods. 1 písm. k)], vedie evidenciu oznámených údajov podľa § 17 ods. 1 písm. l),
n)
udeľuje súhlas na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilnými zariadením [§ 97 ods. 1 písm. h)],
o)
dáva vyjadrenie k prepusteniu odpadu do colného režimu voľný obeh v Slovenskej republike [§ 99 ods. 1 písm. d)],
p)
udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov,
q)
vyjadruje sa k územným plánom regiónov,
r)
udeľuje súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, ak nejde o zariadenie, ktorého prevádzka sa povoľuje podľa osobitného predpisu,126)
s)
udeľuje súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie,
t)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú okresné úrady alebo okresné úrady v sídle kraja,
§ 108
Okresný úrad
(1)
Okresný úrad vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a)
vypracúva podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky,
b)
vydáva potvrdenie o uzavretí skládky odpadov podľa § 97 ods. 13, potvrdenie na čerpanie účelovej finančnej rezervy podľa § 24 ods. 6 a potvrdenie podľa § 24 ods. 13, ak túto skládku povolil, vydáva potvrdenie o uzavretí úložiska podľa § 97 ods. 14,
c)
vykonáva registráciu podľa § 98,
d)
posudzuje program obce a schvaľuje program držiteľa polychlórovaných bifenylov, ktoré nepresahujú územný obvod okresného úradu, a dáva stanovisko k plánu nakladania s ťažobným odpadom podľa osobitného predpisu,142)
e)
vedie evidenciu
1.
hlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi podľa § 14 ods. 1 písm. g) a § 17 ods. 1 písm. f),
2.
sprievodných listov nebezpečných odpadov podľa § 26 ods. 2 písm. b),
3.
hlásení o odpadoch z výrobkov alebo materiálov a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky podľa § 125 ods. 7,
4.
rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona a
5.
vydaných vyjadrení podľa § 99,
f)
schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov (§ 19) a úložiska (§ 21),
g)
rozhoduje o povinnosti oddeliť nebezpečný odpad (§ 25 ods. 3),
h)
uskutočňuje konanie podľa § 67 ods. 5 až 9, rozhoduje o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobudne štát, určuje, či vozidlo je starým vozidlom a uskutočňuje konanie podľa § 68,
i)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112),
j)
ukladá pokuty (§ 115, 117),
k)
poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie daného odpadu a na zneškodnenie daného odpadu v územnom obvode okresného úradu,
l)
prejednáva priestupky (§ 115),
m)
rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa tohto zákona a vyjadruje sa s výnimkou vecí patriacich iným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva,
n)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obce,
o)
vykonáva monitorovanie podľa § 78 ods. 6,
p)
vyjadruje sa k územným plánom obcí a územným plánom zón,
q)
zabezpečuje konanie podľa § 15 ods. 8 až 16,
(2)
Štátnu správu odpadového hospodárstva, ktorá podľa tohto zákona nepatrí iným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, vykonávajú okresné úrady.
§ 109
Obec
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a)
prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve [§ 115 ods. 3 písm. a)] a ukladá pokuty za priestupky [§ 115 ods. 2 písm. a)],
b)
poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce.
§ 110
Slovenská obchodná inšpekcia
(1)
Slovenská obchodná inšpekcia vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112) na účel kontroly dodržiavania povinností uvedených v § 34 ods. 1 písm. a) až d), § 43 ods. 1, § 45 ods. 1 písm. a) až d), § 45 ods. 2, § 53, § 54 ods. 1 písm. a) až c), § 55, 56, § 61 ods. 1 písm. a) až c) a h), § 79 ods. 8, § 79 ods. 10 písm. a) a b), § 79 ods. 21 písm. d), ak ide o zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly, ktoré nie sú odpadom podľa tohto zákona a ktoré sú súčasťou elektrizačnej sústavy alebo odberného elektrického zariadenia,143)
b)
ukladá pokuty (§ 117) za porušenia povinností podľa písmena a),
c)
v zariadeniach podľa písmena a) monitoruje množstvo polychlórovaných bifenylov, ktoré oznámil ich držiteľ podľa § 79 ods. 8 a 10 a údaje o zistenom množstve oznamuje okresnému úradu.
(2)
Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie sú pri výkone štátneho dozoru oprávnení
a)
vstupovať do skladovacích a predajných priestorov,
b)
odoberať vzorky zariadení a výrobkov na vykonanie skúšky,
c)
požadovať sprievodné listiny zariadení a výrobkov,
d)
kontrolovať označovanie zariadení a výrobkov uvádzaných do obehu,
e)
upozorňovať výrobcov na zistené nedostatky a ukladať im povinnosť odstrániť ich v určenej lehote,
f)
zadržať prepravu alebo predaj zariadení a výrobkov a ich použitie, ak nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona,
g)
uložiť stiahnutie elektrozariadenia alebo výrobkov z obehu, ak sa preukáže, že nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona.
§ 111
Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
(1)
Pri cezhraničnom pohybe odpadov v cestnej doprave colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy kontrolujú, či
a)
odpad je vybavený dokladmi podľa osobitných predpisov,58)
b)
prepravovaný tovar, ktorý nie je sprevádzaný dokladmi požadovanými podľa osobitných predpisov,58) nie je odpadom,
c)
cezhraničný pohyb odpadov nie je v rozpore s osobitnými predpismi,58)
d)
prepravovaný odpad zodpovedá skutočnostiam podľa priložených dokladov,
(2)
Pri kontrole sú colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy oprávnené zastavovať vozidlá, nariadiť odstavenie vozidla na vhodné miesto, kontrolovať doklady a prevážaný odpad, a robiť fotodokumentáciu.
(3)
Ak colný úrad alebo Kriminálny úrad finančnej správy zistí, že cezhraničný pohyb odpadov je nezákonnou prepravou podľa osobitných predpisov144) alebo, že cezhraničný pohyb odpadov je vykonaný v rozpore s povolením, ústne nariadi prerušenie prepravy a dočasne odstaví vozidlo.
(4)
Ak colný úrad alebo Kriminálny úrad finančnej správy zistí porušenie osobitných predpisov57) pri cezhraničnom pohybe odpadov, bezodkladne telefonicky alebo elektronicky informuje ministerstvo a inšpekciu. Ministerstvo alebo inšpekcia bezodkladne po obdržaní informácie rozhodne o ďalšom postupe, pričom môže určiť dopravcovi miesto na odstavenie vozidla do doby jeho spätného prevzatia, zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu podľa osobitného predpisu.145)
(5)
Náklady spojené s prerušením prepravy a dočasným odstavením vozidla podľa odseku 3, jazdou vozidla na miesto určené podľa odseku 4, parkovaním vozidla a prípadnou prekládkou, uskladnením alebo inou manipuláciou s odpadom znáša dopravca. Ministerstvo, inšpekcia a colné orgány alebo Kriminálny úrad finančnej správy nezodpovedajú za škodu spôsobenú dopravcovi, ku ktorej došlo v dôsledku nariadenia odstavenia vozidla podľa odsekov 3 a 4.
§ 112
Štátny dozor v odpadovom hospodárstve
(1)
Štátny dozor v odpadovom hospodárstve (ďalej len „štátny dozor“) je dozor nad dodržiavaním povinností právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov (ďalej len „kontrolovaná osoba“) podľa tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných na základe tohto zákona. Štátny dozor u osôb, ktorým bol udelený súhlas (§ 97) alebo autorizácia (§ 89), sa vykonáva najmenej jedenkrát za štyri roky.
(2)
Ak orgán štátneho dozoru zistí, že kontrolovaná osoba porušila povinnosť uloženú týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo povinnosť vyplývajúcu jej z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona, uloží jej pokutu podľa § 116.
(3)
Orgán štátneho dozoru je oprávnený uložiť opatrenie na nápravu tomu, kto zneškodňuje odpad z výroby oxidu titaničitého činnosťami D15, D1 alebo D3 uvedenými v prílohe č. 2, ak
a)
výsledky monitorovania preukazujú, že neboli splnené podmienky súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. m),
b)
výsledky testov akútnej toxicity preukazujú, že boli prekročené ustanovené limity [§ 105 ods. 3 písm. d)],
c)
výsledky monitorovania odhalili zhoršovanie situácie v sledovanej oblasti,
d)
zneškodňovanie činnosťami D15, ukladaním na skládku odpadov činnosťou D1, činnosťou D3 uvedenými v prílohe č. 2 má za následok škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny, živočíchy, lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého významu alebo na iné oprávnené využívanie dotknutého územia.
(4)
Osoba vykonávajúca štátny dozor je pri plnení svojich úloh oprávnená
a)
v sprievode povereného zamestnanca kontrolovanej osoby a v súlade s pokynmi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci kontrolovanej osoby platnými pre jeho pracoviská a priestory voľne a kedykoľvek vstupovať na pozemky, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov kontrolovanej osoby,
b)
požadovať preukázanie totožnosti kontrolovanej osoby, totožnosti jej zamestnancov alebo osôb, ktoré konajú v jej mene,
c)
požadovať predloženie prevádzkovej evidencie a dokladov kontrolovanej osoby, nahliadať do nich a požadovať ich kópie,
d)
vykonávať potrebné zisťovania vrátane odoberania vzoriek, zhotovovania fotodokumentácie a videodokumentácie a požadovať potrebné údaje a vysvetlenia súvisiace s výkonom kontroly.
(5)
Osoba vykonávajúca štátny dozor sa preukazuje služobným preukazom, na požiadanie umožní do neho nahliadnuť.
(6)
Kontrolovaná osoba je povinná
a)
strpieť výkon štátneho dozoru,
b)
osobám vykonávajúcim štátny dozor a prizvaným osobám umožniť vstup na pozemky, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov,
c)
preukázať svoju totožnosť, totožnosť jej zamestnancov a osôb konajúcich v jej mene,
d)
predložiť originál svojej prevádzkovej evidencie a dokladov, umožniť nahliadanie do nich, vyhotoviť z nich kópie a predložiť ich,
e)
umožniť vykonávať potrebné zisťovanie vrátane odoberania vzoriek, zhotovovať fotodokumentáciu a videodokumentáciu a poskytnúť potrebné písomnosti, vysvetlenia a pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom a s plnením povinností výrobcu vyhradených výrobkov,
(7)
Orgán Policajného zboru poskytne osobe vykonávajúcej štátny dozor na jej žiadosť spoluprácu a ochranu pri vykonávaní štátneho dozoru. O spoluprácu a ochranu možno požiadať, ak možno odôvodnene predpokladať ohrozenie života alebo zdravia osoby vykonávajúcej štátny dozor alebo marenie výkonu štátneho dozoru, ak je ohrozený život alebo zdravie osoby vykonávajúcej štátny dozor alebo ak je marený výkon štátneho dozoru.
(8)
Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje podľa osobitného predpisu,146) ak v odsekoch 1 až 7 nie je ustanovené inak. Ustanovenia osobitného predpisu24) nie sú odsekmi 4 a 6 dotknuté.
(9)
Za deň, keď sa orgán štátneho dozoru dozvedel o porušení povinnosti podľa tohto zákona, sa považuje deň prerokovania protokolu z kontroly.147)
§ 113
Konanie
(1)
Ak nie je v tomto zákone výslovne ustanovené inak, na konanie sa podľa tohto zákona vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.148)
(2)
Všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahujú na
a)
vydávanie programu Slovenskej republiky, programu kraja podľa § 9,
b)
vydávanie potvrdenia podľa § 97 ods. 13, 14 a § 24 ods. 6 a 13,
c)
registráciu podľa § 98,
d)
vydávanie vyjadrenia podľa § 15 ods. 5 a § 99,
e)
určenie výšky kaucie podľa § 87 ods. 2,
f)
konania podľa siedmej časti tohto zákona,
g)
rozhodovanie podľa § 106 písm. c),
h)
vydávanie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti podľa § 100 ods. 5 a na vydávanie osvedčenia na autorizovanú činnosť podľa § 95 ods. 4,
i)
konanie o zápise, zmene a výmaze výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku podľa § 30,
j)
konanie o neexistencii vozidla podľa § 68,
k)
rozhodovanie v prípade pochybností, či výrobok je, alebo nie je obalom [§ 105 ods. 2 písm. x)],
l)
rozhodovanie podľa § 111 ods. 4,
m)
rozhodovanie o poskytovaní prostriedkov z Recyklačného fondu podľa § 129,
n)
posúdenie programu obce podľa § 10 ods. 4,
(3)
Odvolanie podané proti rozhodnutiu o zneškodnení odpadu v mimoriadnych prípadoch podľa § 17 ods. 1 písm. k) nemá odkladný účinok.
(4)
Účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a), c), d), j) až n), p) až t), je vždy aj obec, na ktorej území sa zariadenie na zneškodňovanie odpadov alebo zariadenie na zhodnocovanie odpadov nachádza alebo sa zamýšľa umiestniť alebo na ktorej území sa dekontaminácia alebo zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení vykonáva alebo sa zamýšľa vykonávať.
(5)
Konanie o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty vykonáva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý prvý začal konanie. Ak súčasne začnú konanie dva alebo viaceré orgány štátnej správy odpadového hospodárstva a nedôjde medzi nimi k dohode, kto konanie dokončí, je na dokončenie konania príslušný najbližší spoločný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyššieho stupňa; ak je však jedným z týchto orgánov inšpekcia, konanie dokončí inšpekcia; ak sú týmito orgánmi jeden alebo viac okresných úradov a okresný úrad v sídle kraja, konanie dokončí okresný úrad v sídle kraja.
(6)
Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve je pri preprave odpadu určená miestom určenia odpadu.
(7)
Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve je pri udeľovaní súhlasu na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením podľa § 97 ods. 1 písm. h) určená
a)
sídlom podnikateľa, ak ide o právnickú osobu alebo
b)
miestom podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa.
(8)
Zo žiadosti o vydanie rozhodnutia alebo vyjadrenia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva musí byť najmä zrejmé, kto ju podáva, akých druhov odpadov a akej činnosti patriacej do odpadového hospodárstva sa týka a čo sa navrhuje.
(9)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva príslušný na vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a), c) až g), j) a o), potvrdenia podľa § 97 ods. 13, vyjadrenia podľa § 99 ods. 1 písm. a) až c) a potvrdenia podľa § 108 písm. b) je v integrovanom povoľovaní123) dotknutým orgánom.
(10)
Ministerstvo konanie o udelenie autorizácie na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu zastaví, ak výrobca vyhradeného výrobku predložil potvrdenie podľa § 30 ods. 2 a súčasne nevzal späť žiadosť o udelenie tejto autorizácie.
(11)
Opätovne požiadať o vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d) na prevádzkovanie zariadenia na zber kovových odpadov, môže ten, komu bol takýto súhlas zrušený, najskôr až po uplynutí troch rokov odo dňa zrušenia predchádzajúceho súhlasu.
§ 114
Zmena, zrušenie a strata platnosti rozhodnutia
(1)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania vydané rozhodnutie
a)
zmeniť, ak
1.
to vyžadujú požiadavky na ochranu životného prostredia, ochranu životov alebo zdravia ľudí, alebo iné dôležité záujmy spoločnosti,
2.
dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia,
3.
sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí,
b)
zrušiť
1.
v prípadoch uvedených v písmene a), ak vznikla alebo hrozí vznik závažnej ekologickej ujmy alebo inej závažnej škody,
2.
ak používané technické zariadenie nie je schopné zabezpečiť plnenie podmienok na ochranu životného prostredia určené vo všeobecne záväznom právnom predpise alebo v technickej norme,
3.
ak oprávnený bez závažného dôvodu nevyužije súhlas po čas dlhší ako jeden rok,
4.
ak povinný nesplní uložené opatrenie na nápravu a pokračovaním činnosti sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie ľudí alebo zvierat, alebo hrozí vznik závažnej ekologickej ujmy alebo inej závažnej škody,
5.
ak prevádzkovateľ skládky odpadov, ktorému bola uložená pokuta podľa § 117 ods. 5, neodvedie celú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy v náhradnej lehote určenej v opatrení na nápravu podľa § 116 ods. 3 alebo opätovne neodvedie ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy v lehote podľa § 24 ods. 7,
6.
ak prevádzkovateľovi zariadenia na zber odpadov, ktorý má vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d), bola dvakrát uložená pokuta podľa § 117 ods. 4 alebo ak nesplní opatrenie na nápravu.
(2)
Trovy konania vzniknuté podľa odseku 1 znáša účastník konania okrem prípadu, keď rozhodujúca skutočnosť vznikla bez jeho zavinenia; v takom prípade znáša náklady ten, kto zavinil vznik rozhodujúcej skutočnosti. Ak je v konaní viac účastníkov, náklady znáša ten z nich, ktorý vznik rozhodujúcej skutočnosti zavinil.
(3)
Rozhodnutie vydané podľa tohto zákona stráca platnosť
a)
uplynutím času, na ktorý bolo vydané,
b)
zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané,
c)
skončením činnosti, na ktorú bolo vydané.
d)
neoznámením zmeny osoby prevádzkovateľa zariadenia v lehote podľa odseku 4.
(4)
Ak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva neustanovil v rozhodnutí inak, prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia, ktoré bolo vydané na prevádzku zariadenia, na nového prevádzkovateľa tohto zariadenia, ak toto zariadenie naďalej slúži činnosti, na ktorú bolo rozhodnutie vydané. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že došlo k zmene prevádzkovateľa do 30 dní odo dňa tejto zmeny.
DESIATA ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
§ 115
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a)],
b)
uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a)],
c)
zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 13 písm. b)],
d)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2,
e)
koná v rozpore s § 33 písm. b),
f)
nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72,
g)
nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4,
h)
koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b),
i)
koná v rozpore s § 81 ods. 9,
j)
koná v rozpore s § 81 ods. 13,
k)
neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17,
l)
nakladá s iným ako komunálnym odpadom v rozpore s § 12 ods. 6,
m)
nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 15 ods. 13,
n)
koná v rozpore s § 14 ods. 6,
o)
nakladá s nebezpečným odpadom v rozpore s § 25,
p)
nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 38 ods. 1,
q)
nakladá s použitými batériami a akumulátormi v rozpore s § 49,
r)
nesplní povinnosť podľa § 63 ods. 1, § 67 ods. 1,
s)
nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 76 ods. 9,
t)
vykoná cezhraničný pohyb odpadov v rozpore so siedmou časťou zákona (§ 84 až 88).
(2)
Za priestupok podľa
a)
odseku 1 písm. a) až k) možno uložiť pokutu do 1 500 eur,
b)
odseku 1 písm. l) až t) možno uložiť pokutu do 2 500 eur.
(3)
Priestupky podľa
a)
odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec,
b)
odseku 1 písm. l) až t) prejednáva okresný úrad.
(4)
Orgán oprávnený podľa odseku 3 na prejednávanie priestupkov môže osobe zodpovednej za priestupok podľa odseku 1 nariadiť prepadnutie veci, ktorou je odpad, ktorý je možné zhodnotiť; postup podľa odseku 3 týmto nie je dotknutý. Prepadnutá vec sa stáva majetkom štátu alebo obce podľa toho, či o prepadnutí veci rozhodol okresný úrad alebo obec.
(5)
Orgán, ktorý nariadil prepadnutie veci podľa odseku 4, bezodkladne odovzdá prepadnutú vec, ktorou je odpad, osobe oprávnenej na nakladanie s ním podľa tohto zákona; finančné prostriedky získané za odovzdanie odpadu sú príjmom rozpočtu, z ktorého je financovaný orgán, ktorý rozhodol o prepadnutí veci.
(6)
Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávaní priestupkov.149)
(7)
Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 1 a prejednaných podľa
a)
odseku 3 písm. a) sú príjmom rozpočtu obce,
b)
odseku 3 písm. b) sú príjmom Environmentálneho fondu.
§ 116
Ukladanie pokút
(1)
Konanie o uložení pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy odpadového hospodárstva dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(2)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, rozsah a čas trvania protiprávneho konania.
(3)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.
(4)
Ak povinný znovu poruší v čase jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zákona povinnosť, za ktorú mu bola pokuta uložená, alebo nesplní opatrenie na nápravu, uloží sa jej ďalšia pokuta až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.
(5)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti.
(6)
Výnos pokút je príjmom Environmentálneho fondu.
§ 117
Iné správne delikty
(2)
Pokutu od 800 eur do 80 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 6, 7, 8, 9; § 10 ods. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12; § 11; § 16 ods. 8 písm. a), d); § 17 ods. 1 písm. e); § 19 ods. 1 písm. i), k); § 21 ods. 3 písm. d), o); § 25 ods. 5; § 28 ods. 4 písm. j); § 37; § 41 písm. e), f); § 48; § 51 písm. b), c); § 55 ods. 1, 2, 6; § 56 ods. 1, 2, 3, 6, 7; § 64 ods. 2 písm. c), h); § 65 ods. 1 písm. c), d), n), u); § 71; § 81 ods. 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 24; § 82 ods. 3 písm. c), d); § 83; § 98; § 135.
(3)
Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 10; § 12 ods. 1, 2; § 14 ods. 1 písm. b), c), d), e), i), j), m); § 14 ods. 6; § 15 ods. 13; § 16 ods. 3; § 16 ods. 8 písm. c), e), f), g), h); § 17 ods. 1 písm. g); § 21 ods. 3 písm. j), l), t); § 22; § 23; § 25 ods. 4,6, 10, 12; § 26 ods. 1 písm. b); § 27 ods. 4 písm. a), b), c), d), i); § 27 ods. 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21; § 28 ods. 4 písm. a), b), f), g), m), q), r); § 28 ods. 5; § 29 ods. 1 písm. a), c), d), k), l); § 29 ods. 2; § 30 ods. 1, 2, 3, 4; § 31 ods. 6, 11, 12, 13, 14; § 34 ods. 1 písm. a), b), c), d), f),g), h), i), j), k), l); § 34 ods. 3, 4, 5, 6; § 35; § 36; § 38 ods. 2, 3; § 39 ods. 1, 3; § 39 ods. 4 písm. a), b), c); § 40 ods. 2; § 41 písm. g), h), i), j), k), l); § 44 ods. 3; § 44 ods. 8 písm. a), d), e), m), q), r); § 44 ods. 9; § 45; § 46 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 2 písm. d), e); § 49; § 50 ods. 1, 2; § 51 písm. h), i); § 53 ods. 1, 5, 6; § 54 ods. 1 písm. a), b), c); § 57 ods. 2,3, 5; § 58 ods. 1; § 59; § 61 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g); § 63 ods. 1; § 64 ods. 2 písm. e), f), g); § 65 ods. 1 písm. b), g), h), i), j), k), l), m), t); § 66 ods. 2,3, 5; § 70; § 72; § 74 ods. 1 písm. a),ods. 2 a 3; § 75 ods. 2, 3; § 76 ods. 6, 7, 8, 9, 10; § 77 ods. 4; § 78; § 79 ods. 15, 19; § 81 ods. 9; § 125 ods. 1, 2, 3, 4.
(4)
Pokutu od 1 500 eur do 200 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší alebo koná v rozpore s § 17 ods. 1 písm. a), b), k); § 19 ods. 1 písm. a), d); § 19 ods. 3; § 21 ods. 1; § 21 ods. 3 písm. a), m), n); § 26 ods. 1 písm. a); § 28 ods. 4 písm. c), d); § 29 ods. 1 písm. b); § 44 ods. 8 písm. b), c); § 51 písm. a); § 64 ods. 1;§ 65 ods. 1 písm. a); § 89 ods. 1; § 97.
(5)
Pokutu od 2 000 eur do 250 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. k), l); § 16 ods. 6, 7; § 20 ods. 2, 3; § 24; § 26 ods. 2 písm. c), d); § 27 ods. 4 písm. e), f), g), j), k); § 27 ods. 5, 6; § 28 ods. 4 písm. e), l); § 28 ods. 7; § 29 ods. 1 písm. f); § 29 ods. 4; § 34 ods. 1 písm. e); § 44 ods. 8 písm. i),p); § 44 ods. 11; § 46 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 2 písm. a), b), c); § 51 písm. d); § 54 ods. 1 písm. d), e); § 58 ods. 2, 4; § 79 ods. 14, 18, 20, 21, 22, 23; § 84 ods. 4; § 88 ods. 2, 4.
(6)
Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 13; § 16 ods. 5; § 19 ods. 1 písm. f), § 21 ods. 2; § 21 ods. 3 písm. f), g); § 25 ods. 1, 7; § 33; § 43; § 53 ods. 3; § 62 ods. 6; § 76 ods. 4;§ 79 ods. 16, 24; § 84 ods. 3, 5.
JEDENÁSTA ČASŤ
Recyklačný fond
PRVÁ HLAVA
Činnosť Recyklačného fondu
Prvý oddiel
Organizácia Recyklačného fondu
§ 118
(1)
Recyklačný fond je neštátny účelový fond, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania
a)
použitých batérií a akumulátorov,
b)
odpadových olejov,
c)
odpadových pneumatík,
d)
odpadu z obalov z viacvrstvových kombinovaných materiálov,
e)
elektroodpadu,
f)
odpadu z plastov,
g)
odpadu z papiera,
h)
odpadu zo skla,
i)
starých vozidiel,
j)
odpadu z kovových obalov.
(2)
Recyklačný fond sa vnútorne člení na ústredie a na sektor
a)
batérií a akumulátorov,
b)
olejov,
c)
pneumatík,
d)
obalov z viacvrstvových kombinovaných materiálov,
e)
elektrozariadení,
f)
plastov,
g)
papiera,
h)
skla,
i)
vozidiel,
j)
kovových obalov,
k)
všeobecný.
(3)
Recyklačný fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá je zapísaná v obchodnom registri.150)
§ 119
Orgány Recyklačného fondu
(1)
Orgánmi Recyklačného fondu sú
a)
správna rada,
b)
dozorná rada,
c)
riaditeľ.
(2)
Na účely tohto zákona sa zástupcom podnikateľov rozumie člen správnej rady alebo člen dozornej rady vymenovaný ministrom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister hospodárstva“) na návrh reprezentatívneho združenia zamestnávateľov151) a zástupcom štátu sa rozumie člen správnej rady alebo člen dozornej rady vymenovaný ministrom financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“), ministrom hospodárstva s výnimkou zástupcu podnikateľov alebo ministrom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) s výnimkou člena dozornej rady vymenovaného na návrh mimovládnych organizácií, ktorých predmetom činnosti je ochrana životného prostredia, a reprezentatívnych záujmových združení miest a obcí s celoslovenskou pôsobnosťou.
§ 120
Správna rada
(1)
Správna rada je najvyšší orgán Recyklačného fondu. Vykonáva správu Recyklačného fondu a riadi jeho činnosť.
(2)
Správna rada má šestnásť členov, z ktorých
a)
desať členov vymenúva a odvoláva minister hospodárstva na návrh reprezentatívneho združenia zamestnávateľov tak, aby v nej mali svoje zastúpenie výrobcovia alebo dovozcovia za každý osobitný sektor [§ 118 ods. 2 písm. a) až j)], pričom je viazaný predloženými návrhmi,
b)
jedného člena vymenúva a odvoláva minister,
c)
jedného člena vymenúva a odvoláva minister financií,
d)
troch členov vymenúva a odvoláva minister na návrh záujmových združení miest a obcí, pričom je viazaný predloženými návrhmi,
e)
jedného člena vymenúva a odvoláva minister hospodárstva.
(3)
Členstvo v správnej rade je nezastupiteľné.
(4)
Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady, riaditeľ a zamestnanec Recyklačného fondu.
(5)
Správna rada volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu. Ak je do funkcie predsedu zvolený zástupca podnikateľov, do funkcie podpredsedu bude zvolený zástupca záujmových združení miest a obcí alebo zástupca štátu.
(6)
Správna rada najmä
a)
schvaľuje rozpočet Recyklačného fondu a rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa rozvoja činnosti a politiky Recyklačného fondu a zodpovedá za hospodárenie s prostriedkami Recyklačného fondu,
b)
rozhoduje o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu v súlade s § 128 a 129,
c)
schvaľuje výročnú správu o hospodárení a činnosti Recyklačného fondu za kalendárny rok najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka,
d)
schvaľuje a zverejňuje ročnú účtovnú závierku Recyklačného fondu overenú audítorom,
e)
prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov v činnosti a hospodárení Recyklačného fondu,
f)
schvaľuje štatút Recyklačného fondu a rokovací poriadok správnej rady,
g)
vymenúva a odvoláva riaditeľa a určuje jeho odmenu podľa osobitného predpisu.152)
(7)
Štatút Recyklačného fondu upraví najmä
a)
úlohy členov správnej rady a dozornej rady,
b)
postavenie sektorov, ich úlohy, vzájomné vzťahy a vzťahy k orgánom Recyklačného fondu,
c)
vymedzenie rozsahu vecí vyhradených do rozhodovacej právomoci správnej rady a dozornej rady,
d)
vymedzenie prípadov, keď sa pri rozhodovaní správnej rady vyžaduje iná ako nadpolovičná väčšina členov správnej rady,
e)
pravidlá upravujúce poskytovanie prostriedkov z Recyklačného fondu,
f)
zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami,
g)
frekvenciu zasadnutí správnej rady a dozornej rady a spôsob ich zvolávania,
h)
organizačnú štruktúru Recyklačného fondu.
(8)
Členovi správnej rady v súvislosti s výkonom jeho funkcie patrí náhrada podľa osobitných predpisov.153)
§ 121
Dozorná rada
(1)
Dozorná rada je kontrolným a dozorným orgánom Recyklačného fondu, ktorý dohliada na hospodárenie Recyklačného fondu, najmä na poskytovanie a použitie prostriedkov Recyklačného fondu a na činnosť správnej rady a riaditeľa.
(2)
Dozorná rada má sedem členov, z ktorých
a)
troch členov vymenúva a odvoláva minister hospodárstva, z toho dvoch na návrh reprezentatívneho združenia zamestnávateľov z výrobcov a dovozcov, pričom je viazaný predloženými návrhmi,
b)
troch členov vymenúva a odvoláva minister, z toho jedného na návrh mimovládnych organizácií, ktorých predmetom činnosti je ochrana životného prostredia, a jedného na návrh záujmových združení miest a obcí, pričom je viazaný predloženými návrhmi,
c)
jedného člena vymenúva a odvoláva minister financií.
(3)
Členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné.
(4)
Dozorná rada volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu. Ak je do funkcie predsedu zvolený zástupca podnikateľov, do funkcie podpredsedu bude zvolený zástupca záujmových združení miest a obcí, zástupca štátu alebo zástupca mimovládnych organizácií, ktorých predmetom činnosti je ochrana životného prostredia.
(5)
Za predsedu dozornej rady nemožno zvoliť zástupcu štátu, ak by bol zástupca štátu zároveň aj predsedom správnej rady. Za predsedu dozornej rady nemožno zvoliť zástupcu podnikateľov, ak by bol zástupca podnikateľov zároveň aj predsedom správnej rady. Za podpredsedu dozornej rady nemožno zvoliť zástupcu štátu, ak by bol zástupca štátu zároveň aj podpredsedom správnej rady. Za podpredsedu dozornej rady nemožno zvoliť zástupcu podnikateľov, ak by bol zástupca podnikateľov zároveň aj podpredsedom správnej rady.
(6)
Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady, riaditeľ a zamestnanec Recyklačného fondu.
(7)
Dozorná rada najmä
a)
dozerá na hospodárne a účelné nakladanie s prostriedkami Recyklačného fondu,
b)
preskúmava návrh rozpočtu, ročnú účtovnú závierku, výročnú správu o hospodárení a činnosti Recyklačného fondu za kalendárny rok a stanoviská k nim predkladá správnej rade,
c)
kontroluje činnosť riaditeľa pri plnení rozhodnutí správnej rady a vo veciach súvisiacich s činnosťou Recyklačného fondu,
d)
predkladá príslušným ministrom správy o činnosti dozornej rady, výsledkoch kontrol a návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
e)
predkladá správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,
f)
dáva podnety na odvolanie člena správnej rady tomu, kto podal návrh na jeho vymenovanie za člena správnej rady,
g)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady,
h)
schvaľuje výber audítora,
i)
ukladá správnej rade opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolnej činnosti vykonávanej dozornou radou.
(8)
Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa hospodárenia a činnosti Recyklačného fondu.
(9)
Členovi dozornej rady v súvislosti s výkonom jeho funkcie patrí náhrada podľa osobitných predpisov.153)
§ 122
Zánik členstva v správnej rade a členstva v dozornej rade
(1)
Členstvo v správnej rade alebo členstvo v dozornej rade zaniká
a)
jeho odvolaním,
b)
vzdaním sa funkcie,